Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 634 din 7 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 521 din 27 iulie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) elaborarea de strategii şi participarea la educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi al îmbunătăţirii indicatorilor demografici, creşterii calităţii vieţii şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;".

2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 7, 8, 11 şi 16-18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare şi certificate de abilitare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;

8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice;

........................................................................................................................................................................ .....................................................

11. asigură, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, controlul prin verificări periodice şi inspecţia dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;

........................................................................................................................................................................ .....................................................

16.  aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman şi siguranţa în utilizare a dispozitivelor medicale;

17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman prin inspecţii periodice şi acţiuni de control planificate în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;

18. eliberează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, certificatul de bună practică de fabricaţie, ca urmare a evaluării realizate de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;".

3. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul dispozitivelor medicale;".

4. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) In îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."

5. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 258, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

(2) Incetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi în instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A, pct. I şi pct. III, şi la lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor de preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 11) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

Numărul maxim de posturi = 258, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii

A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;

4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. CT. Nicolau" Bucureşti;

5. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;

6. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;

7. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;

8. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice;

9. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-9 este de 6.679, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 49.

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;

2. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;

3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan" Bucureşti;

4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;

6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;

7. Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon" Bucureşti;

8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti;

9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;

10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;

11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;

13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;

15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;

16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;

17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie laşi;

19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" laşi;

20. Institutul Regional de Oncologie laşi;

21. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni;

22. Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni;

23. Institutul Regional de Oncologie Timişoara;

24. Centrul de Cardiologie Craiova;

25. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia" Vâlcele;

26. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Serban" Buziaş;

27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;

28. Spitalul de Recuperare Borşa;

29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei;

31. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;

32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;

33. Spitalul de Psihiatrie Zam;

34. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;

35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

36. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;

37. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" laşi;

38. Spitalul de Cardiologie Covasna;

39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;

40. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;

41. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;

42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;

43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;

44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;

45. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti „Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti;

46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti;

47. Spitalul Clinic de Urgenţe „Sf. Ioan" Iaşi.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-47, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 186.815.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

*) In subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti;

2. Institutul de Medicină Legală laşi;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;

7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370.

B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti;

2. Societatea Comercială „Sanevit 2003" - S.A. Arad;

3. Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. laşi.

C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" Bucureşti;

2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti;

3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-3 este de 975.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 634/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 634 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 634/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu