E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 615 2003 modificat de Hotărârea 1415 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 615 2003 modificat de Hotărârea 932 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 42 din actul Hotărârea 615 2003 modificat de Hotărârea 932 2003
Articolul 43 din actul Hotărârea 615 2003 modificat de Hotărârea 932 2003
Articolul 46 din actul Hotărârea 615 2003 modificat de Hotărârea 932 2003
Articolul 54 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 55 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 56 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 57 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 615 2003 abrogat de Hotărârea 932 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 615 din 29 mai 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica - anul 2003

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 13 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica - anul 2003, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica - anul 2003

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    Organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la programele de formare specializata in administratia publica au la baza prevederile Hotararii Guvernului nr. 710/2002 privind functionarea Institutului National de Administratie si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Institutul National de Administratie organizeaza programe de formare specializata in administratia publica centrala si locala cu durata de 2 ani si de 1 an.
    Art. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului national sunt de competenta comisiei de admitere, care se numeste prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Institutului National de Administratie. Comisia de admitere cuprinde 3 subcomisii:
    a) de organizare a concursului;
    b) de elaborare a subiectelor;
    c) de supraveghere in sali.
    Art. 4
    Comisia de admitere publica in mass-media si pe Internet toate informatiile privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

    CAP. 2
    Admiterea la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani

    SECTIUNEA 1
    Admiterea la concurs

    Art. 5
    Admiterea la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, se face prin concurs national anual, la care pot participa absolventi de invatamant superior cu diploma de licenta sau echivalenta, a caror varsta nu poate fi mai mare de 30 de ani.
    Art. 6
    Cifra de scolarizare pentru programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, pentru anul 2003, este de 100 de locuri, care se finanteaza de la bugetul de stat.
    Art. 7
    Programul de desfasurare a concursului national de admitere 2003 este prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 8
    Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere de inscriere;
    b) diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata; pentru absolventii care au terminat institutul de invatamant superior in acelasi an in care participa la concursul de admitere - adeverinta de absolvire cu examen de licenta;
    c) certificatul de nastere in copie legalizata;
    d) certificatul de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
    e) patru fotografii tip buletin de identitate;
    f) chitanta de plata a taxei de inscriere.
    Art. 9
    Candidatilor inscrisi li se vor elibera legitimatii de concurs. Pe parcursul desfasurarii concursului candidatii vor avea asupra lor actul de identitate si legitimatia de concurs.
    Art. 10
    In vederea informarii candidatilor, pe perioada de inscriere, comisia de admitere afiseaza zilnic numarul candidatilor inscrisi.
    Art. 11
    Comisia de admitere afiseaza cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii probelor de concurs listele nominale ale candidatilor inscrisi, in ordine alfabetica, si programul desfasurarii acestora, indicandu-se: data, ora inceperii si durata de desfasurare a probelor de concurs, repartizarea pe sali a candidatilor.
    Art. 12
    Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele afisate si de a sesiza imediat comisia de admitere cu privire la eventualele neconcordante cu datele precizate in cererea de inscriere sau fata de actele depuse in dosarul de inscriere. Orice modificari pe listele afisate se fac numai inainte de inceperea concursului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Probele de concurs

    Art. 13
    Concursul de admitere la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 2 ani, se desfasoara in doua etape:
    1. Prima etapa consta din 3 probe scrise:
    a) Limba straina: franceza/engleza - proba eliminatorie;
    b) Economie si finante publice;
    c) Elemente de drept: administrativ, comunitar si constitutional.
    2. Etapa a doua consta din probe de evaluare stabilite cu participarea unei comisii de specialitate formate din reprezentantii consortiului castigator al Programului PHARE 2001 nr. 0106.03 "Crearea unui corp profesionist de manageri in administratia publica".
    Art. 14
    Tematica probelor de concurs din prima etapa si bibliografia aferenta sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 15
    Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc in ziua desfasurarii acestuia, prin tragere la sorti, de catre subcomisia de organizare. Subiectele vor fi formulate, conform tematicii, de membrii subcomisiei specializati in profilul probei, care sunt responsabili de corectitudinea acestora. Numarul subiectelor propuse pentru fiecare proba trebuie sa fie de trei ori mai mare decat numarul subiectelor care vor fi alese pentru derularea concursului. In arhiva concursului de admitere se vor pastra toate subiectele, atat cele propuse, cat si cele alese.
    Art. 16
    Probele scrise se desfasoara in sali care pot sa asigure asezarea candidatilor la distanta corespunzatoare, pastrandu-se un loc liber intre candidati. In aceste sali nu vor exista materiale didactice care ar putea influenta desfasurarea concursului. Este interzisa introducerea in sali a oricaror aparate si dispozitive electronice.
    Art. 17
    Repartizarea membrilor subcomisiei de supraveghere pe sali se stabileste de presedintele comisiei de admitere cu doua ore inainte de inceperea probei. Pentru fiecare sala se repartizeaza cate un responsabil si un numar de membri, in functie de numarul de candidati din sala respectiva. Subcomisia de supraveghere este responsabila de modul in care se deruleaza probele de concurs, incepand cu accesul candidatilor in sali, derularea propriu-zisa si predarea lucrarilor la subcomisia de organizare a concursului.
    Art. 18
    Accesul candidatilor in sala este permis numai cu maximum o ora inainte de inceperea probei, conform listelor afisate, sub supravegherea responsabilului de sala. Candidatii au obligatia de a prezenta la intrare: actul de identitate - carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport si legitimatia de concurs.
    Art. 19
    Responsabilul de sala noteaza in catalog candidatii prezenti si absenti. Actul de identitate si legitimatia de concurs vor ramane pe masa candidatului pe toata durata probei, pentru a putea fi efectuate verificari suplimentare.
    Art. 20
    Candidatii care nu vor fi in sala in momentul comunicarii subiectelor pierd dreptul de a sustine proba de concurs.
    Art. 21
    Candidatii nu au voie sa paraseasca sala si sa revina. In cazuri de forta majora, cu caracter medical, seful subcomisiei de supraveghere deleaga un membru al acesteia, care va insoti candidatul pana la grupurile sanitare si il va conduce inapoi in sala.
    Art. 22
    Responsabilii de sali primesc de la subcomisia de organizare a concursului: catalogul salii, grila de raspunsuri si instructiunile de derulare a probelor de concurs.
    Art. 23
    Probele de concurs din prima etapa se desfasoara sub forma de grila, pe durata a 3 ore fiecare.
    Art. 24
    Dupa terminarea fiecarei probe de concurs, subcomisia de organizare a concursului afiseaza la avizierele Institutului National de Administratie si pe site-ul web baremurile de corectare, permitand astfel candidatilor sa isi autoevalueze lucrarile.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evaluarea concursului

    Art. 25
    Corectarea grilelor de raspunsuri se face de subcomisia de organizare a concursului prin intermediul unui sistem automat de scanare.
    Art. 26
    Fiecare proba de concurs va fi evaluata cu un numar de puncte intre 1 si 100.
    Art. 27
    Prima proba - limba straina - este eliminatorie, punctajul minim necesar pentru a promova aceasta proba fiind de 50 de puncte.
    Art. 28
    Punctajul general la probele scrise se va calcula ca medie aritmetica a punctajelor celor 3 probe [PG = (P1 + P2 + P3)/3].
    Art. 29
    Va fi admis pentru etapa a doua de concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului general obtinut la probele din prima etapa, un numar de candidati ce reprezinta dublul numarului de locuri = 200.
    Art. 30
    Transformarea punctajului general in nota se face pe baza relatiei: Nota = PG/10. Punctajul general minim necesar pentru a fi declarat admis este de 50 de puncte (echivalentul notei 5.00).
    Art. 31
    In cazul existentei mai multor candidati cu nota egala cu cea a candidatului de pe ultimul loc, acestia sunt departajati aplicandu-se urmatoarele criterii:
    a) punctajul de la proba 3 "Elemente de drept";
    b) punctajul de la proba 1 "Limba straina".
    Art. 32
    In etapa a doua se va face selectia finala cu participarea unei comisii de specialitate formate din reprezentantii consortiului castigator al Programului PHARE 2001 nr. 0106.03 "Crearea unui corp profesionist de manageri in administratia publica".
    Art. 33
    Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la avizier si pe site-ul web al Institutului National de Administratie, specificandu-se ora si data afisarii.
    Art. 34
    Candidatii care isi retrag actele inainte de afisarea rezultatelor finale sunt considerati respinsi.

    SECTIUNEA a 4-a
    Depunerea si rezolvarea contestatiilor

    Art. 35
    Eventualele contestatii se depun si se rezolva dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 24 de ore din momentul afisarii rezultatelor pentru proba eliminatorie din prima etapa;
    b) in termen de 48 de ore din momentul afisarii rezultatelor pentru probele 2 si 3 din prima etapa.
    Art. 36
    Presedintele comisiei de admitere numeste membrii comisiei de rezolvare a contestatiilor dintre membrii subcomisiei de organizare a concursului care nu au participat la evaluarea concursului in prima etapa.
    Art. 37
    Rezultatele contestatiilor se afiseaza la avizierele si pe site-ul web ale Institutului National de Administratie.
    Art. 38
    Dupa rezolvarea contestatiilor rezultatele concursului de admitere raman definitive.

    CAP. 3
    Admiterea la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 1 an

    Art. 39
    Admiterea la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 1 an, se face prin concurs national, la care pot participa absolventi de invatamant superior cu diploma de licenta sau echivalenta.
    Art. 40
    (1) Cifra de scolarizare pentru programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 1 an, pentru anul 2003, este de 300 de locuri, care vor fi finantate prin taxe de scolarizare, al caror cuantum se stabileste prin ordin al ministrului administratiei publice, la propunerea Institutului National de Administratie, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    (2) Taxele de scolarizare se platesc de autoritatile administratiei publice centrale si locale, potrivit legii, sau de cursanti.
    Art. 41
    Locurile prevazute pentru anul 2003 vor fi distribuite pe mai multe specializari aprobate de Consiliul de administratie al Institutului National de Administratie, in functie de cerintele de formare.
    Art. 42
    Organizarea si desfasurarea concursului national sunt de competenta subcomisiei de organizare a concursului.
    Art. 43
    Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere de inscriere;
    b) diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata; pentru absolventii care au terminat institutul de invatamant superior in acelasi an in care participa la concursul de admitere - adeverinta de absolvire cu examen de licenta;
    c) foaia matricola in original;
    d) certificatul de nastere in copie legalizata;
    e) certificatul de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
    f) patru fotografii tip buletin de identitate;
    g) chitanta de plata a taxei de inscriere.
    Art. 44
    Dupa terminarea perioadei de inscriere comisia de admitere va afisa listele nominale ale candidatilor inscrisi in ordine alfabetica, specificandu-se media generala de absolvire a facultatii.
    Art. 45
    Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele afisate si de a sesiza imediat comisia de admitere cu privire la eventualele neconcordante cu datele precizate in cererea de inscriere sau fata de actele depuse in dosarul de inscriere. Orice modificari pe listele afisate se fac numai pana la inceperea concursului.
    Art. 46
    Programul de desfasurare a concursului este prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 47
    Evaluarea candidatilor se va face in urma unui interviu care va testa capacitatile manageriale si de comunicare ale acestora si in functie de media generala de absolvire a facultatii.
    Art. 48
    Rezultatul evaluarii prin interviu va fi "admis" sau "respins".
    Art. 49
    Candidatii declarati admisi in urma interviului vor fi ierarhizati descrescator, in functie de media generala de absolvire a facultatii.
    Art. 50
    Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare, specificandu-se data si ora afisarii.
    Art. 51
    Candidatii care isi retrag actele inainte de afisarea rezultatelor finale sunt considerati respinsi.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 52
    Candidatii declarati admisi vor fi inmatriculati prin ordin al directorului general al Institutului National de Administratie.
    Art. 53
    Actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere.
    Art. 54
    Candidatii la concursul de admitere vor achita o taxa de inscriere de 1.500.000 lei.
    Art. 55
    Pe toata durata concursului de admitere lucrarile vor fi pastrate la sediul comisiei de admitere, in dulapuri sigilate.
    Art. 56
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sanctionarea candidatilor.
    (2) Sanctionarea candidatilor se face in functie de gravitatea faptelor si consta in avertisment pentru incalcarea prezentului regulament in mod izolat si fara intentie sau in eliminarea din concurs in situatia de frauda.
    (3) Se considera frauda:
    a) incercarea dovedita de a copia dupa carti, caiete, notite, surse electronice sau alte materiale;
    b) transmiterea sau primirea de coli-tip sau ciorne catre sau de la alt candidat;
    c) falsificarea actelor cerute pentru inscriere.
    (4) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre membrii comisiei de admitere constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 57
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               PROGRAMUL
de desfasurare a concursului national de admitere la programul de formare specializata in administratia publica cu durata de 2 ani

                             Admitere 2003
                          Sesiunea septembrie

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                   Etapa                        |        Perioada        |
|crt.|                                                |                        |
|____|________________________________________________|________________________|
|  1.| Numirea comisiei de admitere prin ordin al     | 1 - 30 iulie 2003      |
|    | ministrului administratiei publice             |                        |
|____|________________________________________________|________________________|
|  2.| Inscrierea candidatilor                        | 15 august -            |
|    |                                                | 10 septembrie 2003     |
|____|________________________________________________|________________________|
|  3.| Afisarea listelor candidatilor                 | 11 septembrie 2003     |
|____|________________________________________________|________________________|
|    | Sustinerea probelor de concurs din prima etapa | 13 - 17 septembrie 2003|
|    |________________________________________________|________________________|
|    | Proba 1 - Limba straina - proba eliminatorie   | 13 septembrie 2003     |
|    |________________________________________________|________________________|
|    | Afisarea rezultatelor la proba eliminatorie    | 14 septembrie 2003     |
|    |________________________________________________|________________________|
|  4.| Depunerea si rezolvarea contestatiilor la      | 15 septembrie 2003     |
|    | proba eliminatorie                             |                        |
|____|________________________________________________|________________________|
|    | Proba 2 - Economie si finante publice          | 16 septembrie 2003     |
|    |________________________________________________|________________________|
|    | Proba 3 - Elemente de drept                    | 17 septembrie 2003     |
|    |________________________________________________|________________________|
|    | Afisarea rezultatelor din prima etapa          | 18 septembrie 2003     |
|____|________________________________________________|________________________|
|  5.| Depunerea si rezolvarea contestatiilor         | 19 - 20 septembrie 2003|
|    | la probele 2 si 3                              |                        |
|____|________________________________________________|________________________|
|  6.| Desfasurarea concursului din etapa a doua      | 19 - 27 septembrie 2003|
|____|________________________________________________|________________________|
|  7.| Afisarea rezultatelor finale                   | 28 septembrie 2003     |
|____|________________________________________________|________________________|

    ANEXA 2
    la regulament

                                 TEMATICA
                   probelor de concurs din prima etapa

                              Admitere 2003

    PROBA 1 - LIMBA STRAINA

    A. Limba engleza

    1. Nivel de cunostinte

    Pentru evaluarea competentelor de comunicare, la examenul de limba engleza candidatii vor trebui sa demonstreze:
    - capacitatea de a utiliza corect structurile lexico-gramaticale si elementele de ortografie la nivel avansat de cunoastere a limbii engleze;
    - intelegerea unui text (extragerea unei anumite informatii/idei sau intelegerea sensului global al unui text, selectand varianta de interpretare dintr-un numar de posibilitati date);
    - utilizarea actelor de vorbire in registrul formal si in cel informal.

    2. Tematica

    a) Subiecte generale
    - Abilitatile fizice si intelectuale ale omului;
    - Valorile traditionale - elemente de definire a comunitatilor umane;
    - Lumea de maine - responsabilitatea celor de azi;
    - Turismul si avantajele sale;
    - Protectia mediului - preocupare majora a omenirii;
    - Tehnologia moderna si implicatiile sale in viata de zi cu zi;
    - Combaterea criminalitatii - o problema a intregii societati;
    - Comunicarea umana;
    - Demografia - un subiect de interes comun;
    - Mass-media si societatea.

    b) Structuri morfosintactice
    - Determinanti: articolul hotarat si nehotarat; omisiunea articolului; adjectivul demonstrativ; adjectivul posesiv;
    - Substantivul: genul, pluralul regulat si neregulat, genitivul, substantive colective, substantive numarabile si nenumarabile;
    - Adjectivul: comparatia regulata si neregulata; constructia de tipul the more, the merrier;
    - Numeralul;
    - Pronumele personal; pronumele reflexiv; pronumele de intarire, pronumele reciproc (each other, one another); pronumele nehotarat (anybody etc.); pronumele relativ; functiile lui it;
    - Verbul: verbe regulate si neregulate; timpuri (prezentul simplu si continuu, trecutul simplu si continuu, prezentul perfect simplu si continuu, trecutul perfect simplu si continuu, going to, viitorul simplu si continuu, viitorul perfect simplu si continuu); verbe modale (can, may, must, should, ought to, need, will, would) si echivalente modale, conditionalul; gerunziul; infinitivul; subjonctivul; participiul prezent si trecut; diateza activa si pasiva;
    - Adverbul: comparatia; pozitia in propozitie;
    - Prepozitia (inclusiv verbe, substantive si adjective urmate de prepozitii);
    - Conjunctia;
    - It is vs. There is;
    - Acordul subiect - predicat;
    - Topica frazei;
    - Tipuri de propozitii: subiectiva, relativ-atributiva, completiva, circumstantiala de timp/cauza/scop, conditionala, concesiva, comparativa (as if/as though);
    - Vorbirea directa si indirecta;
    - Corespondenta timpurilor in vorbirea indirecta, propozitii conditionale si temporale;
    - Constructii verbale: acuzativ + infinitiv; nominativ + infinitiv, have/get + complement direct + participiu trecut; used to + verb; be/get/become used to + verb-ing/substantiv; it's (about/high) time ...; in case vs. If; I wish .../If only ...

    c) Acte de vorbire:
    - a prezenta pe cineva/a se prezenta/a raspunde la o prezentare;
    - a da informatii despre sine, a propune, a invita; a accepta/a refuza o invitatie/o oferta/un cadou;
    - a-si exprima acordul/dezacordul, a da si a cere informatii/indicatii, a multumi si a raspunde la multumiri;
    - a felicita, a (se) scuza, a-si exprima opiniile/sentimentele/preferintele/dorintele/regretele etc.;
    - a descrie un loc, a situa in timp/spatiu;
    - a cere cuiva sa faca ceva, a interzice, a sfatui, a povesti un eveniment, a comenta o idee/un subiect, a descrie, a preciza cantitatea/calitatea, a compara, a argumenta, a convinge etc.

    BIBLIOGRAFIE
    1. Kathy Gude and Michael Duckworth, Proficiency-Masterclass, Student's Book, Oxford University Press, 1998;
    2. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1991

    B. Limba franceza

    a. Subiecte generale:
    - Aspecte din viata tinerilor: preocupari, pasiuni, proiecte, idealuri, sentimente, timp liber;
    - Relatii interpersonale si viata sociala: familia, prietenii, banii, raporturi sociale, atitudini fata de problemele sociale;
    - Aspecte ale vietii cotidiene: mijloace de transport, comert, mijloace de comunicare (presa, televiziunea), servicii (postale, bancare etc.), sanatate, moda;
    - Educatie si munca: invatamant, alegerea unei profesii, modele de viata, raporturi intre generatii, etica profesionala;
    - Mediul inconjurator: orasul, satul, regiunea, tara cunoscuta (preferata), calatorii, vacante, anotimpuri, meteorologia, poluarea;
    - Conditia umana: toleranta, curaj, adevar, minciuna, sentimentul prieteniei;
    - Spatiul francofon: Franta de astazi, repere culturale si stiintifice, tarile francofone.

    b. Structuri morfosintactice:
    - L'article: indefini, defini, contracte, partitif;
    - Le nom: genre/formation du feminin, nombre/formation du pluriel, formation du genitif et du datif, nominalisation;
    - L'adjectif: accord de l'adjectif qualificatif (formation du feminin et du pluriel), accord de l'adjectif de couleur (feminin, pluriel), degres de comparaison (cas particuliers), adjectifs a valeur adverbiale, adjectifs possessifs, demonstratifs, interro-exclamatifs, indefinis;
    - Le pronom: personnel, possessif, demonstratif, relatif, interrogatif, indefini, en, y. La place des pronoms personnels complements d'objet direct et indirect et des pronoms adverbiaux dans la phrase affirmative et imperative. L'adjectif numeral (ordinal et cardinal);
    - Le verbe: les modes (indicatif, conditionnel, subjonctif, imperatif, infinitif, participe present/passe, gerondif), accord du participe passe, temps simples et temps composes, les voix (active, passive, pronominale);
    - L'adverbe: types, degres de comparaison (cas particuliers);
    - Syntaxe de la proposition: sujet, inversion du sujet, predicat, epithete, complement du nom, complement d'objet (direct, indirect), complements circonstanciels;
    - Juxtaposition, coordination et subordination. Syntaxe de la phrase et types de subordonnees: completive directe, indirecte, relative, participe; circonstancielles de temps, de lieu, de cause, de consequence, de but, de concession, de condition; Si conditionel/Si dubitatif, le systeme comparatif, la concordance des temps de l'indicatif et du subjonctif; categories de verbes et de relateurs et types de constructions qui demandent l'emploi du subjonctif;
    - Types de phrases: declarative, imperative, exclamative, interrogative (directe et indirecte) negative, passive, impersonnelle.

    c. Acte de vorbire:
    - a se prezenta/a prezenta pe cineva/a raspunde la o prezentare;
    - a da informatii despre sine;
    - a propune/a invita;
    - a accepta/a refuza o invitatie, o oferta, un cadou;
    - a-si exprima acordul/dezacordul;
    - a da/a cere informatii, indicatii;
    - a multumi/a raspunde la multumiri;
    - a face urari, a felicita;
    - a se scuza/a scuza pe cineva;
    - a exprima opinii/sentimente/preferinte/dorinte/regrete;
    - a descrie un loc, a situa in spatiu/in timp;
    - a cere cuiva sa faca ceva, a sfatui/a interzice, a se opune;
    - a povesti un eveniment/a face o descriere;
    - a comenta o idee, un subiect;
    - a preciza cantitatea, calitatea/a compara.

    BIBLIOGRAFIE
    1. Cilianu Lascu C., Perisanu M. (2001): Le francais a l'usage des professionnels, Ed. Meteora Press.
    2. Cilianu Lascu C., Stoean C. (2002): Gramatica fundamentala a limbii franceze vol. I si vol. II, Ed. Meteora Press.

    NOTA:
    Poate fi utilizat si orice alt manual care acopera programa.

    PROBA 2 - ECONOMIE SI FINANTE PUBLICE

    A. Economie
    1. Tensiunea nevoi-resurse. Alegerea privata si alegerea publica
    2. Economia cu piata concurentiala. Rolul guvernului in economie
    3. Alocarea resurselor pietei. Comportamentul consumatorului. Comportamentul producatorului. Cerere si oferta. Analiza economica a bunurilor publice
    4. Piete si preturi. Echilibrul pe termen scurt. Echilibrul pe termen lung. Externalitati. Politici de corectare a esecurilor pietei
    5. Politica publica privind monopolul si concurenta
    6. Politici de reglementare a pietei muncii. Reglementarea pietei monetare
    7. Politici economice privind sectorul public in perioada de tranzitie
    8. Transformarea sistemului institutional. Politici de stabilizare macroeconomica. Politici de ajustare structurala
    9. Distributia venitului si avutiei. Redistribuirea venitului: egalitate si eficienta. Sistemul cheltuielilor si veniturilor bugetare. Alegerea guvernului - echitate si eficienta. Politici de protectie sociala
    10. Cresterea economica. Beneficii si costuri. Politici de crestere economica
    11. Echilibrul si dezechilibrul macroeconomic. Politici antiinflationiste. Politici privind ocuparea
    12. Evaluarea interventiei guvernamentale: costuri si beneficii
    13. Globalizarea economica. Integrarea economica internationala si regionala. Uniunea Europeana. Integrarea Romaniei si Uniunea Europeana.

    BIBLIOGRAFIE
    1. Colectivul Catedrei de Economie si Politici Economice, Economie, editia a V-a, Editura Economica, Bucuresti, 2001, pag. 12 - 18; 34 - 51; 54 - 67; 71 - 89; 92 - 103; 106 - 121; 124 - 153; 156 - 167; 170 - 173; 196 - 221; 256 - 265; 268 - 282; 284 - 293; 296 - 304; 308 - 331; 334 - 353; 356 - 367; 398 - 418.
    2. Colectivul Catedrei de Economie si Politici Economice, Dictionar de economie, editia a II-a, Editura Economica (paginile cu termenii corespunzatori capitolelor recomandate), Bucuresti, 2001.
    3. Lipsey, Richard; Chrystal, Alec, Principiile economiei, Editura Economica, Bucuresti, 2002, pag. 371 - 431.

    B. Finante publice
    1. Finantele publice. Impactul finantelor publice in economia de piata. Bunuri private si bunuri publice. Politica financiara promovata de autoritatile publice
    2. Cheltuielile financiare publice. Nivelul, structura, dinamica cheltuielilor publice; factorii care influenteaza cresterea cheltuielilor publice; analiza teoretica a cresterii cheltuielilor publice; orientari moderne, teorii si metode de dimensionare a eficientei cheltuielilor publice; cheltuieli publice pentru invatamant, pentru finantarea securitatii sociale; investitiile in resurse umane; indicatorul dezvoltarii umane (I.D.U.); cheltuielile publice pentru obiective si actiuni economice
    3. Resursele financiare publice. Continutul, structura resurselor financiare publice; continutul si rolul impozitelor; principiile impunerii; presiunea fiscala (rata fiscalitatii); asezarea si perceperea impozitelor; impozitele directe (pe venit, pe avere) si impozitele indirecte (T.V.A., accize, taxe vamale, taxe); dubla impunere juridica internationala; evaziunea fiscala.
    4. Imprumuturile de stat. Datoria publica. Continutul economic al creditului public; destinatia si rolul imprumuturilor de stat; operatiuni privind imprumuturile de stat; datoria publica: concept, indicatori ce caracterizeaza gradul de indatorare a statului si efortul financiar generat de datoria publica; datoria externa: concept, indicatori de cuantificare; datoria publica interna si externa a Romaniei.
    5. Sistemul bugetar. Componentele sistemului bugetar; bugetul general consolidat; bugetul de stat; echilibrul bugetar; procesul bugetar la nivel central si local; programarea financiar-monetara macroeconomica pentru realizarea echilibrului financiar.

    BIBLIOGRAFIE
    1. Vacarel Iulian si colectivul, Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999, 2000, 2002, pag. 50 - 60, 127 - 145, 158 - 161, 165 - 168, 168 - 174, 179 - 201, 212 - 213, 215 - 228, 241 - 257, 331 - 361, 374 - 383, 397 - 398, 400 - 415, 420 - 430, 432 - 435, 437 - 443, 445 - 462, 464 - 473, 475 - 481, 485 - 486, 488 - 494, 496 - 500, 508 - 515, 517, 522 - 525, 533 - 535, 538 - 539, 541 - 544, 557 - 566, 578 - 581, 606 - 614, 708 - 709, 732 - 736.
    2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002
    3. Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002
    4. Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998
    5. Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002.

    PROBA 3 - ELEMENTE DE DREPT

    A. Elemente de drept constitutional

    Capitolul I - Statul roman si trasaturile sale
    a) Suveranitatea
    b) Teritoriul
    c) Unitatea poporului
    d) Pluralismul si partidele politice
    e) Simbolurile nationale
    f) Pozitia tratatelor ratificate de Parlament in cadrul dreptului roman
    g) Cetatenia romana.

    Capitolul II - Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
    a) Caracterizare generala
    b) Drepturile si libertatile fundamentale
    c) Indatoririle fundamentale
    d) Avocatul Poporului

    Capitolul III - Autoritatile publice
    a) Parlamentul:
    1. organizare, functionare, atributii;
    2. statutul parlamentarilor;
    3. legiferarea.
    b) Presedintele Romaniei:
    1. alegere;
    2. atributii;
    3. actele Presedintelui Romaniei.
    c) Guvernul:
    1. investitura;
    2. organizare;
    3. atributii;
    4. actele Guvernului;
    5. raporturile cu Parlamentul.
    d) Administratia Publica:
    1. administratia publica centrala de specialitate;
    2. administratia publica locala.
    e) Autoritatea judecatoreasca:
    1. instantele judecatoresti;
    2. Ministerul Public;
    3. Consiliul Superior al Magistraturii.

    Capitolul IV - Economia si finantele publice
    a) Economia Romaniei:
    1. caracterizare;
    2. proprietatea;
    3. sistemul financiar;
    4. bugetul public national;
    5. impozite, taxe;
    b) Curtea de Conturi.

    Capitolul V - Curtea Constitutionala
    1. structura
    2. atributii
    3. deciziile Curtii Constitutionale

    Capitolul VI - Revizuirea Constitutiei

    BIBLIOGRAFIE:
    Constitutia Romaniei

    B. Elemente de drept administrativ

    Capitolul I - Guvernul: organizare si functionare
    a) Rolul si functiile Guvernului;
    b) Componenta Guvernului;
    c) Atributiile Guvernului;
    d) Primul-ministru;
    e) Aparatul de lucru al Guvernului;
    f) Functionarea Guvernului.

    Capitolul II - Organizarea si functionarea ministerelor
    a) Functiile ministerelor;
    b) Organizarea ministerelor;
    c) Conducerea ministerelor;
    d) Atributiile generale ale ministrilor.

    Capitolul III - Administratia publica locala
    A. Regimul general al autonomiei locale
    B. Autoritatile administratiei publice locale
    a) Consiliul local si primarul:
    1. constituire;
    2. atributii;
    3. functionare;
    4. dizolvare;
    5. primarul;
    6. viceprimarul;
    7. secretarul;
    8. serviciile publice locale;
    9. aparatul propriu de specialitate.
    b) Consiliul judetean:
    1. constituire;
    2. competenta;
    3. atributii;
    4. functionare;
    5. presedinte;
    6. vicepresedintii;
    7. secretarul general al judetului.
    c) Prefectul
    d) Comisia judeteana consultativa

    Capitolul IV - Functia publica si functionarii publici
    a) Raportul de serviciu - notiune
    b) Functia publica:
    1. definitie;
    2. stabilirea functiilor publice;
    3. principiile exercitarii functiei publice;
    4. conditiile ocuparii functiei publice.
    c) Functionarul public:
    1. definitie;
    2. activitati;
    3. numire;
    4. categorii de functionari publici;
    5. functionarii cu statute speciale.

    Capitolul V - Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici
    A. Clasificarea functiilor publice:
    a) functii publice generale;
    b) functii publice specifice;
    c) clase de functii publice;
    d) categorii de functii publice.
    B. Categorii de functionari publici
    a) functionari publici debutanti;
    b) functionari publici definitivi;
    c) inalti functionari publici;
    d) functionari publici de conducere;
    e) functionari publici de executie; grade profesionale.

    Capitolul VI - Categoria inaltilor functionari publici
    A. Accesul la aceasta categorie:
    a) conditii de acces;
    b) numirea inaltilor functionari publici;
    c) incetarea raporturilor de serviciu ale inaltilor functionari publici.
    B. Rolul Institutului National de Administratie.

    Capitolul VII - Agentia Nationala a Functionarilor Publici
    a) Organizare
    b) Atributii
    c) Planul de ocupare a functiilor publice.

    Capitolul VIII - Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

    Capitolul IX - Drepturile functionarilor publici

    Capitolul X - Obligatiile functionarilor publici

    Capitolul XI - Cariera functionarilor publici
    a) Recrutarea functionarilor publici
    b) Perioada de stagiu
    c) Numirea functionarilor publici
    d) Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale.

    Capitolul XII - Acorduri colective
    a) Acorduri cu sindicatele
    b) Comisii paritare.

    Capitolul XIII - Incalcarea indatoririlor de catre functionarii publici
    a) Abaterile disciplinare
    b) Sanctiunile disciplinare
    c) Comisiile de disciplina
    d) Cazierul administrativ
    e) Raspunderea penala a functionarului public.

    Capitolul XIV - Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu
    A. Modificarea raportului de serviciu:
    a) delegarea;
    b) detasarea;
    c) transferul;
    d) mutarea in cadrul altui compartiment;
    e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
    B. Suspendarea raportului de serviciu:
    a) suspendarea de drept;
    b) suspendarea la initiativa functionarului public;
    c) reluarea activitatii.
    C. Incetarea raportului de serviciu:
    a) incetarea de drept;
    b) incetarea prin acordul partilor;
    c) incetarea prin eliberare din functia publica;
    d) incetarea prin destituire din functia publica;
    e) incetarea prin demisie.
    D. Redistribuirea functionarilor publici
    E. Corpul de rezerva al functionarilor publici
    F. Reintegrarea functionarului in functia publica detinuta

    BIBLIOGRAFIE:
    1. Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile la zi, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.
    2. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile la zi, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 161/2003.
    3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificarile la zi, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 161/2003.

    C. Elemente de drept comunitar
    A. Izvoarele (sursele) primare ale dreptului comunitar: Tratatul de la Paris (CECO), tratatele de la Roma (CEE si EURATOM), Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam si Tratatul de la Nisa.
    B. Izvoarele (sursele) secundare ale dreptului comunitar conform art. 249 TCE;
    a) regulamentul;
    b) directiva;
    c) decizia;
    d) recomandarile;
    e) avizele.
    C. Alte surse de drept derivat (jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene).
    D. Institutiile comunitare:
    a) Consiliul Uniunii Europene - organizare, functionare, atributii;
    b) Parlamentul European - organizare, functionare, atributii;
    c) Comisia Europeana - organizare, functionare, atributii;
    d) Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si Tribunalul de Prima Instanta - organizare, functionare, atributii si categorii de recursuri;
    e) Curtea de Conturi.
    E. Organele comunitare:
    a) Comitetul Economic si Social;
    b) Comitetul Regiunilor;
    c) Consiliul Reprezentantilor Permanenti etc.
    F. Consiliul European

    BIBLIOGRAFIE:
    Cornelia Lefter - Fundamente ale dreptului comunitar institutional (cap. 1, 2, 5 si 6), Editura Economica, Bucuresti, 2003.

    ANEXA 3
    la regulament

                               PROGRAMUL
de desfasurare a concursului de admitere la programul de formare specializata in administratia publica, cu durata de 1 an

                             Admiterea 2003
                           Sesiunea septembrie

 ____________________________________________________________________
|Nr. |            Etapa             |             Perioada           |
|crt.|                              |                                |
|____|______________________________|________________________________|
|  1.| Inscrierea candidatilor      | 15 august - 15 septembrie 2003 |
|____|______________________________|________________________________|
|  2.| Interviu                     | 20 - 27 septembrie 2003        |
|____|______________________________|________________________________|
|  3.| Afisarea rezultatelor finale | 28 septembrie 2003             |
|____|______________________________|________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 615/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 615 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 615/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu