E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 907 din 17 decembrie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din 22 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Consiliul pentru Reforma
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

    CAP. 1
    Dispozitii generale, definitii

    Art. 1
    In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) arii geografice, strict delimitate teritorial - una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale alaturate, care, individual, indeplinesc prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 si care pot face parte din aceeasi regiune sau din regiuni de dezvoltare diferite;
    b) structuri productive monoindustriale - structurile industriale aflate in pronuntat declin, care in economia zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata si care necesita reconversia spre noi activitati;
    c) zone miniere - una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se executa operatiuni miniere, in sensul Legii minelor nr. 61/1998, precum si unitatile administrativ-teritoriale limitrofe din care provine forta de munca pentru operatiunile miniere si care indeplinesc cel putin una dintre conditiile enumerate la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998;
    d) concedieri colective - definite in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997;
    e) rata somajului - indicatorul statistic calculat oficial pe baza datelor furnizate de catre organele teritoriale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si de organele/serviciile autoritatilor administratiei publice locale, cu avizul Comisiei Nationale pentru Statistica;
    f) lipsa mijloacelor de comunicatii si infrastructura slab dezvoltata - indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
    - lipsa accesului la centrala telefonica automata;
    - lipsa accesului la un drum national sau judetean;
    g) investitii noi - investitiile care se inregistreaza in evidentele agentului economic dupa declararea zonei defavorizate;
    h) forta de munca neocupata - persoane, numite in continuare persoane neocupate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - sunt apte de munca;
    - manifesta disponibilitate pentru a lucra;
    - nu sunt incadrate in baza unui contract individual de munca si nu realizeaza venituri din activitati autorizate conform legii;
    i) membri de familie - sot/sotie si alte persoane aflate in intretinere, potrivit legii.

    CAP. 2
    Declararea zonelor defavorizate

    Art. 2
    (1) Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 de catre o unitate administrativ-teritoriala, primarul - in urma aprobarii de catre consiliul local - transmite propunerea scrisa de acordare a statutului de zona defavorizata Agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea de dezvoltare din care aceasta face parte.
    (2) Agentia pentru dezvoltare regionala analizeaza propunerile de infiintare a zonelor defavorizate primite de la consiliile locale, delimiteaza ariile geografice corespunzatoare si intocmeste documentatiile necesare declararii acestor arii geografice ca zone defavorizate.
    (3) Agentia pentru dezvoltare regionala inainteaza Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala documentatia necesara pentru declararea zonei defavorizate, avizata favorabil de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala.
    (4) Documentatia necesara pentru declararea zonei defavorizate trebuie sa cuprinda precizari si motivari cu privire la:
    a) aria geografica precis delimitata care se propune a fi declarata zona defavorizata;
    b) conditiile prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, care sunt indeplinite pentru declararea zonei defavorizate;
    c) perioada propusa pentru care aria geografica ar urma sa fie declarata zona defavorizata;
    d) facilitatile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, propuse a fi acordate.
    Art. 3
    (1) Pe baza analizei documentatiilor care insotesc fiecare solicitare de declarare a zonei defavorizate, Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala inainteaza spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri de infiintare a zonelor defavorizate.
    (2) In urma aprobarii de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala a propunerii de infiintare a zonei defavorizate, aceasta se inainteaza Guvernului spre adoptare.

    CAP. 3
    Acordarea facilitatilor

    Art. 4
    Facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 se acorda in conformitate cu documentatia si cu metodologia prevazute in anexa A.
    Art. 5
    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 se au in vedere metodologia si procedura de calcul al impozitului pe profit conform Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor nr. 1.329/14 iulie 1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 29 iulie 1997. Astfel, persoanele juridice si intreprinzatorii particulari sau asociatiile familiale autorizate care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 au obligatia de a calcula si de a evidentia extracontabil impozitul pe profit pe toata perioada de scutire de la plata impozitului pe profit si de a depune declaratia de impunere.
    (2) Facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) si la art. 6 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 se acorda in conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Finantelor si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 6
    (1) Facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 se acorda in baza programelor aprobate prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Consiliului pentru Reforma.
    (2) Sumele se acorda in limita soldului Fondului special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar.
    Art. 7
    (1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, societatile comerciale, persoane juridice romane, precum si intreprinzatorii particulari sau asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, care au sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul zonei defavorizate in momentul declararii acesteia, trebuie sa prezinte unitatilor/institutiilor care acorda facilitatile legale, precum si organelor de control prevazute de lege, la solicitarea acestora, un angajament vizat de Oficiul fortei de munca si somaj (Agentia judeteana de ocupare si formare profesionala) teritorial respectiv.
    (2) Angajamentul prevazut la alin. (1) se intocmeste conform modelului prevazut in anexa B.
    (3) Statutul de persoana neocupata se dovedeste prin declaratie pe propria raspundere, autentificata, conform modelului prevazut in anexa C.
    (4) Declaratia prevazuta la alin. (3) se pastreaza de catre angajator.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 8
    Anexele A, B si C fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA A
    la normele metodologice

                   DOCUMENTATIA SI METODOLOGIA
privind restituirea taxelor vamale in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

    1. In vederea aprobarii restituirii taxelor vamale aferente importurilor efectuate pentru investitiile din zonele defavorizate, solicitantii care au sediul social si care isi desfasoara activitatea in aceasta zona vor depune la organul financiar teritorial - administratia financiara, circumscriptia fiscala, dupa caz - o cerere care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    - denumirea persoanei juridice, forma juridica si sediul acesteia sau, dupa caz, denumirea asociatiei familiale sau a intreprinzatorului si adresa acestuia;
    - codul fiscal;
    - obiectul de activitate;
    - bancile la care au deschise conturile in valuta si in lei, valoarea capitalului social, numerele conturilor bancare;
    - datele personale ale celor abilitati de lege sa angajeze solicitantul, respectiv numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinuta.
    2. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    - actele constitutive ale solicitantului (statut, contract, hotarare judecatoreasca, autorizatie de functionare);
    - avizul unitatii vamale in a carei raza de competenta isi desfasoara activitatea solicitantul, din care sa rezulte ca bunurile pentru care se pretinde restituirea taxelor vamale au fost importate de catre solicitant si, totodata, ca s-au achitat taxele vamale aferente;
    - confirmarea din partea persoanei abilitate sa angajeze legal solicitantul ca importul de masini, utilaje, instalatii, echipamente, mijloace de transport - altele decat autoturisme -, know-how, alte bunuri amortizabile este destinat efectuarii si derularii de investitii in zona defavorizata;
    - copii de pe documentele in baza carora s-a facut importul (factura, contract de vanzare-cumparare, declaratie vamala de import, declaratie de valoare in vama, documente de transport, documente pentru acordarea taxelor vamale preferentiale, unde este cazul, etc.);
    - avizul Agentiei pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta isi desfasoara activitatea solicitantul, care sa confirme ca solicitantul efectueaza investitii in zona defavorizata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998.
    3. In cerere se va specifica obiectul solicitarii, respectiv daca se solicita restituirea taxelor vamale pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport - altele decat autoturisme -, know-how, alte bunuri amortizabile, care s-au importat in vederea efectuarii si derularii de investitii in zona sau pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate, necesare pentru realizarea productiei proprii in zona.
    4. Restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate, necesare realizarii productiei proprii in zona, se va efectua in situatia in care pe langa documentele mai sus mentionate vor fi depuse si:
    - factura din care sa rezulte ca productia obtinuta a fost comercializata;
    - extrasul de cont prin care se confirma incasarea contravalorii produselor nominalizate in factura;
    - chitantele fiscale care atesta incasarea contravalorii marfurilor vandute;
    - normele de consum prevazute in fisele tehnice, precum si calculul concret privind consumul efectiv de materii prime, piese de schimb si/sau componente importate pentru care se solicita restituirea taxelor vamale, care se regasesc in productia realizata si valorificata.
    5. Nu se va efectua nici o restituire de taxe vamale in situatia in care materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate nu se utilizeaza in productia proprie, ci se valorifica in starea in care au fost importate.
    6. In urma verificarii intregii documentatii, organele financiare teritoriale - administratiile financiare sau circumscriptiile fiscale, dupa caz - transmit avizul de specialitate, impreuna cu cererea si cu celelalte documente directiilor judetene de impozite si taxe din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, care vor verifica si vor confirma sau nu avizul organelor teritoriale.
    7. Restituirile se fac prin trezoreriile statului, pe baza deciziei directorului Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, in termen de 5 zile de la primirea acestora, din incasarile inregistrate la cap. 16.01 "Taxe vamale de la persoane juridice". Operatiunea se efectueaza cu ordin de plata sau in numerar, dupa caz, respectand reglementarile legale.
    8. Cererile de restituire a taxelor vamale vor fi solutionate in maximum 20 de zile de la data inregistrarii solicitarii la organul financiar teritorial. Acest termen nu include perioada acordata trezoreriilor pentru efectuarea platilor efective.

    ANEXA B
    la normele metodologice

    Unitatea ...............
    Nr. ....................

                                                    Avizat,
                                        Oficiul fortei de munca si somaj
                                        al judetului ...................
                                        Nr. ............./..............

                            ANGAJAMENT*)

    Subsemnatul/a ........................................, reprezentant/a al/a unitatii ........................, cu sediul social si activitate in localitatea ....................., str. .......................... nr. ....., aflata in zona ...................................., declarata zona defavorizata prin Hotararea Guvernului nr. .......... din data de ................, pe o perioada de ....... ani, unitate solicitanta a facilitatilor prevazute la art. 5 lit. .......... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, ma oblig, in conformitate cu art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998:
    - sa comunic noile locuri de munca vacante, create prin realizarea investitiei, Oficiului fortei de munca si somaj al judetului .............;
    - sa angajez pe noile locuri de munca vacante persoane neocupate, cu domiciliul in zona defavorizata mai sus mentionata;
    - sa comunic in maximum 3 zile Oficiului fortei de munca si somaj al judetului .................... modul in care au fost ocupate locurile de munca (angajare directa, repartizare prin Oficiul fortei de munca si somaj).

                                              .......................
                                              (semnatura si stampila)

------------
    *) Acest angajament va fi prezentat la unitatile/institutiile care vor acorda facilitatile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, precum si organelor de control prevazute de lege, la solicitarea acestora.

    ANEXA C
    la normele metodologice

                          DECLARATIE
                    pe propria raspundere

    Subsemnatul/subsemnata*)......................................, domiciliat/a in .........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......, nr. ..............., eliberat/a de Politia ..........., la data de ........., declar ca nu sunt angajat/a in baza unui contract de munca si ca nu realizez venituri din activitati autorizate conform legii.

           ................             ...................
               (data)                       (semnatura)

------------
    *) Se completeaza de persoane neocupate, solicitante de locuri de munca, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    - au varsta cuprinsa intre 16 - 57 de ani pentru femei si 16 - 62 de ani pentru barbati;
    - sunt apte de munca;
      manifesta disponibilitate pentru a lucra;
      nu sunt incadrate in baza unui contract de munca si nu realizeaza venituri din activitati autorizate conform legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 907/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 907 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu