Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.652 din 19.08.2015

privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007-2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 639 din 21 august 2015SmartCity1

Având în vedere:

Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;

Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăţilor intermediare ale FSE;

Raportul nr. 654.039/05.05.2015 al Autorităţii de certificare şi plată privind verificările suplimentare aferente cheltuielilor incluse în Aplicaţia de plată nr. 39 pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013;

Raportul nr. 61.348/AP/21.07.2015 al Autorităţii de audit de reperformare pe bază de eşantion a verificărilor suplimentare realizate de Autoritatea de certificare şi plată pentru Aplicaţia de plată nr. 39/2014;

Scrisoarea de management a Autorităţii de audit nr. 61.079/AP/23.07.2015;

Raportul nr. 61.435/AP/31.07.2015 al Autorităţii de audit privind verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul de sistem precedent,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă decertificarea definitivă a sumei de 56.942.971,49 euro, certificată în Aplicaţia de plată nr. 39, în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ (POSDRU) 2007-2013, denumit în continuare POS DRU.Articolul 2Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39 şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanţate din Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor“, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului public de ocupare“, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“ din cadrul POS DRU, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 3Se aprobă aplicarea procentului de 25% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă, calculate conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 4Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, precum şi cele realizate în cadrul proiectelor aferente Axei prioritare nr. 7 „Asistenţă tehnică“, finanţate din POS DRU, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 5Se aprobă aplicarea procentului de 15,55% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, calculate conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 6Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 7Se aprobă aplicarea procentului de 6,15% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, calculată conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 8Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea definitivă, prin reducerea din sumele totale eligibile declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a sumei de 66.318.469,40 euro, conform metodologiilor prevăzute în anexele nr. 1-3. Articolul 9Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, potrivit prevederilor art. 3, a sumelor calculate conform metodologiei prevăzute la art. 2. Articolul 10 (1) Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze deduceri procentuale de 7,5% asupra cheltuielilor declarate, aferente proiectelor selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, conform unei metodologii de calcul care se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pentru Aplicaţia de plată nr. 40 care se transmite Comisiei Europene ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Impactul financiar rezultat ca urmare a aplicării alin. (1) se regularizează cu rezultatele verificărilor ex-post efectuate de către Autoritatea de audit. Articolul 11Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclude obligaţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanţelor bugetare şi stabilirea debitorilor.Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 852 din 17 decembrie 2012, Hotărârea Guvernului nr. 680/2013 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ (POSDRU) 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 958 din 30 decembrie 2014.Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Marius Nica Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1METODOLOGIE privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39 şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanţate din Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor“, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului public de ocupare“, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) I. Indicatori Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenţi cheltuielilor de personal incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli, începând cu Declaraţia de cheltuieli nr. 76 înaintată Autorităţii de certificare şi plată, şi care vor fi transmise până la închiderea POSDRU, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanţate din Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor“, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului public de ocupare“, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“, după cum urmează: a)valoarea cheltuielilor cu personalul declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU prin declaraţiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare şi plată, înregistrate în sistemul unic de management al informaţiilor - SMIS în categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul şi 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna pentru personal; b)valoarea totală a cheltuielilor cu personalul declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU, pentru care este activă măsura Autorităţii de certificare şi plată a neincluderii temporare a acestora în aplicaţiile de plată înaintate Comisiei Europene; c)valoarea totală a cheltuielilor cu personalul pentru care Autoritatea de certificare şi plată îşi reconsideră decizia anterioară de neincludere temporară în aplicaţiile de plată înaintate Comisiei Europene, în baza informaţiilor care infirmă neeligibilitatea cheltuielilor; d)valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanţelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru POSDRU ca urmare a identificării unor fraude sau a unor abateri de la reglementările naţionale şi europene în vigoare referitoare la conflictul de interese, la eligibilitatea proiectelor şi a partenerilor, precum şi la selectarea partenerilor, recuperate de la debitori şi deduse de către Autoritatea de certificare şi plată din declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de plată transmise/care se vor transmite Comisiei Europene; e)valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat, justificat prin cheltuieli cu personalul, incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli înaintate Autorităţii de certificare şi plată începând cu Declaraţia de cheltuieli nr. 76; f)valoarea cheltuielilor cu personalul incluse în Aplicaţia de plată nr. 39, care intră sub incidenţa constatărilor formulate în urma verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015;II. Modul de calcul al sumei care se decertifică procentual definitiv (SD) SD = (a – b + c – d – f)* 25% + e*25% III. Reguli de aplicare a)Calculul sumelor care se decertifică/deduc definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile şi publice, în lei şi în euro. b)În scopul evitării unei duble corecţii, pentru cheltuielile menţionate la pct. I, Autoritatea de certificare şi plată nu va mai deduce debitele recuperate şi nu va mai opera suspendări temporare de la certificare pentru cheltuielile de personal, cu excepţia debitelor şi suspendărilor operate ca urmare a formulării unor suspiciuni de fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili. c)Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu retribuţiile şi cheltuielile aferente deplasării personalului, aşa cum sunt şi vor fi înregistrate de Autoritatea de management pentru POSDRU în sistemul unic de management al informaţiilor - SMIS în categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul şi 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna pentru personal. d)Indicatorul de la pct. I lit. e) se determină pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu cheltuielile de personal aflate în cererea de rambursare prin care se justifică avansul acordat beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat. ANEXA Nr. 2METODOLOGIE privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39 aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanţate din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) I. Indicatori Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenţi cheltuielilor rambursate beneficiarilor în cadrul contractelor de finanţare aferente POSDRU, care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv şi certificate în Aplicaţia de plată nr. 39, după cum urmează: a)valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare şi plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicaţia de plată nr. 39, la momentul transmiterii acesteia la Comisia Europeană; b)valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare şi plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicaţia de plată nr. 39, incluse în eşantionul supus verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015; c)valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declaraţiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare şi plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicaţia de plată nr. 39, cuprinse în cereri de rambursare ale beneficiarilor aflaţi în stare de insolvenţă/faliment la data verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare şi plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015, neincluse în valoarea cheltuielilor de la lit. b); d)valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat justificat prin cheltuieli, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicaţia de plată nr. 39.II. Modul de calcul al sumei care se decertifică în conformitate cu prevederile art. 5 din hotărâre: SD = (a – b – c) x 15,55% + d x 15,55%, unde 15,55% reprezintă rata de eroare stabilită de Autoritatea de audit prin Raportul nr. 61.348/AP/21.07.2015 de reperformare pe bază de eşantion a verificărilor suplimentare realizate de Autoritatea de certificare şi plată pentru Aplicaţia de plată nr. 39. III. Reguli de aplicare a)Calculul sumelor care se decertifică se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli eligibile şi contribuţia publică aferentă, în lei şi în euro. b)Indicatorul de la pct. I lit. d) se determină pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu celelalte categorii de cheltuieli decât cele de personal, aflate în cererea de rambursare prin care se justifică avansul acordat beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul schemelor de ajutor de stat. c)În scopul evitării unei duble corecţii, pentru cheltuielile menţionate la pct. I, Autoritatea de certificare şi plată nu va mai deduce debitele recuperate pentru celelalte categorii de cheltuieli decât cele de personal, cu excepţia debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili. ANEXA Nr. 3METODOLOGIE privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicaţia de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) I. Indicatori Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenţi cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin Aplicaţia de plată nr. 39, după cum urmează: a)valoarea totală a cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin Aplicaţia de plată nr. 39; b)valoarea sumelor reprezentând implicaţiile financiare cuantificate ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit în Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 şi Raportul nr. 61.435/AP/31.07.2015 privind verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul de sistem precedent, asupra cheltuielilor prevăzute la lit. a); c)valoarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în Aplicaţia de plată nr. 39, care au fost incluse în eşantionul stabilit de Autoritatea de audit pentru auditul de operaţiuni care a avut ca obiectiv obţinerea unei asigurări rezonabile că aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014 sunt corecte; d)valoarea sumelor reprezentând implicaţiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit asupra cheltuielilor menţionate la lit. c) şi transmise Autorităţii de certificare şi plată prin Scrisoarea de management nr. 61.079/AP/23.07.2015.II. Modul de calcul al sumei care se decertifică procentual definitiv (SD) SD = (a – b – c)*6,15%, unde 6,15% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de audit în urma auditului de operaţiuni care a avut ca obiectiv obţinerea unei asigurări rezonabile că aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014 sunt corecte, conform Scrisorii de management nr. 61.079/AP/23.07.2015. III. Reguli de aplicare a)Calculul sumelor care se decertifică definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile şi publice, în lei şi în euro. b)În scopul evitării unei duble corecţii, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecţie de 6,15 , Autoritatea de certificare şi plată nu va mai deduce debitele recuperate, cu excepţia debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/ parteneri neeligibili.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 652/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 652 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 652/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu