Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 674 din  3 iulie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 17 iulie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, constituita pe langa Ministerul Industriei si Resurselor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezentul regulament se stabilesc modul de organizare si functionare, componenta, atributiile specifice si sistemul de relatii ale Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, constituita pe langa Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 2
    (1) Comisia centrala pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, denumita in continuare Comisia centrala, organizeaza si conduce la nivel national toate activitatile legate de urmatoarele tipuri de dezastre:
    - explozii mari la suprafata si in subteran;
    - accidente chimice;
    - avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane.
    (2) Masurile dispuse de Comisia centrala sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice in zona de responsabilitate in care isi exercita competentele.
    Art. 3
    (1) Comisia centrala se subordoneaza Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.
    (2) Comisia centrala coopereaza cu serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, precum si cu serviciile publice voluntare din subordinea consiliilor locale judetene, municipale, orasenesti si comunale.

    CAP. 2
    Organizarea Comisiei centrale

    Art. 4
    (1) Comisia centrala este condusa de ministrul industriei si resurselor, in calitate de presedinte, si este formata din specialisti cu putere de decizie din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, respectiv secretarul general, secretarul de stat pentru productia de aparare, directori generali si directori, precum si din reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate care au atributii in planurile de aparare impotriva dezastrelor.
    (2) In cazul in care presedintele Comisiei centrale este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, acesta va fi inlocuit de unul dintre cei doi vicepresedinti, respectiv secretarul general sau secretarul de stat pentru productia de aparare, dupa caz, desemnat prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Componenta Comisiei centrale este prezentata in anexa nr. 1, iar colaboratorii ce pot fi cooptati in structura acesteia, in functie de situatie, sunt prezentati in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Organismul de lucru al Comisiei centrale este Secretariatul tehnic permanent, care este asigurat de catre Directia speciala din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentata in anexa nr. 3.
    (3) Secretariatul tehnic permanent organizeaza 3 sectiuni de lucru specializate pe tipuri de dezastre:
    - explozii mari la suprafata si in subteran;
    - accidente chimice;
    - avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane.

    CAP. 3
    Atributii

    A. Atributiile Comisiei centrale
    Art. 6
    Comisia centrala are urmatoarele atributii principale:
    1. In perioada predezastrului:
    a) elaboreaza regulamente de aparare impotriva dezastrelor produse in domeniul specific si participa la elaborarea strategiei nationale de aparare impotriva dezastrelor;
    b) indruma, controleaza si avizeaza modul de intocmire a planurilor de aparare in teritoriu;
    c) identifica si monitorizeaza sursele potentiale de producere a dezastrelor din sfera sa de activitate si zonele de risc potential expuse urmarilor acestora;
    d) organizeaza culegerea de informatii (constituindu-si baza de date proprii) si fluxul informational-decizional la nivel national sau zonal, conform schemei prezentate in anexa nr. 4;
    e) elaboreaza planuri operative de aparare specifice pe categorii de dezastre specifice si pe zone potentiale de expunere la riscul producerii, le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si avizeaza planurile serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgenta;
    f) propune mecanisme si instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum si metode de identificare si evaluare a riscurilor;
    g) stabileste prin regulamente parametrii pe baza carora se pot defini fenomenele caracteristice ale dezastrelor din sfera sa de competenta;
    h) informeaza prin mass-media populatia despre eventualele surse de risc ce pot genera dezastre specifice si masurile de prevenire intreprinse;
    i) coordoneaza pregatirea personalului agentilor economici aflati sub autoritatea sa (potentiali factori de risc), cu atributii si responsabilitati in domeniul fiecarei categorii de dezastru specific, privind prevenirea, protectia si interventia in cazul producerii evenimentului respectiv;
    j) analizeaza modul de indeplinire a actiunilor de prevenire prevazute in planurile operative de aparare specifice in cazul dezastrelor din sfera de activitate proprie, precum si a masurilor privind pregatirea agentilor economici (potentiali factori de risc) cu raspunderi si atributii pe tipuri de dezastre, prin rapoarte semestriale ce se aduc la cunostinta populatiei prin mass-media;
    k) stabileste masurile necesare in vederea cresterii operabilitatii si eficientei fortelor participante la interventii, prin dotarea corespunzatoare a acestora;
    l) asigura pregatirea personalului propriu pentru aparare impotriva dezastrelor specifice.
    2. In perioada producerii unui dezastru:
    a) analizeaza informatiile primare despre producerea dezastrului - locul, caracteristicile, efectele si altele asemenea - si evolutia probabila a acestuia;
    b) pune in aplicare masurile prevazute in planul de protectie si interventie, adaptandu-le la situatia concreta si efectuand corecturile necesare in functie de situatia creata si de gradul de urgenta;
    c) informeaza Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor despre situatia creata, despre masurile intreprinse si despre eventualele nevoi de sprijin;
    d) coordoneaza la nivel national actiunile de limitare, lichidare si inlaturare a efectelor distructive ale dezastrului, colaborand cu structurile din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
    e) hotaraste, la nevoie, constituirea unei echipe operative formate din membri proprii si din alti specialisti, pe care o trimite in zona de manifestare a dezastrului pentru culegere de informatii suplimentare care sa fundamenteze luarea unor decizii pertinente, precum si pentru conducerea nemijlocita a actiunilor la fata locului;
    f) coopereaza cu serviciile publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situatii de urgenta din subordinea organelor administratiei publice locale, privind implementarea masurilor de aparare impotriva dezastrelor specifice, in conditiile legii.
    3. In perioada postdezastrului:
    a) desemneaza colectivul sau agentii economici cu responsabilitati pentru conducerea actiunilor de inlaturare a urmarilor, de refacere sau reabilitare a zonei/zonelor afectata/afectate de dezastru;
    b) organizeaza echipe de specialisti pentru inventarierea, expertizarea si evaluarea efectelor, precum si a pagubelor produse, in vederea comunicarii acestora Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, si ia sau propune masuri pentru restabilirea functiilor vitale afectate de dezastru;
    c) analizeaza cauzele producerii dezastrului si dispune masuri de prevenire in viitor a evenimentului respectiv;
    d) asigura informarea populatiei prin mass-media despre evolutia si efectele dezastrului, despre actiunile intreprinse pentru limitarea acestora si despre masurile ce se impun in continuare;
    e) propune Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor acordarea de ajutoare materiale sau financiare populatiei afectate si urmareste repartizarea si utilizarea ajutoarelor acordate de stat sau de organizatiile nationale ori internationale;
    f) avizeaza documentatiile privind acordarea fondurilor necesare refacerii lucrarilor de infrastructura;
    g) stabileste regimul mijloacelor de transport pentru aprovizionare cu hrana, apa potabila, medicamente, asigurarea cu energie electrica si termica in perioada producerii dezastrului si in perioada postdezastrului;
    h) reactualizeaza planurile operative de aparare specifice pe tipuri de dezastre;
    i) asigura conditii de lucru pentru Secretariatul tehnic permanent propriu;
    j) analizeaza, valideaza sau modifica hotararile aprobate de catre presedinte intre sedinte si le aduce la cunostinta factorilor interesati, prin Secretariatul tehnic permanent;
    k) indeplineste si alte atributii stabilite de Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor.

    B. Atributiile Secretariatului tehnic permanent
    Art. 7
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are urmatoarele atributii principale:
    a) solicita si centralizeaza informatiile privind prevenirea, protectia si interventia la dezastrele din domeniul de competenta al Comisiei centrale, de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau serviciile publice comunitare aflate in subordinea organelor administratiei publice locale, precum si de la unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor;
    b) verifica informatiile referitoare la iminenta sau la producerea unui dezastru si intocmeste rapoarte de informare pentru membrii Comisiei centrale, precum si pentru Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor;
    c) constituie si actualizeaza permanent banca de date privind sursele potentiale de risc, resursele materiale, financiare si umane ce pot fi utilizate la dezastrele specifice;
    d) intocmeste planul operativ de aparare pe domeniul specific si regulamentul de aparare impotriva dezastrelor, elaboreaza ghidul de intocmire a planurilor de protectie si interventie pentru dezastrele specifice pentru a fi distribuit in teritoriu serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    e) centralizeaza si analizeaza datele rezultate din rapoartele de interventie la dezastre si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii de aparare impotriva dezastrelor specifice;
    f) intocmeste propuneri pentru includerea in bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor a fondurilor necesare pentru apararea impotriva dezastrelor, inclusiv cheltuieli generale pentru desfasurarea curenta a activitatii Comisiei centrale, si le transmite directiei de specialitate a ministerului;
    g) intocmeste planul anual de activitati si documentele de lucru ale Comisiei centrale;
    h) convoaca membrii Comisiei centrale la ordinul presedintelui sau al unuia dintre vicepresedinti;
    i) transmite in scris hotararile Comisiei centrale catre factorii implicati in executarea operatiunilor de prevenire, protectie si interventie;
    j) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Comisiei centrale si desfasurarea activitatilor curente ale acesteia intre sedinte;
    k) raspunde de dotarea proprie si a Comisiei centrale cu aparatura si materiale necesare desfasurarii activitatii, precum si de functionarea permanenta a aparaturii si a mijloacelor de instiintare si alarmare in timp de dezastre;
    l) valorifica concluziile rezultate in urma producerii in strainatate a unor dezastre similare si, pe baza informatiilor obtinute, documenteaza reprezentantii autoritatilor publice si membrii Comisiei centrale;
    m) indeplineste si alte atributii stabilite de Comisia centrala.

    CAP. 4
    Functionarea Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent

    A. Functionarea Comisiei centrale
    Art. 8
    Comisia centrala isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Industriei si Resurselor pe baza planului anual intocmit de Secretariatul tehnic permanent, aprobat in sedinta din luna decembrie a anului precedent.
    Art. 9
    (1) Comisia centrala se intruneste semestrial in sedinta ordinara si, ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara, convocata de presedinte sau de catre unul dintre cei doi vicepresedinti ori la solicitarea expresa a cel putin unei treimi din totalul membrilor sai.
    (2) Sedinta se constituie legal prin prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor sai.
    (3) Numarul total al membrilor Comisiei centrale pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2) nu include membrii cooptati de la alte ministere.
    Art. 10
    (1) Convocarea membrilor Comisiei centrale se face in scris, in cazuri de normalitate, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare, sau prin mijloace centrale de telecomunicatii si prin mass-media in situatii fortuite, de extrema urgenta, de catre Secretariatul tehnic permanent.
    (2) Pe baza datelor si informatiilor privind iminenta sau producerea unui dezastru Secretariatul tehnic permanent va convoca de indata Comisia centrala in sedinta extraordinara, folosind aparatura si mijloacele de legatura din dotarea proprie sau a ministerului.
    (3) Convocarea (scrisa, prin fax, prin nota telefonica) va cuprinde urmatoarele elemente: data, ora si locul desfasurarii sedintei, proiectul ordinii de zi si documentele ce urmeaza sa fie analizate de Comisia centrala.
    (4) Ordinea de zi se adopta la inceputul sedintei.
    (5) La propunerea presedintelui sau a oricarui membru al Comisiei centrale pe ordinea de zi se pot include si alte probleme in afara proiectului ordinii de zi anuntat in convocare. Dupa caz, la sedintele Comisiei centrale pot fi convocati si alti specialisti cu atributii si responsabilitati din domeniul specific tipului de dezastru.
    Art. 11
    (1) Dezbaterile si masurile stabilite in cadrul sedintelor Comisiei centrale se consemneaza intr-un proces-verbal prin grija Secretariatului tehnic permanent.
    (2) Pe baza procesului-verbal Comisia centrala adopta o hotarare cu votul majoritatii simple a membrilor sai.
    (3) Hotararea se semneaza de catre presedintele Comisiei centrale sau de catre inlocuitorul desemnat si se aduce la cunostinta factorilor interesati de catre Secretariatul tehnic permanent, in termen de 7 zile de la adoptare.
    (4) Hotararile adoptate in sedintele extraordinare ale Comisiei centrale se comunica de urgenta factorilor interesati.
    Art. 12
    Documentele privind activitatea Comisiei centrale se arhiveaza de catre Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea legislatiei de specialitate in vigoare.
    Art. 13
    (1) Comisia centrala intocmeste rapoarte dupa fiecare sedinta ordinara, precum si la termenele stabilite prin regulamentele de aparare impotriva dezastrelor.
    (2) In functie de situatie, aceste rapoarte pot fi trimise comisiilor centrale sau locale interesate, integral sau in extras, precum si Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.

    B. Functionarea Secretariatului tehnic permanent
    Art. 14
    (1) Secretariatul tehnic permanent se intruneste in sedintele de lucru, de regula trimestrial si ori de cate ori este necesar. In sedintele sale Secretariatul tehnic permanent va analiza cu precadere:
    a) situatia operativa la nivelul Ministerului Industriei si Resurselor si al agentilor economici potentiali factori de risc;
    b) stadiul de indeplinire a hotararilor adoptate in ultima sedinta a Comisiei centrale, precum si a sarcinilor rezultate din ultima sedinta a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor;
    c) pregatirea propunerilor pentru ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Comisiei centrale;
    d) alte aspecte privind apararea impotriva dezastrelor.
    (2) Problemele dezbatute si masurile stabilite pe timpul desfasurarii sedintelor Secretariatului tehnic permanent se consemneaza in procese-verbale.
    Art. 15
    Secretariatul tehnic permanent inainteaza presedintelui Comisiei centrale, trimestrial si ori de cate ori situatia o impune, informari privind situatia operativa din teritoriu, activitatile desfasurate si cele planificate.

    CAP. 5
    Constituirea si utilizarea fondurilor si rezervelor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aparare la nivelul Ministerului Industriei si Resurselor

    Art. 16
    (1) Comisia centrala stabileste necesarul de fonduri pentru apararea impotriva dezastrelor specifice, precum si pentru nevoile de dotare si desfasurare a activitatii curente proprii.
    (2) Pe baza datelor estimate de Comisia centrala Secretariatul tehnic permanent intocmeste propuneri pentru bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor si le transmite directiei de specialitate pentru a fi incluse in proiectul de buget.
    (3) Fondurile se asigura anual de la bugetul ministerului in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Comisia centrala propune Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor cantitatile si tipurile de materiale si mijloace pentru constituirea rezervelor necesare interventiilor la dezastrele specifice, fondurile necesare constituirii lor, precum si masurile de utilizare, pastrare si refacere prin aprovizionari curente.
    (2) La propunerea Secretariatului tehnic permanent presedintele Comisiei centrale poate numi comisii tehnice de receptie, depozitare si distribuire a materialelor necesare interventiilor pentru limitarea sau inlaturarea efectelor dezastrelor specifice si ajutorarii sinistratilor.
    Art. 18
    (1) Principalele dotari necesare desfasurarii activitatii Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent vor fi asigurate din bugetul anual al Ministerului Industriei si Resurselor, conform normelor de inzestrare.
    (2) Comisia centrala si Secretariatul tehnic permanent al acesteia utilizeaza pentru nevoi de transport curente un autoturism de teren, cu un consum aferent limitei de 1.500 km anual, din parcul auto al Ministerului Industriei si Resurselor sau prin transfer de la unitatile din subordinea acestuia.
    (3) Pentru nevoi de transport suplimentare, pe timpul activitatilor legate de prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor dezastrelor specifice, se pot folosi si alte mijloace de transport din inzestrarea Ministerului Industriei si Resurselor, stabilite prin ordin al ministrului.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 19
    (1) Componenta Comisiei centrale si a Secretariatului tehnic permanent al acesteia se poate modifica sau completa cu noi membri ori de cate ori au loc schimbari in organizarea structurala a ministerelor, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (2) Componenta nominala a Comisiei centrale se poate modifica pe baza propunerilor Secretariatului tehnic permanent, cu aprobarea presedintelui acesteia.
    Art. 20
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament ministerele nominalizate in anexa nr. 1 vor desemna specialistii care sa faca parte din Comisia centrala.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               COMPONENTA
Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafata si in subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conductele magistrale si urbane

    1. Presedinte:     - ministrul industriei
                         si resurselor
    2. Vicepresedinti: - secretarul de stat
                         pentru productia
                         de aparare;
                       - secretarul general
                         al ministerului
    3. Membri:         - directori            - Directia generala sinteze,
                         generali/directori:    strategii, politica industriala,
                                                programe dezvoltare
                                              - Directia generala mine geologie
                                              - Directia generala energie
                                              - Directia generala petrol si gaze
                                              - Directia generala produse
                                                industriale
                                              - Directia generala produse
                                                primare
                                              - Directia generala productia de
                                                aparare
                                              - Directia generala produse
                                                primare (metalurgie si chimie)
                                              - Directia speciala
                                              - Directia acreditari, calitate,
                                                protectia mediului
                       - inspector de stat    - Inspectia de Stat pentru
                         sef                    Controlul Cazanelor,
                                                Recipientilor sub Presiune si
                                                Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)
                       - reprezentantul       - Directia speciala
                         Ministerului
                         Industriei si
                         Resurselor in
                         Secretariatul tehnic
                         permanent al
                         Comisiei
                         Guvernamentale de
                         Aparare impotriva
                         Dezastrelor
                       - seful                - Directia speciala
                         Secretariatului
                         tehnic permanent
                       - reprezentanti ai:    - Ministerului de Interne
                                              - Ministerului Finantelor Publice
                                              - Ministerului Apelor si
                                                Protectiei Mediului
                                              - Ministerului Lucrarilor Publice,
                                                Transporturilor si Locuintei
                                              - Ministerului Sanatatii si
                                                Familiei
                                              - Ministerului Administratiei
                                                Publice
                                              - Ministerului Muncii si
                                                Solidaritatii Sociale

    ANEXA 2
    la regulament

                                  LISTA
cuprinzand colaboratorii Secretariatului tehnic permanent (grup de experti) care pot fi cooptati in Comisia centrala

    I. Unitati aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor:
    1. Institutul de Management si Informatica;
    2. Agentia Romana pentru Conservarea Energiei;
    3. Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor;
    4. Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti;
    5. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni;
    6. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere;
    7. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    8. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    9. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    10. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

    II. Unitati sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor:
    - Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;
    - Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias;
    - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures;
    - Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Ploiesti;
    - Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti;
    - Compania Nationala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu;
    - Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani;
    - Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva;
    - Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti;
    - Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare;
    - Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti;
    - Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.;
    - Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin;
    - Compania Nationala "Romarm" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti;
    - Institutul de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.

    III. Unitati si organisme din afara Ministerului Industriei si Resurselor:
    - Ministerul Apararii Nationale;
    - Ministerul de Interne;
    - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    - institutiile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;
    - Inspectia Muncii/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - institutele si directiile de sanatate publica/Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - regii autonome.

    NOTA:
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale colaboreaza, dupa caz, cu specialisti din institutele de invatamant superior si de cercetare-dezvoltare si cu alte institutii implicate.

    ANEXA 3
    la regulament

                                COMPONENTA
    Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale

    Sef:    - consilier (inspector cu  - Directia speciala
              protectia civila)
    Membri: - reprezentantul           - Directia speciala
              Ministerului Industriei
              si Resurselor in
              Secretariatul tehnic
              permanent al Comisiei
              Guvernamentale de
              Aparare impotriva
              Dezastrelor
            - sefi de serviciu,        - Directia generala, sinteze, strategii,
              consilieri si experti      politica industriala, programe
              din:                       dezvoltare
                                       - Directia generala mine geologie
                                       - Directia generala energie
                                       - Directia generala petrol si gaze
                                       - Directia generala produse industriale
                                       - Directia generala produse primare
                                       - Directia generala productia de aparare
                                       - Directia acreditari, calitate,
                                         protectia mediului
            - inspectori sefi - sefi   - Inspectia de Stat pentru Controlul
              de serviciu                Cazanelor, Recipientilor sub Presiune
                                         si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).

    ANEXA 4*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL - DECIZIONAL LA NIVELUL COMISIEI CENTRALE
 _______________________________        ______________       ________________
|                               |      |    COMISIA   |     |                |
| COMISII CENTRALE SPECIALIZATE |<-----|GUVERNAMENTALA|     |    Organisme   |
|      PE TIPURI DE DEZASTRE    |      |  DE APARARE  |<...>| internationale |
|                               |      |  IMPOTRIVA   |     |________________|
| Ministerul Apelor si          |      | DEZASTRELOR  |
| Protectiei Mediului           |      |______________|
|                               |      |  Secretariat |
| - Comisia centrala pentru     |      |     Tehnic   |
| aparare impotriva             |<....>|   Permanent  |
| inundatiilor, fenomenelor     |      |______________|          _______
| meteorologice periculoase si  |      |   Centrul    |         | MASS- |
| accidentelor la constructiile |      |  Operational |........>| MEDIA |<--.
| hidrotehnice;                 |      |      de      |         |_______|   :
|                               |      | Instiintare  |          ^ ^ ^      :
| Ministerul Lucrarilor Publice,|      | Alarmare si  |          : : :      :
| Transporturilor si Locuintei  |      | Interventie  |          : : :      :
|                               |      |______________|          : : :      :
| - Comisia centrala pentru     |         |    ^                 : : :      :
| prevenirea si apararea        |.........|....:.................: : :      :
| impotriva efectelor seismice  |         |    :                   : :      :
| si alunecarilor de teren;     |       __v____v_________          : :      :
|                               |      | COMISIA CENTRALA|         : :      :
| Ministerul Administratiei     |      | PENTRU EXPLOZII |.........: :      :
| Publice                       |      |     MARI, LA    |       ____:____  :
|                               |      | SUPRAFATA SI IN |----->|  AGENTI | :
| - Comisia centrala pentru     |      |    SUBTERAN,    | |    |ECONOMICI| :
| accident nuclear si caderi de |      |ACCIDENTE CHIMICE| |    |_________| :
| obiecte cosmice;              |------|    SI AVARII    | |         |      :
| - Comisia centrala pentru     |      |DEOSEBIT DE GRAVE| |         |      :
| incendii de masa;             |      |   LA CONDUCTE   | |  _______|____  :
|                               |      |  MAGISTRALE SI  | | |    ALTE    | :
| Ministerul Comunicatiilor si  |      |      URBANE     | | | INSTITUTII | :
| Tehnologiei Informatiei       |      |_________________| | |     CU     | :
|                               |<---->|   Secretariat   | | |  ATRIBUTII | :
| - Comisia centrala pentru     |      |     Tehnic      | | | IN DOMENIU | :
| accidente deosebit de grave pe|      |    Permanent    | | |____________| :
| cai de comunicatii;           |      |_________________| |            ^   :
| - Comisia centrala pentru     |      |      Grup       | |____________|   :
| telecomunicatii               |      |    de experti   |                  :
|                               |      |_________________|                  :
| Ministerul Sanatatii si       |         |        ^                        :
| Familiei                      |         |        |                        :
|                               |       __v________v_____                   :
| - Comisia centrala pentru     |      |  Inspectoratul  |                  :
| asistenta medicala de urgenta |      |  General pentru |                  :
| in caz de dezastre si         |      |   Situatii de   |                  :
| epidemii;                     |      |     Urgenta     |                  :
|                               |----->|_________________|..................:
| Ministerul Agriculturii,      |      |Servicii publice |
| Alimentatiei si Padurilor     |      |   comunitare    |
|                               |      | (profesioniste  |
| - Comisia centrala pentru     |      | sau voluntare)  |  ___________________
| epizootii si supraveghere a   |      |_________________| |                   |
| contaminarii radioactive,     |      |     Posturi     | | -------->         |
| chimice sau biologice a       |      | Operationale de | | Flux decizional   |
| produselor vegetale si        |      |   Instiintare,  | | ..........        |
| animale;                      |      |   Alarmare si   | | Flux informational|
|                               |      |   Interventie   | |                   |
|                               |<....>|_________________| | -----------       |
|_______________________________|                          | Relatii de        |
|Secretariate Tehnice Permanente|                          | colaborare        |
|_______________________________|                          |___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 674/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 674 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu