Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 568 din  3 iulie 2000

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 18 iulie 2000


SmartCity3


    *) Legea nr. 15/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, si modificata ulterior prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 1, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor subunitati cu sediul in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri."
    2. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Agentii economici, persoanele juridice fara scop lucrativ, precum si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale, supuse deprecierii prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat."
    3. Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici, al persoanelor juridice fara scop lucrativ si al persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, fiind in proprietatea acestora, si se materializeaza prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat."
    4. La punctul 6, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, care poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica;"
    5. La punctul 7, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitiile pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se amortizeaza in regim linear.
    Amortizarea acestora se recupereaza in maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;"
    6. La punctul 7, litera d) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) investitiile efectuate la mijloacele fixe pentru imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, in scopul modernizarii, si care majoreaza valoarea de intrarea a acestora."
    7. La punctul 8, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, bunurile aflate in proprietatea publica, incluse in aceasta categorie in baza prevederilor legale, mijloacele fixe aflate in administrarea institutiilor publice, precum si lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite."
    8. La punctul 11, dupa ultimul alineat se introduc urmatoarele alineate cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, vor calcula amortizarea astfel:
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate inainte de data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, in functie de valoarea ramasa de recuperat pana la expirarea duratei normale de utilizare. In acest caz cota de amortizare se va calcula astfel:

          100
    CA = -----
          DR

    DR = DN - DC

    Cota astfel calculata se va aplica la valoarea ramasa de recuperat, determinata astfel:

               DR
    VR = VI x ----,
               DN
    in care:
    CA = cota de amortizare;
    DN = durata normala de utilizare, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998;
    DR = durata normala de functionare ramasa la data de 31 decembrie 1999;
    DC = durata normala de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1999;
    VR = valoarea ramasa de recuperat;
    VI = valoarea de intrare;
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula utilizand unul dintre regimurile de amortizare reglementate de lege.
    In acest caz se vor aplica prevederile alin. 1 si 2.
    Amortizarea anuala se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare, asupra valorii ramase de recuperat sau asupra valorii ramase actualizata.
    Amortizarea lunara se determina prin impartirea amortizarii anuale la 12 luni."
    9. La punctul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, asa cum sunt reglementate prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993;"
    10. La punctul 12, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, si a persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, in cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sau a ordonatorului de credite la institutiile publice;"
    11. La punctul 12, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;"
    12. La punctul 12, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) in cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirata, precum si al celor pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, valoarea de intrare este data de cheltuielile de achizitie. Durata normala in care se va recupera valoarea de intrare se stabileste de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului sau a ordonatorului de credite la institutiile publice.
    In mod similar se va proceda si in cazul mijloacelor fixe cu durata normala de utilizare expirata, la care se fac cheltuieli de investitii;"
    13. La punctul 15, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Amortizarea cheltuielilor de investitii si a modernizarilor la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic, a persoanei fizice sau a asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz. In situatia in care durata normala de utilizare ramasa este mai mica decat perioada initiala a contractului recuperarea cheltuielilor de investitii se face pe durata normala de utilizare ramasa."
    14. La punctul 18 alineatul 1, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici, persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sunt scutiti de la calculul amortizarii, in situatii justificate, cu avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru activele corporale mentionate la art. 16 din lege, astfel:"
    15. La punctul 18, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pentru mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic, al persoanei fizice sau al asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, aflate in patrimoniul acesteia, pe o perioada egala cu perioada de conservare."
    16. La punctul 18, alineatul 2 al literei b) se abroga.
    17. La punctul 18, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, amortizarea aferenta perioadelor de scutire pentru activele corporale prevazute la art. 16 lit. a) si b) din lege se va inregistra ca cheltuiala deductibila la data expirarii duratelor normale de utilizare prevazute de lege si a casarii efective."
    18. La punctul 19, dupa alineatul 3 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "Valoarea neamortizata ce urmeaza sa fie recuperata va contine si amortizarea inregistrata in afara bilantului, in contul 8045.
    In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, determinata prin deducerea din valoarea de intrare a amortizarii inclusa pe costuri in cursul exploatarii, este deductibila in limita veniturilor realizate din valorificare."
    19. La punctul 20 litera C, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea scrisa a consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, pe baza unei documentatii de fundamentare."
    20. La punctul 20 litera C, dupa ultimul alineat se introduc trei alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, optiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerata se comunica directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat inainte de punerea in functiune a mijloacelor fixe sau in termen de maximum o luna de la punerea in functiune a acestora, fara a mai fi necesara o aprobare prealabila.
    Nerespectarea termenului prevazut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.
    Continutul documentatiei de fundamentare se actualizeaza prin ordin al ministrului finantelor."
    21. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "22. In cazul institutiilor publice scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    22. La punctul 23, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand agentilor economici la care statul detine peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica organizata potrivit prevederilor legale."
    23. La punctul 24 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe apartinand institutiilor publice, se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    24. La punctul 25, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, au obligatia sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate, precum si pentru amortizarea acestora."
    25. La punctul 25, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe, precum si sumele rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe la scoaterea din functiune a acestora."
    26. La punctul 28, dupa alineatul 1 se introduc doua alineate noi cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, competentele de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, revin persoanei fizice sau persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2000 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla."
    27. Punctul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "29. Directia administrarea patrimoniului statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt reglementate prin prezentele norme metodologice."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca BoagiuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 568/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 568 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu