Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.535 din 18.05.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 03 iunie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului declaraţia standardizată dată pe propria răspundere, însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosinţă. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.(2) În cazul încetării activităţii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare şi să restituie certificatul de clasificare şi fişa/fişele anexă/anexe în original, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. 3. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afişeze la recepţie sau în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti.(2) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini de internet informaţii reale cu privire la denumirea şi tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate. 4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Operatorii economici proprietari şi/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligaţia să asigure funcţionarea acestora în perioada sezonului turistic estival, respectiv 1 mai-30 septembrie a fiecărui an, şi să presteze servicii turistice conforme tipului de structură de primire turistică şi categoriei stabilite prin certificatul de clasificare. 5. La articolul 9, alineatele (1) , (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţia în care nu sunt respectate obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(4) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică şi categorie de clasificare pentru structura în cauză. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:a)desfăşoare activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză; b)să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective. 6. La articolul 10, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Operatorul economic poate desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(5) Este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici fără a deţine licenţă de turism şi/sau anexa la aceasta. 7. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursare a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziţionate. 8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licenţe de turism, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.(2) În cazul încetării activităţii agenţiei de turism şi/sau a reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia, operatorul economic în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta şi să restituie licenţa de turism şi anexa în original, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. 9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În scopul protecţiei turiştilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism au următoarele obligaţii:a)să afişeze în incinta agenţiei de turism şi a reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia copia licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, precum şi numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti; b)să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursare a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziţionate, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet; c)să păstreze în permanenţă în sediul agenţiei de turism şi al reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia originalul licenţei de turism şi/sau al anexei la aceasta; d)să prezinte informaţii reale în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini de internet cu privire la serviciile şi pachetele de servicii turistice oferite; e)să utilizeze numai autocare clasificate şi ghizi de turism atestaţi. 10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Este interzisă ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase.(4) Agenţiile de turism au obligaţia de a presta servicii turistice conform tipului de activitate înscrisă în licenţa de turism, respectiv turoperatoare sau detailistă. 11. La articolul 14, alineatele (1) -( 5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Licenţa de turism şi anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în următoarele situaţii:a)ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare; b)transmiterea de către titular a licenţei şi/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic. (2) Titularul unei licenţe de turism retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu mai poate desfăşura activitate de turism prin agenţia de turism şi/sau prin sediile secundare/reprezentanţele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.(3) În perioada în care licenţa de turism este retrasă se interzic:a)desfăşurarea activităţilor specifice agenţiilor de turism: b)încasarea de venituri din exploatarea agenţiei de turism. (4) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activităţii printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.(5) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta, conform prevederilor alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licenţe de turism şi/sau a unei noi anexe la aceasta. 12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Constituie contravenţii următoarele fapte: a)desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate; b)desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice având certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare; c)nerespectarea prevederilor art. 5 şi 12; d)nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării; e)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi art. 13 alin. (2) lit. d); f)continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare; g)încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenţiei de turism după retragerea certificatului de clasificare/a licenţei de turism; h)nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c); i)împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri; j)nerespectarea prevederilor art. 8 alin. ( 2); k)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5); l)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6); m)desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licenţei de turism sau a anexei la aceasta; n)nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4); o)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi art. 14 alin. (5); p)nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta; q)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 13 alin. (2) lit. a)-c); r)ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase; s)utilizarea de autocare neclasificate sau ghizi turistici neatestaţi. 13. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează:a)faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; b)faptele prevăzute la lit. f), g), h), i), k) şi m), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; c)faptele prevăzute la lit. b) şi l), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; d)faptele prevăzute la lit. o) şi r), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; e)faptele prevăzute la lit. j), după cum urmează: amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 mai a fiecărui an, amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 15 iunie a fiecărui an şi de la 40.000 lei la 50.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează după data de 1 iulie a fiecărui an şi până la sfârşitul sezonului estival; f)faptele prevăzute la lit. c) şi s), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; g)faptele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei; h)faptele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei; i)faptele prevăzute la lit. n), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; j)faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei; k)faptele prevăzute la lit. q), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a)personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) şi i)-s); b)ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. h) şi i); c)personalul desemnat din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul finanţelor publice pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. g). Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 535/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 535 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu