Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 548 din 17 mai 2003

privind atributiile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si componenta, modul de functionare si atributiile comandamentelor judetene de analiza a realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 365 din 29 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 29 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie si se fundamenteaza prin studii intocmite de institute si statiuni de cercetare agricola si silvica, sub conducerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (2) Studiile de fundamentare prevazute la alin. (1), pentru toate categoriile de perdele forestiere prevazute la art. 2 din Legea nr. 289/2002, se aproba prin hotarari ale Guvernului.
    (3) Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie de catre institutiile prevazute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 se face dupa aprobarea studiilor de fundamentare prin hotarare a Guvernului.
    Art. 2
    (1) Realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie este o actiune continua. Sistemul national de perdele forestiere de protectie rezulta in urma infiintarii perdelelor forestiere de protectie, pe baza studiilor de fundamentare aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Anual, pana la data de 30 august, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, impreuna cu celelalte ministere interesate in crearea de perdele forestiere de protectie, va stabili programul de realizare a acestora pentru anul urmator, in functie de prioritatile stabilite prin studiile de fundamentare aprobate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) si de fondurile identificate in conditiile prevazute de art. 20 din Legea nr. 289/2002.
    (3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor coordoneaza punerea in aplicare a Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, avand in acest sens urmatoarele atributii:
    a) analizeaza si propune Guvernului, spre aprobare, studiile de fundamentare pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie, cu avizul, dupa caz, al Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Ministerului Industriei si Resurselor;
    b) stabileste programul anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie;
    c) coordoneaza activitatea comandamentelor judetene pentru realizarea programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie;
    d) centralizeaza si tine evidenta datelor referitoare la realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie;
    e) prezinta anual Guvernului raportul privind situatia identificarii si impaduririi terenurilor destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie;
    f) intocmeste, impreuna cu celelalte ministere interesate si cu comandamentele judetene, pana la data de 30 mai a fiecarui an, situatia fondurilor existente, destinate realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie, pentru anul urmator, intocmit conform anexei nr. 1;
    g) solicita anual, pana la data de 30 mai, fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie, pentru a fi incluse in bugetul de stat pentru anul urmator, cu destinatia respectiva;
    h) transmite comandamentelor judetene aflate sub responsabilitatea directa a prefectilor programul anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie;
    i) propune spre aprobare Guvernului masuri de adaptare a structurii si activitatii Regiei Nationale a Padurilor in teritoriu, in vederea realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aloca in fiecare an fondurile necesare realizarii perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole, pentru prevenirea si combaterea fenomenului de seceta si a desertificarii.
    Art. 4
    Atribuirea lucrarilor de proiectare si executie a perdelelor forestiere de protectie se face in conditiile legii, in functie de sursele de finantare.
    Art. 5
    Ministerele interesate in realizarea tipurilor de perdele forestiere de protectie prevazute la art. 2 din Legea nr. 289/2002 pot face propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, desemnat coordonator al Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pentru realizarea acestora.
    Art. 6
    La nivelul fiecarui judet, in care se creeaza retele de perdele forestiere de protectie, functioneaza un comandament judetean sub responsabilitatea directa a prefectului judetului respectiv, avand urmatoarea componenta:
    a) prefectul judetului - seful comandamentului;
    b) inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic - membru permanent;
    c) directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara - membru permanent;
    d) inspectorul-sef al inspectoratului pentru protectia mediului - membru permanent;
    e) directorul directiei silvice care apartine Regiei Nationale a Padurilor - membru permanent;
    f) conducatorul sistemului de gospodarire a apelor al Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. de pe raza judetului respectiv - membru permanent;
    g) conducatorul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie - membru permanent;
    h) conducatorul sucursalei Agentiei Domeniilor Statului - membru permanent;
    i) conducatorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice din cadrul consiliului judetean - membru permanent;
    j) conducatorul oficiului de studii pedologice si agrochimice - membru permanent;
    k) conducatorul directiei judetene de drumuri - membru permanent;
    l) primarii localitatilor in raza carora exista ori urmeaza sa se amplaseze perdele forestiere de protectie - membri;
    m) conducatorul regionalei de cale ferata careia ii apartine calea ferata care trece prin judetul respectiv - membru;
    n) conducatorul structurii teritoriale din subordinea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - membru;
    o) reprezentantul executantului documentatiilor tehnico-economice de infiintare a perdelelor forestiere de protectie - invitat, fara drept de vot;
    p) executantul lucrarilor de infiintare a perdelelor forestiere de protectie - invitat, fara drept de vot.
    Art. 7
    In vederea realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie in judet, transmis de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in corelare cu studiile de fundamentare aprobate prin hotarari ale Guvernului si documentatiile tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie, comandamentele judetene prevazute la art. 6 au urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, trimestrial si ori de cate ori se impune, stadiul realizarii programului anual de infiintare a perdelelor forestiere de protectie si transmite autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura rezultatele obtinute;
    b) transmit, la cererea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, informatiile necesare coordonarii si monitorizarii Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si a resurselor financiare destinate realizarii acestuia;
    c) fac propuneri Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, pentru infiintarea de perdele forestiere de protectie si in legatura cu sursele de finantare, conform anexei nr. 2;
    d) colaboreaza cu executantii studiilor de fundamentare si ai documentatiilor tehnico-economice de infiintare a perdelelor forestiere de protectie si le acorda sprijinul necesar;
    e) acorda sprijin pentru intocmirea, pe localitati, a situatiei prevazute in anexa nr. 3;
    f) acorda sprijinul logistic necesar, cu specialistii in cadastru, executantului lucrarilor de infiintare a perdelelor forestiere de protectie;
    g) iau masuri pentru gospodarirea durabila a perdelelor forestiere de protectie in conditiile legii si ale normelor tehnice silvice pentru infiintarea, ingrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie.
    Art. 8
    (1) Comandamentele judetene prevazute la art. 6 se convoaca in scris de prefectul judetului, care are obligatia de a comunica ordinea de zi a sedintei.
    (2) Fiecare sedinta a comandamentului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii prezenti.
    (3) Membrii comandamentelor prevazuti la art. 6 lit. l), precum si invitatii prevazuti la art. 6 lit. o) si p) sunt convocati numai la sedintele in care se dezbat probleme legate de localitatea pe care o reprezinta, respectiv probleme legate de documentatiile sau lucrarile executate de acestia.
    Art. 9
    (1) Comandamentele judetene, avand componenta prevazuta la art. 6, isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
    (2) Hotararile comandamentelor judetene se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Art. 10
    Finantarea realizarii studiilor de fundamentare, a documentatiilor tehnico-economice si a realizarii perdelelor forestiere de protectie se face, in conditiile legii, de catre institutiile finantatoare, cu respectarea programului anual stabilit de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru fiecare judet.
    Art. 11
    Pentru derularea in conditii optime a acestei actiuni de importanta nationala se infiinteaza in cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor un compartiment de lucru cu activitate exclusiv in domeniul perdelelor forestiere de protectie, sub directa coordonare a secretarului de stat care raspunde de silvicultura.
    Art. 12
    In conformitate cu obligatiile ce decurg din prevederile Legii nr. 289/2002 si ale prezentei hotarari, ministerele si celelalte institutii interesate in realizarea perdelelor forestiere de protectie vor completa regulamentul de organizare si functionare cu obligatiile si responsabilitatile ce le revin.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Ion Bazac,
                         secretar de stat

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

                               PROGRAMUL
pentru anul .......... de realizare a Sistemului national de perdele forestiere de protectie pentru judetul ....................*1)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    F - Fondul de ameliorare a fondului funciar
    AS - Alocatii de la bugetul de stat
    AL - Alocatii de la bugetele locale
    SF - Surse financiare externe nerambursabile
    CE - Credite externe rambursabile
    S - Sponsorizari de la agenti economici
    C - Contributia benevola a persoanelor fizice si juridice
    D - Despagubiri
                                                              - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|Tipuri de perdele forestiere de | F | AS| AL| SF| CE| S | C | D |Daune  |Total|
|protectie conform art. 2 din    |   |   |   |   |   |   |   |prin   |     |
|Legea nr. 289/2002              |   |   |   |   |   |   |   |   |poluare|     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|                 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   10  |  11 |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|a) pentru protectia terenurilor |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|agricole contra factorilor      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|climatici daunatori si pentru   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|ameliorarea conditiilor         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|climaterice din perimetrul      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|aparat                          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|b) antierozionale, de protejare |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|a solului supus fenomenelor de  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|eroziune                        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|c) pentru protectia cailor de   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|comunicatie si de transport, in |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|special impotriva inzapezirilor |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|d) pentru protectia digurilor si|   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|a malurilor contra curentilor,  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|viiturilor, ghetii si altele    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|e) pentru protectia             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|localitatilor si a diverselor   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|obiective economice si sociale  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|

                                  Secretar de stat,

    *1) Este insotit de situatia perdelelor forestiere care se realizeaza in anul ....... in judetul ....... .

    ANEXA 2

    Comandamentul judetean pentru analiza
    realizarii Programului anual de infiintare
    a perdelelor forestiere de protectie

                                    PROPUNERI
privitoare la realizarea de perdele forestiere de protectie si identificarea fondurilor necesare pentru intocmirea de studii de fundamentare, documentatii tehnico-economice si pentru infiintarea de perdele forestiere de protectie in judetul .........................., in anul ................*1)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    F - Fondul de ameliorare a fondului funciar
    AS - Alocatii de la bugetul de stat
    AL - Alocatii de la bugetele locale*2)
    SF - Surse financiare externe nerambursabile
    CE - Credite externe rambursabile
    S - Sponsorizari de la agenti economici
    C - Contributia benevola a persoanelor fizice si juridice
    D - Despagubiri
                                                              - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|Tipuri de perdele forestiere de | F | AS| AL| SF| CE| S | C | D |Daune  |Total|
|protectie conform art. 2 din    |   |   |   |   |   |   |   |prin   |     |
|Legea nr. 289/2002              |   |   |   |   |   |   |   |   |poluare|     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|                 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   10  |  11 |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|a) pentru protectia terenurilor |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|agricole contra factorilor      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|climatici daunatori si pentru   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|ameliorarea conditiilor         |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|climaterice din perimetrul      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|aparat                          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|b) antierozionale, de protejare |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|a solului supus fenomenelor de  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|eroziune                        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|c) pentru protectia cailor de   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|comunicatie si de transport, in |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|special impotriva inzapezirilor |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|d) pentru protectia digurilor si|   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|a malurilor contra curentilor,  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|viiturilor, ghetii si altele    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|
|e) pentru protectia             |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|localitatilor si a diverselor   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|obiective economice si sociale  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|_____|

                                    Prefect,

    *1) Propunerile inscrise sunt insotite de anexe intocmite dupa acelasi model pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, propuneri ce cuprind si listele perdelelor pe tipuri si dimensiuni.
    *2) Se includ numai sumele certe, alocate la nivel de unitate administrativ-teritoriala.

    ANEXA 3

                                   SITUATIA
terenurilor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, pentru care se impune schimbarea folosintei actuale in categoria de teren cu vegetatie forestiera situata in afara fondului forestier national, in scopul crearii de perdele forestiere de protectie

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tarlaua
    P - Parcelele cadastrale
    S - Suprafata care face obiectul schimbarii folosintei (ha)

    Judetul ............... Localitatea ..........................
    Studiul de fundamentare aprobat prin Hotararea Guvernului nr. ...../......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si     |Domiciliul|Actul de  |Datele de   |Suprafata        |Obs.|
|crt.|prenumele     |          |identitate|identificare|pentru care      | *2)|
|    |proprietarului|          |          |a terenului |a fost obtinut   |    |
|    |terenului     |          |          |            |acordul          |    |
|    |agricol       |          |          |            |proprietarului   |    |
|    |              |          |          |            |de schimbare a   |    |
|    |              |          |          |____________|categoriei de    |    |
|    |              |          |          | T | P | S  |folosinta (ha)*1)|    |
|____|______________|__________|__________|___|___|____|_________________|____|
| 0  |       1      |     2    |     3    | 4 | 5 | 6  |        7        |  8 |
|____|______________|__________|__________|___|___|____|_________________|____|
|____|______________|__________|__________|___|___|____|_________________|____|
|____|______________|__________|__________|___|___|____|_________________|____|

                   Primarul localitatii,        Sef proiect,

    *1) Acordul scris, conform procedurilor legale, al proprietarilor de teren pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenului, daca este cazul, si pentru impadurirea terenului conform documentatiei tehnico economice.
    *2) Propuneri de expropriere, eventuale solutii alternative si altele asemenea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 548/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 548 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 548/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu