Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.618 din 21.08.2019

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 26 august 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a. Articolul 3Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b. Articolul 4Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 5Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a. Articolul 6Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b. Articolul 7Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice"/1/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 8Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019", precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019", cu încadrarea în totalul sumelor aprobate. Articolul 9
(1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.
(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel:a)238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri - Alte impozite şi taxe fiscale şi Venituri din dobânzi; b)667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
(3) Suma de 1.004.203 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1, rezultă din deficitul prevăzut la alin. (2), la care se adaugă:a)29.168 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1b; b)1.872.000 mii lei, reprezentând subvenţii acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 şi Hotărârii Guvernului nr. 487/2019; Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; c)1.152 mii lei, reprezentând subvenţie de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice"/1/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzute în anexa nr. 3; d)7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzute în anexa nr. 3; e)100.000 mii lei, reprezentând suma pentru finanţarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor; f)20.000 mii lei, reprezentând suma pentru finanţarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019.
Articolul 10Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 11 Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 3 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul mediului,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019 ANEXA Nr. 1aADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu pentru anul 2019 ANEXA Nr. 1bADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019 ANEXA Nr. 2ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU LISTA sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 ANEXA Nr. 2aADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU LISTA sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 ANEXA Nr. 2bADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU LISTA sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 (Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificaţie 30.10.11) ANEXA Nr. 3ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU PROIECTE cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice"/1/7 Regiuni


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 618/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 618 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 618/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu