E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 636 din 20 iunie 2002

privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 26 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor si ale art. 1 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Departamentul de Comert Exterior, denumit in continuare D.C.E., functioneaza ca structura organizatorica fara personalitate juridica in aparatul de lucru al Guvernului si este subordonat primului-ministru.
    (2) D.C.E. asigura realizarea si coordonarea politicii de comert exterior a Romaniei in relatiile cu celelalte state, bazata pe principiile si regulile sistemului multilateral de comert, inclusiv prin participarea, in domeniul sau de activitate, la procesul de integrare europeana si euroatlantica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu prevederile Programului de guvernare.
    Art. 2
    D.C.E. exercita urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
    b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea, cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, a cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
    c) functia de reprezentare, prin care se asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si international a Guvernului Romaniei.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 D.C.E. indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. contribuie, impreuna cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale implicate, la elaborarea politicii comerciale a Romaniei, in conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, precum si cu angajamentele internationale asumate in plan multilateral si european;
    2. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice, indeplinind urmatoarele atributii specifice:
    a) realizeaza politica comerciala a Romaniei si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comertului exterior si in legatura cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevazute de acordurile economice si comerciale la care Romania este sau intentioneaza sa devina parte;
    b) elaboreaza, impreuna cu ministerele economice, strategii si programe referitoare la dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor romanesti pe pietele internationale, tinand seama de solicitarile mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;
    c) studiaza tendintele pietelor externe in ceea ce priveste competitivitatea si oportunitatile de comert pentru agentii economici romani si sprijina prezenta acestora pe piata mondiala;
    d) asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care Romania este parte;
    e) asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, si a angajamentelor din acordurile de comert liber si participa nemijlocit la negocierile in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului;
    f) sprijina activitatea Agentiei Romane de Investitii Straine privind atragerea investitiilor straine prin actiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
    g) acorda asistenta si orientarea necesare firmelor romanesti si straine in domeniile economic si comercial;
    h) participa, impreuna cu institutiile si structurile cu atributii in domeniu, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    i) gestioneaza mijloacele financiare alocate in bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru promovarea cooperarii economice internationale si controleaza, in conditiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective;
    j) initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale si a exportului de produse si servicii;
    k) participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    l) coopereaza la initierea de negocieri si participa, impreuna cu institutiile cu atributii in domeniu, la incheierea si derularea de acorduri si intelegeri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale;
    m) elibereaza, in conditiile legii, licente de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    n) elibereaza, in conditiile legii, autorizatii de functionare in Romania a reprezentantelor firmelor straine; avizeaza exporturile de marfuri in consignatie, exporturi temporare si exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare in conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
    o) elaboreaza programele anuale si coordoneaza activitatile de participare a Romaniei la targuri si expozitii internationale, misiuni economice, precum si la alte manifestari promotionale internationale;
    p) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in cauzele al caror obiect este legat strict de activitatea proprie;
    3. coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice, precum si cu alte ministere si institutii beneficiare, pentru asigurarea coerentei si transparentei alocarii asistentei financiare bilaterale nerambursabile, furnizata de alte state membre ale Grupului 24 decat cele care sunt membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    4. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord;
    5. participa, alaturi de Ministerul Integrarii Europene si celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu urmatoarele atributii specifice:
    a) participa, corespunzator domeniului sau de activitate, la subcomitetele de asociere prevazute de Acordul european;
    b) coopereaza cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, in functie de tematica si de calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;
    6. este reprezentat sau participa, dupa caz, impreuna cu Ministerul Integrarii Europene, la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana.
    (2) D.C.E. indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute in actele normative sau stabilite de primul-ministru.
    Art. 4
    (1) D.C.E. este condus de un secretar de stat, sprijinit in activitatea sa de 2 subsecretari de stat.
    (2) Secretarul de stat si subsecretarii de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru.
    (3) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (4) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a D.C.E. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) In structura D.C.E. functioneaza directii generale si directii. La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in structura directiilor pot fi organizate servicii, sectoare si birouri.
    (3) Atributiile si sarcinile subsecretarilor de stat si ale compartimentelor din cadrul D.C.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba, prin ordin al secretarului de stat, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului D.C.E. se stabilesc prin fisa postului care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    (5) Numirea diplomatilor cu atributii in domeniul relatiilor economice si comerciale din reteaua de reprezentare externa se face de catre D.C.E., cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 6
    Numarul maxim de posturi al D.C.E. se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    Art. 7
    Incepand cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transfera in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in conditiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economica din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului.
    Art. 8
    (1) Imobilul aflat in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat in municipiul Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 16, sectorul 1, va fi utilizat de Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii D.C.E.
    (2) Cheltuielile privind folosinta si intretinerea imobilului prevazut la alin. (1) se cuprind in bugetul Secretariatului General al Guvernului si se efectueaza pe baza de contract de prestari de servicii incheiat cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    (3) Suma de 3 miliarde lei, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, se aloca Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca in bugetul Secretariatului general al Guvernului si in bugetul Ministerului Afacerilor Externe modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comert exterior si promovare economica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 23 mai 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Departamentului de Comert Exterior
                              __________________
                             | Secretar de stat |
           _________         |__________________|
          | Cabinet |_________________|                    __________________
          |_________|                 |___________________| Directia sinteza |
                                      |                   |    si analiza    |
                 _____________________|__________________ |__________________|
       _________|___________                    _________|___________
      | Subsecretar de stat |                  | Subsecretar de stat |
      |_____________________|                  |_____________________|
       _________|______________                    ________|________
 _____|________          ______|_______     ______|_______    ______|_______
|   Directia   |        |   Directia   |   |   Directia   |  |   Directia   |
|   generala   |        |   generala   |   |   generala   |  |   generala   |
|   politici   |        |  promovarea  |   |   relatii    |  |   relatii    |
|  comerciale  |        | exporturilor |   |  bilaterale  |  |  bilaterale  |
|              |        |              |   |euro-atlantice|  | tari in curs |
|              |        |              |   |              |  |de dezvoltare |
|______________|        |______________|   |______________|  |______________|
  |   __________________  |   ____________   |   __________    |   ____________
  |  |Directia negocieri| |  |  Directia  |  |  | Directia |   |__|  Directia  |
  |__|    comerciale    | |__|instrumente |  |__|Europa de |   |  |Asia-Oceania|
  |  |  multilaterale   | |  |de promovare|  |  |   Vest   |   |  |____________|
  |  |__________________| |  |si stimulare|  |  |__________|   |   ____________
  |   __________________  |  |____________|  |   __________    |  |  Directia  |
  |  |Directia negocieri| |   ____________   |  | Directia |   |__|  Africa si |
  |__|  UE, acquis si   | |  |  Directia  |  |__|  Europa  |   |  |  Orientul  |
  |  |acorduri de comert| |__| targuri si |  |  | Centrala |   |  |  Mijlociu  |
  |  |      liber       | |  |  expozitii |  |  |__________|   |  |____________|
  |  |__________________| |  |____________|  |   __________    |   ____________
  |   __________________  |   ____________   |  | Directia |   |  |  Directia  |
  |  |      Directia    | |  |  Directia  |  |__|America de|   |__| America de |
  |__|  instrumente de  | |__|   oferta   |  |  |   Nord   |      |   Sud si   |
  |  |aparare comerciala|    |  economica |  |  |__________|      |  Centrala  |
  |  |__________________|    |____________|  |   __________       |____________|
  |   __________________                     |  | Directia |
  |__| Directia licente |                    |__| relatii  |
     |__________________|                       |bilaterale|
                                                |rasaritene|
                                                |__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 636/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 636 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 636/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu