E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 565 din 28 iulie 1995

cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum si modalitatile de plata a drepturilor reglementate de lege

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 178 din  9 august 1995


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a modalitatilor de plata a drepturilor reglementate de lege, precum si formularele tipizate, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va asigura tiparirea formularelor necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor legii.
    (2) Departamentul pentru Administratie Publica Locala, prin prefecturile judetene si a municipiului Bucuresti, va asigura distribuirea formularelor tipizate catre consiliile locale.
    (3) Pentru anul 1995, cheltuielile privind tiparirea formularelor necesare se suporta din echivalentul in lei al sumei de 70.000 $ S.U.A. disponibila, din imprumutul nerambursabil acordat de Guvernul japonez, gestionat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si, in completare, din bugetul aprobat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (4) Tiparirea formularelor pentru anul 1995 se realizeaza prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    (5) Necesarul de formulare pentru anul 1996 si in continuare se va asigura de consiliile locale, cheltuielile cu tiparirea acestora fiind suportate din bugetele proprii.
    Art. 3
    Plata ajutorului social se face lunar pe baza de stat de plata, mandat postal sau prin cont curent.
    Art. 4
    (1) Fondurile necesare platii ajutorului pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevad in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Stabilirea si plata ajutorului pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de catre centrele militare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 5
    (1) Primarul localitatii sau, dupa caz, al fiecarui sector al municipiului Bucuresti poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, in conditiile legii, in limita fondurilor prevazute in bugetul local.
    (2) Primarul localitatii sau, dupa caz, al fiecarui sector al municipiului Bucuresti poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta din fondurile prevazute in bugetul local si la propunerea directiilor judetene de munca si protectie sociala si, respectiv, a Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, insotita de ancheta sociala.
    (3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta in conditiile legii, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, din fondurile aprobate prin bugetul acestuia.
    Art. 6
    (1) Consiliile locale vor aproba anual criterii proprii de evaluare a veniturilor nete realizate din cresterea si valorificarea animalelor sau a produselor de origine animala, precum si a altor bunuri realizate in gospodariile populatiei.
    (2) Criteriile prevazute la alin. (1) se vor publica prin afisare la sediul consiliului local.
    Art. 7
    (1) Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social se afiseaza la sediul consiliului local, cu semnatura primarului.
    (2) Primarul poate dispune, ori de cate ori considera necesar, efectuarea de anchete sociale si verificari cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social.
    (3) Primarul are obligatia sa dispuna efectuarea de anchete sociale si verificari cu privire la acordarea ajutoarelor sociale, la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice.
    (4) In cazul constatarii incalcarii dispozitiilor legale cu privire la stabilirea si plata ajutorului social, primarul are obligatia sa dispuna masurile legale pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit si, daca este cazul, sa sesizeze organele de cercetare penala.
    Art. 8
    (1) Se suplimenteaza cu 94 de posturi numarul total de posturi prevazut pentru directiile judetene de munca si protectie sociala si pentru Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, modificandu-se in mod corespunzator pct. I (1) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Repartizarea posturilor prevazute la alin. (1) se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (3) Pentru anul 1995, fondurile necesare pentru plata salariilor, corespunzator alin. (1), se asigura in limita alocatiilor bugetare aprobate.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul de stat pe anul 1995, respectiv in bugetele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 august 1995.

                      PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul muncii si protectiei
                           sociale,
                           Dan Mircea Popescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

                            Secretar de stat,
                            seful Departamentului pentru
                            Administratie Publica Locala,
                            Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum si modalitatile de plata a drepturilor reglementate de lege

         I. AJUTORUL SOCIAL
    1. Primirea cererilor pentru acordarea ajutorului social

    1.1 Primarul organizeaza activitatea de primire, inregistrare si solutionare a cererilor pentru acordarea ajutorului social, asigura evidenta si plata drepturilor stabilite prin serviciile sale specializate.
    1.2 Cererea pentru acordarea ajutorului social (model nr. 1) se completeaza de unul dintre membrii familiei sau, in cazurile prevazute de lege, de tutorele sau curatorul persoanei indreptatite. Persoana care completeaza si depune cererea la primar este titularul ajutorului social, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
    Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune si se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala domiciliaza titularul sau, dupa caz, la primarul localitatii in a carei raza teritoriala au resedinta cetatenii straini sau apatrizi.
    La depunerea cererii se prezinta urmatoarele acte (copii sau original, dupa caz) din care rezulta datele de identificare a titularului, numarul membrilor de familie ce se va lua in considerare la stabilirea dreptului de ajutor social, precum si veniturile nete realizate de membrii familiei:
    - buletinul de identitate al titularului (carnetul de identitate sau legitimatia provizorie pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania);
    - actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul (copie legalizata sau copie xerox, insotita de original, care se restituie dupa certificarea conformitatii);
    - certificatele de nastere ale membrilor de familie (copii certificate);
    - certificatul de casatorie (copie certificata);
    - adeverinte de elev sau student eliberate in luna curenta sau luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinta de elev sau student se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
    - hotararea de incredintare, adoptie si orice hotarare privind obligatia legala de intretinere (copie certificata);
    - adeverinte de la oficiul fortei de munca, pentru persoanele apte de munca din familie, cu exceptiile stabilite de lege, eliberate in luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau in luna anterioara; persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, de ajutor de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin vor prezenta talonul de plata din luna curenta sau din luna anterioara, dupa caz;
    - adeverinte din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi banesti sau in natura) realizate de persoanele incadrate in munca;
    - adeverinta de salariu net, din luna curenta, dupa caz, din luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social, eliberata de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapati, pentru persoana care are in ingrijire permanenta o persoana handicapata;
    - taloane sau adeverinte de pensie, de ajutor social in conditiile legii pensiilor si asigurarilor sociale de stat, precum si pentru alte indemnizatii si sporuri, din ultima luna platita; se iau in calculul veniturilor si pensiile suplimentare;
    - adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege, eliberate cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora la primar;
    - procesul-verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pentru anul curent;
    - alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
    1.3 Functionarul desemnat pentru primirea si inregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social (model nr. 1) va urmari modul de completare a acesteia si va verifica corectitudinea inregistrarilor, avand in vedere urmatoarele:
    - datele de identificare a titularului si a celorlalti membri ai familiei se completeaza cu respectarea spatiilor destinate informatiilor respective; spatiile rezervate pentru coduri se completeaza de functionar in vederea prelucrarii automate a datelor;
    - numarul membrilor de familie, completat in spatiul rezervat, se refera numai la membrii de familie ce se iau in considerare la stabilirea dreptului de ajutor social, conform art. 2 si art. 5 alin. (1) din lege; titularul va fi inclus in acest numar, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, cu exceptia cazului cand are calitatea de tutore sau curator;
    - veniturile nete realizate de familie se compun din veniturile individuale, realizate lunar din salarii, pensii, ajutoare de somaj, indemnizatii, sporuri, alocatii de stat pentru copii, burse sociale sau de studii etc., si din veniturile realizate la nivelul intregii familii, din agricultura, zootehnie etc.;
    - veniturile nete individuale realizate de membrii familiei se completeaza de catre titular la pag. 2 din cererea pentru acordarea ajutorului social. Tabelul se va completa dupa consultarea categoriilor de venituri prevazute la pag. 4 din cerere; titularul va inscrie, pentru fiecare membru de familie, codul si suma corespunzatoare veniturilor realizate; daca unii membri din familie nu realizeaza venituri, in coloana "total" se inscrie "0";
    - veniturile realizate de intreaga familie se completeaza in cerere la pag. 3 "Venituri familiale", si anume:
    * veniturile nete anuale realizate din agricultura, conform actului de impunere emis pe numele contribuabilului (veniturile lunare corespunzatoare se calculeaza si se completeaza de functionar); daca exista mai multi proprietari aflati in indiviziune, in functie de numarul acestora, se va inscrie cota-parte ce revine familiei titularului de ajutor social din venitul net prevazut in actul de impunere;
    * veniturile anuale si lunare realizate din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc. se evalueaza pe baza criteriilor proprii aprobate anual de consiliul local si a numarului de animale, pasari, stupi de albine etc., declarate in proprietatea familiei la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social;
    * veniturile anuale realizate de familie din arende, dobanzi, rente, vanzarea sau inchirierea unor cladiri, spatii locative, terenuri sau alte bunuri mobile sau imobile, inclusiv economii sau depozite bancare, titluri de valoare, actiuni, precum si orice alte venituri;
    * alte bunuri declarate de titular in proprietatea familiei, care pot fi valorificate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege si care vor fi evaluate in vederea stabilirii dreptului de ajutor social.
    1.4 La verificarea completarii cererii pentru acordarea ajutorului social, functionarul desemnat de primar confrunta datele inscrise in aceasta cu cele din actele doveditoare, dupa care certifica prin semnatura concordanta si inregistreaza cererea intr-un registru special; numarul din acest registru special se completeaza de functionar pe cererea pentru acordarea ajutorului social.
    1.5 Pentru fiecare familie se intocmeste o documentatie distincta, pastrindu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, precum si cele emise ulterior de primar; documentele se arhiveaza si se completeaza ori de cate ori intervin modificari in componenta familiei sau in cuantumul veniturilor acesteia.
    1.6 In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social sau a modificarii/incetarii platii ajutorului social, primarul dispune efectuarea unei anchete sociale, daca exista dubii, sesizari sau in alte cazuri motivate.
    2. Determinarea cuantumului ajutorului social
    In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social, functionarul serviciului specializat al primarului completeaza fisa de calcul al ajutorului social (model nr. 2) pe baza datelor din cererea titularului.
    Fisa de calcul al ajutorului social se completeaza dupa cum urmeaza:
    - datele de identificare (numarul si data inregistrarii, numele si prenumele titularului) sunt preluate din cererea pentru acordarea ajutorului social;
    - la pct. 1 - numarul total al membrilor de familie este cel declarat;
    - la pct. 2 - venitul net lunar pe familie se calculeaza prin totalizarea sumelor din cererea titularului privind:
      2.1 - veniturile nete lunare rezultate din insumarea veniturilor individuale realizate de membrii familiei, asa cum au fost mentionate la pag. 2 din cerere;
      2.2 - veniturile nete lunare realizate din agricultura - suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.1 din cerere;
      2.3 - veniturile nete lunare realizate din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc. - suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.2, 2.3 si 2.4 din cerere, evaluate pe baza criteriilor proprii aprobate anual de consiliul local;
      2.4 - alte venituri nete lunare realizate de familie - totalul veniturilor lunare de la pct. 2.5, 2.6 si 2.7 din cerere;
    - la pct. 3 - majorari ale nivelului veniturilor nete lunare, prevazut de lege:
      3.1 - se completeaza numai in cazul in care in familie exista persoane care lucreaza in baza unui contract de munca, a unei conventii civile sau care realizeaza venituri din activitati pe cont propriu, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din lege;
      3.2 - se completeaza numai pentru familiile cu peste 5 membri, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din lege;
    - la pct. 4 - la nivelul de venit corespunzator componentei familiei, prevazut de lege, se adauga sumele stabilite la pct. 3;
    - la pct. 5 - la lit. a) se inscrie cuantumul ajutorului social calculat ca diferenta intre sumele de la pct. 4 si pct. 2;
    - la lit. b) se inscrie ajutorul social propus si anume:
      - 0, daca rezultatul de la lit. a) este "zero" sau negativ;
      - 5.000 lei, daca rezultatul de la lit. a) este in valoare mai mica sau egala cu 5.000 lei;
      - suma rezultata la lit. a), daca este mai mare de 5.000 lei.
    Fisa de calcul al ajutorului social se semneaza de persoana care a intocmit-o si se vizeaza pentru control financiar preventiv.
    Documentatia este prezentata primarului care, in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, decide asupra dreptului la ajutor social.
    Pe baza dispozitiei primarului se intocmeste, dupa caz, comunicarea privind stabilirea ajutorului social (model nr. 3A) sau comunicarea privind respingerea dreptului la ajutor social (model nr. 3B), documente care se transmit titularului in termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei primarului.
    Pe versoul fisei de calcul al ajutorului social se inscriu datele de prezentare a actelor doveditoare privind solicitarea unui loc de munca (conditii prevazute la art. 13-16 din lege).
    In cazul recalcularii cuantumului ajutorului social, fisa de calcul/recalculare va avea acelasi numar de inregistrare ca cea anterioara, completat cu un numar secvential care indica numarul fiselor deschise pentru acelasi titular de ajutor social.
    Pe baza datelor din noua fisa se emite dispozitia primarului. In termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei se transmite titularului comunicarea privind modificarea ajutorului social (model nr. 3A).
    3. Plata ajutorului social
    3.1 Ajutorul social se plateste incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii de acordare a ajutorului social. Drepturile restante se platesc de la data la care au fost indeplinite conditiile de acordare, daca nu sunt prescrise.
    3.2 Plata ajutorului social se efectueaza lunar, la data stabilita de primar si afisata la sediul consiliului local.
    3.3 Din ajutorul social stabilit se pot face retineri privind sumele incasate necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de intretinere.
    4. Suspendarea si incetarea platii
    4.1 Plata ajutorului social se suspenda in cazul in care beneficiarul, persoana singura si apta de munca, care nu este salariata si nu realizeaza venituri din alte activitati, nu prezinta la trei luni adeverinta de la oficiul fortei de munca, eliberata pe baza de cerere scrisa (model nr. 4), sau talonul de plata, din ultima luna, a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin. Pe perioada in care persoana beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se prezinta la trei luni carnetul de evidenta vizat pentru luna curenta de oficiul fortei de munca.
    In cazul in care persoanele apte de munca din familie nu prezinta la trei luni carnetul de evidenta sau adeverinta de la oficiul fortei de munca, respectiv talonul de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin, acestea se exclud din numarul membrilor de familie cu drept la ajutor social (inclusiv cu veniturile realizate) si se recalculeaza cuantumul ajutorului social luandu-se in considerare nivelul de venituri corespunzator noului numar de membri ai familie.
    Suspendarea platii si, dupa caz, recalcularea cuantumului ajutorului social se face incepand cu a doua luna dupa expirarea perioadei de trei luni platite.
    4.2 Suspendarea sau incetarea platii ajutorului social se face prin dispozitia primarului si se transmite titularului comunicarea privind suspendarea/incetarea platii ajutorului social (model nr. 3A), in termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei.
    4.3 Pentru evitarea crearii debitelor, serviciile publice specializate ale primarului urmaresc prezentarea dovezilor de catre titulari in legatura cu implinirea varstei de 18 ani a copiilor, respectiv de 25/26 ani pentru cei care isi continua studiile, indeplinirea conditiilor de pensionare, la cerere, pentru unii membri de familie, decesele in familie, schimbarea domiciliului etc.
    Recuperarea debitelor constatate se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
    4.4 In cazul in care familia sau persoana singura care primeste ajutor social isi schimba domiciliul, titularul va solicita ajutor social la noul domiciliu, unde va prezenta o adeverinta de incetare a platii emisa de primarul de la domiciliul anterior.
    5. Raportarea lunara privind ajutorul social
    5.1 In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 67/1995, primarii localitatilor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti raporteaza lunar la directiile judetene de munca si protectie sociala si Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti datele statistice in legatura cu aplicarea legii, prin raportul statistic privind acordarea ajutorului social (model nr. 5).
    5.2 Raportul statistic se transmite la directiile de munca si protectie sociala judetene si la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti pana la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara.
    II. INDEMNIZATIA DE NASTERE
    Indemnizatia de nastere se acorda, o singura data, incepand cu al doilea copil nascut, la cerere (model nr. 6).
    Cererea se depune la primarul localitatii in care domiciliaza mama.
    La cerere se anexeaza copiile certificatelor de nastere ale ultimilor doi copii nascuti.
    Primarul raporteaza lunar numarul de beneficiare si sumele platite cu titlu de indemnizatie de nastere in raportul statistic (model nr. 5).
    III. AJUTORUL DE URGENTA
    In conditiile art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, precum si la propunerea directiilor de munca si protectie sociala judetene si a Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, pe baza de ancheta sociala si in limita fondurilor prevazute in bugetele locale.
    Ajutorul de urgenta se acorda familiei sau persoanei singure, dupa caz.
    Cuantumul ajutorului de urgenta se stabileste de primar sau de Guvern, dupa caz.
    Numarul de beneficiari si sumele platite ca ajutor de urgenta, se raporteaza lunar in raportul statistic (model nr. 5).
    IV. ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
    Directiile de munca si protectie sociala judetene si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    - asigura indrumarea metodologica privind aplicarea prevederilor Legii nr. 67/1995;
    - efectueaza actiuni de control prin sondaj, pentru verificarea respectarii prevederilor legale si a modului de solutionare a cererilor de ajutor social in legatura cu:
      - aprobarea/respingerea cererilor de acordare a ajutorului social;
      - stabilirea dreptului de ajutor social (data nasterii dreptului, cuantumul stabilit);
      - suspendarea/incetarea dreptului de ajutor social (data, motivul);
      - repunerea in plata dupa suspendarea platii ajutorului social (data, suma de plata pentru perioada suspendata);
      - aplicarea corecta a indexarilor acordate in conditiile legii;
      - evidenta vizelor trimestriale privind prezentarea adeverintelor de la oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca si care nu sunt salariate si nu realizeaza venituri din alte activitati;
      - realitatea datelor declarate pe propria raspundere de titularii dreptului de ajutor social;
    - verifica respectarea prevederilor legale si a modului de solutionare a cererilor privind acordarea indemnizatiei de nastere si a ajutorului de urgenta;
    - sesizeaza prefectul de indata ce constata aspecte de incalcare a prevederilor Legii nr. 67/1995 si face propuneri pentru intrarea in legalitate;
    - raporteaza lunar prefectului in legatura cu rezultatele actiunilor de control efectuate;
    - centralizeaza datele raportate de primarii din unitatile administrativ-teritoriale si informeaza Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pana la data de 10 ale fiecarei luni.
    V. MODUL DE INCASARE A TAXELOR DE TRECERE A FRONTIEREI, DATORATE DE CETATENII ROMANI, INSTITUITE PENTRU ANUL 1995
    1. Taxele de trecere a frontierei prevazute la art. 23 din Legea nr. 67/1995 se depun in contul bugetului de stat, astfel:
    a) la unitatile C.E.C.;
    b) la trezoreriile finantelor publice.
    Pentru sumele incasate unitatile de mai sus elibereaza chitante in care se specifica: numele si prenumele platitorului, adresa, suma platita, natura incasarii, respectiv taxa de trecere a frontierei.
    Pentru cetatenii romani care calatoresc in grup organizat prin agentiile de turism, precum si pentru cei care trec frontiera pe baza de documente de calatorie colective se poate elibera o singura chitanta cu precizarea numarului de persoane si a totalului sumei incasate.
    Sumele incasate se varsa in contul bugetului de stat la subcapitolul 15.1.04 "Taxa de trecere a frontierei".
    2. Nu sunt supusi platii taxei de trecere a frontierei cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate in interes de serviciu, pe baza de pasapoarte de serviciu sau diplomatice, precum si in conditiile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1994, care prevede ca "la cererea agentilor economici ai caror reprezentanti se deplaseaza in strainatate in scop de afaceri, in pasaportul simplu se va mentiona ca titularul calatoreste pe o anumita perioada in interes de serviciu".
    3. Persoanele care, potrivit art. 24 din Legea nr. 67/1995, beneficiaza de scutire a platii taxei de trecere a frontierei, vor prezenta organelor vamale documente doveditoare din care sa rezulte ca se incadreaza intr-una din categoriile exceptate. Actele doveditoare se vizeaza de organele vamale.
    4. Chitantele eliberate in conditiile pct. 1 sau, dupa caz, actele doveditoare prevazute la pct. 3 se prezinta organelor de control pentru trecerea frontierei ale Ministerului de Interne, care le aplica stampile ce se folosesc pe documentele de calatorie.
    5. In cazul in care persoanele indreptatite a fi scutite de plata taxei de trecere a frontierei nu au posibilitatea de a obtine, in prealabil, actele doveditoare prevazute la pct. 3, vor plati conform pct. 1 taxa datorata, urmand ca la inapoierea in tara sa solicite restituirea sumelor platite.
    6. Cetatenii romani care au platit taxa de trecere a frontierei si li s-a refuzat intrarea in tara de destinatie sau, dupa caz, nu au efectuat calatoria preconizata, li se restituie sumele platite cu acest titlu.
    7. Restituirea sumelor platite in conditiile pct. 5 si 6 se face de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, care administreaza contul bugetului de stat in care au fost depuse sumele respective. Restituirea se efectueaza pe baza de cerere, la care se anexeaza chitanta de depunere a sumei in original si, dupa caz, actele doveditoare.
    In vederea restituirii sumelor pentru cazurile prevazute la pct. 6, in situatia de refuz de intrare in tara de destinatie, organele de control pentru trecerea frontierei ale Ministerului de Interne certifica, sub stampila, pe versoul chitantei eliberate in conditiile pct. 1, neefectuarea calatoriei.
    Pentru cazurile de neefectuare a calatoriei preconizate, altele decat refuzul de intrare in tara de destinatie, restituirea sumelor se efectueaza de organele prevazute la alin. 1 pe baza cererii facute pe propria raspundere si a chitantei de plata a taxei de trecere a frontierei, in original, nestampilata de organele de control pentru trecerea frontierei ale Ministerului de Interne.

    MODEL 1

    PRIMAR
    MUNICIPIU (SECTOR), ORAS, COMUNA
    ..................................
    Numar de inregistrare ............
    Ziua ..... luna ..... anul .......

                       CERERE
           pentru acordarea ajutorului social

    Subsemnatul(a) .......................... ......................,
                           (nume)                 (prenume)
avand calitatea de (sot, sotie, tutore, curator), nascut(a) la data (zi/luna/an) ......................., domiciliat(a) in localitatea ..................................... ...............................,
           (cod)                                (denumire)
str. .............. nr. .........., bl. ..........., sc. ......., ap. ............., oficiul postal ........., judetul/sectorul ..........., posesor al B.I. (carnet de identitate, legitimatia provizorie) seria ............ nr. .........., eliberat de .............., la data de ............, va rog sa aprobati acordarea de ajutor social lunar familiei pe care o reprezint.

    DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE URMATOARELE:

    1. Familia pentru care solicit ajutorul social este compusa din .............. membri, dupa cum urmeaza:
----------------------------------------------------------------------------
 Nr. | Nume si  | Data nasterii | Categoria socio-economica*) | Cod
crt. | prenume  |   zi/ln/an    | --------------------------- | numeric
     |          |               | Denumire          | Cod     | personal*)
     |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  1  | Sot      |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  2  | Sotie    |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  3  | Copii    |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  4  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  5  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  6  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  7  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  8  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
  9  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------
 10  |          |               |                   |         |
----------------------------------------------------------------------------

    *) Se completeaza: salariat = 1; somer = 2; pensionar = 3; mic meserias = 4; taran = 5; elev = 6; student = 7; alte categorii = 8.
    *) Se preia din buletinul de identitate sau din certificatul de nastere.
    NOTA: In cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexa.
                                    FORMAT A3/t2


    VENITURI INDIVIDUALE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI

--------------------------------------------------------------------------
Nr. | Numele  | Venituri nete individuale lunare*) realizate din:   |TOTAL
crt.|  si     | -------------------------------------------------   |lei
    |prenumele|*)|Suma|*)|Suma|*)|Suma|*)|Suma|*)|Suma|*)|Suma|
    | mele    |Cod| lei|cod| lei|cod| lei|cod| lei|cod| lei|cod| lei|
---------------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------
    TOTAL    |        |        |        |        |        |        |
   VENITURI  |        |        |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------


    *) In cazul cand o persoana realizeaza mai mult de 6 categorii de venituri, aceasta va continua completarea codurilor si cuantumurilor veniturilor respective pe randul urmator.
   *) Codurile corespunzatoare veniturilor realizate se preiau din lista categoriilor de venituri ce se iau in considerare la stabilirea ajutorului social (pagina 4 a cererii).

    2. Venituri familiale

    2.1. Venituri nete realizate
de familie din agricultura:
                                   Suprafata   Venit net    Venit net
                                     (ha)      anual (lei)  lunar (lei)
                                   ------------------------------------
 - teren agricol                   .........   ........*)    .........
 - cultivarea si valorificarea
zarzavaturilor si legumelor si
exploatarea pepinierelor viticole
si pomicole                        .........   .........*)   .........
 - alte venituri                   .........   .........*)   .........

                             Categorie  Numar Venit net    Venit net
                                              anual (lei)  lunar (lei)
                             ------------------------------------------
    2.2. Venituri nete
realizate de familie din
cresterea si valorificarea
animalelor:
                              ........  .....*)   .......*)   ........
                              ........  .....*)   .......*)   ........
                              ........  .....*)   .......*)   ........
                              ........  .....*)   .......*)   ........
     2.3. Venituri nete
realizate de familie din
cresterea si valorificarea
pasarilor:                              .....*)   .......*)   ........
    2.4. Venituri nete
realizate de familie din
apicultura/sericicultura:               .....*)   .......*)   ........
    2.5. Venituri nete
realizate de familie din
arende, chirii, rente,
dobanzi, valorificarea unor
bunuri mobile si imobile:                         .......*)   ........
         2.6. Alte venituri:                      .......*)   ........
    2.7. Bunuri in proprietate
ce pot fi valorificate, inclusiv
economii sau depozite bancare,
titluri de valoare, actiuni etc.
...............................              *)   .......*)   ........
    3. La data prezentei cereri, familia pe care o reprezint nu beneficiaza de ajutor social si nu a depus o alta cerere pentru obtinerea acestuia.
    4. Am luat cunostinta despre obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii privind ajutorul social, nr. 67/1995, si voi comunica in scris primarului orice modificare cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei pe care o reprezint.
    5. Veniturile nete realizate de familia pe care o reprezint se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pag. 2 a cererii) si veniturile familiale (pag. 3 a cererii).

                          Semnatura titularului,
                           ....................

    *) Se completeaza de personalul din serviciile specializate ale primarului.

    CATEGORII DE VENITURI CE SE IAU IN CONSIDERARE LA STABILIREA
                       AJUTORULUI SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------
  Cod                    Categoria de venituri
-----------------------------------------------------------------------
  01   Salariul si alte drepturi salariale, inclusiv cele obtinute in
       temeiul unei conventii civile in executare, care nu au caracter
       ocazional
-----------------------------------------------------------------------
  02   Castigul lunar realizat prin munca temporara si orice alte sume
       primite ca plata a muncii
-----------------------------------------------------------------------
  03   Venitul lunar realizat ca intreprinzator particular, membru
       asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate
       independenta
-----------------------------------------------------------------------
  04   Ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau
       alocatia de sprijin
-----------------------------------------------------------------------
  05   Pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si
       cele stabilite pentru cinstirea eroilor- martiri si a urmasilor
       acestora
-----------------------------------------------------------------------
  06   Pensia de agricultor
-----------------------------------------------------------------------
  07   Pensia suplimentara din sistemul asigurarilor sociale de stat si
       pensia suplimentara pentru pensionarii militari
-----------------------------------------------------------------------
  08   Indemnizatia de ingrijire acordata pensionarilor incadrati in
       gradul I de invaliditate
-----------------------------------------------------------------------
  09   Ajutorul social stabilit pe baza legislatiei de pensii
-----------------------------------------------------------------------
  10   Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii
       nr. 42/1990, republicata
-----------------------------------------------------------------------
  11   Indemnizatia, sporul si renta ce se acorda invalizilor,
       veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991,
       cu modificarile ulterioare
-----------------------------------------------------------------------
  12   Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive
       politice (Decretul-lege nr. 118/1990, republicat)
-----------------------------------------------------------------------
  13   Indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din
       justitie din considerente politice
-----------------------------------------------------------------------
  14   Ajutorul banesc lunar stabilit conform art. 14 din Legea nr.
       23/1969 privind executarea pedepselor
-----------------------------------------------------------------------
  15   Drepturi acordate persoanelor handicapate, conform Legii nr.
       53/1992
-----------------------------------------------------------------------
  16   Salariul platit pentru ingrijirea, supravegherea si acordarea
       de ajutor permanent unei persoane handicapate (Legea nr.
       53/1992)
-----------------------------------------------------------------------
  17   Alocatia de intretinere pentru minorii dati in plasament
       familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii sau
       persoane
-----------------------------------------------------------------------
  18   Alocatia de stat pentru copii
-----------------------------------------------------------------------
  19   Bursa sociala pentru elevi si studenti
-----------------------------------------------------------------------
  20   Bursa de studii pentru studenti
-----------------------------------------------------------------------
  21   Suma provenita din creante legale sau din conventii civile de
       intretinere aflate in executare
-----------------------------------------------------------------------
  22   Alte venituri lunare
-----------------------------------------------------------------------

    MODEL 2

                                                   TITULAR
                                                   -------
    Numarul de inregistrare a cererii         Nume: .............
    .........../.............                 Prenume: ..........

-----------------------------------------------------------------------

                  FISA DE CALCUL (RECALCULARE)
                      AL AJUTORULUI SOCIAL

  1. Numarul total al membrilor de familie
care se iau in calcul la stabilirea ajutorului
social                                                 ......... pers.
  2. Venit net lunar pe familie                        ......... lei
    din care:
    2.1. Total venituri nete lunare individuale
realizate de membrii familiei                          ......... lei
    2.2. Venituri nete lunare realizate din
agricultura                                            ......... lei
    2.3. Venituri nete lunare realizate din
cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor,
albinelor etc.                                         ......... lei
    2.4. Alte venituri nete lunare realizate
de familie                                             ......... lei
  3. Majorari ale veniturilor nete lunare              ......... lei
    din care:
    3.1. Numar membri de familie care realizeaza
venituri |_| X 5000 lei                                ......... lei
   (salariati, conventie civila, activitati
         pe cont propriu)
    3.2. Numar membri de familie peste 5
         |_| X 25.000 lei                              ......... lei
  4. Nivelul venitului net stabilit in conditiile
legii + majorarile calculate la pct. 3                  ........ lei
  5. CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL:
    a) calculat (pct. 4 - pct. 2):                     ......... lei
    b) propus:                                         ......... lei
    Se acorda incepand cu data de: ..........

    INTOCMIT                                   Viza de control
                                             financiar preventiv
-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------

                     DISPOZITIA PRIMARULUI Nr. ...../........

     Incepand cu data de ............., ajutorul social
            *)
    ___
    | |  se stabileste in cuantum de ....... lei
    ---
    ___
    | |  se respinge
    ---
    ___
    | |  se modifica in cuantum de ....... lei
    ---
    ___
    | |  se suspenda
    ---
    ___
    | |  inceteaza
    ---
    Motivul: ..........................................................
.......................................................................

                                              PRIMAR,

    *) Se marcheaza cu "X" dispozitia data.

-----------------------------------------------------------------------
                                           FORMAT A4/t2


             EVIDENTA DREPTULUI STABILIT

    Data acordarii dreptului: ............................
    Vize trimestriale privind prezentarea adeverintelor de la oficiul fortei de munca de catre persoanele apte de munca din familie

-----------------------------------------------------------------------
  Nr. |     Data (zi, luna, an) prezentarii adeverintelor pentru:
 crt. | ---------------------------------------------------------------
      |         Sot           |      Sotie      |    Copii
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------
      |                       |                 |
-----------------------------------------------------------------------

                                              Data (zi, luna, an)
    Suspendarea platii                        ...................
    Incetarea platii                          ...................
    Repunerea in plata                        ...................
    Recalcularea cuantumului ajutorului social s-a realizat pentru motivul:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................


    MODEL 3A

    PRIMAR
    MUNICIPIU (SECTOR), ORAS, COMUNA
    .................................
    Nr. ......../........


                COMUNICARE

    privind    - stabilirea                    *)
               - modificarea                  [ ]
               - suspendarea                  [ ]
               - incetarea ajutorului social  [ ]

    In baza dispozitiei primarului, nr. ......., incepand cu data de ...... se stabileste/modifica/suspenda/inceteaza ajutorul social in cuantum de ........ lei, acordat familiei d-lui (d-nei) ..........., potrivit cererii nr. ......., cu domiciliul in localitatea ........., str. .............. nr. ......., judetul/sectorul .......... .
    Motivul modificarii/suspendarii/incetarii ajutorului social:
.............................................................................................................................................
    Dispozitia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.

                                           PRIMAR,

---------------
    *) Se marcheaza cu "X" dispozitia primarului.

                                                   FORMAT A5


    MODEL 3B

    PRIMAR
    MUNICIPIU (SECTOR), ORAS, COMUNA
    .................................
    Nr. ......./.........


                 COMUNICARE
privind respingerea dreptului la ajutor social

    Potrivit dispozitiei primarului, nr. ......, se respinge cererea dv., inregistrata cu nr. ....., privind acordarea ajutorului social familiei d-lui (d-nei) ..................., cu domiciliul in localitatea ..............., str. .................. nr. ........, judetul/sectorul .................., din urmatoarele motive:
.............................................................................................................................................
    Dispozitia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.

                                        PRIMAR,

                                                         FORMAT A5


    MODEL 4

    Nr. ....../.......

                     CERERE*)

    Subsemnatul(a) ................., domiciliat(a) in localitatea ................., str. ........... nr. .............., bloc ........, sc. ......., ap. ........., sectorul/judetul ........., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ........, eliberat de ...... la data ........, va rog sa-mi eliberati o adeverinta din care sa rezulte ca m-am prezentat la oficiul fortei de munca pentru incadrarea in munca si ca nu am refuzat locul de munca sau cursul de calificare/recalificare oferit.
    Adeverinta imi este necesara pentru a beneficia de ajutor social.

                                        Semnatura .................

.......................................................................

    DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
    Judetul ............
    OFICIUL FORTEI DE MUNCA
    Nr. ....../.......

                   ADEVERINTA*)

    Se adevereste prin prezenta ca dl/dna ................., domiciliat(a) in localitatea ....................., str. .......... nr. ................., nascut(a) la data de ............., este in evidenta oficiului nostru pentru ajutor de somaj/ajutor de integrare profesionala/alocatie de sprijin/in cautarea unui loc de munca, la nr. ............., de la data de ............
    Cuantumul ajutorului este de ................... lei.
    Persoana a solicitat angajarea in munca/nu a refuzat nejustificat repartizarea in munca ce i-a fost oferita si a urmat/urmeaza cursurile de calificare ce i s-au recomandat sau la care a fost inscrisa.

           DIRECTOR,                 SEF OFICIU,

-----------------
    *) Se completeaza de solicitant si se inregistreaza la oficiul fortei de munca.
   *) Se completeaza de oficiul fortei de munca.

                                FORMAT A4


    MODEL 5

    PRIMAR
    MUNICIPIU (SECTOR), ORAS, COMUNA
    .................................
    Nr. ......./.........

                    RAPORT STATISTIC
    privind acordarea ajutorului social, a indemnizatiei de nastere si a ajutorului de urgenta conform Legii nr. 67/1995

                                            luna ....... anul ........
    1. AJUTORUL SOCIAL
       1.1.
----------------------------------------------------------------------------
    |           |         Nr. beneficiari                         |
 Nr.|categoria  |-------------------------------------------------|Sume
crt.|   de      |In plata |Intrati  |Suspendati|iesiti| Existenti |efectiv
    |beneficiari|  la     | sau     |din plata | din  |in plata la|platite
    |           |inceputul|repusi   |in cursul |plata | sfarsitul |(mii
    |           | lunii   |  in     | lunii    | in   | lunii     |lei)
    |           |         | plata   |          |cursul|           |
    |           |         |in cursul|          | lunii|           |
    |           |         | lunii   |          |      |           |
---------------------------------------------------------------------------
 0  |     1     |   2    |      3   |    4     |  5   | 6 = (2+3)-|  7
    |           |        |          |          |      |     (4+5) |
----------------------------------------------------------------------------
 1. |persoane   |        |          |          |      |           |
    |singure    |        |          |          |      |           |
----------------------------------------------------------------------------
 2. |familii cu |        |          |          |      |           |
    |2 persoane |        |          |          |      |           |
-----------------------------------------------------------------------
 3. |familii cu |        |          |          |      |           |
    |3 persoane |        |          |          |      |           |
-----------------------------------------------------------------------
 4. |familii cu |        |          |          |      |           |
    |4 persoane |        |          |          |      |           |
----------------------------------------------------------------------
 5. |familii cu |        |          |          |      |           |
    |5 persoane |        |          |          |      |           |
-----------------------------------------------------------------------
 6. |familii cu |        |          |          |      |           |
    | peste 5   |        |          |          |      |           |
    | persoane  |        |          |          |      |           |
-----------------------------------------------------------------------
    |  TOTAL    |        |          |          |      |           |
-----------------------------------------------------------------------

    1.2.

-----------------------------------------------------------------------
      Cuantum ajutor social               |     Nr.     |  Sume totale
            (lei)                         | beneficiari |   platite
-----------------------------------------------------------------------
               5.000                      |             |
-----------------------------------------------------------------------
        5.000 - 10.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
       10.000 - 20.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
       20.000 - 40.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
       40.000 - 60.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
       60.000 - 80.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
       80.000 - 100.000                   |             |
-----------------------------------------------------------------------
      100.000 - 120.000                   |             |
-----------------------------------------------------------------------
      120.000 - 140.000                   |             |
-----------------------------------------------------------------------
        peste  140.000                    |             |
-----------------------------------------------------------------------
         TOTAL                            |             |
-----------------------------------------------------------------------

    2. INDEMNIZATIA DE NASTERE

    - numar beneficiare:                            ...........
    - total cumulat, de la inceputul anului:        ...........
    - sume platite:                                 ...........
    - total cumulat, de la inceputul anului:        ...........

    3. AJUTOARE DE URGENTA

    - numar beneficiari:                            ...........
    - total cumulat, de la inceputul anului:        ...........
    - sume platite:                                 ...........
    - total cumulat, de la inceputul anului:        ...........

       PRIMAR,                           INTOCMIT,

                                                    FORMAT A4


    MODEL 6

    PRIMAR
    MUNICIPIU (SECTOR), ORAS, COMUNA
    .................................
    Nr. ......../........

                  CERERE
pentru acordarea indemnizatiei de nastere

    Subsemnata ...................., nascuta la data (zi, luna, an) ..............., domiciliata in localitatea ..........., str. ....... nr. ........., bl. ......., sc. ............, ap. ............, telefon .........., sector ........., judetul ............., cod postal ........., posesor al B.I. seria ..........., nr. ........., eliberat de ................, la data de ........., va rog sa-mi aprobati acordarea indemnizatiei de nastere.
    In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 67/1995, solicit indemnizatia de nastere pentru cea de-a 2-a nastere care a avut loc la data de (ziua, luna, anul) ............., iar copilul a fost inregistrat in registrul starii civile (comuna/oras/municipiu) ......., sub numele de .................., cu certificatul de nastere seria ........... nr. ...........
    Anexez alaturat copii dupa certificatele de nastere ale ultimilor 2 copii nascuti de subsemnata.

           Semnatura                  Data ........
       ................

.......................................................................

                 DISPOZITIA PRIMARULUI Nr. .../....

    *)
    [ ] Se stabileste dreptul la indemnizatia de nastere in cuantum de .......... lei.
    [ ] Se respinge cererea pentru indemnizatia de nastere, din urmatoarele motive:
.............................................................................................................................................

                      PRIMAR,

    *) Se marcheaza cu "X" dispozitia data.

                                     FORMAT A4
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 565/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 565 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu