E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 759 din 11 iulie 2007

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 1 august 2007Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, ale Regulamentului Consiliului nr. 1.084/2006 de instituire a Fondului de Coeziune, ale Regulamentului nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională şi ale Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 alin. (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, sub Obiectivul Convergenţă.

(2)  Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice şi private.

(3) Termenii program operaţional, axă prioritară, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operaţiune, proiect generator de venituri au înţelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi în Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

(4) In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) instrumente structurale (denumite în continuare fonduri) reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR, Fondului social european, denumit în continuare FSE, şi Fondului de coeziune, denumit în continuare FC;

b)  contract de finanţare reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;

c) cheltuieli generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor, potrivit art. 13;

d)  costuri directe eligibile reprezină costurile care pot fi atribuite unei anumite activităţi individuale din cadrul operaţiunii şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză.

Art. 2. - (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (2):

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finanţare;

b)  să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

c)  să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d)  să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

(2) In cazul operaţiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeană, condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi eligibilă, prevăzute în prezenta hotărâre, li se adaugă şi prevederile naţionale şi comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, în măsura în care acestea sunt mai stricte decât prevederile prezentei hotărâri.

(3)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 3. - Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contribuţia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice:

a)    contribuţia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor;

b) contribuţia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contribuţie proprie a beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare;

c)  obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

d) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator independent autorizat;

e) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii;

f) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

g) respectă prevederile art. 12 lit. e).

Art. 4. - Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 şi îndeplineşte următoarele condiţii specifice:

a)  bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)  amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, conform prevederilor contractului de finanţare;

d) costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă şi respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului;

e) valoarea amortizării poate fi evaluată şi auditată.

Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi dacă sunt alocate proporţional operaţiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de management şi prevăzută în contractul de finanţare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul granturilor finanţate din FSE, cheltuielile generale de administraţie declarate în mod forfetar sunt eligibile dacă se bazează pe costuri reale şi în procent de până la 20% din costurile directe eligibile ale operaţiunii.

Art. 6. - (1) Costul achiziţiei de teren fără construcţii este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi următoarele condiţii specifice:

a)  costul de achiziţie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă;

b)  operaţiunea nu beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre.

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare în cazuri excepţionale şi justificate, pentru operaţiunile de protecţie a mediului care beneficiază de finanţare din FEDR, dacă:

a) achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autorităţii de management, aşa cum este prevăzut în contractul de finanţare;

b) achiziţia este făcută de către sau în numele unei instituţii publice;

c) terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, pe perioada din contractul de finanţare.

(3)  In cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării acesteia şi utilizării terenului, în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, cheltuiala cu achiziţia clădirii, pentru a fi eligibilă, trebuie să îndeplinească prevederile alin. (1) şi, după caz, prevederile alin. (2).

Art. 7. - Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi ale art. 6 alin. (3), precum şi următoarele condiţii specifice:

a)  operaţiunea nu beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;

b)    imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare;

c)  costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională.

Art. 8. - Cheltuielile pentru locuinţe sunt eligibile numai pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 47 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 9. - (1) Cheltuielile realizate de către beneficiar care intervin în proiectarea, monitorizarea şi managementul operaţiunii sunt eligibile dacă îndeplinesc prevederile art. 2 şi se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

a)   sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale, în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din aplicarea legislaţiei comunitare specifică instrumentelor structurale;

b)  sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;

c)  sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

d) sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea operaţiunii pe parcursul perioadei de implementare, aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrării.

(2) In cazul contractării managementului proiectului, contractorul trebuie să furnizeze organelor de audit şi control toate informaţiile necesare legate de activităţile subcontractate.

Art. 10. - (1) In cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

(2) In cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligaţia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare şi plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 şi 4 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

Art. 11. -In cazul leasingului financiar, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 90/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi următoarele condiţii specifice:

a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finanţare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;

c)   ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate de documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii.

Art. 12. - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

c)  cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

d) dezafectarea centralelor nucleare;

e)    achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;

f)   cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE şi FC;

g) achiziţia de echipamente second-hand;

h) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

i) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.

Art. 13. - (1) In conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, autorităţile de management stabilesc liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere conţinutul programului operaţional gestionat şi prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 7 alin. (3) şi art. 8 din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 3 alin. (7) şi art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.

(2)  Listele prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor.

(3) Autoritatea de management poate stabili reguli mai stricte decât prevederile prezentei hotărâri, prin ordin comun, potrivit alin. (2).

(4) In vederea verificării şi confirmării eligibilităţii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operaţiuni, autoritatea de management stabileşte proceduri specifice.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 759/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 759 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 759/2007
Ordin 2690 2015
Hotărârea 523 2013
Hotărârea 503 2013
Ordin 204 2011
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
Hotărârea 1135 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
Hotărârea 802 2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale
Hotărârea 491 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu