Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.540 din 27.07.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 03 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 2. La articolul 3, literele g), i), k), l) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins : g)deşeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deşeu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ i)eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 211/2011, republicată; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)aparat - orice echipament electric sau electronic, definit potrivit lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, care este alimentat integral sau parţial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod; l)producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ r)rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii deşeurilor de baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) sau potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a fi vânduţi utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici precedenţi; 3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 4. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)unelte electrice fără fir; această exceptare privind uneltele electrice fără fir se aplică până la 31 decembrie 2016. 5. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins :(3) Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi în Registrul naţional al producătorilor şi importatorilor de baterii şi acumulatori gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
(4) Înregistrarea prevăzută la alin. (3) se realizează în conformitate cu cerinţele procedurale pentru înregistrare prevăzute în anexa nr. 4. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la producători care nu sunt înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (3).
6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Fără a aduce atingere Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cifrele anuale privind colectarea şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate. 7. La articolul 7 alineatul (10), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. 8. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins: (101) În condiţiile art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori, prin punctele de colectare prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. 9. La articolul 71, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea, reautorizarea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi aprobarea planului de operare pentru producătorii prevăzuţi la art. 7 alin. (7) lit. a) se exceptează de la procedura aprobării tacite. 10. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, iar în cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, aparatele se proiectează astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de personal tehnic calificat care este independent de producător; b)să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de instrucţiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranţă de utilizatorul final sau de personal tehnic calificat care este independent de producător şi care conţin informaţii privind tipul bateriilor şi al acumulatorilor încorporaţi; 11. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă de performanţă, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară şi impune o conectare permanentă între aparat şi baterie sau acumulator. 12. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile art. 7 sau cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă cel puţin legislaţia Uniunii Europene şi legislaţia naţională armonizată cu aceasta, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeurilor. 13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora. 14. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării se realizează potrivit Regulamentului (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori. 15. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la exporturile de deşeuri de baterii şi acumulatori în afara Uniunii Europene se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 16. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. 17. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Derogările de la cerinţele de etichetare stabilite în prezentul articol adoptate de către Comisia Europeană se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 18. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la completarea cerinţei prevăzute la alin. (1), inclusiv metode armonizate de determinare a capacităţii şi a utilizării adecvate a bateriilor şi acumulatorilor, se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexe Articolul 18 - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin ordin al ministrul mediului, apelor şi pădurilor.
20. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică procedura de înregistrare şi de raportare a producătorilor de baterii şi acumulatori corespunzător prevederilor stabilite prin prezenta hotărâre, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. Articolul III(1) Înregistrările efectuate în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru producătorii de baterii şi acumulatori, în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare, rămân valabile în condiţiile în care au fost efectuate.(2) Cererile de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii. Articolul IVBateriile şi acumulatorii care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri, dar care au fost introduse pe piaţă în mod legal înainte de intrarea în vigoare a interdicţiilor prevăzute la art. 4, pot fi comercializaţi în continuare până la epuizarea stocurilor. Articolul VPrezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2013/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor portabili care conţin cadmiu şi sunt destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir şi a bateriilor tip „nasture" cu conţinut redus de mercur, şi de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008) Cerinţe procedurale pentru înregistrare 1. Cerinţe pentru înregistrare Înregistrarea producătorilor de baterii şi acumulatori se face la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (denumită în continuare ANPM), în format letric sau în format electronic. Producătorii de baterii şi acumulatori se înregistrează doar o singură dată în România, atunci când introduc baterii şi acumulatori pentru prima dată cu titlu profesional şi cu această ocazie li se furnizează un număr de înregistrare. 2. Informaţii furnizate de către producători: Producătorii de baterii şi acumulatori furnizează ANPM următoarele informaţii: a)denumirea producătorului şi denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care îşi desfăşoară activitatea în respectivul stat membru; b)adresa (adresele) producătorului: codul poştal şi localitatea, denumirea străzii şi numărul, ţara, URL, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax şi adresa de e-mail ale producătorului, dacă este cazul; c)precizări cu privire la tipurile de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţă de producător: baterii şi acumulatori portabili, baterii şi acumulatori industriali sau baterii şi acumulatori auto; d)informaţii cu privire la modul în care producătorul îşi îndeplineşte obligaţiile: printr-un sistem individual sau colectiv; e)data cererii de înregistrare; f)codul naţional de identificare a producătorului, inclusiv numărul european de identificare fiscală sau numărul naţional de identificare fiscală al producătorului (opţional); g)o declaraţie prin care se precizează că informaţiile furnizate sunt adevărate.În cadrul procedurii de înregistrare menţionate la pct. 1 al doilea paragraf, producătorii de baterii şi acumulatori nu sunt obligaţi să furnizeze nicio altă informaţie în afara celor specificate la pct. 2 lit. a)-g). 3. Tarife de înregistrare ANPM aplică un tarif pentru analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor pct. 8 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Modificarea datelor de înregistrare În cazul modificării datelor prevăzute la pct. 2 lit. (i)-(vii), producătorii informează în acest sens ANPM în termen de maximum o lună de la data modificării. 5. Radierea În cazul în care producătorii îşi pierd calitatea de producători în România, aceştia solicită radierea din evidenţe, informând în acest sens ANPM.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 540/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 540 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu