E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 157 din 11 martie 1999

pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din 22 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplica de catre ordonatorii de credite bugetare, cu incadrarea in numarul de posturi aprobate anual prin statul de functii pentru structurile administratiei publice locale si pentru serviciile publice din subordinea acestora, precum si pentru institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene, potrivit legii, finantate de la bugetele locale, in limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevazute de lege, cu exceptia acelor institutii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Prevederile prezentei metodologii se aplica personalului incadrat cu contract individual de munca in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora si in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene, dupa caz, potrivit legii, finantate de la bugetele locale, pentru activitatile salarizate potrivit anexelor la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu exceptia acelor institutii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) In intelesul prezentei hotarari, prin structurile administratiei publice locale se intelege unitatile care desfasoara activitati pentru a caror finantare angajarea cheltuielilor se face de catre ordonatorii principali, secundari sau tertiari de credite bugetare, reprezentand subventii de la bugetele locale, iar prin credite bugetare se intelege sumele constituite din veniturile bugetelor locale, sume care sunt aprobate si alocate, potrivit competentelor prevazute de lege, in bugetele locale, in bugetele institutiilor care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene si in bugetele serviciilor publice din subordinea acestora, pentru angajarea si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite bugetare."
    2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentand cerinte de ocupare a acestora, care sunt prezentate in fisa de evaluare a postului, al carei model este prevazut in anexa nr. 1. Cerintele de ocupare a postului sunt determinate de atributiile si de raspunderile ce revin fiecarui post, care, de asemenea, se prevad in fisa de evaluare a postului."
    ..........................................................................
    "(3) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile reprezentand cerintele de ocupare a postului cuprinse in fisa de evaluare a postului, prevazuta in anexa nr. 1, la specificul activitatilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, stabilind criterii si punctaje corespunzatoare potrivit fiecarei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de catre ministerul de resort si aprobata, potrivit legii, dupa data intrarii in vigoare, a prezentei hotarari."
    3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fisa de evaluare a postului se intocmeste distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora si in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, potrivit legii."
    4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Organigrama, statul de functii si numarul de personal, precum si fisele de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de catre consiliul local sau judetean, dupa caz. In raport cu cresterea exigentelor privind cerintele de ocupare a posturilor si cu oferta pietei fortei de munca, fisele de evaluare a posturilor se pot aproba anual."
    5. Articolul 10 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale cuprinse in fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevazuta in anexa nr. 3, la specificul activitatilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, potrivit fiecarei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de catre ministerul de resort si aprobata, potrivit legii, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari."
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual, fiecarui angajat acordandu-i-se cate o nota corespunzatoare calificativului obtinut pentru indeplinirea fiecarui criteriu prevazut la art. 10, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine, 2 = bine, 1 = satisfacator; minus 1 = nesatisfacator.
    (2) Punctajul total acordat angajatului este cuprins intre un punctaj total minim egal cu minus 10 si un punctaj total maxim egal cu 30."
    7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi urmatoarele situatii:
    a) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre minus 1 si minus 10 puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerintelor postului pe care il ocupa si poate fi trecut, in conditiile legii, pe alt post corespunzator;
    b) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre 0 si 30 de puncte, el corespunde sub raport profesional cerintelor postului;
    c) daca angajatul realizeaza un punctaj maxim cuprins intre 28 - 30 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau in alta functie superioara, dupa caz."
    8. Literele c), g), h) si i) ale alineatului (2) al articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) locul, data, ora si scopul examenului sau concursului, precum si tematica acestuia se afiseaza la sediul structurii administratiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia ori la sediul institutiei publice care se afla sub autoritatea consiliului local sau judetean, dupa caz. Tematica examenului sau a concursului va fi aprobata de presedintele comisiei de examinare;"
    ..........................................................................
    "g) examenul sau concursul consta intr-o lucrare scrisa, interviu si/sau proba practica, dupa caz, din tematica anuntata, sustinuta de candidat in prezenta comisiei de examinare;
    h) daca lucrarea scrisa, interviul si/sau, dupa caz, proba practica a candidatului care participa la examen este apreciata de comisia de examinare cu cel putin o nota finala egala cu 8, atunci candidatul este declarat <<reusit>> la examenul sustinut; in cazul concursului, este declarat "reusit" candidatul a carui lucrare scrisa, interviu si/sau proba practica, dupa caz, a fost apreciata cu nota finala cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Daca concurentii obtin note egale, se organizeaza un nou concurs;
    i) rezultatele examenului sau ale concursului, stabilite in ordinea notelor obtinute, vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare si vor fi comunicate candidatilor in termen de 3 zile, in scris sau prin afisare la sediul institutiei. Rezultatele examenului sau ale concursului pot fi contestate in conditiile legii."
    9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea personalului de executie in functii, grade sau trepte profesionale, dupa caz, se face in cadrul examenului sau al concursului de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare, astfel:
    a) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala cuprinsa intre 8 si 9, atunci salariul de baza al angajatului si, respectiv, indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi egala cu 28 sau 29 de puncte;
    b) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala cuprinsa intre 9 si 10, atunci salariul de baza al angajatului si, respectiv, indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi egala cu 29 sau 30 de puncte."
    10. La articolul 12 dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Fiecare membru al comisiei de examinare va aprecia lucrarea scrisa, interviul sau proba practica sustinuta de catre candidat cu cate o nota cuprinsa intre 1 si 10, nota finala fiind egala cu media aritmetica a notelor acordate.
    (6) Prevederile art. 12 alin. (2) se aplica si la angajarea personalului pe un post vacant, candidatul declarat <<reusit>> trebuind sa obtina cel putin o nota finala egala cu 7.
    (7) Dupa angajare sau promovare angajatul va semna fisa postului corespunzatoare functiei, gradului sau treptei profesionale pe care a fost angajat sau promovat."
    11. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale si stabilirea nivelului salariului de baza si, dupa caz, al indemnizatiei de conducere se fac in luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 15 din Legea nr. 154/1998."
    12. Literele b), c) si e) ale alineatului (3) al articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) angajatilor care se reangajeaza in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora sau in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face in anul urmator reangajarii in sistem;
    c) angajatilor din structurile administratiei publice locale, din serviciile publice din subordinea acestora si din institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, precum si angajatilor care satisfac stagiul militar obligatoriu, pentru care evaluarea se face in anul urmator reangajarii in sistem;
    ..........................................................................
    "e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, aflandu-se in concediu medical si in concediu fara plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de seful ierarhic si se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare."
    13. Alineatele (2) si (3) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu suma notelor acordate potrivit art. 11 alin. (1) si anexei nr. 3, inmultita cu diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare, stabiliti potrivit legii pentru gradul, treapta sau, dupa caz, functia angajatului, impartita la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu.
    (3) Stabilirea indemnizatiei de conducere individuale se face in raport cu performantele profesionale obtinute de structura condusa, astfel: media aritmetica dintre suma maxima si suma minima a notelor acordate angajatilor din structura condusa, pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale prevazut in anexa nr. 3, se imparte la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere prevazuta de lege. Personalului avansat potrivit art. 12 alin. (2) pe o functie de conducere i se stabileste indemnizatia de conducere individuala conform prevederilor art. 18 alin. (2)."
    14. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual intre limitele prevazute de lege si a indemnizatiei de conducere individuale, dupa caz, se face in cadrul examenului sau al concursului de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare, pe baza aprecierii lucrarii scrise, interviului sau a probei practice sustinute de candidat, in raport cu cerintele postului si cu atributiile si raspunderile ce revin angajatului, stabilite potrivit anexelor nr. 1 si 2, astfel:
    a) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala mai mica de 8, atunci salariul de baza al angajatului si indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi cuprinsa in intervalul 0 - 20 de puncte;
    b) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala peste 8, atunci salariul de baza al angajatului si indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi cuprinsa in intervalul 20 - 27 de puncte."
    15. Dupa articolul 18 se introduc articolele 18^1 si 18^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    (1) Ordonatorul de credite bugetare va stabili cuantumul premiilor individuale, prin dispozitie, pe categorii de functii si pe intreaga structura organizatorica aprobata, pe baza performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii.
    (2) Pentru evaluarea performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii, seful ierarhic va utiliza anexa nr. 3.
    Art. 18^2
    Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor emite precizari comune cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la incadrarea, promovarea si salarizarea personalului angajat, prevazut la art. 2."
    16. Anexa nr. 3 la metodologie se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza noului sistem de notare prevazut la art. 11 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, se procedeaza doar la redeterminarea punctajului total obtinut prin evaluarea performantelor profesionale, pe baza caruia, in luna ianuarie 1999, s-a calculat si s-a stabilit nivelul salariului de baza al angajatului, nivel care se va mentine pana in luna ianuarie a anului urmator.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

  Numele si prenumele    Functia, gradul sau treapta    Perioada de evaluare
     angajatului            profesionala, dupa caz
    .............               .............           de la ... pana la ....

              Aprob,
    Functia ordonatorului de credite .........................
    Numele si prenumele ordonatorului de credite ........................
    Semnatura si data ................

                            FISA DE EVALUARE
           a performantelor profesionale individuale (criterii)

    a) Rezultatele obtinute
    - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
                           -1            1           2           3
    - gradul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite
                           -1            1           2           3
    - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii
      obiectivelor propuse
                           -1            1           2           3
    b) Adaptarea la complexitatea muncii
    - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi
      (creativitatea)
                           -1            1           2           3
    - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor
      evaluate
                           -1            1           2           3
    - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
                           -1            1           2           3
    c) Asumarea responsabilitatii
    - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea
      atributiilor
                           -1            1           2           3
    - evaluarea nivelului riscului decizional
                           -1            1           2           3
    d) Capacitatea relationala si disciplina muncii
    - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor
      ierarhice
                           -1            1           2           3
    - adaptabilitatea la situatii neprevazute
                           -1            1           2           3
    A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare ........... .
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare, potrivit legii, corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului ............................ .
    C = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A si B, impartit la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................... .
    Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege ............... .
    A maxim = suma maxima a notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    A minim = suma minima a notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    M = media aritmetica dintre A minim si A maxim = suma dintre A minim si A maxim impartita la 2.
    Indemnizatia de conducere individuala = M impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei, prevazuta de lege ............... .

    Functia, numele si prenumele sefului    Data si semnatura sefului ierarhic
    ierarhic care a intocmit fisa de        care a intocmit fisa de evaluare
    evaluare ..........................     ..................................
    ...................................     ..................................

    Data si semnatura angajatului pentru luare la cunostinta despre evaluarea salariului de baza si despre indemnizatia de conducere individuala, dupa caz .................
    Contestatie cu privire la fisa de evaluare si la salariul de baza: DA/NU (data si semnatura angajatului) ..............................................

    Evaluarea definitiva in urma contestatiei
    A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare .......... .
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului ................................................. .
    C = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A si B, impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu .................. .
    Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege ............ .
    A maxim = suma maxima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    A minim = suma minima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    M = media aritmetica dintre A minim si A maxim = suma dintre A minim si A maxim impartita la 2.
    Indemnizatia de conducere individuala = M impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei, prevazuta de lege ..................
    - functia persoanei care a modificat evaluarea ........................;
    - numele si prenumele persoanei care a modificat evaluarea ............;
      data si semnatura persoanei care a modificat evaluarea ............. .
    Data si semnatura angajatului pentru luare la cunostinta despre evaluarea definitiva, despre salariul de baza si, dupa caz, despre indemnizatia de conducere individuala .................................... .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu