E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 591 din  6 iulie 2000

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 26 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania

    Art. 1
    In intelesul prezentului Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, denumita in continuare Camera, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) experienta deosebit de valoroasa in domeniul financiar-contabil - este considerata de Camera ca fiind deosebit de valoroasa pentru persoanele care au calitatea de doctor in stiinte economice si care detin titluri academice si universitare, au publicatii in domeniu, au condus, au coordonat si au reglementat activitatea in domeniu si au o vechime in specialitate de minimum 15 ani;
    b) experienta edificatoare in domeniul financiar-contabil - este considerata de Camera edificatoare pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul financiar-contabil, in controlul financiar-contabil si fiscal, in reglementarea acestor domenii si care au o vechime in specialitate de minimum 5 ani;
    c) grupul - reprezinta ansamblul format din societatea-mama si filialele acesteia;
    d) incompatibilitate - are sensul dat de Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, elaborat de Camera;
    e) membru provizoriu - persoana care dobandeste in mod provizoriu calitatea de auditor financiar si care este inscrisa in Registrul provizoriu al membrilor;
    f) lege - reprezinta Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, precum si celelalte reglementari legale care au incidenta asupra profesiei de auditor financiar;
    g) consultantul oficial al Camerei - este Institutul Expertilor Contabili din Scotia (ICAS) prin intermediul Programului de dezvoltare a sistemului contabil si de audit din Romania, finantat de British Know How Fund in baza Documentului privind strategia pentru Romania, elaborat de Departamentul pentru dezvoltare internationala al Guvernului Marii Britanii;
    h) persoane asociate auditorului financiar - sunt asociatii, actionarii, administratorii si angajatii societatilor de audit, care nu au calitatea de auditor financiar; colaboratorii; societatile din cadrul aceluiasi grup;
    i) regulament - se intelege prezentul regulament de organizare si functionare a Camerei, aprobat prin hotarare a Guvernului;
    j) societate de audit - reprezinta persoana juridica careia i s-a atribuit calitatea de membru al Camerei.

    CAP. 1
    Reguli pentru atribuirea si retragerea calitatii de auditor financiar

    SECTIUNEA 1
    Reguli pentru atribuirea calitatii de auditor financiar
    Art. 2
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit legii, candidatii persoane fizice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic de cel putin 3 ani si sa aiba experienta in domeniul contabil, considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau sa aiba calitatea de expert contabil de cel putin 3 ani si sa fi desfasurat activitate in aceasta calitate;
    b) sa fi efectuat un stagiu practic cu o durata de 3 ani in activitatea de audit financiar, sub indrumarea unui auditor financiar, in calitate de angajat sau colaborator al acestuia;
    c) sa satisfaca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, elaborat de Camera;
    d) sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale, conform regulamentului elaborat de Camera si aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 3
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit legii, candidatii persoane juridice - societati de audit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al conturilor anuale in numele societatilor de audit trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar;
    b) persoanele fizice sau juridice care au calitatea de auditor financiar si care sunt actionare ale unei societati de audit trebuie sa detina majoritatea simpla a drepturilor de vot in adunarea generala a acesteia;
    c) membrii consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie, in majoritate simpla, persoane fizice sau juridice care au calitatea de auditor financiar.
    Art. 4
    Alte persoane cu calificarea obtinuta in strainatate, persoane fizice sau juridice, pot obtine atribuirea calitatii de auditor financiar cu aprobarea Ministerului Finantelor, la propunerea Camerei, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au calitatea de auditor financiar in baza reglementarilor unui alt stat;
    b) detin o calificare profesionala in contabilitate, recunoscuta de legea altui stat, echivalenta cu conditiile cerute de legea romana;
    c) fac dovada ca poseda cunostintele cerute de statul roman pentru desfasurarea activitatii de audit financiar, potrivit legii si normelor interne elaborate de Camera.
    Art. 5
    Camera elaboreaza norme interne privind evaluarea experientei in domeniul contabil, precum si organizarea si desfasurarea stagiului practic.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli pentru retragerea calitatii de auditor financiar
    Art. 6
    Auditorii financiari isi pierd calitatea in una dintre urmatoarele situatii:
    a) exercita profesia de auditor financiar fara a fi membru al Camerei;
    b) nu solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei in termen de un an de la data obtinerii certificatului de auditor financiar;
    c) au implinit varsta de 65 de ani, respectiv de 70 de ani, pentru auditorii financiari care desfasoara activitate universitara;
    d) au savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 37 si 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999.

    CAP. 2
    Statutul de membru al Camerei

    SECTIUNEA 1
    Procedura de atribuire a calitatii de membru al Camerei

    Paragraful 1
    Procedura de atribuire a calitatii de membru pentru persoanele fizice
    Art. 7
    (1) Candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale completeaza o cerere si prezinta documentul care atesta achitarea tarifului de inscriere, al carui cuantum este stabilit de Consiliul Camerei.
    (2) Cererile sunt analizate de Departamentul de invatamant si admitere, conform conditiilor din lege si din prezentul regulament.
    (3) Dupa primirea cererii de atribuire a calitatii de membru al Camerei si inainte de a lua o decizie Departamentul de invatamant si admitere poate cere solicitantului furnizarea de informatii suplimentare de natura profesionala.
    (4) Departamentul de invatamant si admitere poate lua in considerare orice alta informatie de natura profesionala pe care o considera adecvata in legatura cu solicitantul, cu conditia sa o faca cunoscuta acestuia.
    (5) Dupa evaluarea tuturor informatiilor de natura profesionala primite Departamentul de invatamant si admitere propune Consiliului Camerei luarea unei decizii privind:
    a) aprobarea cererii;
    b) respingerea cererii.
    Art. 8
    (1) In cazul aprobarii cererii Camera elibereaza un carnet de membru.
    (2) In situatia in care cererea nu este aprobata Departamentul de invatamant si admitere comunica in scris solicitantului decizia Camerei si ii restituie acestuia jumatate din tariful de inscriere.
    (3) In cazul retragerii cererii de catre solicitant Camera retine jumatate din tariful de inscriere.
    (4) Dupa aprobarea cererii solicitantul semneaza un angajament prin care se obliga ca, dupa ce este inscris ca membru al Camerei si atata timp cat este membru, sa respecte dispozitiile prezentului regulament si ale normelor interne si sa nu uzeze de titlul profesional de auditor financiar sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera dupa retragerea calitatii de membru al Camerei.

    Paragraful al 2-lea
    Procedura de atribuire a calitatii de membru pentru persoane juridice
    Art. 9
    (1) Persoanele juridice inainteaza Departamentului de invatamant si admitere urmatoarele documente:
    a) o cerere semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
    b) dovada achitarii tarifului de inscriere;
    c) copii legalizate de pe documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
    (2) Dispozitiile de procedura aplicabile persoanelor juridice sunt cele prevazute la art. 7 alin. (2) - (5) si la art. 8.

    Paragraful al 3-lea
    Procedura de atribuire a calitatii de membru pentru alte persoane cu calificarea obtinuta in strainatate
    Art. 10
    Persoanele cu calificarea obtinuta in strainatate inainteaza Departamentului de invatamant si admitere formularul de solicitare a calitatii de membru si actele doveditoare adecvate ca au fost satisfacute conditiile legale.
    Art. 11
    (1) Se considera acte doveditoare adecvate, pentru persoanele fizice, urmatoarele:
    a) copie legalizata de pe certificatul/diploma sau de pe alte acte oficiale care atesta calificarea contabila obtinuta in strainatate;
    b) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al carui membru este, cu precizarea expresa a calitatii de membru pe care o are la data emiterii scrisorii;
    c) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional ca aceasta este recunoscuta de Federatia Internationala a Contabililor si ca a asimilat Codul de etica emis de Federatia Internationala a Contabililor.
    (2) Se considera acte doveditoare adecvate pentru persoanele juridice urmatoarele:
    a) copie legalizata de pe autorizatia eliberata de un organism profesional competent din tara respectiva, care atesta ca societatea de audit solicitanta este membra a acestuia;
    b) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional ca aceasta este recunoscuta de Federatia Internationala a Contabililor si ca a asimilat Codul de etica emis de Federatia Internationala a Contabililor.
    (3) Documentele prevazute la art. 9 alin. (1) trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana, legalizata la un notar public din Romania.
    Art. 12
    Pe baza dovezilor depuse Departamentul de invatamant si admitere trebuie sa notifice solicitantului, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor, daca documentele prezentate nu sunt corespunzatoare.
    Art. 13
    Departamentul de invatamant si admitere prezinta o lista cuprinzand toti solicitantii care au inaintat documentele necesare Consiliului Camerei, la urmatoarea intalnire a acestuia.
    Art. 14
    (1) Consiliul Camerei analizeaza cererile la intalnirea respectiva si propune Ministerului Finantelor aprobarea cererilor de atribuire a calitatii de auditor financiar. Pe baza propunerii Ministerul Finantelor urmeaza sa se pronunte in termen de pana la 30 de zile de la data primirii propunerii Consiliului.
    (2) Solicitantii trebuie sa fie informati despre rezultatul cererii lor privind raspunsul Ministerului Finantelor sau despre hotararea Consiliului referitoare la neinaintarea propunerii catre Ministerul Finantelor, in termen de pana la 5 zile de la data raspunsului Ministerului Finantelor sau a hotararii Consiliului, dupa caz.
    (3) Solicitantii pot cere Consiliului explicatii privind neinaintarea propunerii catre Ministerul Finantelor.
    (4) Solicitantii avizati pentru atribuirea calitatii de membru semneaza un angajament ce prevede ca, dupa ce sunt inscrisi ca membri ai Camerei si atata timp cat sunt membri, vor respecta dispozitiile prezentului regulament si ale normelor interne ale Camerei si ca nu vor uza de titlul profesional de auditor financiar sau de alta titulatura care ar putea sugera vreo asociere cu Camera dupa retragerea calitatii de membru al Camerei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile si obligatiile membrilor Camerei

    Paragraful 1
    Drepturile membrilor, persoane fizice
    Art. 15
    (1) Membrii, persoane fizice, au dreptul conferit de lege de a desfasura activitati de audit financiar.
    (2) Membrii, persoane fizice, pot folosi in exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF".
    (3) Membrii, persoane fizice, au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in cadrul organelor de conducere ale Camerei.
    (4) Membrii, persoane fizice, au dreptul la un vot in sedintele organelor de conducere ale Camerei.

    Paragraful al 2-lea
    Obligatiile membrilor, persoane fizice
    Art. 16
    (1) Membrii, persoane fizice, actioneaza in conformitate cu standardele de audit, precum si cu procedurile minimale de audit emise potrivit legii.
    (2) Membrii, persoane fizice, se supun in permanenta Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, precum si regulilor privind pregatirea profesionala continua, emise potrivit legii.
    (3) Membrii, persoane fizice, se supun procedurilor de control al calitatii auditului financiar, emise potrivit legii.
    (4) Membrii, persoane fizice, au obligatia achitarii cotizatiei anuale. Cuantumul si termenele de achitare a cotizatiei anuale se stabilesc de Consiliul Camerei.
    (5) Membrii, persoane fizice, transmit notificari Camerei, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in legatura cu:
    a) schimbarea numelui; notificarea modificarii numelui membrului trebuie sa fie insotita de cererea de solicitare a unui nou carnet;
    b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;
    c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat, actionar sau de administrator al unei societati de audit ori de liber-profesionist al membrului;
    d) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei.
    (6) Membrii, persoane fizice, transmit notificari Camerei, in termen de pana la 5 zile de la producerea evenimentului, mentionand, pe langa cele prevazute mai jos, si informatiile necesare descrierii acestuia:
    a) luarea de masuri sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare asupra membrului persoana fizica de catre o autoritate legala sau organism profesional la care o astfel de persoana mai este membra;
    b) orice condamnare data de instantele penale din tara si din strainatate;
    c) existenta unei hotarari judecatoresti prin care i se interzice membrului exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau in general exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
    d) orice modificari survenite in oricare dintre informatiile furnizate anterior Camerei;
    e) orice alte informatii relevante pentru evaluarea reputatiei profesionale a membrului.

    Paragraful al 3-lea
    Drepturile membrilor persoane juridice
    Art. 17
    (1) Societatile de audit au dreptul conferit de lege de a desfasura activitati de audit financiar.
    (2) Societatile de audit pot folosi in exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF".
    (3) Interesele societatilor de audit sunt promovate in cadrul organelor de conducere ale Camerei prin intermediul asociatilor, actionarilor sau administratorilor acestor societati, care sunt membri ai Camerei si care beneficiaza de drepturile prevazute in prezentul regulament.

    Paragraful al 4-lea
    Obligatiile membrilor persoane juridice
    Art. 18
    (1) Societatile de audit actioneaza in conformitate cu standardele de audit, precum si cu procedurile minimale de audit emise potrivit legii.
    (2) Societatile de audit se supun procedurilor de control al calitatii auditului financiar, emise potrivit legii.
    (3) Societatile de audit au obligatia achitarii cotizatiei anuale. Cuantumul si termenele de achitare a cotizatiei anuale se stabilesc de Consiliul Camerei.
    (4) Toti asociatii, actionarii si administratorii societatilor de audit au obligatia sa respecte cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar si normele elaborate de Camera, potrivit legii.
    (5) Societatile de audit trimit notificari Camerei, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in ceea ce priveste:
    a) schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica; notificarea modificarii denumirii trebuie sa fie insotita de cererea de solicitare a unui nou carnet;
    b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta;
    c) deschiderea sau inchiderea unei filiale;
    d) orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societatii de audit;
    e) orice alte date care se refera la calitatea de membru al Camerei.
    (6) Societatile de audit transmit notificari Camerei, in termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cuprinzand si informatiile necesare pentru descrierea acestuia:
    a) demiterea sau demisia unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar ori asociat al societatii de audit;
    b) numirea unui lichidator;
    c) luarea de masuri sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare membrului persoana juridica de catre o autoritate legala sau organism profesional la care o astfel de persoana mai este membra;
    d) orice condamnare data de instantele penale din tara si din strainatate reprezentantului legal al societatii de audit;
    e) existenta unei hotarari judecatoresti prin care se interzice reprezentantului legal al societatii de audit exercitarea functiei de administrator sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;
    f) orice modificari survenite in oricare dintre informatiile furnizate anterior Camerei;
    g) orice alte informatii relevante pentru evaluarea reputatiei profesionale a membrului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Renuntarea la calitatea de membru al Camerei
    Art. 19
    Persoanele care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei notifica acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face in scris si se transmite cu un preaviz de 15 zile lucratoare.
    (2) Consiliul Camerei poate hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul membrilor Camerei, in urmatoarele situatii:
    a) existenta unor debite ale membrului catre Camera;
    b) existenta unei masuri de sanctionare disciplinara pornite impotriva membrului.

    SECTIUNEA a 4-a
    Retragerea calitatii de membru al Camerei
    Art. 20
    Calitatea de membru al Camerei se retrage in una dintre urmatoarele situatii:
    a) pierderea calitatii de auditor financiar;
    b) neachitarea cotizatiei anuale in termenul stabilit de Consiliul Camerei, cu exceptia situatiilor in care s-a produs ca urmare a unui caz fortuit sau de forta majora;
    c) dictarea sanctiunii de excludere din Camera prin hotarare ramasa definitiva;
    d) reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale.

    SECTIUNEA a 5-a
    Redobandirea calitatii de membru al Camerei
    Art. 21
    (1) Orice membru care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prezentului regulament referitoare la procedura de atribuire a calitatii de membru.
    (2) Membrii carora in urma unei sanctiuni disciplinare li s-a interzis dreptul de a solicita, pentru o anumita perioada, redobandirea calitatii de membru al Camerei nu au dreptul sa faca o astfel de cerere anterior expirarii termenului respectiv.

    SECTIUNEA a 6-a
    Persoanele nonactive ale Camerei
    Art. 22
    (1) Persoanele fizice care sunt considerate incompatibile pentru desfasurarea activitatii de audit financiar, in sensul prevederilor prezentului regulament, devin persoane nonactive ale Camerei.
    (2) Persoanele nonactive figureaza intr-o sectiune separata a Registrului membrilor Camerei si nu pot desfasura activitati de audit financiar pe perioada incompatibilitatii.
    (3) La incetarea incompatibilitatii persoanele nonactive sunt radiate din sectiunea respectiva a Registrului membrilor Camerei si, la cerere, sunt inscrise in Registrul membrilor Camerei la sectiunea "Membrii Camerei".

    CAP. 3
    Exercitarea mandatului de auditor financiar

    Art. 23
    Auditorul financiar poate indeplini mandatul numai in urmatoarele conditii:
    a) are calitatea de auditor financiar;
    b) este membru al Camerei;
    c) indeplineste conditiile stabilite prin prezentul regulament.
    Art. 24
    Mandatul de auditor financiar se exercita prin:
    a) incheierea unui contract de audit financiar cu clientul;
    b) intocmirea rapoartelor de audit financiar.

    SECTIUNEA 1
    Conditii de indeplinit in exercitarea mandatului de auditor financiar

    Paragraful 1
    Asigurarea pentru riscul profesional
    Art. 25
    Asigurarea pentru riscul profesional trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie incheiata cu societati de asigurari;
    b) sa satisfaca limitele minime de asigurare specificate in normele interne ale Camerei.

    Paragraful al 2-lea
    Respectarea cerintelor privind eliminarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese
    Art. 26
    Prin incompatibilitate se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea mandatului de auditor financiar, potrivit prezentului regulament.

    Paragraful al 3-lea
    Renuntarea la mandatul de auditor financiar
    Art. 27
    Daca pe durata mandatului auditorul financiar nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea acestuia, acesta are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice clientului incetarea mandatului si motivul renuntarii.

    Paragraful al 4-lea
    Conformitate si monitorizare
    Art. 28
    Membrii Camerei trebuie sa se asigure ca toate persoanele asociate lor coopereaza cu Camera pentru monitorizarea aplicarii prezentului regulament si a normelor Camerei.
    Art. 29
    Membrii Camerei au obligatia sa tina o evidenta corecta a activitatii lor si sa ofere Camerei toate informatiile necesare pentru a permite acesteia sa desfasoare procesul de monitorizare in mod eficient.

    SECTIUNEA a 2-a
    Raspunderea in exercitarea mandatului de auditor financiar
    Art. 30
    Auditorul financiar care continua sa indeplineasca mandatul fara sa mai satisfaca conditiile de exercitare a acestuia raspunde, conform legii, fata de clientul prejudiciat.
    Art. 31
    Auditorii financiari persoane juridice raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati care nu are calitatea de auditor financiar intervine in exercitarea mandatului de auditor financiar, astfel incat sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate in numele persoanei juridice.

    CAP. 4
    Reguli pentru desfasurarea activitatii de audit financiar

    SECTIUNEA 1
    Principii fundamentale
    Art. 32
    (1) Auditorii financiari trebuie sa dea dovada de integritate in toate relatiile profesionale, de afaceri si personale. Integritatea implica onestitate, justete si corectitudine si nu trebuie sa fie afectata de interese de natura familiala.
    (2) Auditorii financiari trebuie sa dea dovada de obiectivitate in exercitarea profesiei. Obiectivitatea este actul de constiinta ce se refera la toate considerentele relevante pentru fiecare angajament.
    (3) Auditorii financiari trebuie sa dea dovada de independenta in exercitarea mandatului. Prin independenta se intelege exercitarea mandatului de catre auditorii financiari care nu au raporturi juridice de munca sau civile cu clientii si nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor financiar. Independenta nu trebuie sa fie afectata in nici un caz de interese de natura familiala.
    (4) Auditorii financiari trebuie sa accepte sau sa desfasoare o activitate pentru care au competenta. In cazurile in care este necesar auditorii financiari pot colabora cu specialisti si din alte domenii, astfel incat sa li se permita desfasurarea activitatii in mod competent.
    (5) Auditorii financiari trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala cu respectarea confidentialitatii asupra informatiilor cu care opereaza. Principiul este derogatoriu pentru datele solicitate expres de organele publice abilitate potrivit legii. In conditiile pastrarii confidentialitatii informatiilor asupra clientilor Camera are acces la acestea ca urmare a atributiei sale privind controlul calitatii auditului financiar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli generale
    Art. 33
    Pentru asigurarea respectarii principiilor fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar auditorii financiari trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli generale:
    a) sa nu accepte mandatul daca in ultimii 2 ani anteriori acceptarii mandatului au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entitati din cadrul aceluiasi grup;
    b) sa nu accepte mandatul daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al patrulea ai auditorului financiar;
    c) sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand posibilitatea sa detina actiuni sau parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, sa incheie acte de comert sau sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor;
    d) pe parcursul desfasurarii activitatii de audit financiar nu pot efectua operatiuni contabile pentru clientul respectiv, insa pot face recomandari privind inregistrarile contabile;
    e) daca desfasoara activitati de contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale conexe, sa nu accepte mandat de auditor financiar pentru acelasi client;
    f) contractul de audit financiar incheiat cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz;
    g) sa se supuna hotararilor Camerei referitoare la eventualele limitari ale numarului mandatelor care pot fi desfasurate la acelasi client;
    h) sa isi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a fiecarui angajament.

    CAP. 5
    Abateri, sanctiuni si proceduri disciplinare

    SECTIUNEA 1
    Abateri disciplinare
    Art. 34
    Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei, se pot situa in unul dintre urmatoarele cazuri de abatere disciplinara:
    a) nerespectarea Codului de conduita etica si profesionala al Camerei;
    b) desfasurarea activitatii profesionale in conditii nesatisfacatoare, ineficiente sau cu incompetenta, intr-o asemenea masura sau de atatea ori incat s-a discreditat pe sine, Camera sau profesia in general;
    c) incalcarea dispozitiilor prezentului regulament si ale celorlalte hotarari, norme sau acte emise de Camera;
    d) incalcarea dispozitiilor prezentului regulament si ale celorlalte hotarari, norme sau acte emise de Camera de catre un angajat, asociat, actionar sau administrator al unei societati de audit membra a Camerei;
    e) incalcarea altor reglementari legale in vigoare, incidente, din domeniul propriu de activitate;
    f) existenta unei hotarari a unei instante de judecata din Romania sau din alta tara privind comiterea unei fapte ce aduce atingere Camerei sau profesiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctiuni disciplinare
    Art. 35
    (1) Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) limitarea anumitor drepturi;
    d) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o anumita perioada;
    e) excluderea din Camera.
    (2) Sanctiunile disciplinare se comunica in termen de 30 de zile de la data hotararii de sanctionare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Proceduri disciplinare
    Art. 36
    Abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin procedurile disciplinare care se desfasoara potrivit competentelor urmatoarelor organe ale Camerei:
    a) Departamentul de conduita si disciplina profesionala;
    b) Consiliul;
    c) Comisia de apel.
    Art. 37
    Toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se aduc la cunostinta Secretariatului general. Dupa analiza Secretariatul general transmite documentatia Departamentului de conduita si disciplina profesionala.

    Paragraful 1
    Competentele Departamentului de conduita si disciplina profesionala
    Art. 38
    Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite.
    Art. 39
    Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate solicita, iar membrul ofera informatiile cerute, inclusiv registre, documente, dosare sau evidente. Departamentul de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra initierii sau neinitierii unei actiuni disciplinare in ceea ce priveste membrul respectiv. Departamentul de conduita si disciplina profesionala stabileste termene pentru furnizarea unor astfel de informatii de catre membri, oferind posibilitatea acestora de a face declaratii scrise sau verbale inainte de a lua o decizie.
    Art. 40
    (1) In situatia in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala considera ca nu exista un caz aparent - prima facie (nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, dupa aceasta prima analiza), persoana reclamata si reclamantul primesc o notificare corespunzatoare.
    (2) In situatia in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala considera ca exista un caz aparent - prima facie, hotaraste:
    a) fie in sensul emiterii unui ordin, cu consimtamantul persoanei reclamate ("ordin cu consimtamant");
    b) fie in sensul sesizarii Consiliului Camerei.
    (3) In cazul in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa emita un ordin cu consimtamant, pot fi aplicate una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare.
    (4) In cazul in care Departamentul de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa sesizeze Consiliul Camerei, trimite acestuia un raport cuprinzand acuzatiile aduse persoanei reclamate si o sinteza a probelor care vin in sprijinul acuzatiilor, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat opinia sa, in sensul initierii unei actiuni disciplinare. Decizia Departamentului de conduita si disciplina profesionala se comunica persoanei reclamate, insotita de o copie de pe raport.
    (5) Dupa sesizarea Consiliului Camerei, la solicitarea acestuia, Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate continua investigarea cazului.

    Paragraful al 2-lea
    Competentele Consiliului
    Art. 41
    In vederea solutionarii sesizarilor primite, Consiliul Camerei respecta procedurile de mai jos referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotararii.
    Art. 42
    Consiliul Camerei comunica in scris persoanei reclamate, in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, urmatoarele:
    a) acuzatiile aduse, locul si data la care are loc audierea cazului;
    b) probele pe care se bazeaza prezentarea cazului;
    c) o sinteza a procedurilor Consiliului Camerei, in forma aprobata de acesta;
    d) solicitarea adresata persoanei reclamate de a confirma in termen de 15 zile de la primirea comunicarii acceptarea totala sau partiala a acuzatiilor aduse, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentata sau asistata de avocat ori de un alt specialist. Pentru acuzatiile neacceptate persoana reclamata poate prezenta probe in apararea sa.
    Art. 43
    (1) Audierea se stabileste in termen de pana la 60 de zile de la data primirii sesizarii. In acest scop persoanele sunt citate.
    (2) Persoana reclamata sau reclamantul poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisa adresata Consiliului, amanarea audierii pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in cazuri de boala si in alte cazuri de forta majora.
    (3) In absenta persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia audierea nu are loc si se trece la procedura urmatoare.
    Art. 44
    (1) Dupa procedura audierii sau, dupa caz, fara indeplinirea acestei proceduri Consiliul se retrage pentru deliberare.
    (2) Consiliul delibereaza in raport cu fiecare acuzatie adusa persoanei reclamate si emite o hotarare impotriva acesteia, cuprinzand una dintre sanctiunile prevazute in prezentul regulament.
    (3) In cazul in care Consiliul Camerei a constatat ca acuzatiile aduse au fost neintemeiate emite o hotarare de respingere.
    (4) Consiliul Camerei anunta hotararea sa in sedinta si informeaza partile implicate despre dreptul de a ataca hotararea in fata Comisiei de apel. Hotararea se comunica in scris partilor implicate, in termen de 5 zile de la adoptare, si poate fi atacata.
    (5) Hotararea Consiliului Camerei devine executorie de la data implinirii termenului de apel, cu exceptia cazului in care, inainte de implinirea termenului, partile ataca hotararea Consiliului Camerei (inainteaza cererea de apel).
    (6) Sedintele Consiliului Camerei sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii.
    (7) Hotararile Consiliului Camerei privind suspendarea sau excluderea unui membru se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    Paragraful al 3-lea
    Apelul
    Art. 45
    Comisia de apel este compusa din 5 membri: 2 membri ai Camerei, alesi de Conferinta si care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte.
    Art. 46
    Hotararea Consiliului Camerei poate fi atacata, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii scrise, atat de persoana reclamata, cat si de reclamant. Cererea de apel trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie formulata in scris si sa fie adresata Comisiei de apel prin Secretariatul general;
    b) sa prezinte justificat motivele atacarii hotararii Consiliului Camerei.
    Art. 47
    (1) Comisia de apel notifica ambelor parti data si locul judecarii apelului. La judecarea apelului apelantul are dreptul sa fie reprezentat sau asistat.
    (2) Apelul poate fi judecat in absenta apelantului, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicarii scrise. Prezenta celeilalte parti este obligatorie.
    (3) Comisia de apel poate amana judecarea apelului pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala si in alte cazuri de forta majora.
    (4) Procedura de judecare a apelului este similara cu cea din faza audierii in fata Consiliului Camerei.
    Art. 48
    (1) La incheierea judecarii apelului Comisia de apel poate hotari confirmarea, modificarea sau anularea hotararii Consiliului Camerei.
    (2) Comisia de apel anunta hotararea sa in sedinta. In termen de 15 zile de la judecarea apelului hotararea comisiei de apel se va comunica in scris partilor. Hotararea Comisiei de apel are efect de la data comunicarii scrise sau de la data publicarii, dupa caz.
    (3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care s-ar afecta principiul confidentialitatii.
    (4) Hotararile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate prin grija Consiliului Camerei.
    (5) Hotararile Comisiei de apel sunt de natura disciplinara si pot fi atacate in conditiile legii.

    CAP. 6
    Organizarea si functionarea Camerei

    Art. 49
    Organele de conducere, administrare si control ale Camerei sunt:
    a) Conferinta Camerei;
    b) Consiliul Camerei;
    c) Biroul permanent al Consiliului Camerei;
    d) Comisia de auditori statutari.

    SECTIUNEA 1
    Conferinta Camerei
    Art. 50
    Conferinta Camerei, denumita in continuare Conferinta, este organul superior de conducere al Camerei si poate fi ordinara si extraordinara.

    Paragraful 1
    Conferinta ordinara a Camerei
    Art. 51
    Conferinta ordinara a Camerei se intruneste o data pe an, la convocarea Consiliului, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
    Art. 52
    Conferinta ordinara a Camerei are ca principale atributii:
    a) dezbaterea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei;
    b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea bilantului contabil al Camerei;
    c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei;
    d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
    e) aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar urmator;
    f) alegerea si revocarea membrilor Consiliului;
    g) aprobarea normelor de reprezentare la Conferinta;
    h) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
    i) stabilirea obiectivelor si directiilor strategice ale Camerei;
    j) aprobarea programului de activitati al Consiliului Camerei pe anul in curs;
    k) aprobarea constituirii, reorganizarii sau desfiintarii filialelor Camerei;
    l) aprobarea amendamentelor la Regulamentul de organizare si functionare al Camerei;
    m) alte atributii ale Camerei, in afara celor prevazute, in principal, de lege.
    Art. 53
    (1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor de la alineatul precedent Conferinta intrunita dupa a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti, cu majoritate simpla de voturi.

    Paragraful al 2-lea
    Conferinta extraordinara a Camerei
    Art. 54
    Conferinta extraordinara poate fi convocata de Biroul permanent sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor Consiliului ori a unei cincimi din numarul membrilor Camerei, cu drept de vot, care adreseaza cererea Secretariatului general, specificand in aceasta problemele ce doresc sa fie dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare.
    Art. 55
    Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara:
    a) la prima convocare, prezenta membrilor reprezentand doua treimi din numarul de voturi, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul de voturi;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta membrilor reprezentand jumatate din numarul de voturi, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul de voturi.
    Art. 56
    Conferinta extraordinara poate adopta hotarari in ceea ce priveste:
    a) modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
    b) schimbarea sediului social;
    c) orice alta hotarare pentru care este necesara aprobarea Conferintei extraordinare.

    Paragraful al 3-lea
    Procedura de convocare si de desfasurare a Conferintei
    Art. 57
    (1) Termenul de intrunire a Conferintei nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicarii convocarii.
    (2) Convocarea se publica in cel putin doua cotidiane de circulatie nationala si cuprinde locul si data Conferintei, precum si ordinea de zi, cu mentionarea tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor.
    (3) In convocarea pentru prima Conferinta se fixeaza ziua si ora pentru cea de-a doua, in cazul in care nu sunt intrunite conditiile de desfasurare a celei dintai.
    (4) Fiecare membru persoana fizica al Camerei are dreptul la un singur vot.
    (5) Membrii Camerei pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale autentificate de un notar public. Procurile se depun in original la Secretariatul general inainte de data la care are loc Conferinta, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii Consiliului Camerei sau angajatii Camerei nu pot reprezenta alti membri.
    (6) Conferinta se deschide de presedintele Consiliului sau de inlocuitorul desemnat de acesta. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei, de catre presedinte si secretarii desemnati de acesta, incepe dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi.
    (7) Hotararile Conferintei se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului si ai Comisiei de auditori statutari.
    (8) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretari, constata indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul Conferintei, membrii prezenti, numarul de voturi ale acestora, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Pentru a fi opozabile tertilor hotararile Conferintei sau sintezele acestora, dupa caz, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    SECTIUNEA a 2-a
    Consiliul Camerei

    Paragraful I
    Alegerea Consiliului Camerei
    Art. 58
    (1) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare pentru o perioada de 5 ani, conform procedurilor prevazute in prezentul regulament. Consiliul are in componenta sa 15 membri ai Camerei.
    (2) Primul Consiliu al Camerei include membrii Comitetului provizoriu, ca membri de drept, urmand ca diferenta de 6 membri sa fie complinita prin alegeri in cadrul Conferintei.
    (3) Orice membru al Camerei, cu exceptia persoanelor juridice, poate fi ales ca membru al Consiliului Camerei, cu conditia ca:
    a) la data la care au loc alegerile, varsta sa sa nu depaseasca 60 de ani, respectiv 65 de ani, daca desfasoara activitate universitara;
    b) la data depunerii candidaturii sale sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    c) impotriva sa sa nu se fi dictat anterior sanctiunea excluderii din Camera;
    d) in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii sale sa nu se fi dictat de catre Camera vreo sanctiune disciplinara impotriva sa;
    e) sa fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevazuta de prezentul regulament;
    f) sa nu detina o functie eligibila intr-un alt organism profesional.
    (4) Candidaturile se depun la Secretariatul general in termenul si conform modelului publicat in cel putin doua cotidiane de larga circulatie.
    (5) Consiliul Camerei poate cere unui candidat sa dea declaratii pe care le considera adecvate privind respectarea conditiilor de eligibilitate de mai sus. Consiliul Camerei poate respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa faca asemenea declaratii sau care face o declaratie falsa ori incorecta. In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei si una sau mai multe dintre declaratiile sale au fost false sau incorecte si candidatul respectiv nu ar fi fost ales in cazul in care declaratiile respective ar fi fost conforme cu realitatea, Consiliul Camerei declara alegerea acelui membru ca fiind nula. Orice asemenea declaratie nu trebuie sa afecteze validitatea alegerii oricarui alt candidat ca membru al Consiliului Camerei.
    (6) Orice membru al Consiliului Camerei poate indeplini cel mult doua mandate de cate 5 ani.
    Art. 59
    (1) Candidatii trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul regulament.
    (2) Alegerea se face prin vot secret, iar rezultatul se anunta in Conferinta.
    (3) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul Camerei. Buletinul de vot trebuie sa contina numele fiecarui candidat.
    (4) Fiecare membru al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un numar care sa nu depaseasca numarul locurilor eligibile.
    (5) Conferinta alege Comisia de votare care sa indeplineasca urmatoarele atributii:
    a) primirea buletinelor de vot si stabilirea buletinelor nule;
    b) numararea voturilor valabile;
    c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;
    d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la rezultatele votarii;
    e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general, in vederea sigilarii si pastrarii pe o perioada de 30 de zile;
    f) alte atributii stabilite de Conferinta.
    (6) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi, iar in caz de paritate, in plenul Conferintei, se efectueaza o tragere la sorti de catre Comisia de votare, pentru candidatii care au obtinut acelasi numar de voturi.
    Art. 60
    (1) La prima sedinta membrii Consiliului Camerei aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale caror mandate se incheie cu ocazia urmatoarelor alegeri din cadrul Conferintei, daca intre timp nu le inceteaza calitatea de membru al Consiliului Camerei. Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat in aceeasi maniera la urmatoarea sedinta a Consiliului Camerei. Sedinta, precum si aparitia unui loc vacant trebuie anuntate tuturor membrilor Consiliului Camerei.
    (2) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei poate fi ocupat prin numirea interimara de catre Consiliul Camerei a urmatorilor candidati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit conform raportului Comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul capitol.
    (3) Orice membru al Consiliului Camerei poate comunica in scris Secretariatului general intentia sa cu privire la retragerea din Consiliul Camerei, iar la data demisiei locul sau devine vacant.
    (4) Consiliul Camerei nu poate functiona in conditiile in care s-a vacantat o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament.
    Art. 61
    Calitatea de membru al Consiliului Camerei inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:
    a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
    b) pierderea capacitatii de exercitiu al unor drepturi civile, aceasta fiind incompatibila cu exercitarea mandatului de membru al Consiliului Camerei;
    c) emiterea de catre Camera a unei sanctiuni disciplinare, ramasa definitiva, impotriva sa;
    d) neparticiparea la 4 sedinte consecutive ale Consiliului Camerei, fara o aprobare in acest sens;
    e) demisia din functie.

    Paragraful al 2-lea
    Sedintele Consiliului Camerei
    Art. 62
    Consiliul Camerei se intruneste trimestrial si ori de cate ori considera necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.
    Art. 63
    (1) La prima sedinta a Consiliului Camerei, care se desfasoara dupa Conferinta in care au avut loc alegerile, acesta trebuie sa adopte regulamentul intern privind organizarea si functionarea proprie, elaborat de Comitetul provizoriu al Camerei.
    (2) In absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui sedintele sunt conduse de un vicepresedinte al Consiliului Camerei, desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.
    (3) Sedintele Consiliului Camerei nu pot avea loc decat in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.
    Art. 64
    (1) Hotararile Consiliului Camerei sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti, cu exceptia cazurilor prevazute expres de prezentul regulament.
    (2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor votul presedintelui de sedinta determina rezultatul votului final.
    (3) Secretariatul general pastreaza evidenta proceselor-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii Consiliului Camerei in sedinta imediat urmatoare celei la care se refera.

    Paragraful al 3-lea
    Competentele si atributiile Consiliului Camerei
    Art. 65
    Consiliul Camerei coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei, putand sa exercite in acest scop toate prerogativele Camerei, in afara celor care constituie atributul exclusiv al Conferintei.
    Art. 66
    (1) Consiliul Camerei poate delega oricare dintre prerogativele sale unor comisii conduse de membri ai Consiliului. Consiliul Camerei stabileste componenta, cvorumul fiecarei comisii si procedurile care trebuie urmate de catre acestea sau poate da dreptul comisiilor sa decida singure asupra acestor proceduri.
    (2) Consiliul Camerei poate revoca, in tot sau in parte, prerogativele delegate oricarei comisii si poate dizolva oricare dintre comisii.
    Art. 67
    Consiliul Camerei are urmatoarele atributii:
    a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Conferintelor Camerei;
    b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
    c) stabileste strategia si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
    d) prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioara, bilantul contabil si proiectul programului de activitate al Camerei;
    e) aproba Regulamentul intern de organizare si functionare a Biroului permanent;
    f) aproba organigrama si politica de personal ale Camerei;
    g) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a departamentelor Camerei;
    h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei si ai Biroului permanent al Consiliului Camerei;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de hotararile Conferintei.

    Paragraful al 4-lea
    Presedintele Consiliului Camerei
    Art. 68
    (1) Presedintele Consiliului Camerei este si presedintele Biroului permanent al Consiliului Camerei.
    (2) Presedintele sau inlocuitorul de drept al acestuia reprezinta Camera in raporturile cu terte persoane, cu autoritatile publice si cu organizatiile nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei, si semneaza hotararile Conferintei, Consiliului si ale Biroului permanent al Consiliului Camerei.
    (3) Presedintele Consiliului, in exercitarea atributiilor sale, emite ordine.

    SECTIUNEA a 3-a
    Biroul permanent al Consiliului Camerei
    Art. 69
    (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei, denumit in continuare Biroul permanent, are in componenta sa: presedintele Consiliului, prim-vicepresedintele Consiliului si cei 5 vicepresedinti ai Consiliului.
    (2) Biroul permanent se intruneste o data pe luna si ori de cate ori este necesar.
    Art. 70
    Biroul permanent are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli anual, pe care trebuie sa il finalizeze si sa il inainteze spre avizare Consiliului Camerei nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
    b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
    c) elaboreaza programul de activitati al Camerei;
    d) aproba programele de activitati ale departamentelor;
    e) aproba programul deplasarilor in strainatate;
    f) numeste, recompenseaza, sanctioneaza si revoca sefii departamentelor Camerei, inclusiv secretarul general, si stabileste salarizarea acestora;
    g) avizeaza angajarea personalului cu functii de conducere, conform organigramei Camerei;
    h) monitorizeaza Registrul membrilor Camerei;
    i) aproba documentele emise de Camera, supuse publicarii;
    j) alte atributii stabilite de Consiliu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Comisia de auditori statutari
    Art. 71
    Comisia de auditori statutari este organul de control executiv al Camerei si are urmatoarele competente:
    a) efectueaza auditul financiar al Camerei;
    b) intocmeste rapoarte si le prezinta Conferintei;
    c) poate participa la sedintele Consiliului Camerei fara drept de vot;
    d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta.
    Art. 72
    Comisia de auditori statutari poate fi alcatuita din 3 persoane din categoria membrilor Camerei, persoane fizice sau o societate de audit membra a Camerei, care are cel putin 3 auditori financiari.
    Art. 73
    Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data. Onorariile auditorilor statutari alesi de Conferinta sunt stabilite anual de Consiliul Camerei.
    Art. 74
    Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
    a) membrii Consiliului sau angajatii Camerei;
    b) asociatii, angajatii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

    SECTIUNEA a 5-a
    Organizarea Camerei
    Art. 75
    (1) In cadrul Camerei functioneaza:
    a) Secretariatul general;
    b) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala;
    c) Departamentul de conduita si disciplina profesionala;
    d) Departamentul de invatamant si admitere;
    e) Departamentul de servicii generale;
    f) Departamentul de servicii pentru membri.
    (2) Departamentele sunt coordonate de vicepresedintii Consiliului.
    (3) Sefii de departamente, inclusiv secretarul general, in exercitarea atributiilor ce le revin, emit dispozitii.

    Paragraful 1
    Secretariatul general
    Art. 76
    Secretariatul general este coordonat de prim-vicepresedintele Consiliului si este condus de secretarul general, numit de Biroul permanent.
    Art. 77
    Secretariatul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) asigurarea serviciilor de secretariat pentru Conferinta, Consiliu si Biroul permanent;
    b) asigurarea serviciilor juridice pentru activitatile proprii ale Camerei;
    c) asigurarea serviciilor de relatii publice si protocol;
    d) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

    Paragraful al 2-lea
    Departamentul de monitorizare si competenta profesionala
    Art. 78
    (1) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala are, in principal, atributii privind respectarea de catre membri a normelor Camerei. Acestea cuprind:
    a) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
    b) pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari;
    c) normele privind pregatirea profesionala a auditorilor stagiari;
    d) standardele de audit;
    e) procedurile minimale de audit financiar;
    f) procedurile de control al calitatii auditului financiar;
    g) alte norme de reglementare a profesiei.
    (2) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala asigura implementarea sistemului de control al calitatii activitatii desfasurate de membrii Camerei, precum si investigarea aspectelor referitoare la conduita profesionala a membrilor.
    (3) In cazul unor constatari privind incalcarea normelor Camerei, Departamentul de monitorizare si competenta profesionala sesizeaza Departamentul de conduita si disciplina profesionala.
    (4) Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

    Paragraful al 3-lea
    Departamentul de conduita si disciplina profesionala
    Art. 79
    Departamentul de conduita si disciplina profesionala analizeaza cazurile de abatere disciplinara, la sesizarea Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.
    Art. 80
    Competentele si activitatea Departamentului de conduita si disciplina profesionala sunt cele prevazute la cap. V.
    Art. 81
    Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de conduita si disciplina profesionala.

    Paragraful al 4-lea
    Departamentul de invatamant si admitere
    Art. 82
    Departamentul de invatamant si admitere are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini profesionale pentru inscrierea in cadrul Camerei;
    b) actualizarea programei analitice a examenului de aptitudini profesionale;
    c) desemnarea in fiecare an a auditorilor financiari care pot indruma desfasurarea stagiului de pregatire practica a stagiarilor prin relatii contractuale;
    d) intocmirea documentatiei privind atribuirea calitatii de auditor financiar si de membru al Camerei;
    e) stabilirea cerintelor de pregatire profesionala continua;
    f) asigurarea conformitatii cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme internationale in materie de invatamant;
    g) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

    Paragraful al 5-lea
    Departamentul de servicii generale
    Art. 83
    Departamentul de servicii generale are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului membrilor Camerei;
    b) conducerea si organizarea activitatii financiar-contabile si de executie bugetara proprie;
    c) urmarirea incasarii tarifelor, cotizatiilor si a altor venituri;
    d) asigurarea serviciilor administrative si de supraveghere a patrimoniului Camerei;
    e) asigurarea serviciilor de tehnologie informatica;
    f) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

    Paragraful al 6-lea
    Departamentul de servicii pentru membri
    Art. 84
    Departamentul de servicii pentru membri are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) organizarea centrelor de documentare proprii;
    b) transmiterea anuala a editiei revizuite si adaugite a Manualului auditorului financiar, in mod gratuit, catre membrii Camerei;
    c) asigurarea asistentei profesionale pentru membrii Camerei;
    d) implementarea strategiei Camerei privind reglementarile cerintelor de asigurare pentru riscul profesional al membrilor Camerei;
    e) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

    CAP. 7
    Veniturile Camerei

    Art. 85
    Veniturile Camerei provin din:
    a) cotizatiile membrilor;
    b) tarife;
    c) plasamentele disponibilitatilor proprii, efectuate in conditiile legii;
    d) alte venituri stabilite prin prezentul regulament.
    Art. 86
    Cotizatiile si tarifele se clasifica in:
    a) cotizatii ale membrilor, care pot fi in cuantum fix sau variabil;
    b) tarife de examinare;
    c) tarife de inscriere;
    d) tarife pentru serviciile oferite de Camera.
    Art. 87
    Nivelul cotizatiilor si al tarifelor se stabileste anual, potrivit prezentului regulament.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii

    SECTIUNEA 1
    Conditii pentru dobandirea calitatii de membru provizoriu
    Art. 88
    Pentru dobandirea calitatii de membru provizoriu solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa detina calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si sa aiba studii superioare economice;
    b) sa fie cenzori la societatile comerciale in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la banci, la societati de asigurare si reasigurare, precum si in baza unor reglementari speciale, daca au exercitat aceasta calitate timp de 3 ani din ultimii 5 ani;
    c) sa se bucure de reputatie profesionala nestirbita;
    d) sa faca dovada efectuarii platii aferente tarifului de inscriere, in contul Camerei.
    Art. 89
    (1) Comitetul provizoriu poate aproba, in conditiile legii, dobandirea calitatii de membru provizoriu persoanelor cu studii economice superioare in specialitate care au exercitat o perioada de 15 ani activitati profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase in domeniu.
    (2) Ori de cate ori considera necesar Comitetul provizoriu poate organiza interviuri cu solicitantii.
    (3) Cererile solicitantilor se intocmesc conform modelului elaborat de Comitetul provizoriu. Modelul cererii, continutul dosarului, procedura de inscriere si cuantumul tarifului de inscriere in Registrul provizoriu al membrilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe baza hotararii Comitetului provizoriu, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului regulament.

    SECTIUNEA a 2-a
    Registrul provizoriu al membrilor
    Art. 90
    Registrul provizoriu al membrilor reprezinta documentul de evidenta a persoanelor inscrise in Camera, care au calitatea de membru provizoriu, si cuprinde: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa si numarul de telefon ale acestora.
    Art. 91
    (1) Comitetul provizoriu al Camerei asigura deschiderea Registrului provizoriu al membrilor si organizeaza activitatea de primire, inregistrare si procesare a cererilor de solicitare a calitatii de membru provizoriu.
    (2) Registrul provizoriu al membrilor se deschide in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se inchide in termen de 45 de zile de la aceeasi data.
    (3) Registrul provizoriu al membrilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la data inchiderii.
    Art. 92
    In conditiile legii, calitatea de membru provizoriu poate fi exercitata pana la data de 4 iunie 2001.

    SECTIUNEA a 3-a
    Examenele de aptitudini profesionale
    Art. 93
    Pana la data de 4 iunie 2001 examenele de aptitudini profesionale se organizeaza numai pentru membrii inscrisi in Registrul provizoriu al membrilor.
    Art. 94
    Hotararea Comitetului provizoriu privind regulile de organizare si desfasurare a examenelor pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, programa analitica si cuantumul tarifului de examinare se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termen de 15 zile de la data inchiderii Registrului provizoriu al membrilor.
    Art. 95
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar membrii provizorii trebuie sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale organizat de Camera. Nesustinerea sau nepromovarea examenului pana la data de 4 iunie 2001 conduce la pierderea calitatii de membru provizoriu.
    Art. 96
    (1) Examinarea membrilor provizorii se efectueaza de Comisia centrala de examinare alcatuita din 10 membri, astfel: membrii Comitetului provizoriu si reprezentantul consultantului oficial al Camerei.
    (2) In functie de numarul candidatilor inscrisi la examenele de aptitudini profesionale, Comitetul provizoriu poate infiinta comisii teritoriale de examinare cu o componenta desemnata si poate stabili centre teritoriale de examinare.
    (3) Consultantul oficial al Camerei organizeaza, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, examenul de aptitudini profesionale pentru membrii Comitetului provizoriu.
    (4) Comitetul provizoriu, in colaborare cu consultantul oficial al Camerei, organizeaza in termen de pana la 60 de zile de la data publicarii prezentului regulament examenul de aptitudini profesionale pentru membrii comisiilor de examinare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Primele alegeri ale Camerei
    Art. 97
    In termen de 3 luni de la data publicarii prezentului regulament se organizeaza primele alegeri ale Camerei. Comitetul provizoriu indeplineste atributiile prevazute in prezentul regulament pentru Consiliu si Secretariatul general.
    Art. 98
    La primele alegeri participa cu drept de vot numai auditorii financiari inscrisi in Registrul membrilor Camerei, carora li s-a atribuit aceasta calitate pe baza examenului de aptitudini profesionale pana la data respectiva.

    SECTIUNEA a 5-a
    Drepturile si obligatiile membrilor provizorii

    Paragraful 1
    Drepturi
    Art. 99
    (1) Membrii provizorii au dreptul sa desfasoare activitati de audit financiar pana la data de 4 iunie 2001.
    (2) Membrii provizorii au dreptul sa participe pana la aceeasi data la examenele de aptitudini profesionale organizate de Camera pentru atribuirea calitatii de auditor financiar si de membru al Camerei.

    Paragraful al 2-lea
    Obligatii
    Art. 100
    (1) Membrii provizorii actioneaza in conformitate cu standardele de audit, precum si cu procedurile minimale de audit emise potrivit legii.
    (2) Membrii provizorii se supun Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, precum si regulilor privind pregatirea profesionala continua, emise potrivit legii.
    (3) Membrii provizorii se supun procedurilor de control al calitatii auditului financiar, emise potrivit legii.
    (4) Membrii provizorii au obligatia sa achite cotizatia anuala. Cuantumul si termenele de achitare a cotizatiei anuale se stabilesc de Consiliu.
    (5) In termen de 30 de zile membrii provizorii transmit notificari Camerei asupra urmatoarelor:
    a) schimbarea numelui;
    b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;
    c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat, actionar sau de administrator al unei societati de audit ori de liber-profesionist;
    d) orice alte date care se refera la calitatea de membru provizoriu al Camerei.
    (6) Membrii provizorii transmit notificari Camerei in termen de pana la 5 zile de la producerea evenimentului, mentionand pe langa cele prevazute mai jos si informatiile necesare pentru descrierea acestuia:
    a) impunerea de masuri sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare asupra sa de catre o autoritate legala sau organism profesional la care o astfel de persoana mai este membra;
    b) orice condamnare data de instantele penale din tara si din strainatate;
    c) existenta unei hotarari judecatoresti prin care i se interzice exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
    d) orice modificari survenite in oricare dintre informatiile furnizate anterior Camerei;
    e) orice alte informatii relevante pentru evaluarea reputatiei profesionale.
    (7) Membrii provizorii care nu au promovat examenul de aptitudini profesionale pana la data de 4 iunie 2001 si au contracte de audit financiar in derulare au obligatia sa notifice Camerei si clientilor situatia de decadere din drepturi, incepand cu aceasta data.
    Art. 101
    Camera va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modificarile intervenite in Registrul membrilor Camerei si va lua masuri pentru preluarea de catre alti auditori financiari a contractelor existente in derulare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Competentele si atributiile Comitetului provizoriu
    Art. 102
    Intre data publicarii prezentului regulament si data constituirii primelor organe alese ale Camerei Comitetul provizoriu indeplineste competentele si atributiile prevazute de prezentul regulament pentru Consiliu si Biroul permanent.
    Art. 103
    Comitetul provizoriu deleaga dintre membrii sai, prin hotarare, persoanele imputernicite sa reprezinte si sa angajeze patrimonial Camera.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 591/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 591 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 591/2000
Hotărârea 983 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Hotărârea 14 2002
pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
Hotărârea 1264 2001
privind abrogarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 591/2000
Hotărârea 7 2001
privind stabilirea cuantumului tarifului de inscriere si a modelului pentru cererea de inscriere in Registrul auditorilor financiari din Romania
Hotărârea 5 2001
privind aprobarea Regulilor de organizare a examenelor de aptitudini profesionale pentru membrii inscrisi in Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din Romania, sesiunea 2 iunie 2001
Hotărârea 4 2001
privind modelul de cerere de inscriere la examenul de aptitudini profesionale organizat de Camera Auditorilor, accesul la examen si desfasurarea examenului
Ordin 199 2001
pentru aprobarea calitatii de auditor financiar persoanelor fizice care au obtinut calificarea in strainatate
Hotărârea 6 2000
privind aprobarea Registrului provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din Romania
Hotărârea 2 2000
privind aprobarea modelului cererii, continutului dosarului, procedurii de inscriere si cuantumului tarifului de inscriere in Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu