Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 562 din 15 iunie 2005

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 540 din 24 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Legea muntelui nr. 347/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Pentru programul prevazut la art. 1 se aloca suma de 300,0 miliarde lei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda pentru plata alocatiei de 60% (inclusiv TVA) din pretul de achizitionare a masinilor, utilajelor, instalatiilor agricole si de mica industrie, noi, ce se vor livra asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana in anul 2005.
    Art. 3
    Articolul 3 din Hotararea Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 2 martie 2005, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Suma aferenta platii sprijinului financiar in anul 2005 este de 2.726 miliarde lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anul 2005, in cadrul programului <<Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si legumicultura>>."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                              PROGRAM
privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat

    1. Obiective
    Pentru dezvoltarea procesului investitional in agricultura si zootehnie, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale acorda asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana, denumiti in continuare beneficiari, o alocatie echivalenta cu 60% (inclusiv TVA) din pretul masinilor, utilajelor, instalatiilor agricole si de mica industrie, noi, produse in Romania sau in terte tari, denumite in continuare dotari.
    Obiectivele care se au in vedere la acordarea alocatiei pentru zona de munte sunt:
    a) sprijinirea organizarii de asociatii in zona montana, in vederea colectarii si valorificarii produselor animaliere;
    b) sporirea capacitatii de productie a terenurilor agricole, inclusiv a pajistilor, cu respectarea bunelor practici agricole, cresterea volumului de produse agroalimentare, animale si vegetale de calitate, de tip ecologic;
    c) cresterea efectivelor de animale, de ovine si bovine in special, sporirea volumului ingrasamintelor naturale si calitatii acestora, cu efectul ecologic al mentinerii si ameliorarii calitatii florei furajere a pajistilor naturale;
    d) cresterea gradului de igiena a laptelui, ameliorarea conditiilor fiziologice si reducerea incidentei la imbolnaviri a animalelor producatoare de lapte;
    e) cresterea vitezei de recoltare si depozitare a fanului, ca furaj de baza, reducerea substantiala a eforturilor fizice, largirea gamei posibilitatilor infiintarii de noi culturi cu perspective de piata, cum sunt plantele medicinale, arbustii fructiferi si altele asemenea;
    f) asigurarea sporirii veniturilor din agricultura pentru producatorii agricoli din satele de munte si incurajarea tineretului din zona pentru continuarea activitatilor traditionale;
    g) imbunatatirea conditiilor de viata pentru practicarea agroturismului si conservarea peisajelor;
    h) dezvoltarea unor noi servicii legate de activitatile agricole, vizand aspecte legate de intretineri si reparatii la masini si instalatii, aprovizionare-comert, valorificarea produselor agroalimentare si artizanale.

    2. Sursa
    a) Sursa este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, capitolul 67.01 "Agricultura si silvicultura", titlul "Transferuri", alineatul 40.53 "Sprijinirea producatorilor agricoli".
    b) Suma necesara derularii prezentului program pentru achizitionarea dotarilor este de 300,0 miliarde lei.
    c) Suma prevazuta la lit. b) se acorda asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru cumpararea de dotari specifice noi, indiferent de provenienta acestora.

    3. Beneficiari
    Beneficiarii prezentului program sunt:
    a) asociatii ale producatorilor agricoli din zona montana;
    b) producatorii agricoli din judetele cu zona montana, prevazute in anexa nr. 1, persoane fizice, proprietari de terenuri agricole si/sau crescatori de animale, inregistrati in registrul agricol.

    4. Conditii de eligibilitate
    A. Pentru asociatiile producatorilor agricoli din zona montana:
    a) detinerea de animale si/sau de suprafete de teren agricol de catre membrii asociatiei;
    b) existenta unui contract comercial incheiat intre asociatie si furnizorul de echipamente;
    c) existenta avansului de 40% (inclusiv TVA) din pretul dotarilor.
    B. Pentru producatorii agricoli din zona montana, persoane fizice:
    a) declaratia pe propria raspundere ca exploateaza direct terenurile si/sau animalele aflate in proprietate si sunt inscrise in registrul agricol;
    b) detinerea in proprietate de adaposturi pentru animale si de minimum 2 ha teren agricol si/sau a unui numar minim de animale, respectiv:
    - vaci cu lapte   2 capete   - 2 UVM;
    - ovine          10 capete   - 1,5 UVM;
    - caprine        10 capete   - 1,5 UVM;
    c) existenta unui contract comercial incheiat intre producatorul agricol si furnizorul de echipamente;
    d) existenta avansului de 40% (inclusiv TVA) din pretul dotarilor.
    C. Nu pot beneficia de sprijin financiar:
    a) asociatiile si producatorii agricoli care deruleaza la data solicitarii sprijinului programe cu finantare externa;
    b) asociatiile si persoanele fizice care inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat ori catre bugetul local.
    D. Furnizorii de dotari vor declara pe propria raspundere, printr-o anexa la factura proforma, ca in contractele de livrare vor stipula urmatoarele:
    a) indeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) mentin constante preturile dotarilor consemnate in facturile proforma pana la livrarea acestora catre beneficiari;
    c) acorda garantie, postgarantie si asigura piesele de schimb necesare pe o perioada cel putin egala cu durata normala de functionare.

    5. Destinatia alocatiei
    a) alocatia de 60% din pretul de achizitionare (inclusiv TVA) se acorda pentru achizitionarea dotarilor, asa cum sunt precizate in anexa nr. 2.
    b) instrainarea dotarilor inainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achizitionare este interzisa si atrage restituirea alocatiei acordate de la bugetul de stat, actualizata cu rata inflatiei in momentul restituirii/recuperarii sumelor, de catre beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalitati la bugetul de stat, potrivit legii.
    c) constatarea instrainarii dotarilor inainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achizitionare se face de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana care sesizeaza directia generala a finantelor publice judeteana.
    d) sumele recuperate din restituirea alocatiei, conform prevederilor lit. b), se vor vira la bugetul de stat.

    6. Acordarea alocatiei
    Alocatia de 60% din pretul dotarilor (inclusiv TVA) se acorda de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in urma analizei si aprobarii cererilor beneficiarilor prezentului program de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala din judetele prevazute in anexa nr. 1, pentru dotarile prevazute in anexa nr. 2.
    In acest scop:
    a) solicitantii se adreseaza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, unde vor depune o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 3, insotita de actele doveditoare privind incadrarea in categoriile prevazute la pct. 3 si indeplinirea conditiilor de eligibilitate mentionate la pct. 4;
    b) directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene inregistreaza cererile si verifica incadrarea solicitantului in zona montana, le analizeaza si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica in scris solicitantului avizul cererii;
    c) dupa obtinerea avizului de la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, beneficiarii se adreseaza furnizorilor, prezentand avizul, in vederea achizitionarii dotarilor, conform prezentului program, unde se intocmesc:
    - factura proforma emisa de furnizor;
    - declaratia pe propria raspundere a furnizorului, conform precizarilor mentionate la pct. 4 lit. D;
    - un contract comercial incheiat intre producatorul agricol si furnizorul de echipamente;
    - documente de plata care atesta plata avansului de 40% din pretul de achizitie al dotarilor (inclusiv TVA) in contul furnizorului care a emis factura proforma sau in rate, in baza contractului incheiat intre parti, caz in care se face dovada achitarii primei rate;
    d) beneficiarii prezinta directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene documentele prevazute la lit. c);
    e) directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana aproba valoarea alocatiei cuvenite in baza prezentului program, in termen de 3 zile lucratoare, dupa verificarea documentatiei depuse de solicitant;
    f) beneficiarii si furnizorii au obligatia de a transmite la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, in termen de 3 zile lucratoare de la data achizitionarii/livrarii, copii de pe factura fiscala si de pe procesul-verbal de receptie.

    7. Modul de decontare
    a) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, dupa aprobarea alocatiei, transmit saptamanal Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    b) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pe baza solicitarilor directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, corespunzator dotarilor noi, livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizori si proceselor-verbale de receptie, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    c) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.
    d) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene efectueaza plati in contul furnizorilor care au emis facturile proforma si fiscale.

    8. Dispozitii finale
    a) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene tin evidenta beneficiarilor si a dotarilor achizitionate intr-un registru special, avand ca structura modelul prevazut in anexa nr. 6.
    b) Directorul executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene numeste prin decizie persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocatiei si cu evidenta beneficiarilor, precum si cu verificarea existentei dotarilor achizitionate si a modului de folosire a acestora pe o perioada de 5 ani de la data achizitionarii si transmite la Directia buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in termen de 10 zile de la aprobarea prezentului program, copii de pe deciziile de numire.
    c) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene au obligatia sa verifice existenta dotarilor achizitionate si sa transmita lunar Directiei buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale structura fizica a dotarilor contractate si livrate, conform situatiei intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
    d) Se interzice exportul dotarilor achizitionate in conditiile prezentului program.
    e) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul program.

    ANEXA 1
    la program

                LISTA
    judetelor cu zona montana

    __________________________
    Nr.         Judetul
    crt.
    __________________________
      1. Alba
      2. Arad
      3. Arges
      4. Bacau
      5. Bihor
      6. Bistrita-Nasaud
      7. Brasov
      8. Buzau
      9. Caras-Severin
     10. Cluj
     11. Covasna
     12. Dambovita
     13. Gorj
     14. Harghita
     15. Hunedoara
     16. Maramures
     17. Mehedinti
     18. Mures
     19. Neamt
     20. Prahova
     21. Satu Mare
     22. Salaj
     23. Sibiu
     24. Suceava
     25. Timis
     26. Tulcea
     27. Valcea
     28. Vrancea
    __________________________

    ANEXA 2
    la program

                                  LISTA
         dotarilor ce pot fi achizitionate in zona montana

    a) Asociatii ale producatorilor agricoli din zona montana:
    - tanc de racire a laptelui, cu capacitate intre 500 - 3.000 l
    b) Producatori agricoli din zona montana:
    - motocositoare;
    - greble mecanice;
    - mori cu ciocanele;
    - grup individual de muls.

    ANEXA 3
    la program

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ...........
    Nr. de inregistrare ........ din ....................

                              CERERE
pentru acordarea alocatiei de 60% din pretul de achizitionare (inclusiv TVA) a dotarilor noi prevazute in anexa nr. 2 la Programul privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005

    1. Asociatia .........................................................., cu sediul in localitatea .............................., str. ..................... nr. ...., judetul/sectorul ..................................., inregistrata la registrul comertului sub nr. ..................., cod fiscal ......................................, reprezentata legal prin domnul/doamna ........................................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. ....................... emis/emisa de ...................................................
    Asociatia ....................................................... colecteaza zilnic cantitatea de ......... litri lapte pe care il valorifica la procesatori.
    2. Producatorul agricol ..................................................., domiciliat/domiciliata in ....................................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ....., judetul ........................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. ......................., emis/emisa de .................................................., cod numeric personal ..........................
    Detin in proprietate:
    - teren agricol ................. ha;
    - vaci cu lapte ................. capete;
    - ovine ......................... capete;
    - caprine ....................... capete.
    (Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 si 4 din program.)

    In baza datelor prezentate, solicit acordarea avizului pentru achizitionarea de dotari noi conform anexei nr. 2, beneficiind de alocatia de 60% din pretul de achizitie (inclusiv TVA), conform prevederilor Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005, dupa cum urmeaza:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Ma angajez sa respect prevederile programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005 si, in mod special, ca nu voi instraina aceste dotari timp de 5 ani de la achizitionare.
    Ma oblig sa depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana copii de pe factura fiscala si de pe procesul-verbal de receptie, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data achizitionarii dotarilor.

    Data ........................
    Numele si prenumele (in clar)
    .............................
    Semnatura
    .............................

    ANEXA 4
    la program

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ..............

                              TABEL CENTRALIZATOR
privind necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate in baza Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005, in ziua de ....................
 ________________________________________________________________
|Nr. | Agentul economic | Valoarea aprobata | Valoarea alocatiei |
|crt.| producator       | conform facturii  |       de 60%       |
|    | sau importator   | proforma          |                    |
|    |                  | - milioane lei -  |  - milioane lei -  |
|____|__________________|___________________|____________________|
|  1.|                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
| ...|                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|    |                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|    |                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|     TOTAL CUMULAT:    |                   |                    |
|_______________________|___________________|____________________|

         Director executiv,         Director executiv adjunct,
         ..................         ..........................

    ANEXA 5
    la program

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand alocatia pentru dotarile noi livrate conform Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005, in luna ......................

 ________________________________________________________________
|Nr. | Agentul economic | Valoarea aprobata | Valoarea alocatiei |
|crt.| producator       | conform facturii  |       de 60%       |
|    | sau importator   | proforma          |                    |
|    |                  | - milioane lei -  |  - milioane lei -  |
|____|__________________|___________________|____________________|
|  1.|                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|  2.|                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
| ...|                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|    |                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|    |                  |                   |                    |
|____|__________________|___________________|____________________|
|     TOTAL CUMULAT:    |                   |                    |
|_______________________|___________________|____________________|

                     Ordonator principal de credite,
                   ...................................

    ANEXA 6
    la program

                                REGISTRU
cuprinzand beneficiarii Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005, dotarile achizitionate si exploatatia detinuta

 ______________________________________________________________________
|Nr. | Beneficiarul alocatiei | Utilaje noi achizitionate | Observatii |
|crt.|                        |___________________________|            |
|    |                        |  Denumirea  |  Numarul    |            |
|    |                        |  si tipul   |  de bucati  |            |
|____|________________________|_____________|_____________|____________|
|  0 |            1           |       2     |      3      |      4     |
|____|________________________|_____________|_____________|____________|
|    |                        |             |             |            |
|____|________________________|_____________|_____________|____________|
|    |                        |             |             |            |
|____|________________________|_____________|_____________|____________|
|    |                        |             |             |            |
|____|________________________|_____________|_____________|____________|

    ANEXA 7
    la program

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului ..............

                                SITUATIA
privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocatiei de 60% din pretul de achizitie al dotarilor noi livrate conform Programului privind sprijinirea asociatiilor si producatorilor agricoli din zona montana pentru achizitionarea de dotari specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2005, la data de ......................

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |     Agentul economic     |  Valoarea |  Alocatie | Sume virate        |
|crt.| producator sau importator|  facturii |    60%    | de Ministerul      |
|    |                          |  fiscale  |           | Agriculturii,      |
|    |                          |- mii lei -|- mii lei -| Padurilor si       |
|    |                          |           |           | Dezvoltarii Rurale |
|    |                          |           |           | la directia pentru |
|    |                          |           |           | agricultura si     |
|    |                          |           |           | dezvoltare rurala  |
|    |                          |           |           | judeteana          |
|    |                          |           |           |     - mii lei -    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|  0 |             1            |     2     |     3     |          4         |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|  1.| Agentul economic x       |           |           |                    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|    | Total agentul economic x |           |           |                    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|  2.| Agentul economic y       |           |           |                    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|    | Total agentul economic y |           |           |                    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
|    |                          |           |           |                    |
|____|__________________________|___________|___________|____________________|
| TOTAL GENERAL: |           |           |                    |
|_______________________________|___________|___________|____________________|

              Director executiv,         Director executiv adjunct,
              ..................         ..........................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 562/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 562 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 562/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu