Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 81 din  4 martie 1994

referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din  4 aprilie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 5 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, se acorda producatorilor agricoli, pentru anul 1994, alocatii destinate procurarii de efective matca si reproducatori pentru urmatoarele specii si categorii de animale:
    a) vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    b) juninci gestante;
    c) taurasi de reproductie, in varsta de peste 18 luni.
    Nivelul alocatiilor acordate producatorilor agricoli pentru procurarea de efective matca si reproducatori este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    In baza prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Legea nr. 83/1993, se acorda producatorilor agricoli, incepand cu anul 1995, alocatii destinate mentinerii in exploatare, pe intregul an 1994, a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite.
    Nivelul alocatiei de la bugetul de stat pentru animalele mentinute in exploatare in anul 1994 este de 40.000 lei/cap animal.
    Art. 3
    Se mandateaza directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene sa acorde alocatiile prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 4
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Oancea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     NIVELUL ALOCATIILOR
acordate producatorilor agricoli in anul 1994 pentru procurarea de efective matca si reproducatori, conform prevederilor Legii nr. 83/1993

    - Vaci cu maximum doua
      lactatii incheiate       400 lei/kg greutate vie;
    - Juninci gestante         450 lei/kg greutate vie;
    - Taurasi de reproductie
      in varsta de peste 18
      luni 450 lei/kg greutate vie.
    Alocatiile de la bugetul de stat se acorda pentru animalele din urmatoarele rase:
    - Baltata romaneasca si Simmental;
    - Bruna si Schwiz;
    - Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza;
    - Pinzgau.
    Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor de la bugetul de stat se diminueaza cu 25% .

    ANEXA 2

                                 NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 83/1993, producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori li se acorda alocatii pentru cumpararea urmatoarelor specii si categorii de animale:
    - vaci de maximum doua
      lactatii incheiate     400 lei/kg greutate vie;
    - juninci gestante       450 lei/kg greutate vie;
    - taurasi de reproductie
      de peste 18 luni       450 lei/kg greutate vie.
    (2) Alocatiile de la bugetul de stat prevazute la alin. (1) se acorda producatorilor agricoli care isi procura animale din categoriile vaci, juninci si taurasi de reproductie, din urmatoarele rase:
    - Baltata romaneasca si Simmental;
    - Bruna si Schwiz;
    - Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza;
    - Pinzgau.
    (3) Alocatiile de la bugetul de stat se acorda, in conditiile prezentelor norme, direct producatorilor agricoli care isi procura animale din rasele specificate.
    (4) Alocatiile pentru procurarile de vaci, juninci si taurasi de reproductie se acorda numai pentru animalele in rasa curata din categoriile biologice mentionate mai sus.
    (5) Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor se diminueaza cu 25% .
    (6) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueaza pe baza unei cereri adresate de producatorul agricol interesat oficiilor de reproductie si selectie a animalelor, care emit un certificat de origine si productivitate cuprinzand urmatoarele mentiuni: specia, categoria, rasa sau categoria de metis, varsta, greutatea corporala la procurare si starea fiziologica, precum si celelalte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
    (7) Alocatiile se acorda numai pentru animalele care indeplinesc urmatoarele conditii minime, legate de insusirile morfoproductive:
    a) pentru vaci, sa aiba maximum doua lactatii incheiate, o greutate corporala de minimum 500 kg, o varsta maxima de 4 ani si jumatate si sa fie apte de reproductie;
    b) pentru juninci, sa aiba o greutate minima de 500 kg, sa fie cel putin in luna a treia de gestatie, la o varsta - in acest moment fiziologic - nu mai mare de 31 de luni, deci sa nu fi fost montata fecund la o varsta mai mare de 22 de luni;
    b1) greutatea corporala minima mentionata la lit. a) si b) se stabileste la data procurarii animalelor, in prezenta medicului veterinar de circumscriptie, care raspunde de exactitatea acestor date, avand obligatia sa le mentioneze in certificatul de origine si in certificatul de productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    b2) situatia de "apta de reproductie", pentru vaci, si "gestanta", pentru juninci, este stabilita de medicii veterinari de circumscriptie, care avizeaza asupra acestor stari fiziologice pe certificatul de origine si pe certificatul de productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    c) pentru taurasii de reproductie, sa aiba o greutate corporala minima de 600 kg si o varsta maxima de 18 luni;
    d) animalele trebuie sa se inscrie in clasele "record" si "elita", pentru taurasii de reproductie, si, respectiv, clasele "record", "elita" si clasa I, pentru vaci si juninci gestante.
    (8) Alocatiile pentru producatorii agricoli care isi procura efective matca si reproducatori se acorda prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, dupa urmatorul procedeu:
    a) Producatorii agricoli individuali, asociati, sau societatile comerciale cu capital privat, de stat sau mixt adreseaza, pe proprie raspundere, in ceea ce priveste incadrarea in prevederile legale si ale normelor metodologice, o cerere centrului agricol sau directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana in raza carora isi desfasoara activitatea, anexind la aceasta:
    a1) actul de vanzare-cumparare incheiat cu furnizorul de efective matca si reproducatori, in care se inscriu : specia, categoria si greutatea vie a fiecarui animal. Actul se certifica de primarul si medicul veterinar de circumscriptie din localitatea in care a avut loc vanzarea, precum si de primarul localitatii de domiciliu al cumparatorului, cu mentiunea expresa ca animalele respective au fost inscrise in Registrul agricol;
    a2) certificatul de origine si certificatul de productivitate emise pentru fiecare animal de oficiile de reproductie si selectie a animalelor, cu continutul si atestarile mentionate la lit. a1).
    b) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, direct sau prin centrul agricol, verifica dosarele depuse de producatorii agricoli, cu cele trei documente de mai sus, si certifica pe fiecare indeplinirea tuturor conditiilor legale care dau dreptul la primirea alocatiilor, intocmind lunar, pe fiecare localitate, lista (model anexa nr. 1).
    c) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica legalitatea fiecarei solicitari a producatorilor agricoli pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat pentru procurarea de efective de vaci, juninci si taurasi reproducatori si centralizeaza lunar listele (model anexa nr. 1) in decontul justificativ (model anexa nr. 2), pe care il prezinta spre verificare si avizare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.
    d) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana verifica legalitatea solicitarii alocatiilor, prin controale efectuate la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, la directiile sanitar-veterinare, la oficiile de reproductie si selectie a animalelor, precum si la producatorii agricoli.
    e) Deconturile justificative, avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, se transmit lunar in doua exemplare de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    f) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator".
    Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de un exemplar din deconturile justificative (model anexa nr. 2).
    g) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru procurarea de efective de vaci, juninci si taurasi reproducatori, vor fi platite de aceste directii in temeiul documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (9) Instrainarea sau taierea efectivelor matca si a reproducatorilor pentru care s-au acordat alocatii, cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 83/1993, se constata de directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene. Acestea verifica trimestrial, la fiecare producator agricol beneficiar de alocatii, existenta animalelor. Daca se constata instrainarea sau taierea animalelor inainte de termenele prevazute de lege, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene intocmesc documentele de constatare pe care le inainteaza organelor de urmarire penala, in temeiul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 83/1993.
    (10) In cazul in care, independent de vointa producatorilor agricoli, animalul a murit sau a fost taiat din necesitate, la cererea producatorilor agricoli, medicul veterinar de circumscriptie in raza careia s-a produs evenimentul va constata aceasta situatie si va emite un certificat sanitar-veterinar.
    (11) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor.
    (12) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor stabilite prin prezentele norme.
    Art. 2
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) ale Legii nr. 83/1993, producatorilor agricoli care mentin in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite li se acorda pentru anul 1994, pe fiecare animal, o alocatie de 40.000 lei, pentru acoperirea partiala a cheltuielilor anuale de intretinere.
    (2) Acordarea alocatiilor pentru anul 1994 se face in urmatoarele conditii:
    a) producatorii agricoli trebuie sa aiba in intretinere, pe intreaga perioada intre 1 ianuarie - 31 decembrie 1994, un numar de minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite. Nu se iau in considerare junincile gestante;
    b) fiecare animal pentru care se acorda alocatii trebuie ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1994 sa fi incheiat un ciclu de productie, respectiv sa fi fatat cel putin o data si sa fi incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in total, insumate dupa fatare sau anterior si ulterior fatarii. In aceasta categorie intra si animalele care la 1 ianuarie erau juninci si care au fatat pana la data de 31 martie 1994, incheindu-si o lactatie de minimum 270 de zile pana la data de 31 decembrie 1994.
    (3) In vederea acordarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru intretinerea pe durata unui ciclu de productie a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite, producatorii agricoli vor depune o cerere la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol, in care vor declara pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale pentru obtinerea alocatiei de la bugetul de stat.
    Cererile respective sunt depuse de producatorii agricoli la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol, la data la care intrunesc conditiile legale de a beneficia de alocatii pentru hrana vacilor de lapte sau a bivolitelor ce urmeaza  a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie.
    Cei care indeplinesc conditiile legale incepand cu 1 ianuarie 1994 vor depune cererea in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (4) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana tine evidenta, intr-un registru, a producatorilor agricoli care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat pentru animalele ce urmeaza a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie, verificind permanent respectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme, precum si existenta efectivelor de vaci de lapte sau bivolite pentru care se primesc alocatii de la bugetul de stat pe anul 1994.
    (5) La incheierea ciclului de productie, in cazul in care indeplinesc toate conditiile legale de primire a alocatiei la bugetul de stat pentru intretinerea in anul 1994 a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite, producatorii agricoli respectivi vor depune in cursul lunii ianuarie 1995 la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol urmatoarele acte:
    a) o adeverinta semnata de primar, din care sa rezulte ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1994 producatorul agricol a intretinut numarul minim de animale din categoriile prevazute in prezenta hotarare, iar animalele au fost inscrise in Registrul agricol;
    b) o adeverinta semnata de specialistul cu probleme de zootehnie de la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau de la centrul agricol, din care sa rezulte ca animalele pentru care se solicita alocatie au fatat si au incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in anul 1994. Pe aceasta adeverinta specialistul din cadrul oficiului de reproductie si selectie a animalelor va confirma fatarea, pe baza registrului unic de insamintari artificiale, a registrului unic de monta naturala sau prin constatari la fata locului, deplasindu-se la solicitarea producatorului agricol.
    (6) Dosarul intocmit pentru fiecare producator agricol care solicita alocatie de la bugetul de stat este verificat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor legale.
    (7) Pe baza dosarelor prevazute la alin. (6) si a constatarilor efectuate la fata locului, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va intocmi, pe fiecare localitate, lista producatorilor agricoli beneficiari ai alocatiilor pentru intretinerea a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite (model anexa nr. 3).
    (8) Datele cuprinse in listele (model anexa nr. 3) vor fi supuse spre verificare si avizare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, pe baza decontului justificativ (model anexa nr. 4).
    (9) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor verifica indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea alocatiilor, pe baza deconturilor justificative si prin controale efectuate atat la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cat si la producatorii agricoli.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor efectua controale si in cursul anului asupra respectarii reglementarilor legale referitoare la acordarea de la bugetul de stat a alocatiilor pentru intretinerea a cel putin 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite.
    (10) Deconturile justificative, avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, se transmit in doua exemplare la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (11) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator".
    Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de un exemplar din decontul justificativ (model anexa nr. 4).
    (12) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor fi platite de acestea, in temeiul documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor de la bugetul de stat.
    (14) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor acestora.

    ANEXA 1 LA NORME

      DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI
      ALIMENTATIE A JUDETULUI ................
      CENTRUL AGRICOL ........................
      Nr. ..... Data (ziua ... luna ... anul ... )
                                LISTA
producatorilor agricoli care si-au procurat efective de vaci de lapte, juninci si taurasi de reproductie si care indeplinesc conditiile legale de primire a alocatiei de la bugetul de stat in luna ....... anul ........
-------------------------------------------------------------------------------
 Col. 0     = Nr. crt.
 Col. 1     = Producatorul agricol (individual sau agent economic) (domiciliul
              sau sediul)
 Col. 2     = Nr. de inregistrare la Registrul comertului sau nr. si seria
              buletinului de identitate
 Col. 3-4   = Animale cumparate (capete)
                   Col. 3 = In rasa curata
                   Col. 4 = Metisi
 Col. 5-6   = Greutatea vie a animalelor la cumparare (kg)
                   Col. 5 = In rasa curata
                   Col. 6 = Metisi
 Col. 7-8   = Alocatia ce se acorda pentru 1 kg greutate vie (lei)
                   Col. 7 = In rasa curata
                   Col. 8 = Metisi
 Col. 9     = Total alocatie ce se acorda (col. 5X7) + (col. 6X8) (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
    CONSILIUL LOCAL          DIRECTIA GENERALA PENTRU         CENTRUL AGRICOL
                           AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                Director general,
    NOTA:
    Se intocmesc liste separate pentru:
    - vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    - juninci gestante;
    - taurasi de reproductie de peste 18 luni.

    ANEXA 2 LA NORME

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA             DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
SI ALIMENTATIE A JUDETULUI ......                  PUBLICE SI CONTROLULUI
Nr. ... Data (ziua ... luna ... anul ...)            FINANCIAR DE STAT
                                                 ------------------------------
                                                 Verificat si avizat pentru
                                                  suma de ........... lei
                                                          Director,
                                            Data (ziua ... luna ... anul ... )

                   DECONT JUSTIFICATIV
privind alocatiile ce se acorda producatorilor agricoli pentru procurarea
de efective matca si reproducatori in luna ....... anul ......
-------------------------------------------------------------------------
 Col. 0      = Nr. crt.
 Col. 1      = Specia si categoria de animale
 Col. 2-3    = Numarul de capete ce se incadreaza in prevederile legale
               pentru primirea alocatiei
                    Col. 2 = In rasa curata
                    Col. 3 = Metisi
 Col. 4-5    = Greutatea vie totala a animalelor (kg)
                    Col. 4 = In rasa curata
                    Col. 5 = Metisi
 Col. 6-7    = Alocatia ce se acorda de la bugetul de stat pentru 1 kg
               greutate vie (lei)
                    Col. 6 = In rasa curata
                    Col. 7 = Metisi
 Col. 8      = Total alocatie (col. 4X6) + (col. 5X7) (lei)
-------------------------------------------------------------------------
 0          1                2       3      4      5      6     7      8
-------------------------------------------------------------------------
 1. Vaci cu maximum doua
    lactatii incheiate
-------------------------------------------------------------------------
 2. Juninci gestante
-------------------------------------------------------------------------
 3. Taurasi de reproductie
    de peste 18 luni
-------------------------------------------------------------------------
       TOTAL:
-------------------------------------------------------------------------
  Director general,    Director cu productia animala,   Contabil sef,

    ANEXA 3 LA NORME

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI
    ALIMENTATIE A JUDETULUI ...............
    CENTRUL AGRICOL .......................
    Nr. ... Data (ziua ... luna ... anul ...)

                        LISTA
cu producatorii agricoli care au mentinut in exploatare, pe durata unui ciclu
de productie, minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite de lapte si care
indeplinesc conditiile legale pentru primirea alocatiei de la bugetul de
stat pe perioada ........................
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Producatorul  Nr. din         Numarul de animale    Alocatie   Total
 crt. agricol       Registrul     ---------------------   ce se      alocatii
      (individual   comercial              din care:      acorda     -lei-
      sau agent     sau nr. si    Total ---------------   -lei/cap-  (col. 3x6)
      economic)     seria               Vaci   Bivolite
      (domiciliul   buletinului
      sau sediul)   de identitate

------------------------------------------------------------------------------
 0       1         2          3       4          5              6        7
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
    CONSILIUL LOCAL          DIRECTIA GENERALA PENTRU           CENTRUL AGRICOL
                            AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                 Director general,

    ANEXA 4
    la norme

DIRECTIA GENERALA PENTRU  AGRICULTURA            DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
ALIMENTATIE A JUDETULUI .............               PUBLICE SI CONTROLULUI
Nr. ... Data (ziua ... luna ... anul ... )            FINANCIAR DE STAT
                                                 Verificat si avizat pentru
                                                  suma de ......... lei
                                                         Director,
                                              Data (ziua ... luna ... anul ...)

                       DECONT JUSTIFICATIV
privind alocatiile ce se acorda producatorilor agricoli pentru mentinerea
in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, a minimum 3 vaci de lapte
sau 3 bivolite pentru perioada ...............
----------------------------------------------------

 Nr.  Specia   Numarul de   Alocatie     Total
 crt.          animale      de la        alocatie
                            bugetul de   de la
                            stat         bugetul
                            (lei/cap)    de stat
                                         (col. 2x3)
                                           (lei)
----------------------------------------------------
 0     1           2           3             4
----------------------------------------------------
 1. TOTAL
 2. Din care: - vaci
              - bivolite
----------------------------------------------------
 Director general,   Director cu cresterea animalelor,

              Contabil sef,

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 81/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 81 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu