Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 489 din 18 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 298 din  6 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

    Art. 1
    (1) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, si ale prezentelor norme metodologice, denumite in continuare norme, se aplica contractelor avand ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni detinute de stat la societati comerciale, incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare Autoritate, si aflate in derulare, pentru efectele produse de aceasta dupa intrarea in vigoare a ordonantei, si anume:
    a) contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a ordonantei, in care scadentele obligatiilor asumate sunt anterioare sau ulterioare intrarii in vigoare a ordonantei;
    b) contractelor incheiate ulterior intrarii in vigoare a ordonantei.
    (2) Contractele mentionate la alin. (1) sunt considerate ca aflate in perioada de derulare pana cand acestea inceteaza sa mai produca efecte, intelegandu-se prin aceasta stingerea tuturor obligatiilor si valorificarea tuturor drepturilor izvorate din respectivele contracte, inclusiv pana la ramanerea definitiva si irevocabila a unor hotarari judecatoresti/arbitrale cu privire la litigii nascute din neexecutarea sau executarea partiala a contractelor.
    Art. 2
    In cazul contractelor prevazute la art. 1 alin. (1), care nu contin explicitarea surselor de realizare a investitiilor asumate, aplicabilitatea art. 3 alin. (2) din ordonanta se face in baza unui act aditional care reglementeaza si obligatiile a caror scadenta este anterioara intrarii in vigoare a ordonantei.
    Art. 3
    (1) Documentele prezentate Autoritatii in conformitate cu prevederile ordonantei si ale contractului vor fi puse la dispozitie acesteia in original sau in copie purtand mentiunea conformitatii cu originalul si vor purta in mod obligatoriu stampila emitentului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
    (2) Raportul prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta va specifica cu claritate daca obligatiile cumparatorului au fost sau nu au fost respectate conform prevederilor contractului si va fi insotit de documente justificative.
    (3) Certificatul emis de cenzorii societatii comerciale/firma specializata de audit in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta va fi intocmit dupa modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    (4) Documentele prevazute la art. 20 alin. (4) lit. b) din ordonanta vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, in conditiile prevazute de legislatia de privatizare in vigoare.
    Art. 4
    Calitatea de administrator/cenzor al societatii comerciale la data emiterii raportului prevazut la art. 8 alin. (1) din ordonanta, respectiv a certificatului prevazut la art. 11 din aceasta, va fi probata prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comertului in acest scop.
    Art. 5
    Determinarea valorii investitiilor realizate din aport in natura, transfer de know-how, licente, brevete si alte valori similare se va face, la solicitarea cumparatorului, pe baza unei expertize intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni, agreate si de Autoritate.
    Art. 6
    (1) Neprezentarea confirmarii autoritatii de mediu competente, astfel cum este prevazuta la art. 12 din ordonanta, este considerata ca nerealizare a investitiilor pentru protectia mediului.
    (2) Confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenta, prevazuta la art. 12 din ordonanta, se elibereaza:
    a) pentru respectarea de catre societatea comerciala a prevederilor legale referitoare la protectia mediului, in cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care nu contin program de conformare;
    b) pentru indeplinirea obligatiilor de protectie a mediului cu termene de realizare implinite pana la scadenta prevazuta in contract, in cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului prin contracte care contin program de conformare.
    Art. 7
    Calitatea de membru al asociatiei PAS va fi dovedita prin prezentarea in copie, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), a actului constitutiv al asociatiei si a eventualelor acte aditionale la acesta, astfel cum au fost inregistrate la instanta competenta.
    Art. 8
    In situatiile prevazute la art. 15 din ordonanta dobanda curge incepand cu data incheierii actului aditional/conventiei.
    Art. 9
    (1) Autoritatea are dreptul exclusiv de a determina modalitatea de plata a sumelor prevazute la art. 16 alin. (3) din ordonanta.
    (2) Sumele datorate cu titlu de penalitati prevazute la art. 16 alin. (3) din ordonanta se vireaza de catre cumparator in contul bancar al societatii.
    (3) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumparatorului de a solicita societatii comerciale sa efectueze sau de a primi din partea acesteia o contraprestatie.
    (4) Sumele virate conform prevederilor alin. (2) nu dau dreptul cumparatorului de a beneficia de o diminuare a volumului total de investitii angajate, inclusiv a celor asumate pentru protectia mediului.
    (5) Sumele prevazute la alin. (2) vor fi virate in termen de 20 de zile de la data comunicarii notificarii transmise de catre Autoritate cumparatorului.
    (6) Pentru sumele prevazute la alin. (2), fata de care Autoritatea a emis notificari pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, termenul de 20 de zile incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    (7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care prin act aditional la contract a fost stabilit alt termen de plata.
    (8) Cumparatorul va transmite Autoritatii documentele financiar-contabile care dovedesc efectuarea viramentului, in cel mult 60 de zile de la data comunicarii notificarii prevazute la alin. (5), de la data implinirii termenului prevazut la alin. (6) sau de la data stabilita in actul aditional, dupa caz.
    (9) Sumele virate in contul Autoritatii dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 506/2002, reprezentand penalitati achitate de cumparator pentru nerealizarea investitiilor, vor fi transferate in contul bancar al societatii comerciale in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    (10) Sumele virate in conditiile prevazute la alin. (1) - (9) constituie venituri exceptionale ale societatii comerciale si vor fi utilizate de aceasta pentru nevoile sale curente.
    Art. 10
    Autoritatea nu va restitui diferentele care ar rezulta din modificarea ordinii de stingere a obligatiei de plata conform prevederilor art. 16 alin. (5) si (6) din ordonanta.
    Art. 11
    Garantiile financiare prevazute la art. 18 alin. (1) si la art. 20 alin. (6) din ordonanta pot fi:
    a) scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    b) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata;
    c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate, romana, in conditiile legii, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
    Art. 12
    Data desfiintarii contractului, prevazuta la art. 21 alin. (1) din ordonanta, va fi considerata data pronuntarii hotararii definitive si executorii, data inregistrarii la Autoritate a conventiei de desfiintare, semnata de ambele parti, sau data actionarii pactului comisoriu, dupa caz.
    Art. 13
    (1) In situatia prevazuta la art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonanta sanctiunile contractuale nu se aplica daca pana la scadenta finala bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societatii comerciale pana la aceasta scadenta.
    (2) In cazul contractelor care nu intra sub incidenta prevederilor art. 27 alin. (1) lit. e) din ordonanta, leasingul poate fi considerat realizare a investitiei asumate prin contract daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1); pentru aceste situatii prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    (1) Dovada prevazuta al art. 27^1 alin. (3) din ordonanta, prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile de investitii asumate de cumparator prin contract, consta in actul incheiat de cumparator cu tertul sau emis de catre tert, in sensul celor mentionate; in acest caz dovada prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile respective va insoti documentele prevazute la art. 11 si, dupa caz, la art. 12 din ordonanta.
    (2) Pentru contractele care nu intra sub incidenta prevederilor art. 27^1 alin. (3) din ordonanta investitiile vor fi efectuate de terti in numele si pe seama cumparatorului, iar intelegerea dintre cumparator si tert va respecta conditia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. h) din ordonanta.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    S.C. ...................................... - S.A./S.R.L.
    Nr. ........../...................

                                 CERTIFICAT
(intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)

privind indeplinirea obligatiilor de investitii asumate de cumparatorul ....................... prin Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. ........./............. la S.C. ........................ - S.A./S.R.L. pentru scadenta/scadentele .....................

    Subsemnatii:
    1. ...........................................*1),
    2. ...........................................*1),
    3. ...........................................*1),
    in calitate de cenzori la S.C. ........................ - S.A./S.R.L., cu sediul in .............................., legal numiti/numit in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor S.C. ........................ - S.A./S.R.L. din data/datele de .......................,
    sau
    subscrisa ....................................*2), in calitate de auditor la S.C. ........................ - S.A./S.R.L., cu sediul in .................., legal numita la data de ........., in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor S.C. ........................ - S.A./S.R.L. din data de ..........,
    in baza documentelor si evidentei contabile a S.C. ........................ - S.A./S.R.L., puse la dispozitie de societate si cumparator, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia,

    CERTIFICAM
    urmatoarele:
    1. Investitia realizata de cumparator in S.C. ........................ - S.A./S.R.L. pana la scadenta din data de ................. corespunde/nu corespunde valorii investitionale*3) asumate prin contract, dupa cum urmeaza:
    - aport in natura, aport in numerar sau alte tipuri de investitii, in valoare de .....................*3);
    - investitii in suma de ....................., realizate din partea din profitul net cuvenita cumparatorului sau asociatului/afiliatului acestuia in calitate de actionar, conform aprobarii Adunarii generale a actionarilor din data de ................, proportional cu cota detinuta, care a fost utilizata pentru investitii in anul .........*3).
    2. Inregistrarea in contabilitatea societatii comerciale a investitiilor efectuate este realizata in conformitate cu legislatia in vigoare.
    3. Sursele de finantare a investitiilor corespund/nu corespund prevederilor din contract si/sau Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (ale cumparatorului, asociatului/afiliatului acestuia, alte situatii)*4).

    Fata de cele analizate, certificam ca, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. ................., cumparatorul .............................. a indeplinit integral/partial*5) obligatia investitionala asumata.

    Data: ..................

                               Cenzori/Auditor,
................................................................................
     (Se vor inscrie: numele si prenumele/denumirea in clar, punandu-se
       semnatura si parafa expertului contabil/stampila auditorului.)
------------
    *1) Se vor mentiona numele si prenumele cenzorului.
    Cel putin unul dintre cenzorii care semneaza certificatul trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat conform legii, caz in care se va mentiona in mod obligatoriu si pozitia din tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    *2) Se vor mentiona denumirea auditorului, numele si prenumele reprezentantului legal al acestuia.
    *3) Se va completa in functie de tipul de investitie realizat de cumparator.
    Se va preciza, unde este cazul, daca investitia este realizata de un asociat/afiliat al cumparatorului sau de terti.
    Se va inscrie valoarea exprimata in moneda prevazuta in contract; in cazul echivalentului, acesta se va calcula conform prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Se va preciza daca obiectivele de investitii, in cazul in care au fost prevazute in contracte, au fost sau nu realizate si valoarea aferenta fiecarui obiectiv.
    Se va preciza distinct valoarea investitiilor pentru protectia mediului realizate.
    *4) Se va completa in functie de sursele utilizate pentru realizarea investitiilor.
    *5) Se va preciza valoarea realizata pana la fiecare scadenta.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 489/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 489 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu