Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 568 din  3 iulie 2000

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 18 iulie 2000


SmartCity3


    *) Legea nr. 15/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, si modificata ulterior prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 1, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor subunitati cu sediul in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri."
    2. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Agentii economici, persoanele juridice fara scop lucrativ, precum si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale, supuse deprecierii prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat."
    3. Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici, al persoanelor juridice fara scop lucrativ si al persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, fiind in proprietatea acestora, si se materializeaza prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat."
    4. La punctul 6, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, care poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica;"
    5. La punctul 7, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitiile pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se amortizeaza in regim linear.
    Amortizarea acestora se recupereaza in maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;"
    6. La punctul 7, litera d) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) investitiile efectuate la mijloacele fixe pentru imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, in scopul modernizarii, si care majoreaza valoarea de intrarea a acestora."
    7. La punctul 8, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, bunurile aflate in proprietatea publica, incluse in aceasta categorie in baza prevederilor legale, mijloacele fixe aflate in administrarea institutiilor publice, precum si lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite."
    8. La punctul 11, dupa ultimul alineat se introduc urmatoarele alineate cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, vor calcula amortizarea astfel:
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate inainte de data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, in functie de valoarea ramasa de recuperat pana la expirarea duratei normale de utilizare. In acest caz cota de amortizare se va calcula astfel:

          100
    CA = -----
          DR

    DR = DN - DC

    Cota astfel calculata se va aplica la valoarea ramasa de recuperat, determinata astfel:

               DR
    VR = VI x ----,
               DN
    in care:
    CA = cota de amortizare;
    DN = durata normala de utilizare, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998;
    DR = durata normala de functionare ramasa la data de 31 decembrie 1999;
    DC = durata normala de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1999;
    VR = valoarea ramasa de recuperat;
    VI = valoarea de intrare;
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula utilizand unul dintre regimurile de amortizare reglementate de lege.
    In acest caz se vor aplica prevederile alin. 1 si 2.
    Amortizarea anuala se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare, asupra valorii ramase de recuperat sau asupra valorii ramase actualizata.
    Amortizarea lunara se determina prin impartirea amortizarii anuale la 12 luni."
    9. La punctul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, asa cum sunt reglementate prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993;"
    10. La punctul 12, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, si a persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, in cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sau a ordonatorului de credite la institutiile publice;"
    11. La punctul 12, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;"
    12. La punctul 12, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) in cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirata, precum si al celor pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, valoarea de intrare este data de cheltuielile de achizitie. Durata normala in care se va recupera valoarea de intrare se stabileste de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului sau a ordonatorului de credite la institutiile publice.
    In mod similar se va proceda si in cazul mijloacelor fixe cu durata normala de utilizare expirata, la care se fac cheltuieli de investitii;"
    13. La punctul 15, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Amortizarea cheltuielilor de investitii si a modernizarilor la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic, a persoanei fizice sau a asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz. In situatia in care durata normala de utilizare ramasa este mai mica decat perioada initiala a contractului recuperarea cheltuielilor de investitii se face pe durata normala de utilizare ramasa."
    14. La punctul 18 alineatul 1, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici, persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sunt scutiti de la calculul amortizarii, in situatii justificate, cu avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru activele corporale mentionate la art. 16 din lege, astfel:"
    15. La punctul 18, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pentru mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic, al persoanei fizice sau al asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, aflate in patrimoniul acesteia, pe o perioada egala cu perioada de conservare."
    16. La punctul 18, alineatul 2 al literei b) se abroga.
    17. La punctul 18, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, amortizarea aferenta perioadelor de scutire pentru activele corporale prevazute la art. 16 lit. a) si b) din lege se va inregistra ca cheltuiala deductibila la data expirarii duratelor normale de utilizare prevazute de lege si a casarii efective."
    18. La punctul 19, dupa alineatul 3 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "Valoarea neamortizata ce urmeaza sa fie recuperata va contine si amortizarea inregistrata in afara bilantului, in contul 8045.
    In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, determinata prin deducerea din valoarea de intrare a amortizarii inclusa pe costuri in cursul exploatarii, este deductibila in limita veniturilor realizate din valorificare."
    19. La punctul 20 litera C, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea scrisa a consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, pe baza unei documentatii de fundamentare."
    20. La punctul 20 litera C, dupa ultimul alineat se introduc trei alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, optiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerata se comunica directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat inainte de punerea in functiune a mijloacelor fixe sau in termen de maximum o luna de la punerea in functiune a acestora, fara a mai fi necesara o aprobare prealabila.
    Nerespectarea termenului prevazut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.
    Continutul documentatiei de fundamentare se actualizeaza prin ordin al ministrului finantelor."
    21. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "22. In cazul institutiilor publice scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    22. La punctul 23, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand agentilor economici la care statul detine peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica organizata potrivit prevederilor legale."
    23. La punctul 24 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe apartinand institutiilor publice, se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    24. La punctul 25, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, au obligatia sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate, precum si pentru amortizarea acestora."
    25. La punctul 25, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe, precum si sumele rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe la scoaterea din functiune a acestora."
    26. La punctul 28, dupa alineatul 1 se introduc doua alineate noi cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, competentele de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, revin persoanei fizice sau persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2000 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla."
    27. Punctul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "29. Directia administrarea patrimoniului statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt reglementate prin prezentele norme metodologice."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca BoagiuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 568/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 568 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu