Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI din 31 martie 2005

INSTRUCTIUNI    din 31 martie 2005

privind incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 314 din 14 aprilie 2005

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

    1. Introducere
    Scopul prezentelor instructiuni il reprezinta stabilirea modelului de declaratie pentru intreprinderile care solicita ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, declaratie prevazuta la art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare regulament.
    Datele referitoare la tipurile de intreprinderi, precum si modul de calcul al numarului de angajati si al numarului de unitati de munca anuale trebuie avute in vedere de solicitanti pentru completarea declaratiei conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

    2. Tipuri de intreprinderi
    Definitia intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta la art. 2 alin. (1) - (13) din regulament, face distinctie intre trei tipuri de intreprinderi, in functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta.
    2.1. Intreprinderi autonome
    In aceasta categorie se incadreaza intreprinderile care nu corespund nici uneia dintre celelalte doua tipuri, respectiv intreprinderi partenere sau legate.
    O intreprindere este autonoma daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nu detine peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot la o alta intreprindere. La acest procent trebuie sa se adauge procentele detinute de intreprinderile legate cu intreprinderea solicitanta la acea intreprindere;
    b) nu este detinuta de o alta intreprindere ori institutie publica sau detinuta in comun de alte intreprinderi legate ori institutii publice intr-o proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot, cu exceptia cazului in care acest procent este atins ori depasit de urmatoarele categorii de investitori, fara ca acestia sa fie legati cu intreprinderea care solicita ajutorul de stat:
    (i) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventa de investitii in capital de risc care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;
    (ii) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
    (iii) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
    (iv) autoritati locale autonome avand un buget anual mai mic decat echivalentul in lei a 10 milioane euro si mai putin de 5.000 de locuitori;
    c) nu tine contabilitate consolidata si nu este inclusa prin consolidare in conturile altei intreprinderi, nefiind astfel o intreprindere legata. In cazul in care legislatia prevede exceptii de la obligativitatea de a tine contabilitate consolidata, intreprinderea care solicita ajutorul de stat trebuie sa verifice daca indeplineste criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. De asemenea, daca o intreprindere tine in mod voluntar contabilitate consolidata, aceasta nu inseamna ca acea intreprindere este neaparat legata si se poate considera doar intreprindere partenera, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.
    2.2. Intreprindere partenera
    Intreprindere partenera este intreprinderea care stabileste parteneriate financiare importante cu una sau mai multe intreprinderi, fara ca una dintre acestea sa exercite efectiv, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte/celorlalte. Intreprinderi partenere sunt intreprinderile care nu sunt autonome sau legate.
    Intreprinderea care solicita ajutorul de stat este partenera cu o alta intreprindere daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) detine peste 25%, dar pana la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot la o alta intreprindere ori este detinuta de o intreprindere, intr-o proportie de peste 25%, dar pana la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot;
    b) nu tine contabilitate consolidata, in care sa includa rezultatele contabile ale celeilalte intreprinderi, si nu este inclusa prin consolidare in contabilitatea celeilalte intreprinderi sau a unei intreprinderi legate de aceasta, tinandu-se seama si de prevederile pct. 2.1 lit. c) teza a doua.
    2.3. Intreprinderi legate
    Intreprindere legata este intreprinderea care face parte dintr-un grup, prin controlul direct sau indirect al majoritatii drepturilor de vot sau al capitalului social, inclusiv prin acorduri, sau, in anumite cazuri, prin intermediul actionarilor, persoane fizice, ori prin posibilitatea de a exercita o influenta dominanta asupra unei intreprinderi.
    Astfel, o intreprindere este legata, atunci cand are obligatia, conform legislatiei, sa tina contabilitate consolidata sau este inclusa in contabilitatea unei alte intreprinderi prin consolidare, care are aceasta obligatie.
    In cazul in care legislatia prevede exceptii de la obligativitatea de a tine contabilitate consolidata, intreprinderea care solicita ajutorul de stat trebuie sa verifice daca indeplineste cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. O intreprindere este considerata legata cu o alta intreprindere prin intermediul unei persoane sau grup de persoane fizice care actioneaza impreuna. In aceste cazuri, intreprinderea trebuie sa verifice daca indeplineste una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.

    3. Numarul de angajati si numarul de unitati de munca anuale
    Numarul de angajati ai unei intreprinderi corespunde cu numarul de unitati de munca anuale (UMA).
    3.1. Numarul de angajati cuprinde:
    a) salariati;
    b) persoane care lucreaza pentru intreprindere avand legatura de subordonare si considerate a fi angajate in baza legii;
    c) proprietari-directori;
    d) parteneri care desfasoara o munca permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere.
    Elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de scolarizare ori de formare profesionala nu sunt considerati angajati.
    3.2. Calcularea numarului de angajati
    Numarul de angajati se exprima in unitati de munca pe an (UMA). O UMA corespunde unei persoane care a lucrat cu norma intreaga in intreprinderea solicitanta sau in contul acesteia pe intreaga durata a anului de referinta.
    Durata de munca a persoanelor care nu au lucrat pe intreaga perioada a unui an sau care au lucrat cu norma partiala, indiferent de durata, si a angajatilor sezonieri este calculata ca fractii de UMA.
    Durata concediului de maternitate sau pentru cresterea copilului nu este luata in considerare.

    4. Dispozitii finale
    Prezentele instructiuni transpun in legislatia romaneasca Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declaratie a informatiilor referitoare la incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, cu completarile ulterioare.
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    Prezentele instructiuni vor fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                              DECLARATIE
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

    Date de identificare a intreprinderii
    Denumirea intreprinderii .................................................
    Sediul social ............................................................
    Codul unic de inregistrare ...............................................
    Numele si functia ........................................................
                        (presedintele consiliului de administratie, director
                                      general sau echivalent)

    Tipul intreprinderii
    Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

     _
    |_| Intreprindere autonoma  In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt
                                preluate doar din situatia economico-financiara
                                a intreprinderii solicitante. Se va completa
                                doar declaratia, fara anexa nr. 2.
     _
    |_| Intreprindere partenera Se va completa tabelul de mai jos pe baza
     _                          rezultatelor calculelor efectuate conform
    |_| Intreprindere legata    anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale
                                care se vor atasa la declaratie.

    Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1)

 ______________________________________________________________________________
|   Perioada de referinta*)   |                           |                    |
|_____________________________|___________________________|____________________|
|  Numarul de angajati (UMA)  |  Cifra de afaceri anuala  |  Total bilantier   |
|                             |          (mii lei)        |     (mii lei)      |
|_____________________________|___________________________|____________________|
|_____________________________|___________________________|____________________|
|_____________________________|___________________________|____________________|
    *1) Calculate in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7) - (13) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) Toate datele trebuie sa fie raportate la ultimul exercitiu financiar si calculate pe o baza anuala. In cazul intreprinderilor nou-infiintate al caror bilant nu a fost inca aprobat, datele introduse se vor baza pe o estimare realista efectuata in cursul exercitiului financiar.

    Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare).
     _
    |_| Nu
     _
    |_| Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)*1)

    Semnatura
    ........................................................................
    (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

    Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

    Data intocmirii ...........................
    Semnatura .................................

------------
    *1) Art. 2 alin. (4) din regulament.

    ANEXA 2
    la instructiuni

                                  CALCULUL
                   pentru intreprinderile partenere sau legate

    Anexe care trebuie incluse, dupa caz:
    - anexa nr. 3, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere partenera (precum si orice fise aditionale);
    - anexa nr. 4, daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise aditionale).

    Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate

 ______________________________________________________________________________
| Perioada de referinta*1):                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|                                      | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 1. Datele*2) intreprinderii          |          |                |           |
|    solicitante sau din conturile     |          |                |           |
|    consolidate [se vor introduce     |          |                |           |
|    datele din tabelul B1 din         |          |                |           |
|    anexa nr. 4*3)]                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 2. Datele cumulate*2) in mod         |          |                |           |
|    proportional ale tuturor          |          |                |           |
|    intreprinderilor partenere, daca  |          |                |           |
|    este cazul (se vor introduce      |          |                |           |
|    datele din tabelul A din          |          |                |           |
|    anexa nr. 3)                      |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 3. Datele cumulate ale tuturor       |          |                |           |
|    intreprinderilor legate*2) (daca  |          |                |           |
|    exista) - daca nu au fost deja    |          |                |           |
|    incluse prin consolidare la pct. 1|          |                |           |
|    din acest tabel (se vor introduce |          |                |           |
|    datele din tabelul B2 din         |          |                |           |
|    anexa nr. 4)                      |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
|    TOTAL:                            |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din anexa nr. 1.

------------
    *1) Art. 2 alin. (8) - (12) din regulament.
    *2) Toate datele trebuie sa fie aferente ultimului exercitiu financiar si calculate pe o baza anuala. In cazul unei intreprinderi nou-infiintate al carei bilant nu a fost inca aprobat, datele se vor intemeia pe o estimare realista efectuata in cursul exercitiului financiar [art. 2 alin. (3) - (5) din regulament].
    *3) Datele intreprinderii, inclusiv numarul de angajati, sunt determinate pe baza conturilor si datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza conturilor consolidate ale intreprinderii ori a conturilor consolidate in care intreprinderea este inclusa prin consolidare.

    ANEXA 3
    la instructiuni

                       INTREPRINDERI PARTENERE
    Pentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata "fisa de parteneriat" [cate o fisa pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii solicitante si pentru orice intreprindere partenera a oricarei intreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse in conturile consolidate ale acelei intreprinderi legate*1)], datele din "fisa de parteneriat" trebuie sa fie introduse in tabelul de mai jos:

                              Tabelul A
 ______________________________________________________________________________
|        Intreprindere partenera       | Numar de | Cifra de       | Total     |
|        (denumire/identificare)       | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 1.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 2.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 3.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 4.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 5.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 6.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 7.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| TOTAL:                               |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    (Se vor atasa fise sau se va extinde prezentul tabel daca este cazul.)

    NOTA:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.
    Datele introduse in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus vor fi introduse la pct. 2 (referitor la intreprinderile partenere) din tabelul din anexa nr. 2.

------------
    *1) Daca datele unei intreprinderi sunt incluse in conturile consolidate intr-o proportie mai mica decat cea determinata conform art. 2 alin. (8) - (10) din regulament, ar trebui aplicata rata procentuala prevazuta in acel articol [respectiv, art. 2 alin. (12) din regulament].

                      FISA DE PARTENERIAT Nr. .......

    1. Date de identificare a intreprinderii
    Denumirea intreprinderii .................................................
    Sediul social ............................................................
    Codul unic de inregistrare ...............................................
    Numele si functia ........................................................
                        (presedintele consiliului de administratie, director
                                      general sau echivalent)

    2. Date referitoare la intreprinderea partenera
 ______________________________________________________________________________
| Perioada de referinta:                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|              Indicator               | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| Valoare                              |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    NOTA:
    Aceste date rezulta din conturile si din alte date ale intreprinderii partenere, consolidate daca exista, la care se adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, in cazul in care acestea nu au fost deja incluse prin consolidare in conturile intreprinderii partenere*2). Daca este necesar, adaugati "fise privind legatura dintre intreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse prin consolidare.

------------
    *2) Art. 2 alin. (11) din regulament.

    3. Calculul proportional
    a) Indicati exact proportia detinuta*1) de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul careia se stabileste legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera
    ..........................................................................
    Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera din capitalul social al intreprinderii solicitante (sau in intreprinderea legata)
    ..........................................................................
    b) Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul aplicarii celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 2.

                          "Tabelul de parteneriat"
 ______________________________________________________________________________
|         Procent ..............       | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| Valoare rezultata in urma aplicarii  |          |                |           |
| celui mai mare procent               |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
|                                      |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    Aceste date trebuie introduse in tabelul A din prezenta anexa.

------------
    *1) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in aceeasi intreprindere partenera [art. 2 alin. (11) din regulament].

    ANEXA 4
    la instructiuni

                          INTREPRINDERI LEGATE

    A. Determinarea situatiei aplicabile intreprinderii care solicita ajutorul de stat:
     _
    |_| Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine contabilitate consolidata sau este inclusa prin consolidare in conturile unei alte intreprinderi (tabelul B1).
     _
    |_| Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe intreprinderi legate nu intocmeste/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusa/incluse in conturi consolidate (tabelul B2).

    NOTA:
    Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din conturile si din alte date ale acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere a acelei intreprinderi legate, situata imediat in aval sau in amonte, daca nu a fost deja inclusa prin consolidare*1).

    B. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Conturile consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

                                 Tabelul B1
 ______________________________________________________________________________
|                                      | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      | (UMA)*)  | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| TOTAL:                               |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
|                                      |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    Datele introduse in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul prevazut in anexa nr. 2.

 ______________________________________________________________________________
|           Identificarea intreprinderilor incluse prin consolidare            |
|______________________________________________________________________________|
|   Intreprinderea legata              | Sediul   | Numar unic de  | Numele si |
|   (denumire/date de identificare)    | social   | inregistrare   | functia*)|
|______________________________________|__________|________________|___________|
| A                                    |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| B                                    |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| C                                    |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| D                                    |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| E                                    |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    NOTA:
    Intreprinderile partenere ale unei intreprinderi legate, care nu au fost inca incluse prin consolidare, sunt considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o "fisa de parteneriat" trebuie adaugate la anexa nr. 3.

------------
    *1) Art. 2 alin. (12) din regulament.
    *) In cazul in care in conturile consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.
    *) Presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent.

    Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor intreprinderi legate), se va completa o "fisa privind legatura dintre intreprinderi" si se vor adauga datele din conturile tuturor intreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

                                Tabelul B2
 ______________________________________________________________________________
|            Intreprinderea            | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 1.*)                                 |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 2.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 3.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 4.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| 5.                                   |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| TOTAL:                               |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    Datele rezultate in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 (privind intreprinderile legate) din tabelul prevazut in anexa nr. 2.

------------
    *) Atasati cate o "fisa privind legatura dintre intreprinderi" pentru fiecare intreprindere.

                                FISA
              privind legatura dintre intreprinderi nr. ..............
    (numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse prin consolidare)

    1. Date de identificare a intreprinderii
    Denumirea intreprinderii .................................................
    Sediul social ............................................................
    Codul unic de inregistrare ...............................................
    Numele si functia ........................................................
                        (presedintele consiliului de administratie, director
                                      general sau echivalent)

    2. Date referitoare la intreprindere

 ______________________________________________________________________________
|                            Perioada de referinta:                            |
|______________________________________________________________________________|
|                                      | Numar de | Cifra de       | Total     |
|                                      | angajati | afaceri anuala | bilantier |
|                                      |  (UMA)   | (mii lei)      | (mii lei) |
|______________________________________|__________|________________|___________|
| TOTAL:                               |          |                |           |
|______________________________________|__________|________________|___________|

    Datele trebuie introduse in tabelul B2 din anexa nr. 4.

    NOTA:
    Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din conturile si din alte date aferente acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere ale intreprinderii legate, situata imediat in aval sau in amonte de aceasta, daca nu au fost deja incluse prin consolidare*2).
    Acest tip de intreprinderi partenere sunt considerate ca fiind intreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora si "fisa de parteneriat" trebuie introduse in anexa nr. 3.

           
    *2) Daca datele unei intreprinderi sunt incluse in conturile consolidate intr o proportie mai mica decat cea determinata conform art. 2 alin. (8)   (10) din regulament, va fi aplicata rata procentuala conform acestui articol [a se vedea si art. 2 alin. (12) din regulament].SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 0/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 0 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 0/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu