Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 690 din  7 octombrie 1994

privind infiintarea de societati comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din  4 noiembrie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza, prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1.
    Societatile comerciale nou-infiintate au capital integral de stat.
    Art. 2
    Societatile comerciale nou-infiintate se vor organiza si vor functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele prevazute in anexele nr. 2 a) si 2 b)*) la prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 2 a) si 2 b) se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 3
    Capitalul social al societatilor comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea, pe baza de protocol, a activului si pasivului subunitatilor reorganizate din cadrul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, conform bilantului la 31 decembrie 1993, exclusiv bunurile proprietate publica.
    Capitalul social initial al societatilor comerciale nou-infiintate va fi reevaluat potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/1994.
    Patrimoniul Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se diminueaza cu valorile transmise subunitatilor reorganizate si va fi de 344.688,2 milioane lei.
    Art. 4
    Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 16/1991 pentru infiintarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 16 ianuarie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Hotararea Guvernului nr. 16/1991, cu modificarile ulterioare, se modifica in sensul prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 2 a), 2 b) si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Dan Mogos,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                        LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea societatii   Sediul          Valoarea        Subunitatea
crt. comerciale pe actiuni  principal       capitalului     care se
     care se infiinteaza                    social initial  reorganizeaza
                                            (mil. lei)
                                            a) mijloace
                                               fixe
                                            b) mijloace
                                               circulante
_______________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala  Medias,            855,5        Schela de foraj,
     "Dafora" - S.A.        str. Ferdinand     844,8        probe de productie
     Medias                 nr. 15, Sibiu       10,7        si reparatii sonde
                                                            Medias

   Obiectul de activitate al societatii comerciale:
   Forajul sondelor de cercetare geologica, de exploatare, seismice si de
   injectie, pentru titei si gaze, ape termale si mineralizate si pentru alte
   substante in tara si strainatate; reparatii capitale sonde, probe
   productie, detubari sonde; lucrari de constructii-montaje de suprafata si
   montaje instalatii de foraj, baracamente si conducte pentru alimentarea cu
   apa si gaze; constructii drumuri si diguri; lucrari de constructii-montaje
   energetice; executarea de lucrari de constructii-montaje industriale si
   civile; instalarea si intretinerea de retele de radiotelefonie; redarea
   terenurilor in circuitul agricol si silvic; intretinerea si repararea
   utilajelor si sculelor, reconditionarea pieselor de schimb; prepararea,
   recuperarea si reconditionarea fluidelor de foraj; executarea de elemente
   de constructii si alte lucrari ocazionale; cercetare, proiectare,
   transporturi; transporturi marfuri si persoane in tara si strainatate,
   service si alte prestari servicii; activitati de aprovizionare, desfacere,
   comercializare; activitate sociala pentru salariati; importul si exportul
   de produse, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborare
   economica si tehnico-stiintifica, executarea de lucrari in strainatate, in
   domeniul sau de activitate; import-export de marfuri si servicii.

  2. Societatea Comerciala  Targu Mures,     1.078,5        Schela de foraj,
     "Foraj Sonde" - S.A.   str. Aradului      987,0        probe de productie
     Targu Mures            nr. 1,              91,5        si reparatii sonde
                            judetul Mures                   Targu Mures

   Obiectul de activitate al societatii comerciale:
   Forajul sondelor de cercetare geologica, de exploatare, seismice si de
   injectie, pentru titei si gaze, ape minerale si termale, in tara si
   strainatate, reparatii capitale sonde, probe de productie; detubari sonde;
   lucrari de constructii-montaje de suprafata si montaje instalatii de foraj;
   baracamente si conducte pentru alimentarea cu apa si gaze; constructii
   drumuri si diguri, lucrari de constructii-montaje energetice; instalarea si
   intretinerea retelelor de radiotelefonie; redarea terenurilor in circuitul
   agricol si silvic; intretinerea si repararea utilajelor si sculelor,
   reconditionarea pieselor de schimb; prepararea, recuperarea si
   reconditionarea fluidelor de foraj; executarea de elemente de constructii
   si alte lucrari ocazionale; cercetare, proiectare, transporturi, service si
   alte prestari servicii; activitate sociala pentru salariati; aprovizionare,
   comercializare si desfacere; import-export marfuri, tehnologii specifice,
   service.
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                               STATUTUL *)
    Societatii Comerciale "................." - S.A. .............

    *) Denumirea, sediul, capitalul social si obiectul de activitate pentru fiecare societate comerciala in parte sunt cele prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala ".........." - S.A. .....
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "........" - S.A. ..... este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea .........., str. .......... nr. ......., judetul ............ Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de .......... mil. lei, impartit in ........... actiuni nominative in valoare nominala de .......... lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de ............ lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la 2 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie iar, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Industriilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte iar, in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din trei membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere asupra propunerilor de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 22
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se constituie fonduri, conform legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

    ANEXA 3

         REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
    a Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Activitatea acesteia se desfasoara pe baza prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    Sediul central al Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias este in municipiul Medias, str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu.
    Regia autonoma are in structura sa subunitatile mentionate in anexa la prezentul regulament.
    Aceste subunitati, necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica, dispun de autonomie limitata, iar relatiile dintre ele si regia autonoma, cat si modalitatea de constituire sunt reglementate de prezentul regulament.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias are urmatorul obiect de activitate:
    - cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale;
    - extractia, transportul, distributia si comercializarea gazelor naturale;
    - gestionarea zacamintelor de gaze, cu exceptia celor din exploatarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti;
    - cresterea gradului de recuperare a gazelor din zacamant;
    - inmagazinarea gazelor subterane in depozite subterane;
    - dispecerizarea livrarilor de gaze si controlul utilizarii acestora la consumatori;
    - cercetari, proiectari, lucrari de intretinere, probe de productie si reparatii utilaje in domeniu;
    - importul si exportul de utilaje, produse, echipamente si tehnologii specifice;
    - colaborare economica, tehnico-stiintifica si executarea de lucrari in strainatate in domeniul sau de activitate;
    - exploatarea retelelor de teletransmisie, telecomanda, telemasura si telereglare;
    - alte activitati care privesc extractia, transportul si distributia gazelor naturale;
    - desfasurarea de activitati cu caracter social-cultural pentru salariatii proprii.
    Art. 4
    Modificarea obiectului de activitate al Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se face numai prin hotarare a Guvernului.
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias nu poate desfasura alte activitati in afara celor mentionate in art. 3.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias are la data de 31 decembrie 1993 un patrimoniu in valoare de 344.688,2 milioane lei, din care 235.610 milioane lei mijloace fixe la valoarea ramasa si 26.007,7 milioane lei mijloace circulante.
    Art. 6
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias administreaza bunurile publice incredintate, cu diligenta unui bun proprietar.
    Bunurile proprietate publica sunt inalienabile si nu se afla in circuitul civil, potrivit legii; ele se vor evidentia in mod distinct in patrimoniul regiei. Aceste bunuri pot fi concesionate sau inchiriate in conditiile legii.
    Crearea de noi bunuri publice, precum si dezafectarea unor asemenea bunuri se pot face cu aprobarea Guvernului.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul sau, altele decat cele publice, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.
    Patrimoniul regiei autonome poate fi micsorat, respectiv marit, prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 7
    Structura organizatorica a Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se aproba de consiliul de administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie poate aproba si infiintarea altor subunitati in structura regiei autonome.
    De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura regiei autonome, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputernicire de reprezentare in numele regiei, in domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice obiectului de activitate al regiei.
    Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome si structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 8
    Prin delegare de competenta, unitatile din structura regiei autonome au atributiile stabilite de catre consiliul de administratie, cu urmatoarele limitari:
    - nu pot incheia direct operatiuni financiare pentru obtinerea de subventii de la bugetul de stat;
    - nu pot efectua operatiuni de comert exterior.
    Subunitatile din structura regiei autonome raspund in fata consiliului de administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
    Art. 9
    Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias are in structura directii, servicii, birouri si compartimente.
    Normele de structura si organele de conducere pentru directii, servicii, birouri si compartimente se stabilesc de catre consiliul de administratie.
    Art. 10
    Atributiile si responsabilitatile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias

    Art. 11
    Conducerea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias revine consiliului de administratie, al carui presedinte este directorul general al regiei.
    Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de directorul general, numit pe baza de concurs de ministerul de resort.
    Relatiile dintre Ministerul Industriilor, ca reprezentant al statului prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al regiei autonome, si directorul general al regiei se stabilesc prin contract de management.
    Art. 12
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului industriilor, pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din numarul membrilor pot fi inlocuiti, pe motive intemeiate, la 2 ani. Prin ordin al ministrului industriilor vor fi desemnati presedintele si un vicepresedinte.
    Managerul - directorul general al regiei autonome poate propune ministerului de resort inlocuirea unor membri din consiliul de administratie ce desfasoara o activitate necorespunzatoare.
    Consiliul de administratie este compus din sapte persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul general al regiei autonome - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Industriilor;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi specializati in domeniul de activitate al regiei autonome, dintre care unul va fi desemnat in calitate de vicepresedinte.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie:
    a) se numesc in conformitate cu prevederile art. 12;
    b) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    c) sunt platiti, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie. Limita maxima a indemnizatiei se stabileste de ministrul industriilor.
    Acestia nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care regia autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Nu pot fi membri in consiliul de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natura.
    Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil sau cu care se gasesc in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de functionare si a legislatiei in vigoare si hotaraste in problemele privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta managerului sau altor organe.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii prezenti ai consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, regia autonoma este reprezentata de catre directorul general sau, in lipsa lui, de catre un director executiv.
    Cel ce reprezinta regia autonoma semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Consiliul de administratie va putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea regiei autonome, in interesul acesteia, in limitele prevederilor legale si ale drepturilor ce li se confera.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de regia autonoma pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greseli in administrarea regiei.
    In astfel de situatii, ei pot fi revocati prin ordin al ministrului industriilor.
    Art. 15
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    15.1. asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si fundamentarea acestora pe fiecare capitol si le depune la Ministerul Industriilor in vederea aprobarii lor prin hotarare a Guvernului;
    15.2. raspunde de executia veniturilor si cheltuielilor, influenteaza asupra factorilor care le determina, in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice si raporteaza trimestrial ministerului de resort asupra rezultatelor obtinute;
    15.3. aproba programul de productie si stabileste masurile de crestere a eficientei productiei;
    15.4. stabileste, dupa caz, conditiile minimale pentru asigurarea serviciilor de interes public si urmareste respectarea acestora;
    15.5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului de activitate al regiei autonome, care se finanteaza din surse proprii, din credite bancare sau din alocatii de la buget;
    15.6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    15.7. aproba structura organizatorica si functionala a regiei autonome;
    15.8. stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare, potrivit competentelor acordate;
    15.9. stabileste principiile de salarizare, modul de corelare a salariilor cu munca efectiv prestata, respectandu-se salariul minim prevazut de lege si prevederile contractului colectiv de munca;
    15.10. raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului si a bunurilor publice pe care le are in administrare;
    15.11. aproba utilizarea fondurilor valutare;
    15.12. stabileste nivelul creditelor si modul de rambursare a acestora;
    15.13. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    15.14. aproba instrainarea bunurilor mobile apartinand regiei autonome, potrivit legii;
    15.15. asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    15.16. stabileste politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale;
    15.17. analizeaza bilantul contabil anual si elaboreaza raportul asupra activitatii desfasurate de regia autonoma in anul precedent;
    15.18. hotaraste constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare, precum si a altor fonduri necesare regiei autonome;
    15.19. hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei autonome, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
    15.20. rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 16
    Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si obligatiilor ce le revin.
    Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru regia autonoma nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, ministerul de resort.
    Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. 2, 3 si 4 vor raspunde pentru daunele ce au rezultat, din aceasta, pentru regia autonoma.
    Art. 17
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract, indemnizatia neputand depasi 20% din salariul directorului general.
    Art. 18
    Anual, consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriilor un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul in curs.
    Art. 19
    Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
    In realizarea contractului de management, directorul general:
    - aduce la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in contract;
    - prezinta trimestrial Ministerului Industriilor situatia economico-financiara a regiei autonome, precum si informatiile, studiile de fezabilitate, proiectele si programele de restructurare, alte documentatii privind activitatea regiei, solicitate de acesta;
    - negociaza si incheie contractul colectiv de munca, angajeaza si concediaza personalul aparatului regiei autonome, numeste si revoca, prin decizie, pe directorii subunitatilor din structura regiei.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatiile financiare

    Art. 20
    Regia autonoma intocmeste anual bilant contabil si cont de profit si pierderi dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile regiei autonome se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Industriilor.
    Art. 22
    Corelat cu contractele incheiate pentru productia programata, Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias determina anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului de stat, conform legii.
    Art. 23
    Din veniturile realizate, regia autonoma isi acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare si a celorlalte cheltuieli prevazute de lege. Sumele din venituri care se vor aloca fondului de dezvoltare se aproba de catre Guvern, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministrului Finantelor, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al regiei.
    Regia autonoma poate beneficia de subventii care se aproba prin legea bugetului de stat. Subventiile pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate. Programul de livrari avut in vedere la fundamentarea subventiilor constituie limita maxima de acordare a subventiilor.
    Art. 24
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent, sau poate emite titluri negociabile pe piata, in aceeasi limita.
    Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 25
    Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, in limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    In cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat, regia autonoma are obligatia ca in executarea bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    Executia investitiilor prevazute la alin. 1 se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legii care reglementeaza achizitiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei in vederea realizarii de investitii se face cu aprobarea prealabila a ministerului de resort, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 26
    Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    Art. 27
    Regia autonoma isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Relatiile comerciale

    Art. 28
    Preturile de livrare la produsele, lucrarile si serviciile executate de regia autonoma se stabilesc in conditiile legii.
    Preturile si tarifele la bunurile si serviciile de interes public care fac obiectul activitatii regiei autonome, pentru care concurenta este exclusa sau substantial restransa datorita existentei unui monopol, sunt supuse controlului instituit de Guvern.
    Art. 29
    Livrarea produselor se va face pe baza de contracte, in care vor fi mentionate clauze asiguratorii si penalitati pentru nerespectarea conditiilor si a termenelor de plata.
    Art. 30
    Contractarea de lucrari si servicii necesare regiei autonome se va face, de regula, pe baza de licitatie.
    Pentru lucrarile si serviciile cu valoare scazuta, consiliul de administratie poate aproba contractarea pe baza de analiza de oferte.
    In cazul angajarii raspunderii contractuale sau delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Litigiile de orice fel in care este implicata regia autonoma sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Art. 32
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

    ANEXA 1
    la regulament

                               LISTA
subunitatilor din componenta Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias

    1. Schela de productie gaze naturale Medias
    2. Schela de productie gaze naturale Targu Mures
    3. Schela de productie gaze naturale Ploiesti
    4. Distributia gazelor naturale Targu Mures
    5. Distributia gazelor naturale Bucuresti
    6. Exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale
    7. Centrul de cercetare si inginerie tehnologica pentru gaz metan
    8. Scoala nationala de gaz.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 690/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 690 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu