Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 489 din 14 august 1998

privind aprobarea Planului de actiune pentru reducerea continutului de plumb din benzina

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 304 din 20 august 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, aprobata prin Legea nr. 184/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Planul de actiune pentru reducerea continutului de plumb din benzina, prevazut in anexa nr. 1.
    Reducerea continutului de plumb din benzina se va efectua potrivit strategiei prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        p. Ministrul apelor, padurilor
                        si protectiei mediului,
                        Anton Vlad,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul industriei
                        si comertului,
                        Nicolae Staiculescu,
                        secretar de stat

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

    ANEXA 1

                          PLAN DE ACTIUNE
pentru reducerea continutului de plumb din benzina
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Obiective    Programare    Organizatii      Costul      Observatii
crt.                             implicate        estimat
-------------------------------------------------------------------------------
 A. Pentru parcul auto existent

1. Productia de    1 ianuarie    - SNP                        Noul standard
   benzina cu      1998          - rafinarii                  roman SR 176-97,
   plumb ce                        SNP                        intrat in
   contine 0,32 g                - alte                       vigoare la 1 de
   plumb la un                   rafinarii                    aprilie 1997,
   litru de                      independente                 reduce
   benzina                                                    continutul de
                                                              plumb la
                                                              0,32 g/l
2. Pregatirea      1998 - 2001   - SNP si     - 100 milioane  - Noul
   reducerii                     rafinarii      lei           sortiment va fi
   continutului                  SNP          - 28 milioane   introdus in SR
   de plumb din                  - INCERP       USD           176 - 98
   benzina la                                 - 3 milioane    - Urmeaza a se
   0,15 g/l,                                    USD           solicita
   conform                                                    finantare
   reglementarilor                                            externa pentru
   UE                                                         retehnologizare
3. Productia de    1999 - 2002  - Rafinarii   - 4,5 miliarde  Urmeaza a se
   benzina cu                   independente    lei           solicita
   plumb 0,15 g/l               - SNP si      - 8 milioane    finantare
   (la rafinarii                rafinarii       USD - SNP     externa pentru
   adaptate)                    SNP           - 100 mii USD   retehnologizare
                                - INCERP                      in sectorul
                                                              rafinarii
4. Cercetari       10 luni      - MST         - 500 milioane  - Introducerea
   asupra          dupa         - RAR           lei           unei teme
   comportarii     obtinerea    - CESAR-DACIA - 50 mii USD    prioritare
   motorului la    finantarii   - CESAR-ARO                   de cercetare
   autovehiculele               - INCERP                      - Urmeaza a se
   din parcul                                                 solicita
   existent,                                                  sprijin
   alimentate                                                 financiar
   cu benzina                                                 extern
   cu 0,15 g/l
   si fara plumb
5. Pregatirea,     1998 - 2005  - Rafinarii   - 60 milioane   Urmeaza a se
   producerea si                independente    USD           solicita
   comercializarea              - Rafinarii   - 50 milioane   finantare
   benzinei fara                  SNP           USD           externa pentru
   plumb pentru                 - INCERP      - 500 mii USD   retehnologizare
   parcul auto                  - MIC                         in sectorul
   existent                     - MF                          rafinarii

 B. Pentru autovehicule nou-inmatriculate
1. Introducerea                                               Noile
   optionala a                                                autovehicule
   catalizatorilor                                            vor folosi
   pentru                                                     benzina fara
   autovehicule                                               plumb si
   produse                                                    catalizatori
   in Romania:                                                pentru
   - DAEWOO Cielo  trim. I                                    reducerea
                   1997         DAEWOO-Craiova                poluantilor
   - Dacia Nova    trim. I                                    CO, HC, NOx
                   1998         DACIA Colibasi
2. Introducerea    - 1 ianuarie - MT                          Introdusa prin
   obligatorie a   1998 pentru  - MIC                         Ordinul
   catalizatorilor omologare    - DV                          ministrului
   operationali    tip                                        transporturilor
   pentru          - 1 iulie                                  nr. 537 din
   autovehicule    1998 pentru                                2 decembrie
   importate       prima                                      1997 (Monitorul
                   inmatriculare                              Oficial al
                   la vehiculele                              Romaniei,
                   noi sau uzate                              Partea I,
                                                              nr. 348/9
                                                              decembrie 1997)
3. Introducerea    - 1999,       - MT         - 500 milioane  Introdusa prin
   obligatorie a   pentru        - MIC          lei           Ordinul
   catalizatorilor omologare de  - MST        Tema            ministrului
   si benzinei     tip           - DACIA-S.A. prioritara de   transporturilor
   fara plumb      - 2000,       - ARO-S.A.   cercetare       nr. 537 din 2
   la noile        pentru prima               pentru          decembrie 1997
   tipuri de       inmatriculare              asimilarea      (Monitorul
   autovehicule    a masinilor                tehnologiilor   Oficial al
   autohtone la    noi                        de poluare a    Romaniei,
   omologare si                               autovehiculelor Partea I,
   la prima                                                   nr. 348/9
   inmatriculare                                              decembrie 1997)
4. Folosirea       Stabilirea si - MT                         NOTA:
   stimulentilor   detalierea    - MIC                        Reducerile
   economici si    nivelurilor   - MF                         propuse pentru
   fiscali         procentelor   - OC                         promovarea
   pentru          de            - DV                         autovehiculelor
   promovarea      diferentiere  - MAPPM                      "verzi" vor fi
   autovehiculelor a taxelor, in                              compensate cu
   "verzi"         functie de                                 cresterea
   (alimentate cu  gradul de                                  echivalenta a
   benzina fara    poluare,                                   taxelor aferente
   plumb)          pana la 1                                  autovehiculelor
                   ianuarie 1999                              poluante, astfel
                                                              incat venitul
                                                              total al statului
                                                              sa ramana
                                                              neschimbat (efect
                                                              neutru). In
                                                              prezent, datorita
                                                              numarului mic de
                                                              autovehicule cu
                                                              nivel redus de
                                                              emisii poluate,
                                                              diferentele pot
                                                              fi mai mari,
                                                              urmand ca ele sa
                                                              descreasca o data
                                                              cu cresterea
                                                              ponderii
                                                              autovehiculelor
                                                              depoluate
4a. Pretul de       1 iulie 1998  - MIC                       Se propune ca
    detaliu pentru                - MF                        pretul benzinei
    benzina fara                  - OC                        fara plumb sa
    plumb, mai mic                - SNP                       fie cu cca. 10%
    decat cel al                                              mai mic la
    benzinei cu                                               pompa pentru a
    plumb,                                                    fi stimulativ
    armonizat cu                                              si cu cca 10%
    standardele                                               mai mare la
    UE                                                        rafinarie
4b. Reducerea       1 ianuarie    - MF                        - Impozitul
    impozitelor       1999        - MIC                       anual pe
    si taxelor                    - MT                        autovehicule
    indirecte                     - MAPPM                     - Accize
    pentru                                                    - Taxa pentru
    autovehicule                                              drumuri
    cu emisii                                                 - Alte masuri
    poluante                                                  - Se propune o
    reduse, in                                                diminuare de
    raport cu cele                                            30 - 50% in
    nepoluante                                                favoarea
                                                              autovehiculelor
                                                              nepoluante
4c. Reducerea       1 ianuarie    - MIC                       Se propune o
    taxelor vamale  1999          - MF                        diminuare de
    pentru                        - OC                        30 - 50% in
    catalizatori,                 - DGV                       favoarea
    piesele lor                                               elementelor
    detasate,                                                 nepoluante
    motoare EURO 2
    si aditivi ai
    benzinei fara
    plumb
5.  Evaluarea       Permanent,    - MAPPM                     - Monitorizarea
    impactului      dupa 1        - MT                        este asigurata
    asupra          ianuarie 2000 - MST                       prin sistemul
    mediului dupa                 - CISR                      national de
    aplicarea si                  - RAR                       monitorizare
    promovarea                    - CEPIEM                    - Promovarea
    publica a                                                 in mass-media
    planului de                                               prin
    actiune                                                   organizatii
                                                              guvernamentale
                                                              si
                                                              neguvernamentale,
                                                              studii de impact,
                                                              simpozioane,
                                                              seminarii
-------------------------------------------------------------------------------
 Abrevieri:
 MT             - Ministerul Transporturilor
 MF             - Ministerul Finantelor
 SNP            - Societatea Nationala a Petrolului
 INCERP         - Institutul National de Cercetari pentru Petrol
 MIC            - Ministerul Industriei si Comertului
 RAR            - Registrul Auto Roman
 DACIA - S.A.   - Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A. Colibasi
 ARO - S.A.     - Societatea Comerciala "Automobile ARO" - S.A.
                  Campulung-Muscel
 DAEWOO Craiova - Societatea Comerciala "Automobile DAEWOO" Craiova
 DGV            - Directia Generala a Vamilor
 OC             - Oficiul pentru Concurenta
 MAPPM          - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
 MST            - Ministerul Stiintei si Tehnologiei
 CISR           - Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera
 BIRD           - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
 CESAR-DACIA    - Centrul de studii si cercetari pentru autoturisme - Dacia
 CESAR-ARO      - Centrul de studii si cercetari pentru autoturisme - ARO
 CEPIEM         - Centrul de Protectie, Igiena si Ergonomia Muncii

    ANEXA 2

                        STRATEGIA
    de reducere a continutului de plumb din benzina

------------------------------------------------------------------------------
                       1998      1999      2000      2001      2002    2005
------------------------------------------------------------------------------
 Continutul de plumb
 0,5 g/l               0,0%      0,0%      0,0%      0,0%      0,0%     0,0%
 0,15 - 0,32 g/l      79,0%     70,0%     40,5%     10,0%     10,0%     0,0%
 0,0 - 0,15 g/l       15,4%     20,0%     40,0%     66,0%     50,0%    40,0%*)
 Fara plumb/
 Reformulare           5,6%*)   10,0%     19,5%     24,0%     40,0%    60,0%

    TOTAL            100,0%    100,0%    100,0%    100,0%    100,0%   100,0%

    CONSUM

 Cerere
(milioane tone)        2,20      2,29      2,37      2,50      2,63    2,77
 Cerere
(milioane litri)   2.937,8   3.050,2   3.162,7   3.337,3   3.512,0  3.686,7
 Cerere benzina
fara plumb
(milioane litri)     164,5     305       616,7     801     1.405    2.212
 Cerere benzina cu
plumb*)
(milioane litri)   2.773,3   2.745,2   2.546     2.536,3   2.107    1.474,7
 Plumb folosit
(tone)*)           579,3     547,5     395,9     243,6     213,2    110,6
 Continut mediu
 de plumb
(g/l)*)              0,197     0,179     0,125     0,072     0,06     0,03
------------------------------------------------------------------------------
    *) In functie de cantitatile cerute de piata.
    *) Plumbul va fi inlocuit treptat, pana in anul 2005, cu alti aditivi, pentru utilizarea la autovehicule vechi.
    *) Datele reprezinta rezultatul unei evaluari care are la baza situatia parcului auto existent; pe masura aplicarii prevederilor planului de actiune, consumul de benzina cu plumb se va diminua pana la eliminarea completa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 489/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 489 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 489/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu