E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 636 din 20 iunie 2002

privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si ale art. 1 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Departamentul de Comert Exterior, denumit in continuare D.C.E., functioneaza ca structura organizatorica fara personalitate juridica in aparatul de lucru al Guvernului si este subordonat primului-ministru.
    (2) D.C.E. asigura realizarea si coordonarea politicii de comert exterior a Romaniei in relatiile cu celelalte state, bazata pe principiile si regulile sistemului multilateral de comert, inclusiv prin participarea, in domeniul sau de activitate, la procesul de integrare europeana si euroatlantica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu prevederile Programului de guvernare.
    Art. 2
    D.C.E. exercita urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea, cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, a cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
    c) functia de reprezentare, prin care se asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si international a Guvernului Romaniei.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 D.C.E. indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. contribuie, impreuna cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale implicate, la elaborarea politicii comerciale a Romaniei, in conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, precum si cu angajamentele internationale asumate in plan multilateral si european;
    2. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice, indeplinind urmatoarele atributii specifice:
    a) realizeaza politica comerciala a Romaniei si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comertului exterior si in legatura cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevazute de acordurile economice si comerciale la care Romania este sau intentioneaza sa devina parte;
    b) elaboreaza, impreuna cu ministerele economice, strategii si programe referitoare la dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor romanesti pe pietele internationale, tinand seama de solicitarile mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;
    c) studiaza tendintele pietelor externe in ceea ce priveste competitivitatea si oportunitatile de comert pentru agentii economici romani si sprijina prezenta acestora pe piata mondiala;
    d) asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care Romania este parte;
    e) asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, si a angajamentelor din acordurile de comert liber si participa nemijlocit la negocierile in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului;
    f) sprijina activitatea Agentiei Romane de Investitii Straine privind atragerea investitiilor straine prin actiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
    g) acorda asistenta si orientarea necesare firmelor romanesti si straine in domeniile economic si comercial;
    h) participa, impreuna cu institutiile si structurile cu atributii in domeniu, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    i) gestioneaza mijloacele financiare alocate in bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru promovarea cooperarii economice internationale si controleaza, in conditiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective;
    j) initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale si a exportului de produse si servicii;
    k) participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    l) coopereaza la initierea de negocieri si participa, impreuna cu institutiile cu atributii in domeniu, la incheierea si derularea de acorduri si intelegeri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale;
    m) elibereaza, in conditiile legii, licente de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    n) elibereaza, in conditiile legii, autorizatii de functionare in Romania a reprezentantelor firmelor straine; avizeaza exporturile de marfuri in consignatie, exporturi temporare si exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare in conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    o) elaboreaza programele anuale si coordoneaza activitatile de participare a Romaniei la targuri si expozitii internationale, misiuni economice, precum si la alte manifestari promotionale internationale;
    p) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat strict de activitatea proprie;
    3. coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice, precum si cu alte ministere si institutii beneficiare, pentru asigurarea coerentei si transparentei alocarii asistentei financiare bilaterale nerambursabile, furnizata de alte state membre ale Grupului 24 decat cele care sunt membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    4. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    5. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) participa, corespunzator domeniului sau de activitate, la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european;
    b) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si de calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;
    6. este reprezentat sau participa, dupa caz, impreuna cu Ministerul Integrarii Europene, la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana.
    (2) D.C.E. indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute in actele normative sau stabilite de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) D.C.E. este condus de un secretar de stat, sprijinit in activitatea sa de 2 subsecretari de stat.
    (2) Secretarul de stat si subsecretarii de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (3) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (4) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a D.C.E. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura D.C.E. functioneaza directii generale si directii. La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in structura directiilor pot fi organizate servicii, sectoare si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile subsecretarilor de stat si ale compartimentelor din cadrul D.C.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba, prin ordin al secretarului de stat, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului D.C.E. se stabilesc prin fisa postului care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    (5) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale din reteaua de reprezentare externa se face de catre D.C.E., cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 6
    Numarul maxim de posturi al D.C.E. se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    Art. 7
    Incepand cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transfera in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in conditiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 8
    (1) Imobilul aflat in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat in municipiul Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 16, sectorul 1, va fi utilizat de Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii D.C.E.
    (2) Cheltuielile privind folosinta si intretinerea imobilului prevazut la alin. (1) se cuprind in bugetul Secretariatului General al Guvernului si se efectueaza pe baza de contract de prestari de servicii incheiat cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    (3) Suma de 3 miliarde lei, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, se aloca Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca in bugetul Secretariatului general al Guvernului si in bugetul Ministerului Afacerilor Externe modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 23 mai 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Departamentului de Comert Exterior
                              __________________
                             | Secretar de stat |
           _________         |__________________|
          | Cabinet |_________________|                    __________________
          |_________|                 |___________________| Directia sinteza |
                                      |                   |    si analiza    |
                 _____________________|__________________ |__________________|
       _________|___________                    _________|___________
      | Subsecretar de stat |                  | Subsecretar de stat |
      |_____________________|                  |_____________________|
       _________|______________                    ________|________
 _____|________          ______|_______     ______|_______    ______|_______
|   Directia   |        |   Directia   |   |   Directia   |  |   Directia   |
|   generala   |        |   generala   |   |   generala   |  |   generala   |
|   politici   |        |  promovarea  |   |   relatii    |  |   relatii    |
|  comerciale  |        | exporturilor |   |  bilaterale  |  |  bilaterale  |
|              |        |              |   |euro-atlantice|  | tari in curs |
|              |        |              |   |              |  |de dezvoltare |
|______________|        |______________|   |______________|  |______________|
  |   __________________  |   ____________   |   __________    |   ____________
  |  |Directia negocieri| |  |  Directia  |  |  | Directia |   |__|  Directia  |
  |__|    comerciale    | |__|instrumente |  |__|Europa de |   |  |Asia-Oceania|
  |  |  multilaterale   | |  |de promovare|  |  |   Vest   |   |  |____________|
  |  |__________________| |  |si stimulare|  |  |__________|   |   ____________
  |   __________________  |  |____________|  |   __________    |  |  Directia  |
  |  |Directia negocieri| |   ____________   |  | Directia |   |__|  Africa si |
  |__|  UE, acquis si   | |  |  Directia  |  |__|  Europa  |   |  |  Orientul  |
  |  |acorduri de comert| |__| targuri si |  |  | Centrala |   |  |  Mijlociu  |
  |  |      liber       | |  |  expozitii |  |  |__________|   |  |____________|
  |  |__________________| |  |____________|  |   __________    |   ____________
  |   __________________  |   ____________   |  | Directia |   |  |  Directia  |
  |  |      Directia    | |  |  Directia  |  |__|America de|   |__| America de |
  |__|  instrumente de  | |__|   oferta   |  |  |   Nord   |      |   Sud si   |
  |  |aparare comerciala|    |  economica |  |  |__________|      |  Centrala  |
  |  |__________________|    |____________|  |   __________       |____________|
  |   __________________                     |  | Directia |
  |__| Directia licente |                    |__| relatii  |
     |__________________|                       |bilaterale|
                                                |rasaritene|
                                                |__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 636/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 636 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 636/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu