Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 489 din 18 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din  6 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

    Art. 1
    (1) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, si ale prezentelor norme metodologice, denumite in continuare norme, se aplica contractelor avand ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni detinute de stat la societati comerciale, incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare Autoritate, si aflate in derulare, pentru efectele produse de aceasta dupa intrarea in vigoare a ordonantei, si anume:
    a) contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a ordonantei, in care scadentele obligatiilor asumate sunt anterioare sau ulterioare intrarii in vigoare a ordonantei;
    b) contractelor incheiate ulterior intrarii in vigoare a ordonantei.
    (2) Contractele mentionate la alin. (1) sunt considerate ca aflate in perioada de derulare pana cand acestea inceteaza sa mai produca efecte, intelegandu-se prin aceasta stingerea tuturor obligatiilor si valorificarea tuturor drepturilor izvorate din respectivele contracte, inclusiv pana la ramanerea definitiva si irevocabila a unor hotarari judecatoresti/arbitrale cu privire la litigii nascute din neexecutarea sau executarea partiala a contractelor.
    Art. 2
    In cazul contractelor prevazute la art. 1 alin. (1), care nu contin explicitarea surselor de realizare a investitiilor asumate, aplicabilitatea art. 3 alin. (2) din ordonanta se face in baza unui act aditional care reglementeaza si obligatiile a caror scadenta este anterioara intrarii in vigoare a ordonantei.
    Art. 3
    (1) Documentele prezentate Autoritatii in conformitate cu prevederile ordonantei si ale contractului vor fi puse la dispozitie acesteia in original sau in copie purtand mentiunea conformitatii cu originalul si vor purta in mod obligatoriu stampila emitentului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
    (2) Raportul prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta va specifica cu claritate daca obligatiile cumparatorului au fost sau nu au fost respectate conform prevederilor contractului si va fi insotit de documente justificative.
    (3) Certificatul emis de cenzorii societatii comerciale/firma specializata de audit in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta va fi intocmit dupa modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    (4) Documentele prevazute la art. 20 alin. (4) lit. b) din ordonanta vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, in conditiile prevazute de legislatia de privatizare in vigoare.
    Art. 4
    Calitatea de administrator/cenzor al societatii comerciale la data emiterii raportului prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta, respectiv a certificatului prevazut la art. 11 din aceasta, va fi probata prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comertului in acest scop.
    Art. 5
    Determinarea valorii investitiilor realizate din aport in natura, transfer de know-how, licente, brevete si alte valori similare se va face, la solicitarea cumparatorului, pe baza unei expertize intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni, agreate si de Autoritate.
    Art. 6
    (1) Neprezentarea confirmarii autoritatii de mediu competente, astfel cum este prevazuta la art. 12 din ordonanta, este considerata ca nerealizare a investitiilor pentru protectia mediului.
    (2) Confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenta, prevazuta la art. 12 din ordonanta, se elibereaza:
    a) pentru respectarea de catre societatea comerciala a prevederilor legale referitoare la protectia mediului, in cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care nu contin program de conformare;
    b) pentru indeplinirea obligatiilor de protectie a mediului cu termene de realizare implinite pana la scadenta prevazuta in contract, in cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care contin program de conformare.
    Art. 7
    Calitatea de membru al asociatiei PAS va fi dovedita prin prezentarea in copie, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), a actului constitutiv al asociatiei si a eventualelor acte aditionale la acesta, astfel cum au fost inregistrate la instanta competenta.
    Art. 8
    In situatiile prevazute la art. 15 din ordonanta dobanda curge incepand cu data incheierii actului aditional/conventiei.
    Art. 9
    (1) Autoritatea are dreptul exclusiv de a determina modalitatea de plata a sumelor prevazute la art. 16 alin. (3) din ordonanta.
    (2) Sumele datorate cu titlu de penalitati prevazute la art. 16 alin. (3) din ordonanta se vireaza de catre cumparator in contul bancar al societatii.
    (3) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumparatorului de a solicita societatii comerciale sa efectueze sau de a primi din partea acesteia o contraprestatie.
    (4) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumparatorului de a beneficia de o diminuare a volumului total de investitii angajate, inclusiv a celor asumate pentru protectia mediului.
    (5) Sumele prevazute la alin. (2) vor fi virate in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii transmise de catre Autoritate cumparatorului.
    (6) Pentru sumele prevazute la alin. (2), fata de care Autoritatea a emis notificari pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, termenul de 20 de zile incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    (7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care prin act aditional la contract a fost stabilit alt termen de plata.
    (8) Cumparatorul va transmite Autoritatii documentele financiar-contabile care dovedesc efectuarea viramentului, in cel mult 60 de zile de la data comunicarii notificarii prevazute la alin. (5), de la data implinirii termenului prevazut la alin. (6) sau de la data stabilita in actul aditional, dupa caz.
    (9) Sumele virate in contul Autoritatii dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 506/2002, reprezentand penalitati achitate de cumparator pentru nerealizarea investitiilor, vor fi transferate in contul bancar al societatii comerciale in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    (10) Sumele virate in conditiile prevazute la alin. (1) - (9) constituie venituri exceptionale ale societatii comerciale si vor fi utilizate de aceasta pentru nevoile sale curente.
    Art. 10
    Autoritatea nu va restitui diferentele care ar rezulta din modificarea ordinii de stingere a obligatiei de plata conform prevederilor art. 16 alin. (5) si (6) din ordonanta.
    Art. 11
    Garantiile financiare prevazute la art. 18 alin. (1) si la art. 20 alin. (6) din ordonanta pot fi:
    a) scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    b) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata;
    c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate, romana, in conditiile legii, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
    Art. 12
    Data desfiintarii contractului, prevazuta la art. 21 alin. (1) din ordonanta, va fi considerata data pronuntarii hotararii definitive si executorii, data inregistrarii la Autoritate a conventiei de desfiintare, semnata de ambele parti, sau data actionarii pactului comisoriu, dupa caz.
    Art. 13
    (1) In situatia prevazuta la art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonanta sanctiunile contractuale nu se aplica daca pana la scadenta finala bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societatii comerciale pana la aceasta scadenta.
    (2) In cazul contractelor care nu intra sub incidenta prevederilor art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonanta, leasingul poate fi considerat realizare a investitiei asumate prin contract daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1); pentru aceste situatii prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    (1) Dovada prevazuta al art. 27^1 alin. (3) din ordonanta, prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile de investitii asumate de cumparator prin contract, consta in actul incheiat de cumparator cu tertul sau emis de catre tert, in sensul celor mentionate; in acest caz dovada prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile respective va insoti documentele prevazute la art. 11 si, dupa caz, la art. 12 din ordonanta.
    (2) Pentru contractele care nu intra sub incidenta prevederilor art. 27^1 alin. (3) din ordonanta investitiile vor fi efectuate de terti in numele si pe seama cumparatorului, iar intelegerea dintre cumparator si tert va respecta conditia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. h) din ordonanta.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    S.C. ...................................... - S.A./S.R.L.
    Nr. ........../...................

                                 CERTIFICAT
(intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)

privind indeplinirea obligatiilor de investitii asumate de cumparatorul ....................... prin Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. ........./............. la S.C. ........................ - S.A./S.R.L. pentru scadenta/scadentele .....................

    Subsemnatii:
    1. ...........................................*1),
    2. ...........................................*1),
    3. ...........................................*1),
    in calitate de cenzori la S.C. ........................ - S.A./S.R.L., cu sediul in .............................., legal numiti/numit in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor S.C. ........................ - S.A./S.R.L. din data/datele de .......................,
    sau
    subscrisa ....................................*2), in calitate de auditor la S.C. ........................ - S.A./S.R.L., cu sediul in .................., legal numita la data de ........., in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor S.C. ........................ - S.A./S.R.L. din data de ..........,
    in baza documentelor si evidentei contabile a S.C. ........................ - S.A./S.R.L., puse la dispozitie de societate si cumparator, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia,

    CERTIFICAM
    urmatoarele:
    1. Investitia realizata de cumparator in S.C. ........................ - S.A./S.R.L. pana la scadenta din data de ................. corespunde/nu corespunde valorii investitionale*3) asumate prin contract, dupa cum urmeaza:
    - aport in natura, aport in numerar sau alte tipuri de investitii, in valoare de .....................*3);
    - investitii in suma de ....................., realizate din partea din profitul net cuvenita cumparatorului sau asociatului/afiliatului acestuia in calitate de actionar, conform aprobarii Adunarii generale a actionarilor din data de ................, proportional cu cota detinuta, care a fost utilizata pentru investitii in anul .........*3).
    2. Inregistrarea in contabilitatea societatii comerciale a investitiilor efectuate este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare.
    3. Sursele de finantare a investitiilor corespund/nu corespund prevederilor din contract si/sau Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (ale cumparatorului, asociatului/afiliatului acestuia, alte situatii)*4).

    Fata de cele analizate, certificam ca, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. ................., cumparatorul .............................. a indeplinit integral/partial*5) obligatia investitionala asumata.

    Data: ..................

                               Cenzori/Auditor,
................................................................................
     (Se vor inscrie: numele si prenumele/denumirea in clar, punandu-se
       semnatura si parafa expertului contabil/stampila auditorului.)
------------
    *1) Se vor mentiona numele si prenumele cenzorului.
    Cel putin unul dintre cenzorii care semneaza certificatul trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat conform legii, caz in care se va mentiona in mod obligatoriu si pozitia din tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    *2) Se vor mentiona denumirea auditorului, numele si prenumele reprezentantului legal al acestuia.
    *3) Se va completa in functie de tipul de investitie realizat de cumparator.
    Se va preciza, unde este cazul, daca investitia este realizata de un asociat/afiliat al cumparatorului sau de terti.
    Se va inscrie valoarea exprimata in moneda prevazuta in contract; in cazul echivalentului, acesta se va calcula conform prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Se va preciza daca obiectivele de investitii, in cazul in care au fost prevazute in contracte, au fost sau nu realizate si valoarea aferenta fiecarui obiectiv.
    Se va preciza distinct valoarea investitiilor pentru protectia mediului realizate.
    *4) Se va completa in functie de sursele utilizate pentru realizarea investitiilor.
    *5) Se va preciza valoarea realizata pana la fiecare scadenta.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 489/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 489 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu