Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.784 din 26.10.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02 noiembrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în localitatea Lovrin, Strada Principală nr. 200, judeţul Timiş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, denumită în continuare Staţiunea. Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Staţiunii.(3) Staţiunea administrează un teren din domeniul public al statului, în suprafaţă de 1.166,0492 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.9 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, a casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; d)diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; e)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte; f)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate; g)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare; h)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare; i)diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; j)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; k)diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; l)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; m)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; n)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;
(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 186. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia. (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu–Şişeşti". (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, două autoutilitare şi două autoturisme de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)la suprafaţa de teren de 2.243,34 ha înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. M.F. 117237 se adaugă suprafaţa de teren de 1,7092 ha, conform cărţilor funciare nr. 401382, 401383, 401384 şi 401385, şi se scade suprafaţa totală de teren de 1.079,00 ha, ca urmare a aplicării prevederilor anexei nr. 3.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii se actualizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre; c)bunurile imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat p. Ministrul cercetării şi inovării, Ion Ciprian Preda, secretar de stat Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin C.U.I. 9179830 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
117139 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 1 Magazie depozitat seminţe cu 2 nivele Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 251.748
117145 8.28.10 Sediu fermă producere seminţe nr., Lovrin casa nr. 775 Construcţie cu 18 camere şi pivniţă Ţara: România, Timiş; comuna Lovrin 26.211
117149 8.28.10 Magazie îngrăşăminte Spaţiu depozitare îngrăşăminte Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, nr.: -; 775 49.935
117151 8.28.10 Clădire atelier Atelier mecanic şi parc de maşini agricole Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 22.378
0 1 2 3 4 5
117163 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 Grajd bovine cu umbrar şi padoc Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 124.734
117164 8.28.10 Uscător porumb ştiuleţi Uscătorie porumb ştiuleţi cu combustibil lichid Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 49.935
117171 8.28.10 Magazie cereale 50 vag. nr. 1 Magazie cereale compartimentată Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 57.187
117176 8.28.10 Cabină grup electrogen Construcţie de cărămidă Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 11.500
117178 8.28.10 Filtru sanitar fermă bovine Filtru sanitar Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 45.584
117186 8.28.10 Lăptărie Constr. cărămidă cu 2 încăperi Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 15.436
117187 8.28.10 Vilă birouri şi lab. Constr. birouri şi lab. zootehnic Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 67.133
117195 8.28.03 Laborator mecanic Cărămidă, 34 mp Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 169.697
117202 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele si 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194 148.148
117207 8.29.08 Pavilion adm. şi laboratoare de cercetare Castel cu parc şi anexe Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 200 642.320
117209 8.28.10 Staţie condiţionat seminţe cu magazie pt. seminţe Staţie cond. seminţe de cereale şi pl. tehnice de 8000 t cap. anual Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 2.480.184
117213 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele şi 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194 148.148
117217 8.28.10 Castel de apă cu puţ forat Castel de apă de 50 m cu puţ forat în 1995 Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 200 39.368
117220 8.28.10 Magazie ambalaje Magazie depozitat ambalaje împărţită pe laboratoare Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775 11.085
117223 8.28.10 Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărţită pe laboratoare Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775 50.350
117229 8.28.10 Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărţită în compartimente Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775 96.348
117230 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 2 Magazie depozitat seminţe 1 nivel Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, livadă 100.906
117235 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele şi 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 199 209.272
117237 8.05.03 Total suprafaţă 1.166,0492 ha Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 26.209.936
TOTAL 31.027.543

2. Bunuri din proprietatea privată a statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1. 1 Construcţii 2.661.761 în administrare
2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii - -
3. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
Total 2.661.761

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 31.12.2016
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. INVPPS-24974839-2017 Grup social clădire zootehnie construcţie de cărămidă, instalaţie electrică şi apă, S = 120 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 6.326
2. INVPPS-24974843-2017 Puţ forat adâncime 120 ml Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1970 13.044
3. INVPPS-24974871-2017 Amenajare desecare - drenaj construcţie pentru drenare Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1969 286.663
4. INVPPS-24974867-2017 Sediu fermă Gottlob structură metalică, S= 637 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 189.684
5. INVPPS-24974809-2017 Grajd vaci nr. 5 construcţie de cărămidă, instalaţie electrică şi apă, S = 500 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 63.328
6. INVPPS-24974813-2017 Maternitate vaci nr. 6 construcţie de cărămidă, S = 793 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 65.428
7. INVPPS-24974817-2017 Grajd tineret nr. 4 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 868 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1966 74.833
8. INVPPS-24974821-2017 Magazie cereale construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 782 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1952 57.723
9. INVPPS-24974825-2017 Platformă condiţionat seminţe construcţie de cărămidă, cu electricitate, S = 880 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1968 21.044
10. INVPPS-24974829-2017 Casă portar construcţie de cărămidă, cu electricitate, S = 7 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 2002 6.897
11. INVPPS-24974833-2017 Platforma dejecţii platformă neacoperită din beton, S = 552 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1969 1987 118.838
12. INVPPS-24974837-2017 Foraj apă fundaţie beton, instalaţie electrică, S = 6,25 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1983 176.093
13. INVPPS-24974841-2017 Drum interior beton S = 2.850 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1984 114.228
14. INVPPS-24974845-2017 Pătul porumb S = 557 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1985 54.653
15. INVPPS-24974849-2017 Împrejmuire prefabricate beton structură din beton prefabricat lungime 128 ml, înălţime 1,5 m Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1983 11.726
16. INVPPS-24974853-2017 Silozuri pentru nutreţuri construcţie compusă din trei şi patru pereţi paraleli din beton armat, S = 782 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1980 15.302
17. INVPPS-24974857-2017 Şopron fânar fundaţie beton, schelet şi ferme metalice instalaţii electrice, S = 880 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1985 80.350
18. INVPPS-24974861-2017 Drumuri şi platforme structură din beton cu grosimea de 15 cm, S = 9.000mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 1987 98.378
19. INVPPS-24974865-2017 Alimentare cu energie electrică instalaţii electrice de forţă de joasă tensiune în tuburi IPE, lungime traseu 350 ml Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1983 43.230
20. INVPPS-24974869-2017 Alimentare reţea apă conducte din oţel cu diametrul de 250 ml, lungime traseu 850 ml Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1988 63.868
21. INVPPS-24974873-2017 Reţea electrică şi paratrăsnet - Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1985 72.948
22. INVPPS-24974877-2017 Platforma dejecţii S = 550 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1964 118.373
23. INVPPS-24974881-2017 Grajd porcine nr. 1 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
24. INVPPS-24974885-2017 Grajd porcine nr. 2 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
25. INVPPS-24974807-2017 Grajd porcine nr. 3 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
26. INVPPS-24974811-2017 Grajd porcine nr. 4 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
27. INVPPS-24974815-2017 Grajd porcine nr. 5 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
28. INVPPS-24974819-2017 Grajd porcine nr. 6 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
29. INVPPS-24974823-2017 Grajd porcine nr. 7 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
30. INVPPS-24974827-2017 Grajd porcine nr. 8 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
31. INVPPS-24974831-2017 Grajd porcine nr. 9 construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 53.156
32. INVPPS-24974835-2017 Drum interior fermă porci structură de beton cu grosimea de 15 cm, S = 1.360 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 29.732
33. INVPPS-24974855-2017 Depozit fructe construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 246 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 12.969
34. INVPPS-24974859-2017 Sediu gradină construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 240 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 12.653
35. INVPPS-24974863-2017 Povarnă construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 36 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 4.555
36. INVPPS-24974851-2017 Garaj construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 45 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 3.321
37. INVPPS-24974879-2017 Drum acces atelier mecanic structura de beton cu grosimea de 15 cm, S = 1.430 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 15.631
38. INVPPS-24974887-2017 Împrejmuire atelier mecanic - cimitir - Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1969 4.320
39. INVPPS-24974883-2017 Rampă spălare atelier mecanic - Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1969 2.320
40. INVPPS-24974875-2017 Magazie seminţe construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 436 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 124.122
41. INVPPS-24974847-2017 Grajd nr. 7 construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 869 mp Comuna Lovrin, judeţul Timiş 1963 128.284
TOTAL 2.569.268

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830 care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
117147 8.27.07 Grajd 100 cai Construcţie cu 2 încăperi şi curte Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775 7.459
117155 8.27.07 Grajd vaci nr. 1 Grajd bovine cu umbrar şi padoc Ţara: România, judeţul Timiş; Comuna Lovrin 124.734
117157 8.27.07 Grajd vaci nr. 2 Grajd bovine cu umbrar şi padoc Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 124.734
117191 8.28.10 MICRO FNC Staţie preparat nutreţuri combinate Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 123.906
117233 8.28.10 Adăpost meteo Adăpost meteo cu împrejmuire Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, 4.248

ANEXA Nr. 3Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
117139 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 1 Magazie depozitat seminţe cu 2 nivele Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 251.748
117145 8.28.10 Sediu fermă producere seminţe nr. , Lovrin casa nr. 775 Construcţie cu 18 camere şi pivniţă Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 26.211
117151 8.28.10 Clădire atelier Atelier mecanic şi parc de maşini agricole Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin 22.378
117202 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele şi 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194 148.148
117213 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele şi 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194 148.148
117230 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 2 Magazie depozitat seminţe 1 nivel Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, livadă 100.906
117235 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti Bloc 2 nivele şi 6 ap. Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 199 209.272


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 784/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 784 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu