Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 833 din 19 noiembrie 1998

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 27 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 94 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Directorul general
                       al Oficiului de Stat
                       pentru Inventii si Marci,
                       Gabor Varga

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

                       p. Ministrul cercetarii
                       si tehnologiei,
                       Mircea Pusca,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Regula 1
    Definitii
    (1) In sensul prezentului regulament se intelege prin:
    a) lege - Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice;
    b) regulament - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998;
    c) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
    d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
    e) Registrul National al Marcilor - colectia de date, administrata de O.S.I.M., continand toate inregistrarile cu privire la marci inscrise atat pe suport de hartie, cat si electronic;
    f) OMPI - Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
    g) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, asa cum a fost revizuit si modificat si pe care Romania l-a adoptat prin Legea nr. 3/1998 pentru aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale;
    h) Clasificarea de la Viena - clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, semnat la Viena la 12 iunie 1973, modificat la 1 octombrie 1985 si pe care Romania l-a adoptat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale.
    (2) Termenii si expresiile definite la art. 3 din lege au acelasi inteles in prezentul regulament.

    Regula 2
    Aria de aplicare a legii
    (1) Marcile sunt protejate in Romania conform dispozitiilor legii si cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.
    (2) Legea este aplicabila tuturor marcilor individuale, colective sau de certificare constand in semne vizibile care se refera la produse si/sau servicii.
    (3) Indicatiile geografice ale produselor sunt protejate in Romania in conformitate cu legea si cu conventiile internationale la care Romania este parte.

    Regula 3
    Limba oficiala
    Cererile de inregistrare a marcilor, orice alte cereri cu privire la marcile depuse spre inregistrare sau inregistrate, precum si intreaga corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite in limba romana si vor fi depuse la O.S.I.M.

    Regula 4
    Reprezentarea prin mandatar
    (1) Solicitantul sau titularul unei marci poate fi reprezentat in procedurile in fata O.S.I.M. printr-un mandatar, cu domiciliul sau cu sediul in Romania.
    (2) Solicitantul sau titularul unei marci, care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, va fi reprezentat in procedurile in fata O.S.I.M. printr-un mandatar.
    (3) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisa la O.S.I.M., denumita procura si care poarta numele si semnatura solicitantului sau ale titularului marcii, dupa caz.
    (4) Procura se va putea referi la una sau la mai multe cereri de inregistrare ori marci inregistrate sau la toate cererile de inregistrare ori la toate marcile inregistrate, existente sau viitoare, ale persoanei care a dat mandatul.
    (5) Cand o procura generala a fost data conform alin. (4), comunicarea la O.S.I.M. a unui exemplar din aceasta va fi suficienta, cu conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere ulterioara procura in baza careia actioneaza.
    (6) Orice act solicitat prin mandatar, cu privire la renuntarea la o cerere de inregistrare a unei marci, de retragere a unei marci, precum si orice cerere vizand un transfer de drepturi cu privire la o marca vor putea fi facute numai pe baza unui mandat special care sa mentioneze expres actul renuntarii, retragerii ori al transmiterii.
    (7) In cazul in care solicitantul cererii de inregistrare a unei marci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea pe baza procurii date de solicitant. Daca in termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentata la O.S.I.M., cererea nu va produce nici un efect si va fi respinsa.
    (8) Cand o corespondenta referitoare la depozitul national reglementar al unei marci sau la o marca inregistrata este trimisa la O.S.I.M. de o persoana care se prezinta ca fiind mandatar, iar O.S.I.M. nu este pana in acel moment in posesia unei procuri de reprezentare, O.S.I.M. va solicita ca transmiterea acestei procuri sa se faca intr-un termen de maximum 3 luni. In cazul necomunicarii procurii in termenul acordat, corespondenta ramane fara efect, considerandu-se ca nu a fost primita de O.S.I.M., iar procedura va fi continuata cu solicitantul sau, dupa caz, cu titularul marcii.
    (9) Solicitantul sau titularul nu poate avea decat un mandatar. Daca mai multe persoane sunt indicate in procura de reprezentare, numai cea indicata pe primul loc este considerata mandatar.
    (10) Cand O.S.I.M. constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de inregistrare a unei marci sau pentru o marca inregistrata, inscrie in Registrul National al Marcilor mentiunea ca solicitantul sau titularul are mandatar, precum si numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului.
    (11) Orice inscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform alin. (10) este radiata, cand radierea este ceruta printr-o comunicare scrisa, semnata de solicitant, de titular sau de mandatar.
    (12) Inscrierea mandatarului este radiata din oficiu de catre O.S.I.M., cand un nou mandatar este desemnat sau in cazul in care o schimbare de titular a fost inscrisa fara ca noul titular sa-si desemneze un mandatar.
    (13) Radierea inscrierii mandatarului produce efect de la data la care O.S.I.M. a primit comunicarea de solicitare a radierii conform alin. (11) sau, dupa caz, de la data la care O.S.I.M. a radiat din oficiu inscrierea mandatarului, potrivit alin. (12).

    Regula 5
    Pluralitatea de solicitanti sau titulari
    Cand mai multe persoane sunt solicitanti sau titulari ai unei marci, acestia vor desemna unul dintre solicitanti sau titulari pentru corespondenta cu O.S.I.M.; in caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondenta cu prima persoana indicata in cererea de inregistrare a marcii.

    Regula 6
    Termene
    (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a implinit termenul. Termenele stabilite pe luni se implinesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
    (2) Termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se implineste intr-o luna care nu are asemenea zi, se va considera implinit in prima zi a lunii urmatoare. Termenul care se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se va prelungi pana la sfarsitul primei zile lucratoare urmatoare.
    (3) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, intelegandu-se prin aceasta data la care actul emis de O.S.I.M. a fost primit de solicitant, de titular sau de mandatar, dupa caz. Aceasta data se confirma cu stampila oficiului postal receptor.
    (4) Actele de procedura, trimise prin posta la O.S.I.M., se considera indeplinite in termen, daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea termenului.
    (5) Neindeplinirea actelor de procedura in termenele notificate de O.S.I.M. nu atrage sanctiunile prevazute de lege si de prezentul regulament, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei.

    Regula 7
    Semnatura
    (1) Cand un document nu a fost semnat de solicitant, de titular sau de mandatar, data la care documentul a fost prezentat la O.S.I.M. este recunoscuta, cu conditia ca acesta sa fie semnat ulterior, in termen de maximum o luna.
    (2) Semnatura unui document transmis prin fax este valabila, cu conditia ca originalul documentului sa fie transmis la O.S.I.M. in termen de maximum doua luni de la data transmiterii acestuia prin fax.

    CAP. 2
    Cererea de inregistrare a unei marci

    Regula 8
    Depunerea cererii de inregistrare a marcii la O.S.I.M.
    (1) Inregistrarea unei marci se solicita la O.S.I.M. de catre persoane fizice sau juridice, direct sau printr-un mandatar.
    (2) Depunerea unei cereri de inregistrare a unei marci la O.S.I.M. se poate face:
    a) direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a O.S.I.M.;
    b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.
    (3) Registratura generala mentioneaza pe cerere anul, luna si ziua primirii si inregistreaza cererile in ordinea cronologica a primirii. Cererile primite la O.S.I.M. dupa orele legale de lucru, in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se inregistreaza in prima zi lucratoare.

    Regula 9
    Prezentarea si continutul cererii
    (1) Cererea de inregistrare a marcii se intocmeste intr-un singur exemplar pe un formular-tip.
    (2) Cererea trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
    b) numele si prenumele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului;
    c) cand solicitantul este strain, denumirea statului caruia acesta ii apartine, denumirea statului in care solicitantul isi are domiciliul sau, dupa caz, denumirea statului in care solicitantul are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    d) cand solicitantul este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, precum si denumirea statului a carui legislatie ii guverneaza statutul organic;
    e) cand solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    f) in cazul in care se revendica, conform art. 11 alin. 2 din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioara, o declaratie de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului si a datei primului depozit;
    g) in cazul in care se revendica, conform art. 12 alin. 1 din lege, o prioritate rezultand din prezentarea produselor sau a serviciilor intr-o expozitie si solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara, o declaratie de invocare a prioritatii de expozitie, cu indicarea locului si a denumirii expozitiei, precum si a datei introducerii produselor sau serviciilor in expozitie;
    h) cand solicitantul revendica o culoare sau mai multe culori, ca elemente distinctive ale marcii, o declaratie in acest sens, precum si indicarea culorii sau a culorilor revendicate si, pentru fiecare culoare, indicarea partilor principale ale marcii care au aceasta culoare;
    i) cand marca are o grafica deosebita sau este figurativa, descrierea acesteia;
    j) cand marca este tridimensionala, o declaratie in acest sens;
    k) cand marca se compune, in tot sau in parte, din alte caractere decat cele latine, o transliterare a acestor caractere;
    l) cand marca se compune, in tot sau in parte, din cuvinte intr-o alta limba decat limba romana, o traducere a acestora;
    m) indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care inregistrarea marcii este ceruta, grupate conform Clasificarii de la Nisa, precedata de numarul clasei careia denumirea ii apartine;
    n) semnatura solicitantului sau a mandatarului sau, dupa caz.
    (3) Cererea va fi insotita de reproducerea grafica sau fotografica a marcii, in dimensiuni de maximum 8/8 mm, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reproduceri ale marcii in negru si alb, cand solicitantul nu revendica o culoare ca element distinctiv al marcii;
    b) 5 reproduceri ale marcii in negru si alb si 5 reproduceri ale marcilor color, cand solicitantul revendica cel putin o culoare ca element distinctiv al marcii.
    (4) Cand cererea contine o declaratie indicand ca marca este tridimensionala, solicitantul va anexa reproducerea grafica sau fotografica a marcii in doua dimensiuni.
    (5) Reproducerea furnizata conform alin. (3) poate consta, la alegerea solicitantului, intr-o singura vedere sau in mai multe vederi, diferite, ale marcii.
    (6) In cazul reproducerii unei marci tridimensionale care nu reda in mod suficient detaliile marcii, O.S.I.M. poate solicita furnizarea unui numar de pana la 6 vederi diferite ale marcii si/sau o descriere verbala a acestei marci.
    (7) Dovada platii taxei de inregistrare si examinare a cererii de inregistrare a marcii va fi prezentata o data cu cererea sau cel tarziu in termen de 3 luni de la depunerea acesteia la O.S.I.M. Dovada se face cu o copie de pe documentul de plata.
    (8) Documentele de plata trebuie sa contina datele necesare pentru identificarea cererii depuse.
    (9) Dupa caz, cererea de inregistrare a marcii va fi completata cu urmatoarele documente:
    a) cand solicitantul doreste sa beneficieze, conform art. 11 alin. 2 din lege, de prioritatea unei cereri anterioare, un document care sa certifice data constituirii primului depozit al marcii, eliberat de administratia nationala, insotit de traducerea, conforma cu originalul, in limba romana;
    b) cand solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara, ca urmare a expunerii marcii intr-o expozitie, un document care sa ateste ca marcile au fost aplicate la produsele sau serviciile prezentate in expozitie si care sa mentioneze data introducerii acestora in expozitie, eliberat de organizatorul expozitiei si insotit de traducerea acestuia in limba romana;
    c) procura sub semnatura privata de reprezentare a solicitantului in fata O.S.I.M., intocmita in limba romana sau insotita de traducerea acesteia in limba romana;
    d) regulamentul de folosire a marcii colective;
    e) regulamentul de folosire a marcii de certificare;
    f) documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare sau, dupa caz, dovada inregistrarii marcii de certificare in tara de origine.

    Regula 10
    Lista cuprinzand produse si servicii
    (1) Lista cuprinzand produsele si serviciile pentru care protectia marcii este solicitata trebuie sa fie stabilita in termeni precisi, astfel incat denumirea produselor si a serviciilor sa permita clasificarea fiecarui produs sau serviciu numai intr-o singura clasa a Clasificarii de la Nisa.
    (2) Produsele si serviciile nu pot fi considerate ca asemanatoare pe motiv ca figureaza in aceeasi clasa si nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv ca figureaza in clase diferite ale Clasificarii de la Nisa.

    Regula 11
    Divizarea cererii de inregistrare a marcii
    (1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de inregistrare a marcii, declarand ca, in cazul produselor sau serviciilor enumerate in cererea divizionara, cererea de inregistrare a marcii trebuie sa fie tratata ca o cerere separata.
    (2) Cererea divizionara va contine elementele prevazute la art. 10 alin. 1 din lege si va fi supusa taxei legale.
    (3) Declaratia privind divizarea unei cereri de inregistrare a marcii este irevocabila.

    CAP. 3
    Procedura de inregistrare a marcilor si reinnoirea inregistrarii acestora

    Regula 12
    Depozitul national reglementar
    (1) Data depozitului national reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii de inregistrare a marcii, redactata in limba romana, continand:
    a) solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
    b) indicatii referitoare la identitatea solicitantului;
    c) o lista cuprinzand produsele si/sau serviciile pentru care inregistrarea marcii este solicitata;
    d) o reproducere suficient de clara a marcii a carei inregistrare este solicitata.
    (2) In termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii O.S.I.M. examineaza daca cererea indeplineste conditiile prevazute la alin. (1). In caz afirmativ, O.S.I.M. decide atribuirea datei de depozit si inscrierea datelor continute in cerere in Registrul National al Marcilor.
    (3) In cazul in care din cererea de inregistrare a marcii lipsesc unele dintre elementele prevazute la alin. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile constatate. Daca solicitantul completeaza lipsurile in termen de 3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare a marcii la O.S.I.M., data depozitului va fi aceea la care toate aceste elemente au fost comunicate la O.S.I.M.
    (4) In cazul in care solicitantul nu completeaza cererea in termen de 3 luni de la notificare, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii si va restitui taxa de inregistrare si de examinare a marcii.
    (5) Decizia de atribuire a datei depozitului national reglementar sau de respingere a cererii de inregistrare a marcii este comunicata solicitantilor in termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

    Regula 13
    Prioritatea unei cereri anterioare si prioritatea de expozitie
    (1) Daca prioritatea unei sau a unor cereri anterioare este revendicata in aplicarea art. 11 alin. 2 din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru a comunica la O.S.I.M. documentul eliberat de administratia nationala, din care sa rezulte numarul de dosar atribuit cererii anterioare sau numarul inregistrarii anterioare, precum si traducerea mentionata in regula 9 alin. (9) lit. a).
    (2) Daca o prioritate de expozitie, in sensul art. 12 din lege, este revendicata, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data cererii de inregistrare a marcii, depusa reglementar, pentru a comunica la O.S.I.M. documentele prevazute la regula 9 alin. (9) lit. b).

    Regula 14
    Examinarea cererii
    (1) Daca, dupa constituirea depozitului national reglementar, se constata ca cererea nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la regula 9 alin. (2) lit. c) - m), O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de pana la maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor sau, dupa caz, pentru achitarea taxei de inregistrare si examinare a cererii de inregistrare a marcii.
    (2) In cazul in care lipsurile cererii de inregistrare a marcii nu sunt remediate sau taxa de inregistrare si examinare nu a fost platita in termenul prevazut la alin. (1), O.S.I.M. va decide, dupa caz, respingerea cererii sau nerecunoasterea prioritatii invocate.
    (3) Daca una dintre neregularitatile mentionate la alin. (1) si (2) se refera numai la anumite produse si servicii, O.S.I.M. va respinge cererea sau va refuza recunoasterea dreptului de prioritate numai pentru aceste produse si servicii.
    (4) O.S.I.M. examineaza lista cuprinzand produsele si serviciile din punct de vedere al concordantei cu Clasificarea de la Nisa, iar in cazul in care marca contine si un element figurativ examineaza si concordanta cu Clasificarea de la Viena.
    (5) Cererea de inregistrare a marcii pentru care s-a constituit depozitul national reglementar si care indeplineste conditiile prevazute la regula 9 este supusa examinarii de fond, din oficiu, in ceea ce priveste motivele absolute si relative de refuz, prevazute la art. 5 si 6 din lege.

    Regula 15
    Conflictul cu drepturile anterioare
    (1) Un semn nu poate fi inregistrat ca marca sau ca element al unei marci, daca aduce atingere unui drept anterior protejat.
    (2) In intelesul legii si al prezentului regulament, este considerat drept anterior protejat:
    a) o marca identica sau similara, inregistrata in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare, daca data inregistrarii acestei marci sau data de prioritate, in temeiul art. 11 alin. 2 si al art. 12 alin. 1 din lege, este anterioara datei depozitului national reglementar al marcii pentru care se cere inregistrarea;
    b) o marca identica sau similara, considerata notorie in Romania conform art. 3 lit. c) din lege;
    c) un drept al unei personalitati cu privire la imaginea sau la numele sau patronimic;
    d) o indicatie geografica protejata;
    e) un desen sau un model industrial protejat;
    f) un drept de autor;
    g) orice drept de proprietate industriala dobandit anterior datei depozitului national reglementar al unei marci.
    (3) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) si b), notiunea de similitudine trebuie interpretata in legatura cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea pentru public.
    (4) O marca este considerata ca fiind in conflict cu o marca notorie atunci cand aceasta marca sau unul dintre elementele sale esentiale constituie:
    a) o reproducere, o imitatie, o traducere sau o transliterare, care pot crea o confuzie cu marca notorie si cand marca sau unul dintre elementele sale esentiale face obiectul unei cereri de inregistrare ori al unei inregistrari pentru produse sau servicii identice sau similare fata de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplica;
    b) o reproducere, o imitatie, o traducere sau o transliterare, care pot crea confuzie cu marca notorie si atunci cand marca sau unul dintre elementele sale esentiale face obiectul unei cereri de inregistrare ori al unei inregistrari pentru produse sau servicii diferite fata de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplica, daca cel putin una dintre conditiile de mai jos sunt indeplinite:
    - utilizarea marcii indica o legatura intre proprietarul marcii notorii si produsele sau serviciile pentru care marca face obiectul unei cereri de inregistrare sau este inregistrata, utilizare care ar risca sa cauzeze prejudicii proprietarului marcii notorii;
    - utilizarea marcii risca sa aduca atingere caracterului distinctiv al marcii notorii;
    - prin utilizarea marcii s-ar beneficia pe nedrept de caracterul distinctiv al marcii notorii.

    Regula 16
    Determinarea si dovedirea notorietatii
    (1) Pentru a aprecia daca o marca este notorie, este suficient ca aceasta sa fie larg cunoscuta:
    a) pe teritoriul Romaniei; si
    b) pentru segmentul de public din Romania caruia i se adreseaza produsele sau serviciile la care se refera marca.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza urmatoarelor elemente:
    a) categoria de consumatori potentiali, vizata pentru produsele sau serviciile la care se refera marca; identificarea categoriei de consumatori potentiali se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii in legatura cu care marca este utilizata si nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau de servicii;
    b) circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se refera marca; in functie de natura produselor si serviciilor, se va tine seama de diferite mijloace de distribuire a acestora, respectiv de comercializarea prin magazine, prin intermediul unor agenti comerciali, direct de la intreprindere sau la domiciliul clientului.
    (3) In aplicarea prevederilor art. 20 din lege, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:
    a) utilizarea - vanzarea sau oferirea spre vanzare, precum si orice activitati de promovare a produselor si/sau a serviciilor la care se refera marca, inclusiv publicitatea si prezentarea acestora in targuri si expozitii;
    b) intinderea utilizarii - cantitatea de produse si/sau de servicii carora li se aplica marca si care sunt comercializate;
    c) aria geografica - cunoasterea, la nivelul teritoriului Romaniei, a marcii a carei protectie este solicitata ca notorie si, chiar in afara acestui teritoriu, daca marca este utilizata in teritorii din imediata vecinatate, in teritorii vecine in care se vorbeste limba romana, in teritorii acoperite de aceleasi mijloace de informare in masa sau in teritorii vecine in care se desfasoara relatii comerciale stranse;
    d) gradul de cunoastere a marcii notorii - masura in care o marca ocupa piata romaneasca, ca urmare a utilizarii pentru anumite produse si/sau servicii.
    (4) Persoana care pretinde ca marca este notorie este tinuta sa dovedeasca, prin orice mijloc de proba, cunoasterea larga a marcii pe teritoriul Romaniei.
    (5) In sustinerea notorietatii unei marci pe teritoriul Romaniei pot fi prezentate acte, cum ar fi cele privind:
    a) comercializarea sau punerea in vanzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notorie;
    b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicata;
    c) publicitatea sau reclama produselor si serviciilor sub marca notorie in Romania etc.

    Regula 17
    Inregistrarea marcii
    (1) O.S.I.M. examineaza cererea de inregistrare a marcii in termen de 6 luni de la data platii taxei de inregistrare si de examinare.
    (2) Daca cererea de inregistrare a marcii indeplineste conditiile de constituire a depozitului national reglementar, precum si celelalte conditii prevazute la regula 9 si daca, in urma examinarii in fond, marca nu este respinsa la inregistrare conform art. 5 si 6 din lege, O.S.I.M. decide inregistrarea marcii si o inscrie in Registrul National al Marcilor.
    (3) In termen de doua luni de la decizia O.S.I.M., marca inregistrata se publica in BOPI.
    (4) In cazul in care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Aceasta declaratie va fi publicata de O.S.I.M. o data cu marca inregistrata.
    (5) In cazul in care solicitantul nu face declaratia mentionata la alin. (4), O.S.I.M. va decide respingerea cererii, dupa caz, in totalitate sau partial.
    (6) In cazul in care, in urma examinarii, rezulta ca exista vreun motiv legal care impiedica inregistrarea marcii, O.S.I.M. transmite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, invitandu-l sa prezinte, in termen de 3 luni, observatiile sale asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni, la cererea solicitantului, cu conditia platii taxei prevazute de lege.
    (7) Daca observatiile solicitantului sunt intemeiate, O.S.I.M. va decide inregistrarea marcii, inscrierea acesteia in Registrul National al Marcilor, iar in termen de doua luni de la luarea deciziei va publica marca inregistrata in BOPI.
    (8) In situatia in care observatiile solicitantului nu sunt justificate, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii.
    (9) Decizia O.S.I.M. de inregistrare a marcii sau de respingere a cererii de inregistrare a marcii este comunicata solicitantului in termen de maximum 5 zile de la luarea acesteia.
    (10) Cand o decizie a O.S.I.M. de respingere a unei cereri de inregistrare a unei marci a fost desfiintata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, partea interesata comunica la O.S.I.M. hotararea, in vederea publicarii ei in BOPI.
    (11) Daca, dupa ce a fost publicata o marca, aceasta este respinsa la inregistrare printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, aceasta hotarare se publica in BOPI.

    Regula 18
    Publicarea marcii
    (1) Publicarea marcii in BOPI se face cu mentionarea urmatoarelor elemente:
    a) numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
    c) reproducerea marcii si, dupa caz, mentiunea "color", cu indicarea culorii sau a culorilor revendicate;
    d) lista cuprinzand produsele si serviciile, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa;
    e) data de depozit si numarul de depozit, precum si numarul de marca;
    f) indicatii privind prioritatea invocata si recunoscuta;
    g) mentiunea ca marca este colectiva sau de certificare, daca este cazul;
    h) mentiunea ca marca a dobandit un caracter distinctiv inainte de data cererii de inregistrare a marcii, ca urmare a folosirii acesteia, daca este cazul;
    i) declaratia conform careia solicitantul renunta la orice drept exclusiv asupra unui element al marcii, in cazul prevazut la regula 17 alin. (4).
    (2) Daca publicarea unei marci comporta, din motive imputabile O.S.I.M., o eroare sau lipsa unora dintre elementele mentionate la alin. (1), O.S.I.M. procedeaza la rectificare, din oficiu sau la cererea solicitantului. In acest caz, cererea prezentata de solicitant nu va fi supusa nici unei taxe. Rectificarile efectuate se publica in BOPI.

    Regula 19
    Opozitia la inregistrarea unei marci
    (1) O opozitie poate fi formulata, daca exista un conflict cu o marca sau cu mai multe marci anterioare sau notorii ori cu unul sau cu mai multe drepturi anterior dobandite, mentionate la art. 23 din lege.
    (2) Actul de opozitie trebuie sa contina:
    a) indicatii privind cererea de inregistrare a marcii impotriva careia se formuleaza opozitia, respectiv numarul cererii de inregistrare a marcii, numele sau denumirea solicitantului cererii de inregistrare a marcii, mentionarea produselor si a serviciilor care figureaza in cerere;
    b) indicatii privind marca anterioara, marca notorie sau dreptul anterior dobandit pe care se intemeiaza opozitia;
    c) o reprezentare si, dupa caz, o descriere a marcii anterioare, a marcii notorii sau a altui drept anterior;
    d) produsele si serviciile pentru care marca anterioara a fost inregistrata sau ceruta la inregistrare sau pentru care marca anterioara este notorie, conform art. 6 lit. d) si e) din lege;
    e) mentiuni privind calitatea si interesul persoanei care formuleaza opozitia;
    f) o prezentare detaliata a motivelor invocate in sustinerea opozitiei;
    g) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul.
    (3) Daca opozitia este formulata pentru motivul existentei unei marci anterioare, actul de opozitie trebuie sa fie insotit de dovezi de inregistrare a marcii, cum ar fi certificatul de inregistrare sau, dupa caz, documente care sa dovedeasca notorietatea marcilor; daca opozitia este fondata pe o marca notorie, actul de opozitie trebuie sa fie insotit de dovezi ale notorietatii pe teritoriul Romaniei; daca opozitia este fondata pe existenta oricarui alt drept anterior dobandit, actul de opozitie trebuie sa fie insotit de acte care sa dovedeasca dobandirea si intinderea protectiei acestui drept.
    (4) O.S.I.M. comunica opozitia solicitantului si il invita sa depuna observatiile sale in termenul prevazut la art. 24 alin. 2 din lege.
    (5) Orice element furnizat de persoana care a formulat opozitia este comunicat solicitantului, care dispune de posibilitatea de a raspunde in termenul acordat de O.S.I.M.
    (6) Daca solicitantul nu prezinta nici o observatie, O.S.I.M. poate decide asupra opozitiei, bazandu-se numai pe probele de care dispune.
    (7) Daca O.S.I.M. constata ca actul de opozitie nu satisface anumite cerinte prevazute la alin. (2), invita persoana care a formulat opozitia ca in termen de doua luni sa remedieze neregulile constatate si sa prezinte toate detaliile si actele justificative in sustinerea opozitiei. Daca neregulile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va decide pe baza actelor din dosar.
    (8) La cererea solicitantului, titularul marcii opuse va prezenta la O.S.I.M. dovada ca:
    a) in cursul unei perioade de 5 ani care precede publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata; sau
    b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie.
    (9) In lipsa dovezii de folosire a marcii opuse conform alin. (10), actul de opozitie va fi respins.
    (10) Dovezile de folosire a marcii opuse sunt, in principal, acte, cum ar fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunturi in jurnale, declaratii scrise etc.
    (11) Cand opozitia se bazeaza pe o inregistrare internationala a unei marci care face obiectul unui aviz de refuz provizoriu emis de O.S.I.M., procedura de examinare a opozitiei va putea fi suspendata pana cand O.S.I.M. va lua o decizie definitiva cu privire la refuzul emis.
    (12) La opozitia titularului unei marci o cerere de inregistrare a unei marci este respinsa cand inregistrarea este ceruta de mandatarul titularului marcii in nume propriu si fara consimtamantul titularului, in afara de situatia in care mandatarul isi justifica solicitarea inregistrarii marcii.
    (13) Opozitia formulata conform art. 23 din lege se solutioneaza de o comisie de examinare formata din 3 specialisti desemnati de seful Serviciului marci, dintre care unul va fi examinatorul care a intocmit raportul de examinare a marcii.

    Regula 20
    Certificatul de inregistrare a marcii
    (1) In termen de maximum doua luni de la data ramanerii definitive a deciziei de inregistrare a marcii, O.S.I.M. elibereaza titularului certificatul de inregistrare, cu conditia platii taxei prevazute de lege. Certificatul de inregistrare contine mentiuni cu privire la marca inregistrata, inscrise in Registrul National al Marcilor.
    (2) Titularul poate solicita eliberarea de copii de pe certificatul de inregistrare, conforme cu originalul, cu plata taxei prevazute de lege.

    Regula 21
    Reinnoirea inregistrarii marcii
    (1) O cerere de reinnoire va contine urmatoarele elemente:
    a) solicitarea expresa de reinnoire a inregistrarii marcii;
    b) daca cererea este prezentata de titular, numele si adresa acestuia;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
    d) data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii;
    e) numarul inregistrarii marcii;
    f) mentiunea ca reinnoirea este ceruta pentru toate produsele si serviciile la care se refera marca inregistrata sau, dupa caz, indicarea claselor sau produselor si a serviciilor vizate de reinnoire;
    g) semnatura titularului, a persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, dupa caz;
    h) dovada platii taxei prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii.
    (2) Daca cererea de reinnoire, prezentata in termenele prevazute la art. 29 alin. 5 din lege, nu contine unul dintre elementele prevazute la alin. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului reinnoirii inregistrarii neregulile constatate, acordand un termen de 3 luni pentru remedierea acestora.
    (3) In situatia in care cererea de reinnoire a inregistrarii indeplineste conditiile legale, O.S.I.M. elibereaza certificatul de reinnoire si il comunica titularului marcii.
    (4) Cand cererea de reinnoire a inregistrarii a fost prezentata de o persoana expres autorizata de titular, O.S.I.M. va transmite si titularului o copie de pe notificarea asupra neregulilor constatate.
    (5) Daca remedierile notificate nu sunt efectuate in termenul acordat, O.S.I.M. radiaza marca din Registrul National al Marcilor. Radierea produce efecte din ziua urmatoare datei expirarii protectiei marcii.

    CAP. 4
    Modificari

    Regula 22
    Modificarea cererii de inregistrare a marcii
    (1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de inregistrare a unei marci trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numarul atribuit cererii de inregistrare a marcii;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
    d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum si a elementului care trebuie sa figureze ca urmare a modificarii cererii;
    e) daca modificarea vizeaza reprezentarea marcii, o reproducere a marcii modificate, in conformitate cu regula 9 alin. (2) - (5).
    (2) Solicitarea de modificare a unei cereri de inregistrare a unei marci va fi luata in considerare numai dupa efectuarea platii taxei prevazute de lege.
    (3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularitatilor privind solicitarea de modificare a cererii; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge solicitarea de modificare a cererii de inregistrare a marcii.
    (4) Daca solicitantul doreste modificarea aceluiasi element in mai multe cereri, este suficienta prezentarea unei singure solicitari de modificare; modificarea este supusa platii taxei prevazute de lege pentru fiecare dintre cererile de modificare.
    (5) Solicitarea privind modificarea numelui sau a adresei mandatarului desemnat de solicitant nu este supusa nici unei taxe.

    Regula 23
    Modificarea inregistrarii
    (1) O cerere de modificare a inregistrarii unei marci va contine urmatoarele elemente:
    a) numarul de inregistrare a marcii;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului marcii;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
    d) indicarea elementului din reprezentarea marcii, a carui modificare este solicitata, in sensul art. 33 alin. 1 din lege;
    e) o reprezentare a marcii modificate, in conformitate cu regula 9 alin. (2) - (5).
    (2) Cererea de modificare a inregistrarii unei marci este considerata a fi depusa numai dupa ce plata taxei prevazute de lege a fost achitata de catre titularul marcii.
    (3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularitatilor privind cererea de modificare a inregistrarii marcii; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare.
    (4) Cand modificarea se refera la acelasi element continut in mai multe marci inregistrate care apartin aceluiasi titular, este suficienta prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa prevazuta de lege va fi achitata pentru fiecare inregistrare a marcii ce urmeaza a fi modificata.
    (5) Daca inregistrarea marcii sau inregistrarea publicata comporta o eroare imputabila O.S.I.M., rectificarea va fi efectuata din oficiu sau la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentata de titular nu va fi supusa nici unei taxe. Rectificarile efectuate se publica in BOPI.

    Regula 24
    Modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului marcii sau mandatarului
    (1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului unei marci inregistrate va contine urmatoarele elemente:
    a) numarul de inregistrare a marcii;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului, astfel cum sunt inscrise in Registrul National al Marcilor;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului, modificate la solicitarea acestuia;
    d) daca titularul si-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului.
    (2) Daca modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului nu a avut loc ca urmare a transmiterii, totale sau partiale, a drepturilor cu privire la marca inregistrata sau a unei alte modificari in situatia juridica a marcii, modificarea respectiva va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor, la solicitarea titularului, fara plata vreunei taxe.
    (3) O singura cerere poate fi prezentata pentru modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului in doua sau in mai multe inregistrari ale aceluiasi titular.
    (4) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea unor lipsuri ale cererii de modificare a numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) sunt aplicabile si cu privire la modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului mandatarului desemnat de titular.

    CAP. 5
    Transmiterea drepturilor asupra marcilor: cesiuni, licente si alte drepturi

    Regula 25
    Cererea de inscriere a cesiunii unei marci
    (1) Cererea de inscriere a cesiunii unei marci va contine urmatoarele elemente:
    a) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul noului titular;
    c) daca titularul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    d) daca noul titular are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    e) cand noul titular este strain, denumirea statului caruia acesta ii apartine, denumirea statului in care noul titular isi are domiciliul/sediul sau in care noul titular are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    f) cand noul titular este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, precum si denumirea statului a carui legislatie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
    g) lista cuprinzand produsele si serviciile la care se refera cesiunea marcii, daca cesiunea nu priveste toate produsele si serviciile inregistrate;
    h) documentele care fac dovada cesiunii marcii, in conformitate cu regula 26.
    (2) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.

    Regula 26
    Schimbarea titularului
    (1) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, cererea de inregistrare a cesiunii unei marci va fi insotita de:
    a) o copie de pe contractul de cesiune, certificata pentru conformitate; sau
    b) un extras, certificat pentru conformitate, din contractul care stabileste schimbarea titularului.
    (2) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-o fuziune, cererea de inregistrare a cesiunii unei marci va fi insotita de copia certificata pentru conformitate de pe documentul in baza caruia a avut loc fuziunea.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), daca schimbarea vizeaza numai unul sau o parte din cotitulari si nu toti cotitularii, la cererea de inregistrare a cesiunii unei marci se va anexa un document semnat de ceilalti cotitulari, care sa contina acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
    (4) Cand schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau in baza unei hotarari judecatoresti, cererea de inregistrare a cesiunii va indica si va fi insotita de documentul certificat conform cu originalul, care sa dovedeasca respectiva schimbare.

    Regula 27
    Inscrierea cesiunii
    (1) Cand conditiile de inscriere a cesiunii unei marci, prevazute la regula 25, nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii.
    (2) O singura cerere de inscriere a cesiunii unei marci este suficienta in cazul cesiunii a doua sau mai multe marci, cu conditia ca pentru toate aceste marci sa existe un singur titular, iar cesiunea sa se efectueze catre un singur nou titular.
    (3) La data la care cererea de inscriere a cesiunii indeplineste cerintele prevazute la regula 25, O.S.I.M. inscrie cesiunea in Registrul National al Marcilor si o publica in BOPI.

    Regula 28
    Inscrierea licentelor si a altor drepturi
    (1) Cererea de inscriere a unei licente sau a constituirii unui drept real va contine urmatoarele elemente:
    a) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
    b) daca titularul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul beneficiarului licentei sau al dreptului real;
    d) daca este cazul, denumirea statului caruia ii apartine beneficiarul licentei, a statului in care acesta isi are domiciliul/sediul sau o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    e) numarul inregistrarii marcii care face obiectul inscrierii licentei sau a dreptului real;
    f) lista cuprinzand produsele si serviciile la care se refera marca ce face obiectul cererii de inscriere a licentei sau a dreptului real;
    g) semnatura titularului sau a mandatarului acestuia.
    (2) Cand marca face obiectul unei licente pentru o parte din produsele si serviciile pentru care marca este inregistrata sau cand licenta este limitata teritorial ori este o licenta temporara, cererea de inregistrare a licentei va indica, dupa caz:
    a) produsele si serviciile la care se refera licenta;
    b) partea din teritoriul Romaniei pentru care se acorda licenta;
    c) durata pentru care se acorda licenta.
    (3) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.
    (4) Cand conditiile prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de inregistrare a licentei un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii.
    (5) Licenta marcii este inscrisa in Registrul National al Marcilor sub mentiunea "licenta exclusiva", daca titularul si licentiatul solicita in mod expres aceasta mentiune.
    (6) Marca poate face obiectul unor masuri de executare silita si poate fi data in gaj sau poate face obiectul altui drept real.
    (7) La cererea uneia dintre parti, drepturile reale, precum si masurile de executare silita se inscriu in Registrul National al Marcilor si se publica in BOPI.

    Regula 29
    Radierea sau modificarea inscrierii licentelor sau a unor drepturi reale
    (1) Inscrierea prevazuta la regula 28 alin. (1) poate face obiectul unei radieri, la solicitarea scrisa a uneia dintre persoanele interesate.
    (2) Cererea de radiere a inscrierii licentelor sau a unor drepturi reale va contine urmatoarele elemente:
    a) numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului radierii;
    b) numarul de inregistrare a marcii;
    c) precizari asupra licentei ori asupra altui drept a carui inregistrare urmeaza a fi radiata.
    (3) Cererea va fi insotita de documentele care dovedesc ca dreptul inregistrat s-a stins sau de o declaratie din care sa rezulte ca licentiatul si titularul marcii sau, dupa caz, titularul dreptului real sunt de acord cu radierea.
    (4) Cand conditiile prevazute la alin. (2) si (3) nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de radiere un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica mutatis mutandis oricarei cereri de modificare a unei inscrieri, prevazuta la regula 28 alin. (1).

    CAP. 6
    Stingerea drepturilor asupra marcilor

    Regula 30
    Caducitatea
    Cand inregistrarea unei marci nu este reinnoita la expirarea termenului prevazut la art. 29 alin. 5 din lege, O.S.I.M. inscrie in Registrul National al Marcilor mentiunea ca inregistrarea acestei marci a ramas fara efect de la data expirarii ultimei perioade de protectie de 10 ani.

    Regula 31
    Renuntarea
    (1) Declaratia de renuntare la o marca va contine urmatoarele elemente:
    a) numarul inregistrarii marcii;
    b) numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
    c) daca un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    d) daca renuntarea la marca vizeaza numai anumite produse si servicii, lista cuprinzand produsele si serviciile pentru care se declara renuntarea.
    (2) Daca o licenta a fost inscrisa, renuntarea va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor numai dupa un termen de 3 luni de la data la care titularul marcii a prezentat la O.S.I.M. un document din care sa rezulte ca titularul l-a informat pe licentiat despre intentia sa de renuntare la marca. Daca, inainte de expirarea acestui termen, titularul prezinta la O.S.I.M. dovezi privind acordul licentiatului, renuntarea va fi de indata inregistrata.
    (3) Declaratia titularului de renuntare la o marca ce face obiectul unui drept real va fi insotita de un document care sa dovedeasca acordul beneficiarului dreptului real inscris in Registrul National al Marcilor cu privire la renuntarea la marca.
    (4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute la alin. (1) - (3), O.S.I.M. acorda persoanei care solicita inscrierea renuntarii la marca un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea inscrierii renuntarii la marca in Registrul National al Marcilor.
    (5) Renuntarea la marca produce efecte numai de la data inscrierii in Registrul National al Marcilor. Renuntarea se publica in BOPI.

    Regula 32
    Cererea de decadere si cererea in anulare
    (1) O cerere de decadere a titularului din drepturile conferite de marca sau o cerere in anulare a inregistrarii unei marci poate fi formulata de orice persoana interesata, pentru motivele prevazute la art. 45 si 48 din lege, la Tribunalul Bucuresti - Sectia civila.
    (2) Cererea de decadere sau cererea in anulare va contine cel putin urmatoarele:
    a) datele de identificare a solicitantului cererii de decadere sau al cererii in anulare;
    b) indicatii privind marca inregistrata care face obiectul cererii de decadere sau al cererii in anulare;
    c) cauzele de decadere sau de nulitate;
    d) motive in sustinerea cererii formulate.
    (3) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. b) din lege, se vor depune precizari asupra dreptului pe care este fondata aceasta cerere si, dupa caz, documentele care dovedesc ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este abilitata sa invoce dreptul anterior.
    (4) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe unul dintre motivele prevazute la art. 48 alin. 1 lit. d) sau e) din lege, se vor depune precizari privind dreptul pe care este fondata cererea in anulare si, dupa caz, documente care dovedesc ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este titularul dreptului pe care il invoca.
    (5) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care, dupa caz, titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca sau prin care inregistrarea marcii a fost anulata se va comunica la O.S.I.M. de catre persoana interesata. O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va face mentiune despre aceasta in Registrul National al Marcilor.

    CAP. 7
    Marci colective si marci de certificare

    Regula 33
    Protectia marcilor colective
    (1) Cererea de inregistrare a unei marci colective, prezentata conform cerintelor prevazute la regula 9, va fi insotita de un regulament de folosire a marcii.
    (2) Regulamentul de folosire trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea si sediul asociatiei;
    b) obiectul de activitate si modul de reprezentare ale asociatiei;
    c) conditiile de afiliere;
    d) indicatii privind persoanele autorizate sa utilizeze marca colectiva;
    e) conditiile de utilizare a marcii colective;
    f) motivele pentru care utilizarea marcii colective poate fi interzisa de catre titular unui membru al asociatiei, precum si alte sanctiuni ce pot fi aplicate in cazul nerespectarii regulamentului;
    g) indicatii privind acordul tuturor membrilor asociatiei, in situatia in care titularul marcii colective transmite drepturile cu privire la aceasta marca.
    (3) Daca depozitul unei marci nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la regula 9 sau daca regulamentul de folosire a marcii nu contine toate elementele prevazute la alin. (2), O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va decide respingerea cererii sau, dupa caz, nerecunoasterea prioritatii invocate.
    (4) Dispozitiile art. 43 din lege se aplica prin analogie oricarei persoane abilitate prin regulamentul de folosire a marcii sa utilizeze marca.
    (5) Titularul unei marci colective poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de catre terti.

    Regula 34
    Protectia marcilor de certificare
    (1) Cererea de inregistrare a unei marci de certificare, intocmita conform cerintelor prevazute la regula 9, va fi insotita de:
    a) un regulament de folosire a marcii;
    b) autorizatia sau alt document din care sa rezulte exercitarea legala a unor activitati de certificare si control al calitatii produselor si serviciilor.
    (2) Daca solicitantul este o persoana juridica straina, acesta va prezenta in locul documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) dovada inregistrarii sau a depunerii spre inregistrare a marcii de certificare in tara de origine.
    (3) Regulamentul de folosire a marcii va stabili caracteristicile comune ale produselor sau serviciilor pe care aceasta marca le garanteaza, conditiile privind acordarea dreptului de utilizare a marcii, conditiile de utilizare, sanctiunile aplicate in cazul utilizarii abuzive sau necorespunzatoare, precum si conditiile de incetare a utilizarii marcii in alte cazuri decat sanctiunile.
    (4) Autorizarea data de titular pentru folosirea marcii de certificare se va face cu plata de catre persoana care a primit aceasta autorizare a unei remuneratii adecvate ce va fi stabilita prin regulamentul de folosire a marcii.
    (5) Titularul unei marci de certificare poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de catre terti.
    (6) Folosirea marcii de certificare este interzisa pentru produsele sau pentru serviciile titularului marcii sau care apartin unei intreprinderi a carei activitate este strans legata, in plan economic, de cea a titularului.
    (7) Marca de certificare nu poate face obiectul unei cesiuni, unui gaj ori unei alte garantii reale si nici al unei executari silite. Totusi, in cazul dizolvarii persoanei juridice titulare a marcii de certificare, aceasta poate fi transmisa altei persoane juridice, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 8
    Inregistrarea internationala a marcilor

    Regula 35
    Depunerea cererii de inregistrare internationala a unei marci
    (1) Cererea de inregistrare internationala a unei marci, intocmita, dupa caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la aranjament, se depune la Biroul International al OMPI, prin intermediul O.S.I.M. Cererea va fi semnata de O.S.I.M., ca oficiu de origine.
    (2) Taxele internationale datorate, dupa caz, in virtutea art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau a art. 8.2 din Protocolul referitor la aranjament, se platesc de catre solicitant direct la Biroul International al OMPI.

    Regula 36
    Efectele inregistrarii internationale in Romania
    (1) Marcile care fac obiectul unei inregistrari internationale si a caror protectie este solicitata in Romania sunt supuse examinarii de fond in privinta motivelor de refuz prevazute la art. 5 si 6 din lege.
    (2) Inregistrarea internationala la OMPI a unei marci a carei protectie se extinde si pe teritoriul Romaniei, dupa caz, conform art. 3 tert din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 tert din Protocolul referitor la aranjament, produce aceleasi efecte ca in cazul in care marca ar fi fost depusa direct la O.S.I.M.
    (3) Inregistrarea internationala a unei marci a carei protectie isi produce efectele pe teritoriul Romaniei este inscrisa in Registrul National al Marcilor.

    CAP. 9
    Indicatii geografice

    Regula 37
    Protectia indicatiilor geografice
    (1) O indicatie geografica va fi protejata, potrivit art. 67 din lege, numai daca exista o legatura stransa intre produsele la care se refera indicatia geografica si locul de origine a acestora in ceea ce priveste calitatea, reputatia ori alte caracteristici ale produselor. O indicatie geografica nu poate fi protejata numai pentru simplul fapt ca produsul la care aceasta se refera este originar dintr-o anumita regiune.
    (2) In cazul indicatiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicatie va fi insotita de mentiunea denumirii asociatiei de producatori ai vinurilor respective. Protectia va fi acordata fiecarei indicatii geografice, cu conditia ca indicatia geografica in cauza sa fie folosita in mod traditional si constant, pentru a descrie si prezenta un vin produs in zona geografica la care se refera.
    (3) In sensul art. 70 lit. b) din lege, este generic si nu poate fi protejat ca indicatie geografica numele unui produs care, desi se refera la locul sau la regiunea in care acesta a fost initial fabricat, produs sau comercializat, a devenit nume comun pentru un anumit tip de produse.
    (4) O indicatie geografica inregistrata nu va putea fi considerata ca a devenit generica si nici nu va cadea in domeniul public.

    Regula 38
    Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice
    (1) Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice va contine:
    a) solicitarea expresa cu privire la inregistrarea unei indicatii geografice si la acordarea dreptului de utilizare a acesteia;
    b) denumirea si sediul asociatiei de producatori care solicita inregistrarea indicatiilor geografice;
    c) lista cuprinzand persoanele autorizate sa utilizeze indicatia geografica;
    d) indicatia geografica ce face obiectul cererii;
    e) tipul de produse la care se refera indicatia geografica, precum si indicarea locului de fabricatie si a limitelor ariei geografice de productie;
    f) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului autorizat, daca asociatia de producatori si-a desemnat un mandatar.
    (2) Cererea de inregistrare a indicatiei geografice va fi insotita de:
    a) un caiet de sarcini continand elementele prevazute la alin. (4);
    b) un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevazute in caietul de sarcini, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    c) dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
    d) procura de reprezentare a solicitantului cererii, daca este cazul.
    (3) Daca solicitantul inregistrarii unei indicatii geografice este o asociatie de producatori straina, cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) documentul justificativ, in copie certificata pentru conformitate, al titlului de protectie obtinut in tara de origine;
    b) dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
    c) procura de reprezentare a solicitantului cererii.
    (4) Caietul de sarcini, anexat la cererea de inregistrare a indicatiei geografice, va contine cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea produsului la care se refera indicatia geografica;
    b) descrierea produsului si a principalelor caracteristici ale acestuia;
    c) delimitarea ariei geografice de productie;
    d) elementele care dovedesc ca produsul este originar din aria geografica de productie;
    e) descrierea metodei de obtinere a produsului;
    f) elementele care justifica legatura produsului cu zona sau cu originea geografica a acestuia;
    g) referinte privind procedurile de control al calitatii produselor, precum si organul competent sa efectueze acest control.

    Regula 39
    Procedura de inregistrare a unei indicatii geografice
    (1) In termen de 3 luni de la depunerea la O.S.I.M., cererea de inregistrare a unei indicatii geografice este supusa examinarii conditiilor prevazute la art. 68 - 70 din lege si la regula 38.
    (2) Daca cererea indeplineste conditiile legale, O.S.I.M. decide inregistrarea indicatiei geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia asociatiei de producatori solicitanta. In termen de doua luni de la luarea acestei decizii, O.S.I.M. publica in BOPI indicatia geografica si lista cuprinzand persoanele autorizate sa utilizeze indicatia geografica.
    (3) O declaratie de opozitie la inregistrarea unei indicatii geografice poate fi formulata in termen de 3 luni de la publicare, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 70 din lege sau daca o persoana are un interes legitim fondat pe un drept de proprietate industriala anterior protejat cu care indicatia geografica ar intra in conflict.
    (4) O.S.I.M. notifica o copie de pe declaratia de opozitie solicitantului inregistrarii indicatiei geografice, pentru ca acesta sa isi poata prezenta observatiile asupra motivelor opozitiei.
    (5) Daca motivele opozitiei sunt intemeiate, O.S.I.M. respinge cererea de inregistrare a indicatiei geografice si publica decizia de respingere in BOPI.
    (6) In caz contrar situatiei prevazute la alin. (5), O.S.I.M. inregistreaza indicatia geografica in Registrul National al Indicatiilor Geografice, elibereaza asociatiei de producatori solicitante certificatul de inregistrare a indicatiei geografice si de acordare a dreptului de utilizare a acesteia si informeaza, printr-o decizie motivata, persoana care a formulat declaratia de opozitie despre respingerea acesteia; O.S.I.M. va publica in BOPI si va mentiona in Registrul National al Indicatiilor Geografice organul competent sa efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicatiilor geografice.

    Regula 40
    Modificarea caietului de sarcini
    (1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicatia geografica inregistrata pot solicita modificarea caietului de sarcini, cand evolutia cunostintelor stiintifice si tehnice sau revizuirea delimitarii geografice o impune.
    (2) Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusa procedurii prevazute la regula 39, in afara cazului in care modificarile cerute nu sunt esentiale.
    (3) O.S.I.M. va inscrie in Registrul National al Indicatiilor Geografice modificarile aduse caietului de sarcini si le va publica in BOPI.

    Regula 41
    Cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a indicatiilor geografice
    (1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicatia geografica pot, inainte de expirarea fiecarei perioade de 10 ani, sa solicite la O.S.I.M. reinnoirea dreptului de utilizare.
    (2) Cererea de reinnoire va fi insotita de o confirmare din partea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu privire la mentinerea caracteristicilor produselor, precum si de dovada achitarii taxei prevazute de lege.
    (3) In lipsa documentelor prevazute la alin. (2) O.S.I.M. decide respingerea cererii de reinnoire.

    CAP. 10
    Apararea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice

    Regula 42
    Apararea drepturilor asupra marcilor
    (1) Deciziile privind cererea de inregistrare a unei marci, modificarea acesteia sau a inregistrarii marcii, modificarea numelui sau a adresei titularului ori a mandatarului, reinnoirea inregistrarii, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea inregistrarii licentelor sau a altor drepturi, inscrierea renuntarii la o marca si orice decizii cu privire la cereri de inregistrare sau la marci inregistrate, altele decat decizia prevazuta la alin. (2), se iau de catre examinatorul dosarului in cauza.
    (2) In cazul in care o opozitie a fost formulata, o comisie de examinare, care va functiona in componenta prevazuta la regula 19 alin. (13), va decide cu privire la inregistrarea marcii.
    (3) Daca in baza unei hotarari judecatoresti inregistrarea unei marci a fost anulata sau titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca, persoana interesata va comunica la O.S.I.M. hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila. O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

    Regula 43
    Apararea drepturilor asupra indicatiilor geografice
    (1) Deciziile O.S.I.M. privind indicatiile geografice se iau de directorul general sau de imputernicitul acestuia si pot fi atacate in justitie potrivit procedurii contenciosului administrativ.
    (2) Daca o cerere in anularea inregistrarii unei indicatii geografice a fost prezentata in justitie, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica la O.S.I.M. de catre persoana interesata; in situatia in care inregistrarea indicatiei geografice a fost anulata, O.S.I M. va publica hotararea si va radia indicatia geografica din Registrul National al Indicatiilor Geografice.
    (3) Daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze o indicatie geografica au fost decazute din acest drept, O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va inscrie decaderea in Registrul National al Indicatiilor Geografice.
    (4) Orice persoana care dovedeste un interes legitim poate solicita in justitie, in temeiul art. 76 alin. 1 din lege, interzicerea folosirii unei indicatii geografice de catre o persoana neautorizata, chiar daca pe produs este indicata originea reala a acestuia sau mentiuni ca: gen, tip, imitatie si altele asemenea.
    (5) Indicatiile geografice pentru vinuri sau pentru produse spirtoase beneficiaza de o protectie suplimentara, persoanele autorizate sa foloseasca aceste indicatii avand dreptul de a interzice actele prevazute la art. 76 alin. 2 din lege, fara a fi necesar sa se dovedeasca inducerea in eroare a consumatorului sau producerea unor acte de concurenta neloiala.
    (6) Constituie act de concurenta neloiala orice utilizare neautorizata, alta decat cea prevazuta la art. 83 alin. 1 lit. c) din lege privind punerea in circulatie a produselor purtand indicatii geografice inregistrate, daca aceasta utilizare este de natura:
    a) sa aduca atingere reputatiei persoanelor autorizate sa utilizeze indicatia geografica; sau
    b) sa produca o confuzie pentru consumatori cu privire la originea reala a produselor.

    Regula 44
    Dispozitii comune privind apararea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice
    (1) Sunt, in mod special, considerate acte de concurenta neloiala in sensul art. 86 din lege si sunt interzise:
    a) orice fapte de natura sa creeze o confuzie cu intreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industriala sau comerciala a unui concurent;
    b) afirmatiile false in exercitarea comertului, de natura sa discrediteze intreprinderea, produsele sau activitatea industriala ori comerciala a unui concurent;
    c) indicatiile sau afirmatiile a caror utilizare, in exercitarea comertului, poate sa induca in eroare publicul cu privire la natura, la modul de fabricatie sau la caracteristicile marfurilor.
    (2) In toate cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si avand ca obiect marcile sau indicatiile geografice, O.S.I.M. va fi citat in calitatea prevazuta la art. 82 din lege.

    CAP. 11
    Comisia de reexaminare

    Regula 45
    Comisia de reexaminare: componenta si competente
    (1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor O.S.I.M. privind marcile se solutioneaza de catre comisia de reexaminare, formata din presedinte si 2 membri.
    (2) Presedintele comisiei de reexaminare va fi directorul general al O.S.I.M. sau imputernicitul acestuia; membrii vor fi un examinator din cadrul Serviciului marci, care nu a luat decizia contestata, si un consilier juridic.
    (3) Directorul general al O.S.I.M. va aproba componenta comisiei de reexaminare si va fixa termenele pentru solutionarea contestatiilor.
    (4) Comisia de reexaminare va fi competenta sa solutioneze contestatiile formulate impotriva deciziilor O.S.I.M., mentionate la regula 42 alin. (1) si (2), si va putea lua una dintre urmatoarele hotarari:
    a) admiterea contestatiei, dispunand desfiintarea sau modificarea deciziei O.S.I.M.;
    b) respingerea contestatiei si mentinerea deciziei O.S.I.M.
    (5) In cazul in care o contestatie a fost formulata inainte ca o decizie sa fi fost luata de O.S.I.M., comisia de reexaminare va lua act, printr-o incheiere de sedinta, despre contestatia prematur formulata si va transmite dosarul Serviciului marci in vederea continuarii procedurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.
    (6) Cand comisia de reexaminare constata ca taxa de contestatie nu a fost achitata in termenul ce poate fi acordat de O.S.I.M. potrivit regulii 46 alin. (16) va respinge contestatia pentru lipsa taxei de contestatie.

    Regula 46
    Procedura de solutionare a contestatiilor
    (1) Contestatia prezentata comisiei de reexaminare se va face in scris si va contine urmatoarele elemente:
    a) numele si domiciliul sau denumirea si sediul persoanei care a formulat contestatia;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
    d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina contestatia;
    e) semnatura persoanei care a formulat contestatia.
    (2) Contestatia va fi insotita de dovezile in sustinerea acesteia si de dovada achitarii taxei de contestatie.
    (3) Cand dovezile constau in inscrisuri, se vor prezenta copii de pe aceste acte. Daca inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina, se vor depune traduceri ale acestora in limba romana, certificate de partea care le depune.
    (4) Contestatia poate fi prezentata si sustinuta in fata comisiei de reexaminare direct sau printr-un reprezentant, conform alin. (5).
    (5) Reprezentarea partilor in fata comisiei de reexaminare se poate face prin mandatar sau prin avocat.
    (6) Persoanele fizice sau juridice straine nu pot prezenta contestatii si nu pot pune concluzii in fata comisiei de reexaminare decat prin reprezentant, in conditiile alin. (5).
    (7) Pregatirea sedintei de contestatii va fi asigurata de secretariatul comisiei de reexaminare, care va tine evidenta contestatiilor intr-un registru cu aceasta destinatie.
    (8) Cu cel putin 14 zile inainte de termenul fixat pentru solutionarea contestatiei, secretarul comisiei de reexaminare va trimite citatii partilor sau reprezentantilor acestora, prin posta, cu confirmare de primire.
    (9) Daca partea convocata conform alin. (8) nu se prezinta la termenul fixat, procedura in fata comisiei de reexaminare se poate desfasura in lipsa acesteia.
    (10) Sedinta este publica. Comisia de reexaminare poate dispune sedinta secreta, daca dezbaterea publica ar vatama una dintre parti sau ordinea publica.
    (11) Presedintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda si ridica sedinta.
    (12) Secretarul comisiei de reexaminare verifica daca este platita taxa si daca procedura de citare a fost legal indeplinita, dupa care presedintele deschide dezbaterile.
    (13) Inainte de a da cuvantul partilor, presedintele invita examinatorul sa prezinte obiectul contestatiei si punctul sau de vedere cu privire la contestatia formulata.
    (14) Presedintele va pune intrebari partilor si va pune in dezbatere orice imprejurare de fapt sau de drept pentru solutionarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt cuprinse in contestatie. Membrii comisiei de reexaminare vor putea pune intrebari partilor numai prin intermediul presedintelui, care poate, totusi, incuviinta ca acestia sa puna intrebari direct.
    (15) Sustinerile prezentate de parti in sedinta vor fi consemnate de secretarul comisiei de reexaminare intr-un proces-verbal.
    (16) La primul termen fixat pentru solutionarea contestatiei, comisia de reexaminare va putea acorda, la cerere, un nou termen pentru plata taxei de contestatie, pentru completarea motivelor si a probelor in sustinerea contestatiei sau, dupa caz, pentru completarea motivelor si a probelor in aparare.
    (17) In situatiile prevazute la alin. (16), comisia de reexaminare va dispune amanarea solutionarii contestatiei printr-o incheiere de sedinta semnata de presedinte si de secretar.

    Regula 47
    Pronuntarea hotararilor comisiei de reexaminare
    (1) Dupa incheierea dezbaterilor, comisia de reexaminare delibereaza si pronunta hotararea. In functie de complexitatea cauzei, comisia de reexaminare poate amana pronuntarea cel tarziu 3 saptamani.
    (2) In situatia in care comisia de reexaminare constata ca sunt necesare noi lamuriri sau acte in dosarul cauzei, poate repune dosarul pe rol, fixand o noua sedinta, cu invitarea partilor, conform regulii 46 alin. (8).
    (3) Hotararea comisiei de reexaminare va fi fondata numai pe faptele si pe dovezile prezentate de parti in dosarul cauzei si in sedinta de contestatie.
    (4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea contestatiei vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile respective.
    (5) Hotararea comisiei de reexaminare se pronunta cu majoritate de voturi si va purta semnaturile presedintelui, membrilor si a secretarului.
    (6) In cazul in care unul dintre membrii comisiei de reexaminare este impiedicat sa semneze hotararea, aceasta va fi semnata de presedintele comisiei de reexaminare, cu mentionarea motivelor care au impiedicat semnarea.
    (7) Hotararile se vor intocmi intr-un singur exemplar original si vor fi tinute in evidenta secretariatului comisiei de reexaminare.
    (8) Hotararile se comunica partilor, in copie certificata, de catre secretarul comisiei de reexaminare.
    (9) Dispozitiile din prezentul regulament, referitoare la procedura in fata comisiei de reexaminare, precum si la hotararile acesteia, se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile Codului de procedura civila.

    CAP. 12
    Formulare si registre; dispozitii finale si tranzitorii

    Regula 48
    Formularele O.S.I.M.
    (1) In procedurile in fata O.S.I.M. vor fi utilizate formulare pentru:
    a) depunerea unei cereri de inregistrare a unei marci;
    b) opozitia la inregistrarea unei marci;
    c) modificarea unei cereri sau a inregistrarii unei marci;
    d) modificarea numelui sau a adresei titularului ori a mandatarului;
    e) cererea pentru inregistrarea cesiunii unei marci;
    f) cererea pentru inregistrarea unei licente sau pentru constituirea unui drept real;
    g) cererea de radiere sau de modificare a inscrierii licentelor sau a altor drepturi;
    h) declaratia de renuntare la o marca;
    i) cererea de reinnoire a inregistrarii unei marci;
    g) cererea de inregistrare a unei indicatii geografice;
    k) cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a unei indicatii geografice;
    l) declaratia de opozitie la inregistrarea unei indicatii geografice;
    m) procura de reprezentare.
    (2) O.S.I.M. furnizeaza gratuit formularele prevazute la alin. (1).

    Regula 49
    Registrul National al Marcilor
    (1) Registrul National al Marcilor va contine urmatoarele elemente:
    a) numele sau denumirea si domiciliul sau sediul solicitantului, precum si denumirea statului pe teritoriul caruia acesta isi are domiciliul sau o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    b) data depunerii la O.S.I.M. a cererii de inregistrare a marcii;
    c) data si numarul atribuit cererii de inregistrare a marcii;
    d) publicarea marcii;
    e) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
    f) reproducerea marcii;
    g) lista cuprinzand produsele si serviciile pentru care a fost inregistrata marca;
    h) indicatii referitoare la invocarea unei prioritati;
    i) declaratia solicitantului cu privire la renuntarea de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al marcii;
    j) mentiuni exprese, daca marca este colectiva sau de certificare;
    k) data si numarul de inregistrare a marcii.
    (2) Sunt, de asemenea, inscrise in Registrul National al Marcilor:
    a) modificarea cu privire la numele sau denumirea si la adresa sau sediul titularului ori cu privire la denumirea statului in care acesta isi are domiciliul/sediul sau o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    b) modificarea privind numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
    c) in cazul desemnarii unui nou mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
    d) orice modificare sau rectificare cu privire la marca sau la lista cuprinzand produse si servicii;
    e) modificari privind regulamentul de utilizare a marcii colective sau de certificare;
    f) inscrierea oricarui transfer de drepturi cu privire la o marca sau inscrierea constituirii unui drept real;
    g) inscrierea masurilor de executare silita privind marca inregistrata;
    h) reinnoirea inregistrarii marcii;
    i) mentiuni referitoare la stingerea drepturilor asupra marcii;
    j) declaratia de renuntare de catre titular la marca;
    k) mentiuni privind decizia de anulare a inregistrarii unei marci sau decizia de decadere a titularului din drepturile conferite de marca, precum si mentiunea de radiere a marcii;
    l) radierea mandatarului.
    (3) Directorul general al O.S.I.M. poate decide inscrierea si a altor mentiuni in Registrul National al Marcilor.

    Regula 50
    Registrul National al Indicatiilor Geografice
    (1) Registrul National al Indicatiilor Geografice va contine urmatoarele elemente:
    a) denumirea si sediul asociatiei de producatori, solicitanta a inregistrarii indicatiei geografice;
    b) data depunerii la O.S.I.M. a cererii de inregistrare a indicatiei geografice;
    c) numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
    d) indicatia geografica solicitata a fi inregistrata;
    e) lista persoanelor autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicatia geografica;
    f) tipul de produse la care se refera indicatia geografica;
    g) mentiuni privind caietul de sarcini;
    h) numarul si data certificatului de conformitate, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    i) indicatii privind titlul de protectie acordat in tara de origine;
    j) data si numarul de inregistrare a indicatiei geografice;
    k) lista indicatiilor geografice protejate in baza conventiilor internationale.
    (2) In Registrul National al Indicatiilor Geografice sunt, de asemenea, inscrise:
    a) modificari privind denumirea sau sediul asociatiei de producatori;
    b) modificari privind lista cuprinzand persoanele autorizate de O.S.I.M. sa foloseasca indicatia geografica;
    c) modificari aduse caietului de sarcini;
    d) reinnoirea dreptului de utilizare a indicatiei geografice;
    e) mentiuni privind decizia de anulare a inregistrarii indicatiei geografice si radierea indicatiei geografice;
    f) mentiuni privind decizia de decadere din drepturi a persoanelor autorizate sa utilizeze indicatia geografica;
    g) modificari privind numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
    h) mentiuni privind desemnarea unui nou mandatar, daca este cazul.
    (3) Directorul general al O.S.I.M. poate decide inscrierea si a altor mentiuni in Registrul National al Indicatiilor Geografice.

    Regula 51
    Dispozitii finale si tranzitorii
    (1) Cererile privind marcile depuse la O.S.I.M. inainte de data intrarii in vigoare a legii si pentru care o decizie definitiva nu a fost luata pana la aceasta data vor fi supuse procedurilor prevazute de Legea nr. 84/1998 si de prezentul regulament.
    (2) Daca, inainte de data intrarii in vigoare a legii, o persoana a dobandit prin transmitere drepturi cu privire la o marca, dar aceasta transmitere nu a fost inscrisa la O.S.I.M., orice inscriere posterioara in Registrul National al Marcilor va fi supusa procedurilor prevazute de Legea nr. 84/1998 si regulilor cuprinse in cap. V din prezentul regulament.
    (3) In aplicarea legii si a prezentului regulament directorul general al O.S.I.M. va putea emite norme, ordine, instructiuni, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 833/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 833 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu