E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 636 din 20 iunie 2002

privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si ale art. 1 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Departamentul de Comert Exterior, denumit in continuare D.C.E., functioneaza ca structura organizatorica fara personalitate juridica in aparatul de lucru al Guvernului si este subordonat primului-ministru.
    (2) D.C.E. asigura realizarea si coordonarea politicii de comert exterior a Romaniei in relatiile cu celelalte state, bazata pe principiile si regulile sistemului multilateral de comert, inclusiv prin participarea, in domeniul sau de activitate, la procesul de integrare europeana si euroatlantica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu prevederile Programului de guvernare.
    Art. 2
    D.C.E. exercita urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea, cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, a cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
    c) functia de reprezentare, prin care se asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si international a Guvernului Romaniei.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 D.C.E. indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. contribuie, impreuna cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale implicate, la elaborarea politicii comerciale a Romaniei, in conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, precum si cu angajamentele internationale asumate in plan multilateral si european;
    2. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice, indeplinind urmatoarele atributii specifice:
    a) realizeaza politica comerciala a Romaniei si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comertului exterior si in legatura cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevazute de acordurile economice si comerciale la care Romania este sau intentioneaza sa devina parte;
    b) elaboreaza, impreuna cu ministerele economice, strategii si programe referitoare la dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor romanesti pe pietele internationale, tinand seama de solicitarile mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;
    c) studiaza tendintele pietelor externe in ceea ce priveste competitivitatea si oportunitatile de comert pentru agentii economici romani si sprijina prezenta acestora pe piata mondiala;
    d) asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care Romania este parte;
    e) asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, si a angajamentelor din acordurile de comert liber si participa nemijlocit la negocierile in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului;
    f) sprijina activitatea Agentiei Romane de Investitii Straine privind atragerea investitiilor straine prin actiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
    g) acorda asistenta si orientarea necesare firmelor romanesti si straine in domeniile economic si comercial;
    h) participa, impreuna cu institutiile si structurile cu atributii in domeniu, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    i) gestioneaza mijloacele financiare alocate in bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru promovarea cooperarii economice internationale si controleaza, in conditiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective;
    j) initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale si a exportului de produse si servicii;
    k) participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    l) coopereaza la initierea de negocieri si participa, impreuna cu institutiile cu atributii in domeniu, la incheierea si derularea de acorduri si intelegeri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale;
    m) elibereaza, in conditiile legii, licente de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    n) elibereaza, in conditiile legii, autorizatii de functionare in Romania a reprezentantelor firmelor straine; avizeaza exporturile de marfuri in consignatie, exporturi temporare si exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare in conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    o) elaboreaza programele anuale si coordoneaza activitatile de participare a Romaniei la targuri si expozitii internationale, misiuni economice, precum si la alte manifestari promotionale internationale;
    p) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat strict de activitatea proprie;
    3. coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice, precum si cu alte ministere si institutii beneficiare, pentru asigurarea coerentei si transparentei alocarii asistentei financiare bilaterale nerambursabile, furnizata de alte state membre ale Grupului 24 decat cele care sunt membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    4. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    5. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) participa, corespunzator domeniului sau de activitate, la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european;
    b) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si de calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;
    6. este reprezentat sau participa, dupa caz, impreuna cu Ministerul Integrarii Europene, la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana.
    (2) D.C.E. indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute in actele normative sau stabilite de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) D.C.E. este condus de un secretar de stat, sprijinit in activitatea sa de 2 subsecretari de stat.
    (2) Secretarul de stat si subsecretarii de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (3) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (4) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a D.C.E. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura D.C.E. functioneaza directii generale si directii. La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in structura directiilor pot fi organizate servicii, sectoare si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile subsecretarilor de stat si ale compartimentelor din cadrul D.C.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba, prin ordin al secretarului de stat, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului D.C.E. se stabilesc prin fisa postului care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    (5) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale din reteaua de reprezentare externa se face de catre D.C.E., cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 6
    Numarul maxim de posturi al D.C.E. se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    Art. 7
    Incepand cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transfera in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in conditiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 8
    (1) Imobilul aflat in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat in municipiul Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 16, sectorul 1, va fi utilizat de Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii D.C.E.
    (2) Cheltuielile privind folosinta si intretinerea imobilului prevazut la alin. (1) se cuprind in bugetul Secretariatului General al Guvernului si se efectueaza pe baza de contract de prestari de servicii incheiat cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    (3) Suma de 3 miliarde lei, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, se aloca Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca in bugetul Secretariatului general al Guvernului si in bugetul Ministerului Afacerilor Externe modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 23 mai 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Departamentului de Comert Exterior
                              __________________
                             | Secretar de stat |
           _________         |__________________|
          | Cabinet |_________________|                    __________________
          |_________|                 |___________________| Directia sinteza |
                                      |                   |    si analiza    |
                 _____________________|__________________ |__________________|
       _________|___________                    _________|___________
      | Subsecretar de stat |                  | Subsecretar de stat |
      |_____________________|                  |_____________________|
       _________|______________                    ________|________
 _____|________          ______|_______     ______|_______    ______|_______
|   Directia   |        |   Directia   |   |   Directia   |  |   Directia   |
|   generala   |        |   generala   |   |   generala   |  |   generala   |
|   politici   |        |  promovarea  |   |   relatii    |  |   relatii    |
|  comerciale  |        | exporturilor |   |  bilaterale  |  |  bilaterale  |
|              |        |              |   |euro-atlantice|  | tari in curs |
|              |        |              |   |              |  |de dezvoltare |
|______________|        |______________|   |______________|  |______________|
  |   __________________  |   ____________   |   __________    |   ____________
  |  |Directia negocieri| |  |  Directia  |  |  | Directia |   |__|  Directia  |
  |__|    comerciale    | |__|instrumente |  |__|Europa de |   |  |Asia-Oceania|
  |  |  multilaterale   | |  |de promovare|  |  |   Vest   |   |  |____________|
  |  |__________________| |  |si stimulare|  |  |__________|   |   ____________
  |   __________________  |  |____________|  |   __________    |  |  Directia  |
  |  |Directia negocieri| |   ____________   |  | Directia |   |__|  Africa si |
  |__|  UE, acquis si   | |  |  Directia  |  |__|  Europa  |   |  |  Orientul  |
  |  |acorduri de comert| |__| targuri si |  |  | Centrala |   |  |  Mijlociu  |
  |  |      liber       | |  |  expozitii |  |  |__________|   |  |____________|
  |  |__________________| |  |____________|  |   __________    |   ____________
  |   __________________  |   ____________   |  | Directia |   |  |  Directia  |
  |  |      Directia    | |  |  Directia  |  |__|America de|   |__| America de |
  |__|  instrumente de  | |__|   oferta   |  |  |   Nord   |      |   Sud si   |
  |  |aparare comerciala|    |  economica |  |  |__________|      |  Centrala  |
  |  |__________________|    |____________|  |   __________       |____________|
  |   __________________                     |  | Directia |
  |__| Directia licente |                    |__| relatii  |
     |__________________|                       |bilaterale|
                                                |rasaritene|
                                                |__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 636/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 636 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 636/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu