E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 775 din 29 octombrie 1998

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 420 din  6 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Incepand cu anul 1999, premiile individuale ce pot fi acordate, cu aprobarea ordonatorului de credite bugetare, personalului din structurile administratiei publice locale si din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc pe baza evaluarilor rezultate din aplicarea, in mod corespunzator, a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevazute la art. 1.
    Art. 3
    In vederea aplicarii metodologiei prevazute la art. 1, ordonatorii de credite bugetare vor asigura perfectionarea pregatirii profesionale a persoanelor cu atributii in acest domeniu, utilizand in acest scop si resursele alocate, potrivit dispozitiilor in vigoare, reformei administratiei publice locale.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            METODOLOGIA
de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora reglementeaza:
    a) criteriile de evaluare a posturilor, care reprezinta cerinte de ocupare a posturilor pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora;
    b) normele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor din structurile administratiei publice locale si din serviciile publice din subordinea acestora, in raport cu exigentele postului;
    c) elementele necesare pentru stabilirea salariului de baza individual si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere individuale, intre limitele prevazute de lege, in functie de performantele profesionale ale angajatului din structurile administratiei publice locale si din serviciile publice din subordinea acestora, in scopul asigurarii concordantei dintre cerintele postului si calitatile angajatului salarizat potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 2
    Prevederile prezentei metodologii se aplica de catre ordonatorii de credite bugetare, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat anual prin statul de functii pentru structurile administratiei publice locale si pentru serviciile publice din subordinea acestora, in limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevazute de lege.
    Art. 3
    Salariul de baza individual si, dupa caz, indemnizatia de conducere individuala, intre limitele prevazute de lege, se stabileste in functie de:
    a) evaluarea postului, cuprinsa in fisa de evaluare a postului;
    b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor, in raport cu cerintele postului.

    CAP. 2
    Criteriile de evaluare a posturilor in functie de cerintele de ocupare a acestora

    Art. 4
    (1) Evaluarea posturilor din statul de functii aprobat anual se realizeaza in scopul stabilirii functiei angajatului si a nivelului salariului de baza individual intre limitele prevazute de lege.
    (2) Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza, total sau partial, anumite atributii specifice din domeniul de activitate al institutiei publice. Postul se caracterizeaza, in principal, dupa caz, prin functia, gradul profesional sau treapta profesionala a ocupantului postului.
    Art. 5
    (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentand cerinte de ocupare a acestora, care sunt prezentate in fisa de evaluare a postului, al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Evaluarea posturilor se face in functie de punctajul acordat fiecarui criteriu, dupa cum urmeaza:
    - formarea profesionala, respectiv pregatirea de baza corespunzatoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale = 1 punct;
    - responsabilitatea implicata, respectiv nivelul decizional = 0 - 6 puncte;
    - restul criteriilor se evalueaza astfel: 5 puncte = foarte mare; 4 puncte = mare; 3 puncte = medie; 2 puncte = mica; 1 punct = foarte mica.
    (3) Ordonatorul de credite bugetare poate completa fisa de evaluare a postului si cu alte criterii specifice activitatii, stabilind punctajele corespunzatoare.
    Art. 6
    (1) Pentru criteriile prevazute la art. 5 se stabilesc punctaje diferite, conform punctajului orientativ pentru evaluarea posturilor cu studii superioare, cu studii de scurta durata, cu studii medii si cu studii generale, corespunzatoare, dupa caz, functiei, gradului sau treptei profesionale, prezentat in anexa nr. 1a).
    (2) Fisa de evaluare a postului se intocmeste distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora.
    Art. 7
    (1) Acordarea punctajului pentru evaluarea posturilor se face de catre ordonatorul de credite bugetare, punctajul inscriindu-se in fisa de evaluare a postului.
    (2) Organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor se aproba de catre consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Pe baza fisei de evaluare a postului, seful ierarhic intocmeste fisa postului pentru fiecare angajat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (2) Fisa postului se aproba de ordonatorul de credite bugetare si se transmite, sub semnatura, fiecarui angajat, respectarea acesteia fiind obligatorie pentru partile raportului de munca.

    CAP. 3
    Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele postului

    Art. 9
    Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarei functii, in raport cu indeplinirea atributiilor si raspunderilor corespunzatoare postului ocupat de angajat.
    Art. 10
    Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu indeplinirea atributiilor si a raspunderilor corespunzatoare postului se face pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate in fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 11
    (1) Evaluarea performantelor profesionale ale fiecarui angajat se face anual, fiecarui angajat acordandu-i-se cate o nota corespunzatoare calificativului obtinut pentru indeplinirea fiecarui criteriu prevazut la art. 10, dupa cum urmeaza: 5 = foarte bine; 4 = bine; 3 = satisfacator; 2 = nesatisfacator.
    (2) Punctajul acordat angajatului este cuprins intre un punctaj minim egal cu 20 si un punctaj maxim egal cu 50.
    Art. 12
    (1) Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi urmatoarele situatii:
    a) daca, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre 20 - 29 de puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerintelor postului pe care il ocupa si poate fi trecut, in conditiile legii, pe alt post corespunzator;
    b) angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre 30 - 49 de puncte, ceea ce inseamna ca el corespunde sub raport profesional cerintelor postului;
    c) daca, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizeaza un punctaj maxim de 50 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau functie superioara, dupa caz.
    (2) Daca angajatul se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), in limita resurselor financiare aprobate anual potrivit competentelor prevazute de lege si a numarului de posturi libere de grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau, dupa caz, functie superioara celei ocupate de angajat pe statul de functii aprobat la inceputul anului urmator evaluarii performantelor profesionale individuale si stabilirii nivelului salariului de baza individual si daca legea nu prevede altfel, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau, dupa caz, functie superioara se face prin sustinerea unui examen sau, dupa caz, prin concurs, daca sunt mai multi candidati pentru acelasi grad profesional, treapta profesionala sau functie, dupa caz;
    b) examenul sau concursul pentru promovare pe un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau, dupa caz, functie superioara, in anul urmator evaluarii performantelor profesionale individuale si stabilirii nivelului salariului de baza individual, are loc dupa cel putin 45 de zile lucratoare de la data evaluarii performantelor profesionale individuale, definitive, de care angajatul a luat cunostinta;
    c) locul, data, ora si scopul concursului se afiseaza la sediul autoritatii administratiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia;
    d) examenul sau concursul se desfasoara in prezenta unei comisii de examinare, stabilita de ordonatorul de credite bugetare, formata din presedinte care poate fi ordonatorul de credite sau persoana imputernicita de acesta si din cel putin doi membri: seful ierarhic al angajatului care sustine examenul sau concursul de promovare si un angajat din compartimentul respectiv, care are gradul profesional, treapta profesionala sau, dupa caz, functia cea mai mare;
    e) comisia de examinare stabileste tematica examenului sau a concursului, care se pune la dispozitie candidatului cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data sustinerii examenului sau a concursului;
    f) secretarul comisiei de examinare este responsabilul compartimentului de resurse umane din institutia respectiva si are sarcina de a organiza desfasurarea examenului sau a concursului si de a pastra toate documentele respective;
    g) examenul sau concursul consta intr-o lucrare din tematica anuntata, scrisa de candidat in prezenta comisiei de examinare;
    h) daca lucrarea scrisa a candidatului care participa la examen este apreciata de comisia de examinare cel putin cu nota 8, atunci candidatul este declarat "reusit" la examenul sustinut. In cazul concursului, este declarat "reusit" candidatul a carui lucrare a fost apreciata cu nota cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Daca concurentii obtin note egale, se organizeaza un nou concurs;
    i) rezultatele examenului sau ale concursului se comunica candidatilor in termen de 3 zile, in scris, si pot fi contestate in conditiile legii.
    (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea in grade profesionale, trepte profesionale sau functii se face in cadrul examenului sau concursului, de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare.
    (4) Cuantumul majorarilor sau al diminuarilor salariilor de baza intre limitele prevazute de lege se propune de seful ierarhic si se aproba de ordonatorul de credite bugetare.
    Art. 13
    (1) Reevaluarea performantelor profesionale individuale, a nivelului salariului de baza individual si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere individuale, cu incadrarea intre limitele prevazute de lege, se realizeaza anual, in conformitate cu prezenta metodologie, de catre seful ierarhic si se aproba de ordonatorul de credite bugetare.
    (2) Pentru anul 1998 salariul de baza individual si, dupa caz, indemnizatia de conducere individuala se stabilesc in conformitate cu prezenta metodologie, pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale, facuta in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 1998, cu respectarea art. 6 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
    Art. 14
    (1) Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si nivelul salariului de baza individual si, dupa caz, al indemnizatiei de conducere individuale, stabilite conform prezentei metodologii, se aduc la cunostinta fiecarui angajat.
    (2) Angajatul nemultumit de rezultatul evaluarii performantelor profesionale individuale si de nivelul salariului de baza individual intre limite, stabilite potrivit prezentei metodologii, se poate adresa instantei judecatoresti competente, in conditiile legii.
    Art. 15
    (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale si stabilirea salariului de baza si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere au caracter de continuitate si sunt determinate de cresterea exigentelor in exercitarea atributiilor si raspunderilor postului corespunzator gradului sau treptei profesionale ori functiei respective, dupa caz.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale si stabilirea nivelului salariului de baza si, dupa caz, al indemnizatiei de conducere se fac in luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
    a) persoanelor angajate ca debutant, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
    b) angajatilor care se reangajeaza in structurile administratiei publice locale sau in serviciile publice din subordinea acestora dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reangajarea in sistem;
    c) angajatilor din structurile administratiei publice locale sau din serviciile publice din subordinea acestora, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
    d) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
    e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 120 de zile, aflandu-se in concediu medical si in concediu fara plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de seful ierarhic si se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare.
    (4) Reevaluarea anuala a salariului individual de baza intre limite, precum si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere se face pe baza rezultatelor evaluarii performantelor profesionale individuale din anul precedent reevaluarii.

    CAP. 4
    Stabilirea salariului de baza individual intre limite

    Art. 16
    Stabilirea salariilor de baza individuale intre limitele prevazute de lege, precum si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere individuale se face pe baza evaluarii performantelor profesionale individuale ale angajatului, in raport cu indeplinirea atributiilor si a raspunderilor prevazute in fisa postului.
    Art. 17
    (1) Salariul de baza individual intre limitele prevazute de lege se calculeaza pe baza coeficientului de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului, care se inmulteste cu valoarea de referinta sectoriala, stabilita potrivit legii.
    (2) Coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: suma notelor acordate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si anexei nr. 3 se inmulteste cu diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare stabilit potrivit legii pentru gradul, treapta sau functia ocupata de fiecare angajat, iar rezultatul se imparte la 50, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecarui criteriu.
    (3) Pentru stabilirea indemnizatiei de conducere individuale, pentru fiecare functie de conducere, se procedeaza astfel: suma notelor acordate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si anexei nr. 3 se imparte la 50, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecarui criteriu, si se inmulteste cu procentul maxim al indemnizatiei de conducere prevazut de lege pentru functia respectiva.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 18
    (1) Persoanei nou-angajate i se stabileste un salariu de baza intre limitele corespunzatoare functiei, gradului sau treptei profesionale pe care o ocupa.
    (2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere individuale se face in cadrul examenului sau al concursului, de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare, pe baza evaluarii performantelor profesionale potentiale, in raport cu cerintele postului, in conditiile prezentei metodologii.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                   FISA DE EVALUARE A UNUI POST
                             - model -
--------------------------------------------------------------------------
 Criterii de evaluare                     Punctajul corespunzator gradului
     a posturilor                            postului dintr-o activitate
                                          --------------------------------
                                          debutant  IV   III   II   I   IA
--------------------------------------------------------------------------
a) formarea profesionala
- pregatirea de baza corespunzatoare
  studiilor absolvite                           1    1    1    1    1    1
- pregatire de specialitate: tehnica,
  economica, juridica sau de alta
  specialitate necesara postului:
  ...............................
- perfectionari in domeniu pentru
  mentinerea competentei pe post                -    1    2    3    4    5
    TOTAL:                                      1    2    3    4    5    6

b) adaptabilitatea la locul de munca:
- experienta in munca                           -    1    2    3    4    5
- experienta in specialitatea postului          -    1    2    3    4    5
- perioada de proba (nr. luni):
  ...............................
    TOTAL:                                      -    2    4    6    8   10

c) dificultatea si complexitatea
   operatiunilor:
- activitate de conceptie                       -    1    2    3    4    5
- activitate de analiza si sinteza              1    2    3    4    5    5
- activitate de rutina (repetitiva)             5    5    4    4    3    3
    TOTAL:                                      6    8    9   11   12   13

d) responsabilitatea implicata:
- pentru obtinerea si utilizarea
  informatiilor in vederea pregatirii
  unor decizii                                  1    2    2    3    4    5
- de nivelul decizional                         -    3    4    5    6    6
    TOTAL:                                      1    5    6    8   10   11
e) capacitatea relationala
- gradul de solicitare din partea
  structurilor interne din institutie           1    2    3    4    5    5
- gradul de solicitare din afara
  institutiei, din partea cetatenilor
  si/sau a serviciilor                          1    2    3    4    5    5
    TOTAL:                                      2    4    6    8   10   10

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor:     10   21   28   37   45   50
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 1a)
    la metodologie

    Tabelul nr. 1 - model
--------------------------------------------------------------------------
 Gradul functiei pentru      Punctajul orientativ    Punctajul orientativ
 angajati cu studii          acordat gradului        pentru indeplinirea
 superioare (S)              profesional conform     de catre angajat a
                             postului                cerintelor de ocupare
                                                     a postului
--------------------------------------------------------------------------
           IA                       50                      46 - 50
           I                        45                      38 - 45
           II                       37                      29 - 37
           III                      28                      22 - 28
        debutant                    10                      10 - 21
--------------------------------------------------------------------------

    Tabelul nr. 2 - model
--------------------------------------------------------------------------
 Gradul functiei pentru  Punctajul orientativ     Punctajul orientativ
 angajati cu studii de   acordat gradului         pentru indeplinirea
 scurta durata (SSD)     profesional conform      de catre angajat a
                         postului                 cerintelor de ocupare
                                                  a postului
--------------------------------------------------------------------------
           IA                       50                      46 - 50
           I                        45                      38 - 45
           II                       37                      29 - 37
        debutant                    10                      10 - 28
--------------------------------------------------------------------------

    Tabelul nr. 3 - model
--------------------------------------------------------------------------
 Gradul functiei        Punctajul orientativ     Punctajul orientativ
 pentru angajati cu     acordat treptei          pentru indeplinirea
 studii medii (M)       profesionale conform     de catre angajat a
                        postului                 cerintelor de ocupare
                                                 a postului
--------------------------------------------------------------------------
           IA                       45                      38 - 45
           I                        37                      29 - 37
           II                       28                      22 - 28
           III                      21                      11 - 21
        debutant                    10                      10
--------------------------------------------------------------------------

    Tabelul nr. 4 - model
--------------------------------------------------------------------------
 Gradul functiei pentru    Punctajul orientativ     Punctajul orientativ
 angajati cu studii        acordat treptei          pentru indeplinirea
 medii si generale (M; G)  profesionale conform     de catre angajat a
                           postului                 cerintelor de ocupare
                                                    a postului
--------------------------------------------------------------------------
           I                        37                      29 - 37
           II                       28                      22 - 28
           III                      21                      11 - 21
        debutant                    10                      10
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

    Aprob,
    Functia ordonatorului de credite ..............................
    Numele si prenumele ordonatorului de credite .......................
    Semnatura si data .....................................

                           FISA POSTULUI
                             - model -

    A. Denumirea institutiei:
    B. Compartimentul, conform organigramei aprobate: Autorizatii de construire
    C. Denumirea postului: Intocmirea autorizatiilor de construire
    D. Nivelul postului: - de executie:
                         - de conducere:
    E. Functia si gradul profesional ce caracterizeaza postul: arhitect, gradul I
    F. Descrierea postului (prezentarea criteriilor de evaluare a postului din fisa de evaluare a postului si a punctajului acordat fiecarui criteriu - anexa nr. 1):
    G. Punctajul orientativ acordat gradului, cuprins in fisa de evaluare a postului: 38 - 45
    H. Numele si prenumele angajatului (ocupantului postului):
    I. Punctajul acordat angajatului pentru indeplinirea fiecarui criteriu din fisa de evaluare a postului (anexa nr. 1) si punctajul total: 40 (sa fie cuprins intre 38 - 45)
    J. Perioada de proba a angajatului, stabilita potrivit legii (daca este cazul): ........................
    K. Atributiile si raspunderile ce revin angajatului:
       1. primirea documentatiilor si verificarea corectitudinii acestora;
       2. verificarea avizelor solicitate conform legii;
       3. intocmirea si emiterea autorizatiei de construire;
       4. ...........


    L. Data si semnatura angajatului,
    ..........................

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

    Numele si prenumele      Functia, gradul sau          Perioada
        angajatului          treapta profesionala,       de evaluare
                                  dupa caz
    ...................      .....................   de la ... pana la ...

    Aprob,
    Functia ordonatorului de credite .....................
    Numele si prenumele ordonatorului de credite ..........................
    Data si semnatura ...................

                               FISA DE EVALUARE
              a performantelor profesionale individuale (criterii)

    a) Rezultatele obtinute:
    - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
                    2          3          4          5
    - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele
      stabilite
                    2          3          4          5
    - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii
      obiectivelor propuse
                    2          3          4          5

    b) Adaptarea la complexitatea muncii:
    - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii
      noi (creativitatea)
                    2          3          4          5
    - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si
      consecintelor evaluate
                    2          3          4          5
    - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
                    2          3          4          5

    c) Asumarea responsabilitatii:
    - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea
      atributiilor
                    2          3          4          5
    - evaluarea nivelului riscului decizional
                    2          3          4          5

    d) Capacitatea relationala si disciplina muncii:
    - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea
      relatiilor ierarhice
                    2          3          4          5
    - adaptabilitatea la situatii neprevazute
                    2          3          4          5

    A = suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare ................
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare corespunzator, dupa caz, functiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului .......................
    C = coeficientul concret al angajatului = A inmultit cu B si impartit la 50, iar rezultatul se aduna cu coeficientul minim de multiplicare corespunzator, dupa caz, functiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului ...............................................
    Salariul de baza al salariatului = coeficientul concret al angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege ....................................
    Indemnizatia de conducere individuala = A impartit la B, inmultit cu limita maxima, in procente, a indemnizatiei de conducere din salariul de baza, prevazuta de lege ..................................

    Functia, numele si prenumele         Data si semnatura sefului
       sefului ierarhic care             ierarhic care a intocmit
    a intocmit fisa de evaluare              fisa de evaluare
    ............................         .........................

    Data si semnatura angajatului, pentru luare la cunostinta asupra evaluarii, salariului de baza si indemnizatiei de conducere individuala, dupa caz ..................................................................
    Contestatie cu privire la fisa de evaluare si salariul de baza Da/Nu (data si semnatura angajatului) ........................................
..................................................................
..................................................................

    Evaluarea definitiva:
    A = suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare .................
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare corespunzator, dupa caz, functiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului .......................
    C = coeficientul concret al angajatului = A inmultit cu B si impartit la 50, iar rezultatul se aduna cu coeficientul minim de multiplicare corespunzator, dupa caz, functiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului .....................
    Salariul de baza al salariatului = coeficientul concret al angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege .........................
    Indemnizatia de conducere individuala = A impartit la B, inmultit cu limita maxima, in procente, a indemnizatiei de conducere din salariul de baza, prevazuta de lege ................................

    Functia persoanei care a modificat evaluarea ...........................
    Numele si prenumele persoanei care a modificat evaluarea .................
    Data si semnatura ..........................

    Data si semnatura angajatului, pentru luare la cunostinta asupra evaluarii definitive, salariului de baza si, dupa caz, indemnizatiei de conducere individuale ..........................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 775/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 775 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu