Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 568 din  3 iulie 2000

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 18 iulie 2000


SmartCity3


    *) Legea nr. 15/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, si modificata ulterior prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, si prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.

    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 1, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor subunitati cu sediul in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri."
    2. Punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Agentii economici, persoanele juridice fara scop lucrativ, precum si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale, supuse deprecierii prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat."
    3. Punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici, al persoanelor juridice fara scop lucrativ si al persoanelor fizice si asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, fiind in proprietatea acestora, si se materializeaza prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat."
    4. La punctul 6, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
    "- are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, care poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica;"
    5. La punctul 7, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitiile pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se amortizeaza in regim linear.
    Amortizarea acestora se recupereaza in maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;"
    6. La punctul 7, litera d) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) investitiile efectuate la mijloacele fixe pentru imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, in scopul modernizarii, si care majoreaza valoarea de intrarea a acestora."
    7. La punctul 8, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, bunurile aflate in proprietatea publica, incluse in aceasta categorie in baza prevederilor legale, mijloacele fixe aflate in administrarea institutiilor publice, precum si lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite."
    8. La punctul 11, dupa ultimul alineat se introduc urmatoarele alineate cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, vor calcula amortizarea astfel:
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate inainte de data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, in functie de valoarea ramasa de recuperat pana la expirarea duratei normale de utilizare. In acest caz cota de amortizare se va calcula astfel:

          100
    CA = -----
          DR

    DR = DN - DC

    Cota astfel calculata se va aplica la valoarea ramasa de recuperat, determinata astfel:

               DR
    VR = VI x ----,
               DN
    in care:
    CA = cota de amortizare;
    DN = durata normala de utilizare, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998;
    DR = durata normala de functionare ramasa la data de 31 decembrie 1999;
    DC = durata normala de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1999;
    VR = valoarea ramasa de recuperat;
    VI = valoarea de intrare;
    - pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula utilizand unul dintre regimurile de amortizare reglementate de lege.
    In acest caz se vor aplica prevederile alin. 1 si 2.
    Amortizarea anuala se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare, asupra valorii ramase de recuperat sau asupra valorii ramase actualizata.
    Amortizarea lunara se determina prin impartirea amortizarii anuale la 12 luni."
    9. La punctul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, asa cum sunt reglementate prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993;"
    10. La punctul 12, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, si a persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, in cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sau a ordonatorului de credite la institutiile publice;"
    11. La punctul 12, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;"
    12. La punctul 12, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) in cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirata, precum si al celor pentru care nu exista date de identificare a duratei normale de utilizare consumate, valoarea de intrare este data de cheltuielile de achizitie. Durata normala in care se va recupera valoarea de intrare se stabileste de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului sau a ordonatorului de credite la institutiile publice.
    In mod similar se va proceda si in cazul mijloacelor fixe cu durata normala de utilizare expirata, la care se fac cheltuieli de investitii;"
    13. La punctul 15, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Amortizarea cheltuielilor de investitii si a modernizarilor la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic, a persoanei fizice sau a asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz. In situatia in care durata normala de utilizare ramasa este mai mica decat perioada initiala a contractului recuperarea cheltuielilor de investitii se face pe durata normala de utilizare ramasa."
    14. La punctul 18 alineatul 1, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici, persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, sunt scutiti de la calculul amortizarii, in situatii justificate, cu avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru activele corporale mentionate la art. 16 din lege, astfel:"
    15. La punctul 18, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pentru mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic, al persoanei fizice sau al asociatiei fara personalitate juridica, care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, aflate in patrimoniul acesteia, pe o perioada egala cu perioada de conservare."
    16. La punctul 18, alineatul 2 al literei b) se abroga.
    17. La punctul 18, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, amortizarea aferenta perioadelor de scutire pentru activele corporale prevazute la art. 16 lit. a) si b) din lege se va inregistra ca cheltuiala deductibila la data expirarii duratelor normale de utilizare prevazute de lege si a casarii efective."
    18. La punctul 19, dupa alineatul 3 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "Valoarea neamortizata ce urmeaza sa fie recuperata va contine si amortizarea inregistrata in afara bilantului, in contul 8045.
    In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, determinata prin deducerea din valoarea de intrare a amortizarii inclusa pe costuri in cursul exploatarii, este deductibila in limita veniturilor realizate din valorificare."
    19. La punctul 20 litera C, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea scrisa a consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, pe baza unei documentatii de fundamentare."
    20. La punctul 20 litera C, dupa ultimul alineat se introduc trei alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, optiunea de a utiliza regimul de amortizare accelerata se comunica directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat inainte de punerea in functiune a mijloacelor fixe sau in termen de maximum o luna de la punerea in functiune a acestora, fara a mai fi necesara o aprobare prealabila.
    Nerespectarea termenului prevazut la alineatul precedent atrage deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea la nivelul regimului linear.
    Continutul documentatiei de fundamentare se actualizeaza prin ordin al ministrului finantelor."
    21. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "22. In cazul institutiilor publice scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    22. La punctul 23, dupa ultimul alineat se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand agentilor economici la care statul detine peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica organizata potrivit prevederilor legale."
    23. La punctul 24 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe apartinand institutiilor publice, se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz."
    24. La punctul 25, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, au obligatia sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru mijloacele fixe si activele necorporale achizitionate, precum si pentru amortizarea acestora."
    25. La punctul 25, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe, precum si sumele rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe la scoaterea din functiune a acestora."
    26. La punctul 28, dupa alineatul 1 se introduc doua alineate noi cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor fizice si al asociatiilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, competentele de aplicare a prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, revin persoanei fizice sau persoanei care raspunde de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2000 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla."
    27. Punctul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "29. Directia administrarea patrimoniului statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt reglementate prin prezentele norme metodologice."
    Art. 2
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca BoagiuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 568/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 568 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu