Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 125 din  1 martie 1996

cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 55 din 15 martie 1996


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social si ale Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Consiliile locale, in functie de conditiile specifice, aproba criterii proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate in gospodariile populatiei din mediul rural si, dupa caz, din mediul urban, nominalizate de primar.
    (2) La stabilirea criteriilor proprii de evaluare conform alin. (1) se vor avea in vedere limitele minime ale veniturilor nete prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare pentru principalele categorii de animale si pasari, prevazute in anexa nr. I la prezenta hotarare.
    (3) Limitele minime ale veniturilor nete prevazute la alin. (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor.
    (4) Criteriile prevazute la alin. (1) se afiseaza la sediul consiliului local.
    Art. 2
    (1) Familiile si persoanele singure, care au in proprietate sau in folosinta numai locuinta si bunurile necesare nevoilor familiale, pot beneficia, in conditiile legii, de ajutor social.
    (2) In vederea acordarii ajutorului social, bunurile de natura celor prevazute in anexa nr. II la prezenta hotarare nu sunt considerate bunuri necesare.
    Art. 3
    (1) Familiile si persoanele singure, care au in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile sau imobile peste nivelul celor prevazute la art. 2 alin. (1) din prezenta hotarare, vor declara, la solicitarea lor respective.
    (2) Pe baza sumelor rezultate din valorificarea bunurilor, precum si din utilizarea economiilor sau a disponibilitatilor din conturile bancare si de la C.E.C., se calculeaza perioada de timp in care familia sau persoana singura are asigurat venitul net lunar prevazut la art. 3 din Legea nr. 67/1995. Dreptul la ajutor social se poate acorda, in conditiile legii, de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat perioada de timp astfel stabilita.
    Art. 4
    (1) Persoanele apte de munca, care nu sunt salariate si nu realizeaza venituri cel putin la nivelul salariului minim brut pe tara din alte activitati, se iau in considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net lunar al acesteia, numai daca fac dovada ca s-au prezentat la oficiul fortei de munca pentru incadrare si nu au refuzat un loc de munca cu contract de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, ori cu conventie civila sau un curs de calificare recomandat sau la care au fost inscrise.
    (2) Repartizarea in munca se poate face si de catre primar, pentru realizarea unor actiuni sau lucrari de interes local sau la solicitarea unor persoane fizice.
    (3) Primarul are obligatia sa comunice oficiului fortei de munca beneficiarii de ajutor social care se incadreaza in prevederile alin. (1), pentru a se lua masuri de repartizare in munca cu prioritate a persoanelor in cauza, oferindu-le acestora orice loc de munca.
    Art. 5
    (1) Pentru solutionarea cererii de ajutor social, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale, document care reprezinta proba legala, in caz de atac al dispozitiei primarului pe calea contenciosului administrativ.
    (2) Stabilirea dreptului la ajutor social unor familii sau persoane singure se face, in conditiile legii, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
    (3) In situatia in care cererile depasesc nivelul fondurilor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul local, precum si la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice, primarul are obligatia sa dispuna efectuarea de anchete sociale pentru toti solicitantii de ajutor social. Ancheta sociala este obligatorie si in situatia in care familia sau persoana care solicita ajutor social locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane.
    (4) La efectuarea anchetelor sociale pot participa si reprezentanti ai institutiilor publice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul localitatii, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
    (5) Persoanele care efectueaza ancheta sociala vor evidentia veniturile nete lunare si bunurile nedeclarate sau subevaluate, precum si activitatile potential aducatoare de venituri, desfasurate de catre membrii familiei, pentru a fi luate in calcul la stabilirea dreptului si a cuantumului ajutorului social.
    (6) In cazul familiei sau persoanei singure care solicita ajutorul social si convietuieste in aceeasi gospodarie cu alte familii sau persoane si contribuie impreuna la realizarea unor bunuri si venituri sau la consumul acestora se iau in calcul veniturile totale nete realizate si numarul persoanelor din gospodaria respectiva.
    (7) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin doua persoane care cunosc situatia materiala, sociala si civila a persoanelor din gospodaria solicitantului de ajutor social.
    Art. 6
    La stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure, care a solicitat ajutor social potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, se iau in considerare si drepturile corespunzatoare unor creante legale, cum sunt: alocatia de stat pentru copii, ajutorul de integrare profesionala, ajutorul de somaj, alocatia de sprijin, alte creante legale care pot fi valorificate.
    Art. 7
    In vederea aplicarii prevederilor art. 17 din Legea nr. 67/1995, primarul va desemna, prin dispozitie scrisa, persoanele care raspund de efectuarea anchetelor sociale, de calculul si acordarea vizei de control financiar preventiv pentru stabilirea si plata ajutoarelor sociale.
    Art. 8
    (1) Plata ajutorului social se face lunar, pe baza de stat de plata, mandat postal sau prin cont curent; data platii si modalitatea de plata se stabilesc de catre primar si se afiseaza la consiliul local.
    (2) Primarul poate organiza plata integrala sau partiala a ajutorului social prin acordarea, pentru toti sau pentru o parte dintre membrii familiei, a unor alimente, medicamente, rechizite scolare pentru copii, precum si prin plata intretinerii legal stabilite de catre asociatiile de locatari, sau a combustibilului pentru incalzire.
    Art. 9
    (1) Pentru toate sumele ce vor fi platite cu titlu de ajutor social, primarul va dispune reanalizarea cererilor aprobate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si a documentelor care au stat la baza acordarii acestui drept, urmand sa stabileasca, prin dispozitie, mentinerea dreptului la ajutor social, modificarea cuantumului sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutor social.
    (2) Primarul poate dispune si reanalizarea cererilor aprobate ulterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru a verifica indeplinirea obligatiei prevazute la art. 12 din Legea nr. 67/1995.
    (3) In cazul constatarii incalcarii dispozitiilor legale cu privire la stabilirea si plata ajutorului social, primarul are obligatia sa dispuna masurile legale pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit si, daca este cazul, sa sesizeze organele de cercetare penala.
    Art. 10
    Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social, cu semnatura primarului, se afiseaza la sediul consiliului local.
    Art. 11
    Formularele necesare aplicarii prevederilor Legii nr. 67/1995 se asigura de catre consiliile locale din fonduri prevazute in bugetele locale.
    Art. 12
    Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum si modalitatile de plata a drepturilor reglementate de lege, modificate si completate potrivit prevederilor prezentei hotarari, sunt cele prezentate in anexa nr. III.
    Art. 13
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor pot emite precizari, in conditiile legii, pentru solutionarea unor probleme in legatura cu stabilirea dreptului si a modalitatilor de plata a ajutorului social.
    Art. 14
    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului ce se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevad in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Stabilirea locului si plata ajutorului ce se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de catre centrele militare judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 15
    (1) Primarul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, in conditiile legii, in limita fondurilor prevazute in bugetul local.
    (2) Ajutoarele prevazute la alineatul precedent pot fi acordate, in conditiile legii, in limita fondurilor prevazute in bugetul local si la propunerea directiilor judetene de munca si protectie sociala, respectiv a Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    (3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, in conditiile legii, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie.
    (4) Acordarea de ajutoare de urgenta se face pe baza de ancheta sociala.
    Art. 16
    Anexele nr. I, II si III fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 martie 1996.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga, cu exceptia art. 8 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 565 din 28 iulie 1995 si orice alte dispozitii contrare.

                      PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

                           Secretar de stat,
                           seful Departamentului pentru
                           Administratie Publica Locala,
                           Octav Cozmanca


    ANEXA 1


                    CRITERII
privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate in gospodarie, care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiind necesare nevoilor familiale
--------------------------------------------------------------------------------
                                                    Limita minima de venit
           Principalele categorii de animale        (lei/an si unitate)
                       si pasari              ----------------------------------
                                                      Zona de fertilitate
                                              ----------------------------------
                                               I, II si III          IV si V
--------------------------------------------------------------------------------
   - Bovine:
     - vaci, bivolite                           300.000               180.000
     - boi, bivoli                              500.000               300.000
     - vitei pana la 6 luni                     100.000                60.000
     - taurasi                                  200.000               120.000
  -  Porcine                                    100.000                60.000
  -  Ovine                                       20.000                12.000
  -  Caprine                                     20.000                12.000
  - Cabaline:
    - cai                                       600.000               360.000
    - magari                                    200.000               120.000
    - catari                                    300.000               180.000
  - Pasari:
    - rate                                        8.000                 5.000
    - gaini                                      10.000                 7.000
    - gaste                                      12.000                 6.000
    - curci                                      15.000                10.000
  - Familii de albine                            20.000                20.000
  - Iepuri de casa                               10.000                 6.000
  - Nurci, nutrii                                15.000                15.000
--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------
    NOTA:
    Consiliul local va stabili si va aproba limite minime de venit si pentru alte categorii de animale si pasari, precum si pentru bunuri realizate in gospodarie care se valorifica pe piata (fructe, obiecte de uz casnic si gospodaresc, imbracaminte, incaltaminte etc.).

    ANEXA 2

               BUNURI IN PROPRIETATE SAU IN FOLOSINTA
care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale in sensul art. 6 alin. (28) din Legea nr. 67/1995
    1. Motociclete*) si scutere*)
    2. Autoturisme*), autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, rulote, autobuze, microbuze si alte mijloace de transport
    3. Tractoare
    4. Combine, semanatori, seceratori si alte utilaje agricole cu tractiune mecanica
    5. Prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de daracit, cazane de fabricat rachiu, ferastraie mecanice pentru lemn
    6. Tablouri si obiecte de arta
    7. Bijuterii si obiecte ornamentale din metale pretioase
    8. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei; terenuri intravilane
    9. Terenuri agricole in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane, in medie pe membru de familie
   10. Alte bunuri stabilite de consiliul local.
-------------------
    *) Se excepteaza mijloacele de transport adaptate, din proprietatea persoanelor handicapate.


    ANEXA 3

               NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum si modalitatile de plata a drepturilor reglementate de lege
    I. Ajutorul social
    Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social
    1.1.- Primarul organizeaza activitatea de primire, inregistrare si solutionare a cererilor pentru acordarea ajutorului social, asigurand evidenta si plata drepturilor stabilite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    1.2.- Cererea pentru acordarea ajutorului social (modelul nr. 1) se completeaza de catre unul dintre membrii familiei care are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile sau, in cazurile prevazute de lege, de catre tutorele sau curatorul persoanei din familia indreptatita. Persoana care completeaza si depune cererea la primar este titularul ajutorului social, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
    Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune si se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala domiciliaza titularul sau, dupa caz, la primarul localitatii in a carei raza teritoriala au resedinta cetatenii straini sau apatrizi.
    1.3.- Cererea pentru acordarea ajutorului social este insotita de declaratia titularului (modelul nr. 1A) cu privire la detinerea in proprietate sau in folosinta a bunurilor de natura celor prevazute in anexa nr. II la prezenta hotarare.
    1.4.- La depunerea cererii se prezinta acte (copie legalizata sau certificata de functionarul desemnat de primar sau originalul) din care sa rezulte datele de identificare a titularului, numarul membrilor de familie ce se vor lua in considerare la stabilirea dreptului la ajutor social, precum si veniturile nete realizate de membrii familiei, dupa cum urmeaza:
    - buletinul de identitate al titularului si al celorlalti membri de familie, pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania se prezinta carnetul de identitate sau legitimatia provizorie;
    - actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul (copie);
    - certificatele de nastere ale copiilor (copii);
    - certificatul de casatorie (copie);
    - adeverinte de elev sau de student, eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinta de elev sau de student se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
    - hotararea de adoptie sau de incredintare a minorului potrivit legii (copie);
    - hotararea judecatoreasca, actualizata, privind obligatia legala de intretinere (copie);
    - adeverinte de la oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca din familie, cu exceptiile stabilite de lege, eliberate in luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau in luna anterioara;
    - talonul de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin, reprezentand drepturi cuvenite pentru ultima luna completa;
    - adeverinte din care sa rezulte venitul brut si net, realizate in luna anterioara depunerii cererii de acordare a ajutorului social, de catre persoanele incadrate in munca (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi banesti sau in natura); potrivit art. 1 din Legea nr. 68/1993 persoanele juridice si fizice care angajeaza personal salariat cu contract de munca (norma intreaga) sunt obligate sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara;
    - adeverinta de salariu net, din luna curenta sau, dupa caz, din luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social, eliberata de inspectoratul de stat teritorial pentru handicapati, pentru persoana care are in ingrijire permanenta o persoana handicapata;
    - taloane sau adeverinte de pensie, de ajutor social, in conditiile legii pensiilor si asigurarilor sociale de stat, precum si pentru alte indemnizatii si sporuri, din ultima luna platita; se iau in calculul veniturilor si pensiile suplimentare;
    - adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege, eliberate cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora la primar;
    - procesul-verbal de impunere si/sau declaratia de impunere, privind impozitul pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pentru anul curent;
    - declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 67/1995;
    - alte acte doveditoare privind veniturile realizate, considerate necesare de catre titularul ajutorului social sau de catre primar.
    1.5.- Actele de identificare si cele privind numarul membrilor familiei pentru acordarea ajutorului social, in cazul refugiatilor stabiliti in Romania, vor fi cele de care dispun acestia potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    1.6.- In legatura cu prezentarea adeverintei de la oficiul fortei de munca se au in vedere urmatoarele:
    - persoanele care nu sunt salariate, dar realizeaza venituri din alte activitati, cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, nu au obligatia sa prezinte adeverinte de la oficiul fortei de munca;
    - persoanele care au implinit varsta de 62 de ani barbatii si 57 de ani femeile, indiferent daca au desfasurat sau nu activitati salariale, nu au obligatia sa prezinte adeverinte de la oficiul fortei de munca;
    - minorii in varsta de peste 16 ani au obligatia sa prezinte adeverinta, daca nu urmeaza cursuri la invatamantul de zi si nu realizeaza venituri cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
    In situatia in care persoana apta de munca si obligata sa prezinte adeverinta de la oficiul fortei de munca refuza un loc de munca oferit sau frecventarea unui curs de calificare, adeverinta nu i se mai elibereaza decat dupa o perioada in care a fost incadrata in munca sau a realizat venituri din alte activitati cel putin la nivelul salariului minim de baza brut pe tara.
    La depunerea cererii de ajutor social se ia in considerare si refuzul solicitantului pentru locurile de munca oferite de primar in conditiile art. 4 alin. (2) din prezenta hotarare.
    1.7.- Functionarul desemnat pentru primirea si inregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social (modelul nr. 1 ) va verifica corectitudinea inregistrarilor, avand in vedere urmatoarele:
    - datele de identificare a titularului si a celorlalti membri ai familiei se completeaza cu respectarea spatiilor destinate informatiilor respective; spatiile rezervate pentru coduri se completeaza de catre functionar, in vederea prelucrarii automate a datelor;
    - numarul membrilor de familie, completat in spatiul rezervat, se refera numai la membrii de familie care se iau in considerare la stabilirea dreptului la ajutor social [conform art. 2 si art. 5 alin. (1) din lege]. Nu se iau in considerare in numarul membrilor de familie persoanele aflate in intretinerea statului (in institutii de asistenta sociala, pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, in unitati de invatamant special cu internat, in detentie etc.);
    - veniturile nete realizate de familie se compun din veniturile individuale, realizate lunar din salarii, pensii, ajutoare de somaj, indemnizatii, sporuri, alocatii de stat pentru copii, burse sociale sau de studii, creante legale care pot fi valorificate, conventii civile de intretinere aflate in executare etc. si din veniturile in bani sau in natura realizate de familie din agricultura, zootehnie etc.;
    - veniturile nete individuale realizate de membrii familiei se completeaza de catre titular la pag. 2 din cererea pentru acordarea ajutorului social. Tabelul se va completa dupa consultarea categoriilor de venituri prevazute la pag. 4 din cerere; titularul va inscrie, pentru fiecare membru de familie, codul si suma corespunzatoare veniturilor realizate, daca unii membri din familie nu realizeaza venituri, in coloana "Total" se inscrie "0";
    - veniturile realizate de intreaga familie se refera la anul calendaristic curent si se completeaza in cererea pentru acordarea ajutorului social la pag. 3, "Venituri familiale", si anume:
    - veniturile nete anuale realizate din agricultura, conform actului de impunere emis pe numele contribuabilului (veniturile lunare corespunzatoare se calculeaza si se completeaza de catre functionar); daca exista mai multi proprietari aflati in indiviziune, in functie de numarul acestora se va inscrie partea din venitul net ce revine familiei titularului de ajutor social din venitul net prevazut in actul de impunere;
    - veniturile anuale si lunare realizate din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc. se completeaza de catre functionar pe baza criteriilor proprii, aprobate de consiliul local, si a numarului de animale, pasari, stupi de albine etc., declarate de solicitant, pentru el si pentru membrii familiei sau, dupa caz, din gospodarie, la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau ulterior;
    - veniturile anuale realizate de familie din arende, chirii, rente, dividende, economii la C.E.C., depozite in conturi bancare, precum si din valorificarea unor bunuri din proprietate sau realizate in gospodarie si nominalizate de primar, se inscriu de catre titular in cererea pentru acordarea ajutorului social, functionarul calculand venitul net lunar corespunzator.
    In situatia in care familia sau persoana singura, care a solicitat ajutor social, convietuieste cu alte familii sau persoane si contribuie impreuna cu acestea la realizarea unor bunuri sau venituri ale gospodariei, veniturile nete anuale si lunare se stabilesc pe baza venitului mediu net ce revine pe persoana.
    1.8.- La verificarea completarii cererii pentru acordarea ajutorului social, functionarul desemnat de primar confrunta datele inscrise in aceasta cu cele din actele doveditoare, dupa care certifica, prin semnatura, concordanta si inregistreaza cererea intr-un registru special; numarul din acest registru se completeaza de catre functionar pe cererea pentru acordarea ajutorului social.
    1.9.- Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, precum si cele emise ulterior de catre primar; documentele se pastreaza si se completeaza sau se modifica ori de cate ori intervin schimbari in componenta sau in cuantumul veniturilor familiei. Schimbarile intervenite dupa depunerea cererii pentru acordarea ajutorului social, referitoare la veniturile familiei (gospodariei) si la numarul membrilor, se comunica in scris de catre titular, iar cele care rezulta din anchetele sociale se anexeaza la documentatia existenta.
    1.10.- In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social sau a modificarii / incetarii platii ajutorului social, primarul dispune efectuarea anchetei sociale, daca exista dubii, sesizari sau in alte cazuri motivate.
    2. Alte precizari privind solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social
    2.1. - In cazul sotilor despartiti in fapt, care nu au domiciliul comun, unul dintre soti, exercitandu-si singur drepturile si indatoririle fata de copiii lui minori, poate beneficia de ajutor social, in conditiile legii, prezentand orice mijloace de proba legale cu privire la veniturile celuilalt sot; existenta unei hotarari judecatoresti privind stabilirea pensiei de intretinere este relevanta in acest sens.
    2.2. - Persoana singura, necasatorita, care are in intretinere un copil minor a carui paternitate nu a fost stabilita, poate beneficia de ajutor social, in conditiile legii, in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 67/1995; dovada lipsei veniturilor din creante legale de intretinere se poate face potrivit art. 7 alin. (2) si art. 9 alin. (2) din lege.
    2.3. - In cazul in care intr-o gospodarie convietuiesc mai multe familii, iar in evidentele oficiale figureaza cu venituri numai una dintre ele, in vederea stabilirii veniturilor nete realizate de fiecare familie, situatia se analizeaza pe baza de ancheta sociala, in conditiile prevazute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 si de art. 5 alin. (6) din prezenta hotarare, urmand ca primarul sa decida asupra dreptului la ajutor social.
    2.4. - Atunci cand unul sau ambii soti, persoane apte de munca, nu sunt salariati si nu realizeaza venituri din alte activitati cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, daca nu prezinta adeverinte de la oficiul fortei de munca conform prevederilor art. 5 alin. (1 ) si ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, nu se vor lua in considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net pe familie, dar nu pot fi exclusi de la dreptul de a formula cererea pentru acordarea ajutorului social, daca au copii minori; in aceasta situatie, unul dintre soti poate depune cererea pentru acordarea ajutorului social, iar in numarul membrilor de familie pentru stabilirea nivelului de venit net lunar, prevazut la art. 3 alin. (1) din lege, se va lua in considerare numai numarul copiilor minori si, dupa caz, sotul care a prezentat adeverinta de la oficiul fortei de munca. La determinarea cuantumului ajutorului social se vor lua in calcul veniturile nete realizate de parinti, potrivit obligatiei legale de intretinere conform Codului familiei.
    2.5. - Primarul va stabili persoanele cele mai indreptatite sa beneficieze de masa la cantina de ajutor social din cadrul familiilor sau persoanelor singure care beneficiaza, in conditiile legii, de ajutor social si perioada de acordare, dand prioritate copiilor, persoanelor bolnave si persoanelor in varsta.
    3. Determinarea cuantumului ajutorului social
    3.1. - In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social, functionarul completeaza Fisa de calcul (recalculare) al ajutorului social (modelul nr. 2), pe baza datelor din cererea titularului.
    Fisa se completeaza dupa cum urmeaza:
    - datele de identificare (numarul si data inregistrarii, numele si prenumele titularului) sunt preluate din cererea pentru acordarea ajutorului social;
    - la pct. 1 - numarul total al membrilor de familie este cel declarat
    - la pct. 2 -venitul net lunar pe familie se calculeaza prin totalizarea sumelor din cererea titularului pentru acordarea ajutorului social privind:
    a) veniturile nete lunare rezultate din insumarea veniturilor individuale realizate de membrii familiei, asa cum au fost mentionate la pag. 2 din cerere;
    b) veniturile nete lunare realizate din agricultura, respectiv suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.1. din cerere;
    c) veniturile nete lunare realizate din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc., respectiv suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.2., 2.3. si 2.4. din cerere;
    d) veniturile nete lunare realizate de familie din economii la C.E.C., depozite in conturi bancare, precum si din valorificarea unor bunuri din proprietate, respectiv veniturile lunare de la pct. 2.5. si 2.6. din cerere;
    e) alte venituri nete lunare realizate de familie din arende, chirii, rente, dividende, din valorificarea unor bunuri realizate in gospodarie etc., respectiv veniturile lunare de la pct. 2.7. din cerere;
    - la pct. 3 - majorari ale nivelului veniturilor nete lunare prevazut de lege:
    a) se completeaza numai in cazul in care in familie exista persoane care lucreaza in baza unui contract de munca, a unei conventii civile sau care realizeaza venituri din activitati pe cont propriu [conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 67/1995];
    b) se completeaza numai pentru familiile cu peste 5 membri [conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995];
    - la pct. 4 - la nivelul venitului net corespunzator componentei familiei, prevazut de lege, se adauga sumele stabilite la pct. 3 de mai sus;
    - la pct. 5 - se calculeaza perioada de timp (numar de luni), posibila de acoperire a nivelului de venit net lunar prevazut de lege, prin utilizarea veniturilor realizate din economii la C.E.C., depozite in conturi bancare, precum si din valorificarea unor bunuri din proprietate, inscrise la pct. 2.d) de mai sus;
    - la pct. 6 - se inscrie cuantumul ajutorului social calculat ca diferenta intre sumele totale de la pct. 4 si pct. 2 de mai sus. Daca din calcul rezulta un cuantum al ajutorului social mai mic de 5.300 lei, se acorda 5.300 lei.
    Calculul ajutorului social nu se efectueaza in situatia in care rezultatul de la pct. 5 de mai sus este supraunitar (mai mare decat 1), respectiv perioada de timp depaseste o luna.
    Fisa de calcul al ajutorului de somaj se semneaza de catre persoana care a efectuat calculele si se vizeaza pentru control financiar preventiv.
    3.2. - Documentatia este prezentata primarului, care, in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, decide asupra dreptului la ajutor social, prin dispozitie scrisa.
    Pe baza dispozitiei primarului se intocmeste, dupa caz, Comunicarea privind stabilirea ajutorului social (modelul nr. 3A) sau Comunicarea privind respingerea dreptului la ajutor social (modelul nr. 3B), documente care se transmit titularului de ajutor social in termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei primarului.
    3.3. - Pe versoul fisei de calcul al ajutorului social se inscriu date in legatura cu prezentarea adeverintelor eliberate de oficiul fortei de munca (potrivit prevederilor art. 13-16 din Legea nr. 67/1995).
    3.4. - In cazul recalcularii cuantumului ajutorului social, fisa de calcul / recalculare va avea acelasi numar de inregistrare ca cea anterioara, completat cu un numar secvential care indica numarul fiselor deschise pentru acelasi titular de ajutor social.
    Pe baza datelor din noua fisa se emite dispozitia primarului. In termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei se transmite titularului Comunicarea privind modificarea ajutorului social (modelul nr. 3A).
    4. Suspendarea si incetarea platii ajutorului social
    4.1. - Plata ajutorului social se suspenda in cazul in care beneficiarul, persoana singura si apta de munca, care nu este salariata si nu realizeaza venituri din alte activitati, la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, nu prezinta la 3 luni adeverinta de la oficiul fortei de munca, eliberata pe baza de cerere scrisa (modelul nr. 4), sau talonul de plata, din ultima luna, a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin. Pe perioada in care persoana beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin se prezinta, la 3 luni, Carnetul de evidenta, vizat pentru luna curenta de catre oficiul fortei de munca.
    Suspendarea platii ajutorului social se face incepand cu a doua luna dupa expirarea perioadei de 3 luni platite.
    4.2. - In cazurile in care primarul se sesizeaza, din oficiu sau la initiativa unor persoane fizice sau juridice, ca titularului de ajutor social i s-au schimbat conditiile pentru acordarea acestui drept, plata se suspenda pana la clarificarea situatiei prin ancheta sociala.
    Primarul poate suspenda plata ajutorului social prin dispozitie, in cazul in care constata, prin ancheta sociala, ca, sumele acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei.
    4.3. - Recuperarea debitelor constatate se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 67/1995.
    4.4. - In cazul in care familia sau persoana singura care primeste ajutor social isi schimba domiciliul, titularul va putea solicita, in conditiile legii, ajutor social primarului localitatii in care are noul domiciliu, caruia ii va prezenta o adeverinta de incetare a platii, emisa de primarul localitatii in care a avut anterior domiciliul.
    5. Raportarea lunara privind ajutorul social
    5.1. - Primarii comunica, pana la data de 10 a fiecarei luni, la directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, date statistice referitoare la aplicarea Legii nr. 67/1995 - Raport statistic privind acordarea ajutorului social, a indemnizatiei de nastere si a ajutorului de urgenta, conform Legii nr. 67/1995 (modelul nr. 5).
    5.2. - In cazul actualizarii nivelurilor veniturilor prevazute de Legea nr. 67/1995 pentru calculul ajutorului social, intervalele de cuantumuri prevazute in raportul statistic (modelul nr. 5) se modifica si se comunica de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin directiile judetene de munca si protectie sociala si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    II. Indemnizatia de nastere
    Indemnizatia de nastere se acorda la cerere, o singura data, pentru fiecare copil nascut, incepand cu cel de-al doilea (modelul nr. 6).
    Cererea se depune la primarul localitatii in care domiciliaza mama.
    La cerere se anexeaza copia de pe certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita indemnizatia de nastere, precum si al unui copil nascut anterior.
    Drepturile privind indemnizatia de nastere neridicate la data intrarii in vigoare a Legii nr. 67/1995 se stabilesc si se acorda la nivelul sumelor prevazute de reglementarile legale in vigoare la data nasterii copilului.

    MODELUL Nr. 1
    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAS, COMUNA
    ..........................................
    Numar de inregistrare ....................
    Ziua .... luna ........ anul .............

                        CERERE
            pentru acordarea ajutorului social

    Subsemnatul(a) ..................., avand calitatea de ..................,
                  (numele si prenumele),         (sot, sotie, tutore, curator)
    nascut(a) la data de ................., domiciliat(a) in localitatea ......
                        (ziua, luna, anul)                  (codul, denumirea)
    str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ..., oficiul postal
      (codul, denumirea)
    judetul/sectorul ..............., posesor al buletinului de identitate
 (carnet de identitate, legitimatie provizorie) seria ......... nr. ...........,
 eliberat de ..............., la data de ..........., va rog sa aprobati
 acordarea de ajutor social lunar familiei pe care o reprezint.
 Declar pe propria raspundere urmatoarele:
    1. Familia pentru care solicit ajutor social este compusa din ............. membri, dupa cum lucreaza:
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.               Data nasterii    Categoria socioeconomica*)    Codul numeric
 crt.  Numele si (ziua, luna, anul)  --------------------------    personal*)
      prenumele                      Denumirea        Codul
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Sot
--------------------------------------------------------------------------------
 2. Sotie
--------------------------------------------------------------------------------
 3. Copii
--------------------------------------------------------------------------------
 4.
--------------------------------------------------------------------------------
 5.
--------------------------------------------------------------------------------
 6.
--------------------------------------------------------------------------------
 7.
--------------------------------------------------------------------------------
 8.
--------------------------------------------------------------------------------
 9.
--------------------------------------------------------------------------------
 10.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------
    *) Se completeaza: salariat = 1; somer = 2; pensionar = 3; mic meserias = 4;
                       taran = 5; elev = 6; student = 7; alte categorii = 8.
    *) Se preia din buletinul de identitate sau din certificatul de nastere.

    NOTA:
   In cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexa.

                           - 2 -

       VENITURI INDIVIDUALE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.            Veniturile nete individuale lunare*) realizate din:       TOTAL
crt. Numele si  ---------------------------------------------------------
     prenumele  *) Suma *) Suma *) Suma *) Suma *) Suma *) Suma     (lei)
             Codul(lei)codul(lei)codul(lei)codul(lei)codul(lei)codul(lei)
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL VENITURI
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
    *) In cazul in care o persoana realizeaza mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor si a cuantumurilor veniturilor respective pe randul urmator.
    *) Codurile corespunzatoare veniturilor realizate se preiau din lista categoriilor de venituri ce se iau in considerare la stabilirea ajutorului social (pag. 4).

                          - 3 -

    2. Venituri familiale
    2.1. Venituri nete realizate de
        familie din agricultura:    Suprafata    Venitul net    Venitul net
                                     (ha)          anual            lunar
                                                   (lei)            (lei)
                                  --------------------------------------------
    - teren agricol             .............  .............  *) ............

    - cultivarea si valorificarea
    zarzavaturilor si a legumelor
    si exploatarea pepinierelor
    viticole si pomicole        .............  .............  *) ............
    - alte venituri             .............  .............  *) ............

                                 Categoria   Nu-   Venitul net   Venitul net
                                            marul   anual           lunar
                                                    (lei)           (lei)
                                ------------------------------------------------
   2.2. Venituri nete realizate
        de familie din cresterea
        si valorificarea
        animalelor: .......... ......... *) ....... *)  ..........
                               .......... ......... *) ....... *)  ..........
                               .......... ......... *) ....... *)  ..........
                               .......... ......... *) ....... *)  ..........
   2.3. Venituri nete realizate
        de familie din cresterea
        si valorificarea
        pasarilor:             .......... ......... *) ....... *) ..........
                               .......... ......... *) ....... *) ..........
                               .......... ......... *) ....... *) ..........
                               .......... ......... *) ....... *) ..........
   2.4. Venituri nete realizate
        de familie din
        apicultura /
        sericicultura:                     ........ *) ....... *) ..........

   2.5. Venituri nete realizate
       de familie din economii,
       depozite bancare                                ........ *) .........
   2.6. Venituri nete realizate
        din valorificarea
        unor bunuri in proprietate                     ........ *) ..........
   2.7. Alte venituri nete realizate
       de familie din arende, chirii,
       rente, dividende, din
       valorificarea unor bunuri
       realizate in gospodarie
       etc.                                           ......... *)  .........

    3. La data prezentei cereri, familia pe care o reprezint nu beneficiaza de ajutor social si nu a depus o alta cerere pentru obtinerea acestuia.
    4. Am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social si voi comunica in scris primarului orice modificare cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei pe care o reprezint.
    5. Veniturile nete realizate de familia pe care o reprezint se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pag. 2) si din veniturile familiale (pag. 3).

                                           Semnatura titularului,
                                          ...........................

---------------------
    *) Se completeaza de catre functionarul de la consiliul local.

                            - 4 -

           CATEGORII DE VENITURI CE SE IAU IN CONSIDERARE
                LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL
--------------------------------------------------------------------------------
 Codul    Categoria de venituri            Codul    Categoria de venituri
--------------------------------------------------------------------------------
01 Salariul si alte drepturi salariale,   12 Indemnizatia lunara acordata
  inclusiv cele obtinute in temeiul unei   persoanelor persecutate din motive
  conventii civile ..........  in execu-   politice (Decretul-lege nr. 118/1990,
  tare, care nu au caracter ocazional      republicat)
---------------------------------------- ---------------------------------------
02 Castigul lunar realizat prin munca     13 Indemnizatia lunara acordata magis-
   temporara si orice alte sume primite      tratilor inlaturati din justitie
   ca plata a muncii                         din considerente politice
---------------------------------------  ---------------------------------------
03 Venitul lunar realizat ca antreprinza- 14 Ajutorul banesc lunar stabilit con-
   tor particular, membru asociat sau        form art. 14 din Legea nr. 23/1969
   persoana autorizata sa desfasoare o       privind executarea pedepselor
   activitate independenta
--------------------------------------- ----------------------------------------
04 Ajutorul de somaj, ajutorul de inte-  15 Drepturi acordate persoanelor handi-
   grare profesionala sau alocatia de       capate, conform Legii nr. 53/1992
   sprijin
-------------------------------------- -----------------------------------------
05 Pensia de asigurari sociale de stat   16 Salariul platit pentru ingrijirea,
  pentru militari I.O.V.R. si cea sta-     supravegherea si acordarea de ajutor
  lita pentru cinstirea eroilor-martiri    permanent unei persoane handicapate,
  si a urmasilor acestora                  conform Legii nr. 53/1992
-------------------------------------- -----------------------------------------
06 Pensia de agricultor               17 Alocatia de intretinere pentru minorii
                                          dati in plasament familial sau incre-
                                          dintati, potrivit legii, unor familii
                                          sau persoane
------------------------------------- ------------------------------------------
07 Pensia suplimentara din sistemul
   asigurarilor sociale de stat si     18 Alocatia de stat pentru copii
   pensia suplimentara pentru
   pensionarii militari
------------------------------------- ------------------------------------------
08 Indemnizatia de ingrijire acordata  19 Bursa sociala pentru elevi si studenti
   pensionarilor incadrati in gradul I
   invaliditate
-------------------------------------- -----------------------------------------
09 Ajutorul social stabilit pe baza     20 Bursa de studii pentru studenti
   legislatiei de pensii
------------------------------------- ------------------------------------------
10 Ajutorul lunar acordat mamelor eroi- 21  Suma provenita din creante legale
   lor-martiri, potrivit Legii nr.          sau din conventii civile de
   42/1990, republicata                     intretinere
-------------------------------------- -----------------------------------------
11 Indemnizatia, sporul si renta ce se  22  Alte venituri lunare
   acorda invalizilor, veteranilor si
   vaduvelor de razboi in temeiul Legii
   nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare
--------------------------------------------------------------------------------
                                                         Format A3/t2
    MODELUL Nr. 1A

                       DECLARATIE
    Subsemnatul(a) ...................., avand calitatea de ...................,
                                                   (sot, sotie, tutore, curator)
nascut(a) la data de ..............., domiciliat(a) in localitatea ............,
str. .............. nr. ........., bl. ....., sc. ...., ap. ...... , declar pe propria raspundere ca familia pe care o reprezint nu are in proprietate sau in folosinta bunuri de natura celor de mai jos:
    - motociclete si scutere
    - autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, rulote, autobuze, microbuze si alte mijloace de transport
    - tractoare
    - combine, semanatori si alte utilaje agricole cu tractiune mecanica
    - prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de daracit, cazane de fabricat rachiu, ferastraie mecanice pentru lemn
    - tablouri si obiecte de arta
    - bijuterii si obiecte ornamentale din metale pretioase
    - cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei; terenuri intravilane
    - terenuri agricole in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses, si peste 20.000 mp in zonele montane, in medie pe membru de familie
    - alte bunuri cum sunt:....................................................
 ...............................................................................
................................................................................
    Am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului in legatura cu datele precizate mai sus, in vederea producerii de consecinte juridice, constituie infractiunea de "fals in declaratie" in conditiile prevazute de art. 292 din Codul penal si se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda.

    Data: ............                         Semnatura titularului,
                                               .....................


    MODELUL Nr. 2
                                                      TITULAR
    Numarul de inregistrare a cererii        Numele: ......................
    ..................../............        Prenumele:  ..................

                    FISA DE CALCUL (RECALCULARE)
                      AL AJUTORULUI SOCIAL

    1. Numarul total al membrilor de familie
       care se ia in calcul la stabilirea
       ajutorului social                                ..........    persoane
    2. Venitul net lunar pe familie,                    ..........   lei
       din care:
    a) Total venituri nete lunare individuale,
       realizate de membrii familiei                    ..........   lei
    b) Venituri nete lunare, realizate din agricultura  ..........   lei
    c) Venituri nete lunare, realizate din cresterea si
       valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor
       etc.                                             ...........  lei
    d) Venituri nete lunare, realizate de familie din
       economii la C.E.C., depozite in conturi bancare,
       precum si din valorificarea unor bunuri din
       proprietate                                      ...........  lei
    e) Alte venituri nete lunare, realizate de familie
       din arende chirii, rente, dividende etc.         ...........  lei
    3. Majorari ale nivelului veniturilor nete lunare,  ...........  lei
       din care:
    a) Numarul membrilor de familie care realizeaza
      venituri |_| x 5.300 lei                          ...........  lei
      (salariati cu contract de munca sau conventie
      civila, activitati pe cont propriu)

    b) Numarul membrilor de familie peste 5 |_| x
       26.300 lei                                       ...........  lei
    4. Nivelul venitului net stabilit in conditiile
       legii + majorarile calculate la pct. 3           ...........  lei
    5. Perioada de timp posibila de acoperire a
       nivelului venitului net lunar, prevazut de
       lege (si indexat ulterior) prin utilizarea
       veniturilor de la pct. 2.d)

        pct. 2d) X 12 = luni
       ---------------------- = ..................... luni
        pct. 4 - pct. 2
    6. Cuantumul ajutorului social
       (Nu se calculeaza, daca rezultatul de la pct. 5
        este mai mare decat 1).

        pct. 4 - pct. 2 = lei/luna

           Se acorda incepand cu data de .............................

    Intocmit,                       Viza de control financiar preventiv,

    MODELUL Nr. 3A

     PRIMAR
     MUNICIPIU, SECTOR, ORAS, COMUNA
     ..................................
     Nr. ........... / ................

                           COMUNICARE

                   privind:    - stabilirea          *)
                               - modificarea        [ ]
                               - suspendarea        [ ]
                               - incetarea          [ ]
                             ajutorului social
    In baza dispozitiei primarului nr. ........, incepand cu data de ........., se stabileste/se modifica/se suspenda/ inceteaza ajutorul social in cuantum de
............. lei, acordat familiei dlui (d-nei) ............................., potrivit cererii nr. ........., cu domiciliul in localitatea ................., str. ............. nr. ......., judetul/sectorul ..............................
    Motivul modificarii/suspendarii/incetarii ajutorului social:
...............................................................................
.............................................................................. ...............................................................................
    Dispozitia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.

                                                            Primar,

-----------------------------
    *) Se marcheaza cu "X" dispozitia primarului.

    MODELUL Nr. 3B

    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAS, COMUNA
    ...............................
    Nr. ............ / ............

                           COMUNICARE
           privind respingerea dreptului la ajutorul social

    Potrivit dispozitiei primarului nr. .......... se respinge cererea dv., inregistrata cu nr. ........, privind acordarea ajutorului social familiei dlui (dnei). ...................., cu domiciliul in localitatea ....................,
str. .................. nr. ........., judetul/sectorul ......................., din urmatoarele motive:
................................................................................................................................................................
    Dispozitia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.

                                                    Primar,

    MODELUL Nr. 4

    Nr. .......... / ................


                     CERERE*)

    Subsemnatul(a) ....................., domiciliat(a) in localitatea ........, str. ................. nr. ......, bloc ......., sc. ...., ap. .... sectorul/judetul .................., posesor al buletinului de identitate seria ........ nr. ........., eliberat de Sectia de politie ......................... la data de ......................, va rog sa-mi eliberati o adeverinta din care sa rezulte ca m-am prezentat la oficiul fortei de munca, pentru incadrare in munca, si ca nu am refuzat locul de munca sau cursul de calificare/recalificare
oferit.
    Adeverinta imi este necesara pentru a beneficia de ajutor social.

                                     Semnatura ....................

...............................................................................

    DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
    Judetul ........................
    OFICIUL FORTEI DE MUNCA
    Nr. ............ / ..............

                           ADEVERINTA*)

    Se adevereste prin prezenta ca dl/dna ................. , domiciliat(a) in localitatea .................... str. ............. nr. ......, nascut(a) la data de ..............., este in evidenta oficiului nostru pentru ajutor de somaj/ajutor de integrare profesionala/alocatie de sprijin/in cautarea unui loc de munca, la nr. .........., de la data de ............
    Cuantumul ajutorului este de ................... lei.
    Persoana a solicitat angajarea in munca/nu a refuzat nejustificat repartizarea in munca sau un curs de calificare oferit.

              Director,                            Sef oficiu,

---------------------------
    *) Se completeaza de catre solicitant si se inregistreaza la oficiul fortei de munca.
    *) Se completeaza de catre oficiul fortei de munca.


    MODELUL Nr. 5

    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAS, COMUNA
    .................................
    Nr. ................. / .........

                         RAPORT STATISTIC
privind acordarea ajutorului social, a indemnizatiei de nastere si a ajutorului de urgenta, conform Legii nr. 67/1995
                                        luna .............. anul .............
    1. Ajutorul social
       1.1. Situatia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social
--------------------------------------------------------------------------------
                                           Numarul de cereri
                  ---------------------------------------------------   Sumele
Nr. Categoria de Existente la Aprobate  Suspendate Iesite din Existente aprobate
crt. beneficiari  inceputul  (si repuse de la plata plata in  la sfarsitul ( mii
                  lunii      in plata)  in luna     luna      lunii         lei)
                  raportate  in luna    raportata   raportata  raportate
                             raportata
--------------------------------------------------------------------------------
0        1          2           3          4           5      6 = 2+3-4-5    7
--------------------------------------------------------------------------------
1. persoane singure
--------------------------------------------------------------------------------
2. familii cu 2 persoane
--------------------------------------------------------------------------------
3. familii cu 3 persoane
--------------------------------------------------------------------------------
4. familii cu 4 persoane
--------------------------------------------------------------------------------
5. familii cu 5 persoane
--------------------------------------------------------------------------------
6. familii cu peste 5
    persoane
--------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------


    1.2. Ajutoare sociale platite in luna raportata
-----------------------------------------------------------------------
    intervalele de cuantumuri*)            Numarul        Sumele
                                           de ajutoare    platite (lei)
------------------------------------------------------------------------
       5.300
------------------------------------------------------------------------
    5.301 -  20.000
------------------------------------------------------------------------
   20.000 -  40.000
------------------------------------------------------------------------
   40.001 -  60.000
------------------------------------------------------------------------
   60.001 -  80.000
------------------------------------------------------------------------
   80.001 - 100.000
------------------------------------------------------------------------
  100.001 - 120.000
------------------------------------------------------------------------
  120.001 - 140.000
------------------------------------------------------------------------
      peste 140.000
------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:
------------------------------------------------------------------------

    2. Indemnizatia de nastere
    - numar de beneficiare:                   ........
    - total cumulat, de la inceputul
      anului:                                 ........
   - sume platite:                            ........
   - total cumulat, de la inceputul
     anului:                                  ........

   3. Ajutoare de urgenta
   - numar de beneficiare:                    ........
   - total cumulat, de la inceputul
     anului:                                  ........
  - sume platite:                             ........
  - total cumulat, de la inceputul
    anului:                                   ........


         Primar,                               Intocmit,

------------------------
    *) Se actualizeaza potrivit prevederilor din normele metodologice cuprinse in anexa nr. III.


    MODELUL Nr. 6

    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAS, COMUNA
    ..................................
    Nr. ............ / ...............

                                CERERE
                 pentru acordarea indemnizatiei de nastere

    Subsemnata ..................., nascuta la data de ......................,
                                                        (ziua, luna, anul)
domiciliata in localitatea ....................................................
str.................... nr. ......, bl. ...., sc. ..., ap. ...., telefon ....... ............, sectorul ..........., judetul .............., codul postal ......, posesoare a buletinului de identitate seria ....... nr. .......... eliberat de Sectia de politie .............. la data de ............, va rog sa-mi aprobati acordarea indemnizatiei de nastere.
    In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 67/1995, solicit indemnizatia de nastere pentru cea de-a 2-a nastere care a avut loc la data de ............................... , iar copilul a fost inregistrat in registrul
    (ziua, luna, anul)
starii civile ............................. sub numele de .....................
                 (comuna/oras/municipiu)
cu certificatul de nastere seria ..... nr. ................ .
    Anexez alaturat copii de pe certificatul de nastere al copilului pentru care solicit indemnizatia de nastere, precum si al unui copil nascut anterior.

           Semnatura                                   Data
    .........................                     .....................
...............................................................................


                   DISPOZITIA PRIMARULUI
                   Nr. ........ / .......

    *)
    [ ] Se stabileste dreptul la indemnizatia de nastere in cuantum de .....lei.
    [ ] Se respinge cererea pentru acordarea indemnizatiei de nastere, din urmatoarele motive:
................................................................................
...............................................................................

                                                     Primar,

---------------------------
    *) Se marcheaza cu "X" dispozitia data.

                                                 SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 125/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 125 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu