E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1267 din 8 decembrie 2010

privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 23 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 27 alin. (3) si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si functionarea activitatii de turism în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

SECTIUNEA 1

Eliberarea, retragerea si radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice

Art. 1. - Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si administrare, se clasifica în functie de caracteristicile constructive, de dotari si serviciile prestate.

Art. 2. - Autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului elibereaza certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice, pe baza declaratiei standardizate date pe propria raspundere de solicitant, însotita de documentatia aferenta completa, prin care se atesta îndeplinirea conditiilor si criteriilor de autorizare.

Art. 3. - In sensul prezentei hotarâri, prin solicitant se întelege operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice.

Art. 4. - (1) Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune pe propria raspundere, la sediul autoritatii publice centrale responsabile în domeniul turismului, declaratia standardizata însotita de documentatia completa prevazuta în normele metodologice care reglementeaza conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosinta.

(2)  Cererea solicitantului este procesata în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate însotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.

(3)  Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzator si notificate solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(4)  Certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice se considera eliberat în situatia în care autoritatea emitenta nu a raspuns în termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terte parti.

(5) In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei prevazut la alin. (2).

(6) In situatia în care solicitantul nu îndeplineste conditiile pentru   eliberarea   certificatului   de   clasificare,   autoritatea emitenta comunica în scris în termenul prevazut la alin. (2) motivul neacordarii acestuia.

Art. 5. - (1) Certificatele de clasificare sunt valabile pâna la modificarea conditiilor si criteriilor pentru care au fost eliberate sau pâna la data mentionata în acestea.

(2)  In situatia în care au aparut modificari cu privire la îndeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice în cauza, în termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.

(3)  Operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat sa solicite eliberarea unui nou certificat de clasificare înainte de expirarea valabilitatii mentionate în certificatul de clasificare.

(4) In cazul încetarii activitatii structurii de primire turistice operatorul economic proprietar si/sau administrator al structurii de primire turistice în cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare si sa restituie certificatul de clasificare si fisa/fisele anexe în original, prin posta cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 6. - (1) Denumirea, tipul si însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului se afiseaza vizibil si în mod lizibil la receptie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si în spatiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.

(2)  Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat sa furnizeze informatii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare si serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obtinut.

(3) Certificatul de clasificare si anexa/anexele la certificatul de clasificare se pastreaza în permanenta în original în structura de primire turistica în cauza.

Art. 7. - Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decât cea stabilita prin anexa certificatului de clasificare.

Art. 8. - (1) In scopul protectiei turistilor, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice are urmatoarele obligatii:

a)  sa asigure functionarea la categoria si/sau tipul de structura de primire turistica mentionate în certificatul de clasificare;

b) sa respecte reglementarile legale în vigoare în ceea ce priveste desfasurarea activitatii în structurile de primire turistice;

c)   sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si în constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea.

(2) Operatorii economici proprietari si/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligatia sa asigure functionarea acestora pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv perioada 1 mai-30 septembrie a fiecarui an.

Art. 9. - (1) Certificatul de clasificare se retrage de catre personalul cu atributii de control din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situatia în care nu sunt respectate obligatiile stabilite la art. 8 alin. (1).

(2) In situatia în care au fost remediate deficientele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice solicita reluarea activitatii turistice printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constata remedierea deficientelor, în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererii scrise a solicitantului.

(3) In situatia în care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul si categoria de clasificare efectiv îndeplinite. Procedura de clasificare se reia conform prevederilor art. 4.

(4) In situatia în care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structura de primire turistica si categorie de clasificare pentru structura în cauza, pâna la remedierea deficientelor mentionate în actul de control prin care a fost retras certificatul de clasificare.

(5) Autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând structurile de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare.

(6) In perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

SECTIUNEA a 2-a

Eliberarea, retragerea si radierea licentelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism

Art. 10. - (1) Operatorul economic poate desfasura activitati de ofertare si comercializare a serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licentei de turism si, dupa caz, a anexelor la aceasta, eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1)se pot realiza si sub forma electronica, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai în baza licentei de turism eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului.

(3) Filialele, sediile secundare/reprezentantele agentiilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care îsi desfasoara activitatea de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României, trebuie sa notifice în prealabil autoritatea publica centrala responsabila în domeniul turismului în ceea ce priveste începerea activitatii pe teritoriul României.

(4)  Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu informatii referitoare la garantia financiara si la asigurarea de responsabilitate civila profesionala a operatorului economic. In cazul. In care intervin modificari ale elementelor din notificare, agentia de turism prevazuta la alin. (3) are obligatia sa reînnoiasca notificarea în fiecare an, daca îsi propune sa exercite activitate în cursul anului respectiv.

(5) Este interzisa desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism, cu licenta de turism retrasa sau expirata.

Art. 11. - (1) Licenta si brevetul de turism se elibereaza de autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului, la cererea operatorului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism.

(2) Procedura de eliberare a licentelor si brevetelor în turism este cea reglementata de prevederile art. 4.

Art. 12. - (1) Licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta sunt valabile pe perioada nedeterminata, pâna la modificarea conditiilor si criteriilor de licentiere pentru care au fost eliberate.

(2)  In situatia în care au aparut modificari cu privire la îndeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii licentei de turism si a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic va solicita autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licente de turism, în termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarilor.

(3)  Operatorul economic este obligat sa solicite o noua licenta de turism înainte de expirarea valabilitatii mentionate în aceasta.

(4)  Operatorul economic este obligat sa respecte conditiile si criteriile în baza carora s-a eliberat licenta de turism si anexa/anexele la aceasta.

(5) In cazul încetarii activitatii agentiei de turism si/sau a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic în cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexelor la aceasta si sa restituie licenta de turism si anexa/anexele în original, prin posta cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 13. - (1) Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile.

(2) In scopul protectiei turistilor, operatorii economici care desfasoara activitati specifice agentiilor de turism au urmatoarele obligatii:

a)  sa afiseze licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta la loc vizibil si lizibil în incinta agentiei de turism si a sucursalelor/reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia;

b)  sa înscrie obligatoriu numarul licentei de turism pe documentele emise;

c) sa pastreze în permanenta în sediul agentiei de turism si în sediile secundare/reprezentantele acesteia originalul licentei de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.

Art. 14. - (1) Licenta de turism si anexa/anexele la aceasta se retrag de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului, în urmatoarele situatii:

a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara respectarea reglementarilor legale în vigoare;

b)  atunci când operatorul economic comunica autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;

c) atunci când titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau anexa/anexele la aceasta în scopul utilizarii de catre alt operator economic.

(2)  Titularul unei licente de turism retrase în conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) nu mai poate desfasura activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.

(3)  In perioada în care licenta de turism este retrasa, operatorul economic nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa încaseze venituri din exploatarea agentiei de turism.

(4) In situatia în care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constata remedierea deficientelor, în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererii scrise a solicitantului.

(5) In situatia în care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism în cauza, pâna la remedierea deficientelor mentionate în actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.

(6) Autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând agentiile de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite licentele de turism.

SECTIUNEA a 3-a

Sanctiuni

Art. 15. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)  desfasurarea activitatii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decât cea stabilita prin certificatul de clasificare;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3);

c)  nerespectarea conditiilor si/sau criteriilor care au stat la baza clasificarii;

d) nerespectarea prevederilor art. 6;

e) continuarea desfasurarii activitatii în structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare;

f) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice dupa retragerea certificatului de clasificare si/sau a licentei de turism;

g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (c);

h) împiedicarea sub orice forma a persoanelor împuternicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotarâri;

i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

j) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism sau prin sediile secundare/reprezentantele care nu au obtinut anexa la licenta de turism, cu licenta sau anexa/anexele la licenta de turism expirate sau retrase;

k) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici dupa retragerea licentei de turism sau a anexei/anexelor la licenta de turism;

l) nerespectarea obiectului de activitate înscris în licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;

m) desfasurarea de activitati turistice în alte sedii decât cele înscrise în licenta de turism si anexele la aceasta;

n) nerespectarea conditiilor si criteriilor în baza carora s-au/s-a eliberat licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta;

o) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (5) si art. 13 alin. (2) lit. b) si c);

p) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea în bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor în vigoare;

q) utilizarea de autocare neclasificate;

r) ofertarea, comercializarea sau prestarea serviciilor de cazare si alimentatie în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare retrase sau expirate;

s) functionarea operatorului economic fara detinerea politei de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate sau functionarea cu polita/politele de asigurare expirata/expirate;

t) prezentarea de informatii nereale în materialele de promovare, în oferte sau pe paginile de internet;

u) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) si art. 14 alin. (5).

Art. 16. - (1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) faptele prevazute la lit. a), j) si m), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) faptele prevazute la lit. b), p), q) si r), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) faptele prevazute la lit. d) si t), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;

d)  fapta prevazuta la lit. o), cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;

e) faptele prevazute la lit. e), f), g), h), k), u) si s), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;

f) faptele prevazute la lit. i), dupa cum urmeaza: amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza începând cu data de 15 mai a fiecarui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza începând cu data de 1 iunie a fiecarui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza la data de 15 iunie a fiecarui an si de la 40.000 lei la 50.000 lei si retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza dupa data de 1 iulie a fiecarui an si pâna la sfârsitul sezonului estival;

g) faptele prevazute la lit. l), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) faptele prevazute la lit. c) si n), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1).

Art. 17. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

a)  personalul cu atributii de control din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului pentru contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-e), h)-u);

b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevazute la art. 15 lit. g) si h);

c)  personalul desemnat din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile în domeniul finantelor pentru contraventiile prevazute la art.15 lit. f).

Art. 18. - Prevederile art. 15-17 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii finale

Art. 19. - Prevederile prezentei hotarâri intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - (1) Conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor de turism si a brevetelor, precum si modelul declaratiei standardizate a solicitantului se stabilesc de autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducatorului acesteia, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului va emite normele metodologice de aplicare.

Art. 21. - (1) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate înainte de data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sunt valabile pe perioada înscrisa în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licente de turism.

(2) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sunt valabile pe perioada nedeterminata, pâna la modificarea conditiilor si criteriilor pentru care au fost eliberate.

Art. 22. - La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, si Hotarârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 23. - Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 24. - Procedurile de clasificare, licentiere si brevetare prevazute de prezenta hotarâre privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplica dupa împlinirea a 60 de zile de la operationalizarea acestuia.

Art. 25. -In cazul în care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse în vederea clasificarii, licentierii si brevetarii, autoritatea administratiei publice centrale responsabila în domeniul turismului va contacta autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European în cauza, prin intermediul IMI - Sistemul de informare al pietei interne, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

*

Prezenta hotarâre transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) si (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Manoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1267/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1267 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu