E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 157 din 11 martie 1999

pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din 22 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplica de catre ordonatorii de credite bugetare, cu incadrarea in numarul de posturi aprobate anual prin statul de functii pentru structurile administratiei publice locale si pentru serviciile publice din subordinea acestora, precum si pentru institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene, potrivit legii, finantate de la bugetele locale, in limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevazute de lege, cu exceptia acelor institutii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Prevederile prezentei metodologii se aplica personalului incadrat cu contract individual de munca in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora si in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene, dupa caz, potrivit legii, finantate de la bugetele locale, pentru activitatile salarizate potrivit anexelor la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu exceptia acelor institutii publice pentru care Guvernul a aprobat metodologii specifice pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) In intelesul prezentei hotarari, prin structurile administratiei publice locale se intelege unitatile care desfasoara activitati pentru a caror finantare angajarea cheltuielilor se face de catre ordonatorii principali, secundari sau tertiari de credite bugetare, reprezentand subventii de la bugetele locale, iar prin credite bugetare se intelege sumele constituite din veniturile bugetelor locale, sume care sunt aprobate si alocate, potrivit competentelor prevazute de lege, in bugetele locale, in bugetele institutiilor care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor judetene si in bugetele serviciilor publice din subordinea acestora, pentru angajarea si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite bugetare."
    2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentand cerinte de ocupare a acestora, care sunt prezentate in fisa de evaluare a postului, al carei model este prevazut in anexa nr. 1. Cerintele de ocupare a postului sunt determinate de atributiile si de raspunderile ce revin fiecarui post, care, de asemenea, se prevad in fisa de evaluare a postului."
    ..........................................................................
    "(3) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile reprezentand cerintele de ocupare a postului cuprinse in fisa de evaluare a postului, prevazuta in anexa nr. 1, la specificul activitatilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, stabilind criterii si punctaje corespunzatoare potrivit fiecarei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de catre ministerul de resort si aprobata, potrivit legii, dupa data intrarii in vigoare, a prezentei hotarari."
    3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fisa de evaluare a postului se intocmeste distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora si in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, potrivit legii."
    4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Organigrama, statul de functii si numarul de personal, precum si fisele de evaluare a posturilor se aproba, potrivit legii, de catre consiliul local sau judetean, dupa caz. In raport cu cresterea exigentelor privind cerintele de ocupare a posturilor si cu oferta pietei fortei de munca, fisele de evaluare a posturilor se pot aproba anual."
    5. Articolul 10 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Ordonatorul de credite bugetare va adapta criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale cuprinse in fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevazuta in anexa nr. 3, la specificul activitatilor salarizate conform anexelor la Legea nr. 154/1998, potrivit fiecarei metodologii de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, elaborata de catre ministerul de resort si aprobata, potrivit legii, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari."
    6. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face anual, fiecarui angajat acordandu-i-se cate o nota corespunzatoare calificativului obtinut pentru indeplinirea fiecarui criteriu prevazut la art. 10, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine, 2 = bine, 1 = satisfacator; minus 1 = nesatisfacator.
    (2) Punctajul total acordat angajatului este cuprins intre un punctaj total minim egal cu minus 10 si un punctaj total maxim egal cu 30."
    7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Dupa evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi urmatoarele situatii:
    a) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre minus 1 si minus 10 puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerintelor postului pe care il ocupa si poate fi trecut, in conditiile legii, pe alt post corespunzator;
    b) daca angajatul realizeaza un punctaj evaluat intre 0 si 30 de puncte, el corespunde sub raport profesional cerintelor postului;
    c) daca angajatul realizeaza un punctaj maxim cuprins intre 28 - 30 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesionala superioara sau in alta functie superioara, dupa caz."
    8. Literele c), g), h) si i) ale alineatului (2) al articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) locul, data, ora si scopul examenului sau concursului, precum si tematica acestuia se afiseaza la sediul structurii administratiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia ori la sediul institutiei publice care se afla sub autoritatea consiliului local sau judetean, dupa caz. Tematica examenului sau a concursului va fi aprobata de presedintele comisiei de examinare;"
    ..........................................................................
    "g) examenul sau concursul consta intr-o lucrare scrisa, interviu si/sau proba practica, dupa caz, din tematica anuntata, sustinuta de candidat in prezenta comisiei de examinare;
    h) daca lucrarea scrisa, interviul si/sau, dupa caz, proba practica a candidatului care participa la examen este apreciata de comisia de examinare cu cel putin o nota finala egala cu 8, atunci candidatul este declarat <<reusit>> la examenul sustinut; in cazul concursului, este declarat "reusit" candidatul a carui lucrare scrisa, interviu si/sau proba practica, dupa caz, a fost apreciata cu nota finala cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Daca concurentii obtin note egale, se organizeaza un nou concurs;
    i) rezultatele examenului sau ale concursului, stabilite in ordinea notelor obtinute, vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare si vor fi comunicate candidatilor in termen de 3 zile, in scris sau prin afisare la sediul institutiei. Rezultatele examenului sau ale concursului pot fi contestate in conditiile legii."
    9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea personalului de executie in functii, grade sau trepte profesionale, dupa caz, se face in cadrul examenului sau al concursului de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare, astfel:
    a) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala cuprinsa intre 8 si 9, atunci salariul de baza al angajatului si, respectiv, indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi egala cu 28 sau 29 de puncte;
    b) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala cuprinsa intre 9 si 10, atunci salariul de baza al angajatului si, respectiv, indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi egala cu 29 sau 30 de puncte."
    10. La articolul 12 dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Fiecare membru al comisiei de examinare va aprecia lucrarea scrisa, interviul sau proba practica sustinuta de catre candidat cu cate o nota cuprinsa intre 1 si 10, nota finala fiind egala cu media aritmetica a notelor acordate.
    (6) Prevederile art. 12 alin. (2) se aplica si la angajarea personalului pe un post vacant, candidatul declarat <<reusit>> trebuind sa obtina cel putin o nota finala egala cu 7.
    (7) Dupa angajare sau promovare angajatul va semna fisa postului corespunzatoare functiei, gradului sau treptei profesionale pe care a fost angajat sau promovat."
    11. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale si stabilirea nivelului salariului de baza si, dupa caz, al indemnizatiei de conducere se fac in luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 15 din Legea nr. 154/1998."
    12. Literele b), c) si e) ale alineatului (3) al articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) angajatilor care se reangajeaza in structurile administratiei publice locale, in serviciile publice din subordinea acestora sau in institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face in anul urmator reangajarii in sistem;
    c) angajatilor din structurile administratiei publice locale, din serviciile publice din subordinea acestora si din institutiile publice care se afla sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, precum si angajatilor care satisfac stagiul militar obligatoriu, pentru care evaluarea se face in anul urmator reangajarii in sistem;
    ..........................................................................
    "e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, aflandu-se in concediu medical si in concediu fara plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de seful ierarhic si se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare."
    13. Alineatele (2) si (3) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu suma notelor acordate potrivit art. 11 alin. (1) si anexei nr. 3, inmultita cu diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare, stabiliti potrivit legii pentru gradul, treapta sau, dupa caz, functia angajatului, impartita la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu.
    (3) Stabilirea indemnizatiei de conducere individuale se face in raport cu performantele profesionale obtinute de structura condusa, astfel: media aritmetica dintre suma maxima si suma minima a notelor acordate angajatilor din structura condusa, pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale prevazut in anexa nr. 3, se imparte la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere prevazuta de lege. Personalului avansat potrivit art. 12 alin. (2) pe o functie de conducere i se stabileste indemnizatia de conducere individuala conform prevederilor art. 18 alin. (2)."
    14. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual intre limitele prevazute de lege si a indemnizatiei de conducere individuale, dupa caz, se face in cadrul examenului sau al concursului de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite bugetare, pe baza aprecierii lucrarii scrise, interviului sau a probei practice sustinute de candidat, in raport cu cerintele postului si cu atributiile si raspunderile ce revin angajatului, stabilite potrivit anexelor nr. 1 si 2, astfel:
    a) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala mai mica de 8, atunci salariul de baza al angajatului si indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale, determinat de suma notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi cuprinsa in intervalul 0 - 20 de puncte;
    b) daca lucrarea scrisa, interviul sau proba practica a candidatului este apreciata cu o nota finala peste 8, atunci salariul de baza al angajatului si indemnizatia de conducere individuala, dupa caz, se calculeaza potrivit art. 17, pe baza unui coeficient de multiplicare corespunzator performantelor individuale, determinat de suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare prevazut in anexa nr. 3, suma ce se stabileste de catre comisia de examinare, la alegere, si poate fi cuprinsa in intervalul 20 - 27 de puncte."
    15. Dupa articolul 18 se introduc articolele 18^1 si 18^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 18^1
    (1) Ordonatorul de credite bugetare va stabili cuantumul premiilor individuale, prin dispozitie, pe categorii de functii si pe intreaga structura organizatorica aprobata, pe baza performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii.
    (2) Pentru evaluarea performantelor profesionale realizate de fiecare angajat in perioada precedenta premierii, seful ierarhic va utiliza anexa nr. 3.
    Art. 18^2
    Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor emite precizari comune cu privire la modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la incadrarea, promovarea si salarizarea personalului angajat, prevazut la art. 2."
    16. Anexa nr. 3 la metodologie se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza noului sistem de notare prevazut la art. 11 din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, se procedeaza doar la redeterminarea punctajului total obtinut prin evaluarea performantelor profesionale, pe baza caruia, in luna ianuarie 1999, s-a calculat si s-a stabilit nivelul salariului de baza al angajatului, nivel care se va mentine pana in luna ianuarie a anului urmator.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

  Numele si prenumele    Functia, gradul sau treapta    Perioada de evaluare
     angajatului            profesionala, dupa caz
    .............               .............           de la ... pana la ....

              Aprob,
    Functia ordonatorului de credite .........................
    Numele si prenumele ordonatorului de credite ........................
    Semnatura si data ................

                            FISA DE EVALUARE
           a performantelor profesionale individuale (criterii)

    a) Rezultatele obtinute
    - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
                           -1            1           2           3
    - gradul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite
                           -1            1           2           3
    - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii
      obiectivelor propuse
                           -1            1           2           3
    b) Adaptarea la complexitatea muncii
    - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi
      (creativitatea)
                           -1            1           2           3
    - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor
      evaluate
                           -1            1           2           3
    - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
                           -1            1           2           3
    c) Asumarea responsabilitatii
    - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea
      atributiilor
                           -1            1           2           3
    - evaluarea nivelului riscului decizional
                           -1            1           2           3
    d) Capacitatea relationala si disciplina muncii
    - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor
      ierarhice
                           -1            1           2           3
    - adaptabilitatea la situatii neprevazute
                           -1            1           2           3
    A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare ........... .
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare, potrivit legii, corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului ............................ .
    C = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A si B, impartit la 30, cifra care reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu ................... .
    Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege ............... .
    A maxim = suma maxima a notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    A minim = suma minima a notelor acordate fiecarui criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    M = media aritmetica dintre A minim si A maxim = suma dintre A minim si A maxim impartita la 2.
    Indemnizatia de conducere individuala = M impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei, prevazuta de lege ............... .

    Functia, numele si prenumele sefului    Data si semnatura sefului ierarhic
    ierarhic care a intocmit fisa de        care a intocmit fisa de evaluare
    evaluare ..........................     ..................................
    ...................................     ..................................

    Data si semnatura angajatului pentru luare la cunostinta despre evaluarea salariului de baza si despre indemnizatia de conducere individuala, dupa caz .................
    Contestatie cu privire la fisa de evaluare si la salariul de baza: DA/NU (data si semnatura angajatului) ..............................................

    Evaluarea definitiva in urma contestatiei
    A = suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare .......... .
    B = diferenta dintre coeficientul maxim si coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului ................................................. .
    C = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului = coeficientul minim de multiplicare corespunzator functiei, gradului sau, dupa caz, treptei profesionale a angajatului se aduna cu rezultatul inmultirii dintre A si B, impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu .................. .
    Salariul de baza al angajatului = coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale ale angajatului, inmultit cu valoarea de referinta sectoriala prevazuta de lege ............ .
    A maxim = suma maxima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    A minim = suma minima a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare a performantelor profesionale, prevazut in anexa nr. 3, pentru angajatul din structura condusa.
    M = media aritmetica dintre A minim si A maxim = suma dintre A minim si A maxim impartita la 2.
    Indemnizatia de conducere individuala = M impartit la 30, cifra ce reprezinta suma notelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare criteriu, iar rezultatul se inmulteste cu limita maxima, in procente, pentru indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei, prevazuta de lege ..................
    - functia persoanei care a modificat evaluarea ........................;
    - numele si prenumele persoanei care a modificat evaluarea ............;
      data si semnatura persoanei care a modificat evaluarea ............. .
    Data si semnatura angajatului pentru luare la cunostinta despre evaluarea definitiva, despre salariul de baza si, dupa caz, despre indemnizatia de conducere individuala .................................... .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu