E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 40 din 30 ianuarie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din  2 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Capitolul I va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza modul de urmarire a executarii obligatiilor asumate de cumparatori, pe perioada derularii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, societatile si companiile nationale, denumite in continuare societate.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica contractelor avand ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni detinute de stat la societati, incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare Autoritate, si aflate in derulare, pentru efectele produse de acestea dupa intrarea ei in vigoare.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) afiliat - persoana juridica la care cumparatorul este asociat/actionar, cu exceptia societatii ale carei actiuni fac obiectul contractului de vanzare-cumparare;
    b) asociat - persoana fizica/juridica care detine actiuni sau parti sociale emise de cumparatorul persoana juridica;
    c) perioada de derulare a contractului - perioada pana la indeplinirea oricareia si a tuturor obligatiilor partilor contractante, conform clauzelor contractuale si prevederilor prezentei ordonante; intra sub incidenta acestei definitii inclusiv acele contracte care pana la aparitia prezentei ordonante confereau Autoritatii anumite drepturi, inclusiv dreptul de a pretinde cumparatorilor aducerea la indeplinire a obligatiilor acestora asumate prin contract;
    d) scadenta - termenul pana la care debitorul s-a angajat sa isi indeplineasca o obligatie contractuala;
    e) sume datorate - sume exigibile si neachitate la data incheierii actului aditional de esalonare/reesalonare a platii, la data incheierii conventiei sau la data desfiintarii contractului.
    (2) Sursele din care pot fi realizate investitiile, in vederea indeplinirii obligatiilor cumparatorului asumate prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni, sunt urmatoarele:
    a) sume de bani virate direct de cumparator, in numele si pe contul sau, in contul curent bancar al societatii;
    b) dividende cuvenite cumparatorului, asociatului si/sau afiliatului acestuia, in calitate de actionar al societatii, lasate cu titlu definitiv la dispozitia societatii;
    c) aport in natura;
    d) partea din profitul net repartizat la surse proprii de finantare, proportionala cu cota de participare la capitalul social detinuta de cumparator, asociati si/sau afiliati ai acestuia, in calitate de actionari ai societatii; intra in aceasta categorie si orice alta repartizare din profit pentru investitii in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare;
    e) transferul de know-how, licente, brevete si alte valori similare;
    f) operatiuni de leasing pentru retehnologizare/modernizare;
    g) sume de bani acordate inclusiv cu titlu de imprumut societatii de catre cumparator, asociatii si/sau afiliatii acestuia ori de catre societatile din cadrul grupului din care face parte cumparatorul;
    h) sume de bani acordate de catre un tert societatii pe baza unei intelegeri cu cumparatorul, constatata printr-un inscris autentificat;
    i) alte surse care pot fi utilizate pentru realizarea de investitii.
    Art. 4
    (1) Societatile privatizate prin incheiere de contracte de vanzare-cumparare de actiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societatile care dupa privatizare au fuzionat, dupa caz, cu alta persoana juridica sau cu cumparatorul, precum si cele rezultate prin divizare, daca aceste operatiuni au avut loc inauntrul perioadei de derulare a contractului.
    (2) Controlul postprivatizare se exercita de catre Autoritate prin departamentele de specialitate si are ca obiect urmarirea modului in care sunt respectate de catre cumparator obligatiile asumate prin contractele respective si, dupa caz, urmarirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societatilor la care au fost vandute actiuni ale statului prin contracte aflate in perioada de derulare.
    Art. 5
    Autoritatea nu poate utiliza rezultatele analizei si controlului postprivatizare cu privire la situatia economico-financiara a societatilor care intra sub incidenta prezentei ordonante decat in scopul urmaririi executarii obligatiilor contractuale ale cumparatorului si cu respectarea secretului comercial si de afaceri."
    2. Articolul 5 se abroga, iar articolul 6 devine articolul 5.
    3. Articolul 7 se abroga.
    4. Capitolul III devine capitolul II cu urmatorul titlu:
    "CAP. 2
    Obligatiile cumparatorului"
    5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Cumparatorul si/sau reprezentantii legali ai acestuia sunt obligati sa transmita, daca prin contract nu este prevazut altfel, in termen de 30 de zile de la data implinirii scadentei sau a solicitarii Autoritatii, un raport cu privire la modul respectarii clauzelor contractuale.
    (2) Conducerea societatii privatizate are obligatia sa permita personalului Autoritatii verificarea scriptica si, dupa caz, faptica a modului de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre cumparator, precum si a situatiei economico-financiare a societatilor respective."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Cumparatorul, reprezentantii legali ai acestuia sau reprezentantii legali ai societatii privatizate sunt obligati sa comunice Autoritatii, in cel mult 10 zile, situatia in care societatea este supusa unei proceduri de divizare, dizolvare, fuziune, lichidare voluntara, reorganizare sau faliment, daca prin contract nu este prevazut altfel.
    (2) Aceeasi obligatie le revine reprezentantilor legali ai cumparatorului persoana juridica, in situatia in care pentru acesta a fost declansata una dintre procedurile prevazute la alin. (1).
    (3) In cazul divizarii/fuziunii societatii si/sau a cumparatorului persoana juridica, cumparatorul este obligat sa incheie cu Autoritatea un act aditional la contract, prin care va fi stabilit modul de derulare a contractului din punct de vedere al obligatiilor asumate."
    7. Dupa articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    In perioada de derulare a contractelor transmiterea actiunilor de la cumparator catre terti este conditionata de obtinerea prealabila a acordului scris al Autoritatii, sub sanctiunea nulitatii de drept a transmiterii actiunilor."
    8. Capitolul IV devine capitolul III cu urmatorul titlu:
    "CAP. 3
    Atributiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in domeniul controlului postprivatizare"
    9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Autoritatea are urmatoarele atributii:
    a) urmareste derularea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, cu privire la clauzele continute in acestea, precum si cu privire la modul de indeplinire a obligatiilor asumate de cumparator;
    b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activitatii de control al respectarii clauzelor contractuale, precum si cu privire la evolutia economico-financiara a societatilor respective, pe perioada de derulare a contractului;
    c) modificarea contractului, privind:
    (i) reesalonarea programului de investitii, daca prin aceasta cumparatorul nu isi pierde pozitia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selectia ofertantilor, aplicata la incheierea contractului;
    (ii) structura angajamentelor investitionale prevazute in contracte, fie prin inlocuirea obiectivelor, fie prin renuntarea la unele dintre ele, fara diminuarea valorii totale angajate;
    (iii) programul de investitii de mediu in cazul in care dupa semnarea contractului cumparatorul prezinta un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competenta;
    (iv) reducerea volumului valoric de investitii de mediu angajat prin contract, pe baza confirmarii, emisa de autoritatea de mediu competenta, a realizarii masurilor din programul de conformare, cu obligatia varsarii catre societate a diferentei dintre valoarea investitiilor angajate prin contract si valoarea confirmata prin certificatul intocmit de cenzorii societatii/firma specializata de audit;
    (v) reesalonarea termenelor de plata a ratelor aferente pretului datorat pentru pachetul de actiuni, pana la termenul final de plata prevazut in contract;
    (vi) efectuarea unei novatii sau delegatii;
    (vii) esalonarea/reesalonarea platii sumelor datorate Autoritatii ca dividende, sume primite pentru restructurare;
    (viii) esalonarea/reesalonarea platii oricaror alte sume datorate Autoritatii de catre cumparator;
    (ix) orice alte modificari considerate necesare de catre Autoritate."
    10. Capitolul V devine capitolul IV cu urmatorul titlu:
    "CAP. 4
    Urmarirea modului de realizare a obligatiilor contractuale"
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Investitia este considerata realizata daca cumparatorul prezinta un certificat emis in acest scop de cenzorii societatii/firma specializata de audit, daca prin contract nu este prevazut altfel.
    (2) Certificatul emis conform alin. (1) va specifica in mod clar ca pana la implinirea scadentei:
    - investitia realizata de cumparator corespunde valorii investitionale asumate prin contract;
    - inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate este realizata in conformitate cu legislatia contabila in vigoare;
    - sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor prezentei ordonante si/sau celor din contract.
    (3) In situatia in care investitiile au ca sursa partea din profitul net repartizata la surse proprii de finantare, cuvenita cumparatorului, asociatilor si/sau afiliatilor cumparatorului, in calitate de actionari ai societatii, certificatul prevazut la alin. (2) va confirma utilizarea acesteia de catre societate."
    12. Articolul 11^1 se abroga.
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    In cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului, certificatul prevazut la art. 11 va fi insotit, in mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenta privind respectarea de catre societate a prevederilor legale referitoare la protectia mediului si, dupa caz, indeplinirea obligatiilor de protectie a mediului cu termene de realizare implinite pana la scadenta prevazuta in contract."
    14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Sunt considerate ca realizate si obligatiile de investitii efectuate in nume propriu de asociatii si/sau afiliatii cumparatorului ori de catre societatile din cadrul grupului din care face parte acesta.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si membrilor asociatiilor PAS, chiar daca detin in nume propriu actiuni/parti sociale ale societatii.
    (3) In contul angajamentelor investitionale asumate sunt considerate si sumele aferente partii cuvenite cumparatorului, asociatilor si/sau afiliatilor acestuia, in calitate de actionari ai societatii, din profitul net, care, in baza unei hotarari a adunarii generale a actionarilor, au fost repartizate pentru surse proprii de finantare din care s-au efectuat investitii in exercitiul financiar curent sau in cele urmatoare.
    (4) Investitiile prevazute la alin. (3) se considera realizate in baza certificatului intocmit conform prevederilor art. 11."
    15. Articolul 14 se abroga.
    16. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Pentru ratele ramase de achitat cu titlu de pret, pentru care se solicita reesalonarea incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in actul aditional se va introduce, in mod obligatoriu, nivelul dobanzii calculat astfel: pentru contractele de vanzare-cumparare de actiuni cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate esalonate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si platit in valuta.
    (2) Pentru sumele datorate Autoritatii reprezentand dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si pentru alte sume datorate Autoritatii, pentru care se solicita reesalonarea, cu exceptia sumelor prevazute la alin. (1), conventia/actul aditional va cuprinde, in mod obligatoriu, dispozitii prin care se aplica nivelul dobanzii de referinta comunicate lunar de Banca Nationala a Romaniei sau dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care sumele datorate sunt in valuta, precum si dispozitii de plata a cheltuielilor de judecata sau de executare."
    17. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Este interzisa exceptarea de la plata a majorarilor, penalitatilor si/sau a dobanzilor, dupa caz, aferente sumelor platite cu intarziere/neplatite, atat in ceea ce priveste plata ratelor/pretului pentru pachetul de actiuni, cat si in ceea ce priveste nerealizarea investitiilor, inclusiv a celor de mediu."
    18. Alineatul (3) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele datorate de cumparator cu titlu de penalitati pentru nerealizarea investitiilor vor fi virate cu titlu gratuit societatii si utilizate in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante."
    19. Dupa alineatul (3) al articolului 16 se introduc alineatele (4), (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Penalitatile prevazute la alin. (3), exprimate in moneda nationala, care se esaloneaza se vor consolida in euro la data incheierii actului de esalonare.
    (5) Sumele incasate de Autoritate, aferente pretului actiunilor, vor stinge obligatia de plata a debitului principal, a dobanzilor si a penalitatilor, in aceasta ordine.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplica contractelor care au stabilit o alta ordine de incasare numai prin incheiere de acte aditionale."
    20. Articolul 16^1 se abroga.
    21. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Incheierea actelor aditionale de catre Autoritate, in ceea ce priveste modificarea angajamentelor de investitii si/sau de plata a pretului actiunilor, este conditionata de instituirea in favoarea Autoritatii a unei garantii care sa acopere valoric investitia nerealizata si/sau partea din pret neachitata, prin constituirea unei garantii reale mobiliare asupra unui pachet corespunzator de actiuni emise de societate, raportat la valoarea nominala a acestora, sau prin garantii financiare.
    (2) Incheierea de catre Autoritate a unor acte aditionale prin care se aduc modificari clauzelor de natura sociala se va face numai pe baza acordului dintre reprezentantii legali ai salariatilor, conducerea societatii si cumparator."
    22. Articolul 19 se abroga.
    23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Autoritatea poate sa accepte incheierea unui act aditional, la solicitarea cumparatorului pentru:
    a) efectuarea unei delegatii imperfecte, atunci cand cumparatorul aduce in contract angajamentul unui al doilea debitor alaturi de el, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
    b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului initial (cumparatorul) din contract cu o alta persoana care se angajeaza fata de Autoritate sa execute obligatiile contractuale.
    (2) Actul aditional incheiat in conditiile alin. (1) are ca efect si transmiterea tuturor drepturilor contractuale catre delegat/noul debitor si va prevedea in mod obligatoriu asumarea de catre acesta a tuturor garantiilor contractuale privind realizarea obligatiilor contractuale.
    (3) Acordul Autoritatii pentru situatiile prevazute la alin. (1) poate fi dat numai in urmatoarele conditii:
    a) noul debitor indeplineste conditiile prevazute pentru ofertanti de reglementarile in vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de Autoritate in societatile comerciale cu capital de stat;
    b) noul debitor preia toate obligatiile contractuale ale debitorului initial, inclusiv eventualele penalitati pentru nerespectarea unor obligatii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - in cazul novatiei prin schimbare de debitor;
    c) noul debitor/delegat este tinut solidar cu debitorul initial pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv pentru plata eventualelor penalitati pentru nerespectarea unor obligatii contractuale aferente perioadelor trecute, fara ca debitorul initial/delegant sa fie descarcat in mod expres de obligatiile fata de Autoritate - in cazul unei delegatii imperfecte;
    d) in cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata in rate, se va negocia cu noul debitor modalitatea de plata a sumelor aferente pretului contractului, inclusiv a dobanzilor si eventualelor penalitati datorate la plata pretului si neonorate de debitorul initial; plata sumelor restante datorate Autoritatii cu titlu de pret si penalitati si/sau dobanzi se va efectua de catre noul debitor in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la semnarea actului aditional.
    (4) In vederea analizarii si aprobarii novatiei/delegatiei trebuie prezentate Autoritatii urmatoarele:
    a) solicitarea facuta in acest sens de cumparator, insotita de angajamentul ferm si neconditionat al viitorului debitor privind preluarea integrala a obligatiilor contractuale;
    b) toate documentele prevazute de legislatia referitoare la privatizare, in vigoare, pentru ofertantul-cesionar care achizitioneaza un pachet de actiuni de la Autoritate, inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai putin dovada platii taxei de participare la licitatie si garantia de participare;
    c) in cazul in care cumparatorul si/sau noul debitor este persoana juridica, este necesara aprobarea adunarii generale a asociatilor/actionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegatiei;
    d) orice alte documente, care in urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalitatii novatiei/delegatiei si indeplinirii obligatiilor stipulate in contract si care sunt solicitate de catre Autoritate.
    (5) Novatia sau, dupa caz, delegatia se realizeaza prin act aditional la contract, care va stabili sanctiunile ce se vor aplica in cazul in care partile nu respecta prevederile acestuia.
    (6) Pentru garantarea obligatiilor privind realizarea investitiilor si/sau plata pretului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garantii care sa acopere valoric investitia nerealizata si/sau partea din pret neachitata, prin constituirea unei garantii reale mobiliare asupra unui pachet de actiuni emise de societate, raportat la valoarea nominala a acestora, sau prin garantii financiare.
    (7) Novatia/delegatia isi produce efecte numai din momentul semnarii actului aditional la contract."
    24. Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Stabilirea prejudiciilor si a intinderii daunelor-interese prevazute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritatii se va face, la solicitarea societatii/Autoritatii, pe baza unei expertize intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.
    (4) Cheltuielile aferente efectuarii expertizei prevazute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, dupa caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumparator."
    25. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 22 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Autoritatea si cumparatorul pot conveni continuarea contractului prin renuntarea la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului, la aplicarea sau la efectele pactului comisoriu, in cazul contractelor care contin astfel de clauze.
    (2) In acest sens Autoritatea si cumparatorul vor incheia o conventie de mentinere in vigoare a contractului, cumparatorul obligandu-se sa plateasca sumele datorate Autoritatii la data incheierii conventiei, inclusiv cheltuielile judiciare efectuate de aceasta, intr-un termen de 60 de zile de la semnarea acesteia.
    (3) In cazul in care se renunta la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului, conventia de mentinere in vigoare se rezolutioneaza in cazul neindeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin aceasta. Ca urmare a indeplinirii conditiei rezolutorii, Autoritatea va pune in executare hotararea judecatoreasca/arbitrala ce are ca efect desfiintarea contractului."
    26. Articolul 23 se abroga.
    27. Articolul 24 se abroga.
    28. Capitolul VI devine capitolul V cu urmatorul titlu:
    "CAP. 5
    Dispozitii speciale"
    29. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In scopul organizarii si desfasurarii in conditii unitare a controlului postprivatizare, prevederile cap. IV se aplica si contractelor aflate in derulare pentru perioada ramasa sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Pentru perioada scursa pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Autoritatea poate conveni cu cumparatorul, prin act aditional, aplicarea prevederilor alin. (1)."
    30. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) In cazul in care angajamentul investitional nu a fost realizat pe obiectivele si/sau pana la scadentele prevazute in contract, dar, cumulat pana la implinirea ultimei scadente anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, rezulta realizarea in cuantum valoric a obligatiei respective, nu se datoreaza penalitati/majorari de intarziere.
    (2) In cazul in care la data implinirii ultimei scadente anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constata valoric nerealizarea sau realizarea partiala a angajamentului investitional, cumparatorul datoreaza, incepand cu respectiva data, penalitatile contractuale calculate la valoarea nerealizata, fara luarea in considerare a nerealizarilor pe obiective.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul in care realizarea obligatiilor investitionale este garantata prin garantii mobiliare, imobiliare sau financiare.
    (4) Prevederile alineatelor precedente nu se aplica in cazul existentei unei hotarari judecatoresti/arbitrale definitive la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, chiar daca nu au fost puse in executare sau executarea nu a fost definitivata, iar sumele platite nu se restituie si executarile realizate nu se intorc."
    31. Articolul 26^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26^2
    In situatiile prevazute la art. 26 alin. (2) prescriptia pentru dreptul Autoritatii de a aplica sanctiunile sau de a executa garantiile incepe sa curga de la data implinirii ultimei scadente anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante."
    32. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Pentru contractele aflate in perioada de derulare, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, obligatiile contractuale privind efectuarea investitiilor se considera realizate in urmatoarele situatii:
    a) cand contractul contine specificatia <<program de investitii>>, angajamentul investitional se considera realizat numai in baza certificatului intocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2);
    b) in cazul contractelor care contin specificatia <<alte surse>>, <<alte resurse>>, <<surse atrase>> sau <<credite>>, sunt asimilate surselor de realizare a investitiilor si creditele angajate de societate din care au fost finalizate obiectivele de investitii pana la data mentionata;
    c) in contractele cu clauza de atestare a investitiilor prin certificat emis de cenzorii societatii sau de o firma specializata de audit si care contin/nu contin specificatia expresa <<insotit de documente>> sau care contin specificatia <<documente rezonabile>>, obligatia de investitii se considera realizata numai in baza certificatului intocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2);
    d) in contractele care contin clauza de atestare a executarii angajamentului investitional prin majorarea de capital social si inregistrarea acestei operatiuni la Oficiul registrului comertului, obligatia de investitie se considera realizata numai in baza certificatului intocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2), fara a fi necesara prezentarea dovezii majorarii capitalului social si a inregistrarii acesteia la Oficiul registrului comertului;
    e) achizitionarea unui bun in regim de leasing poate fi considerata realizare a investitiei asumate prin contract, daca bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societatii pana la scadenta; in aceasta situatie aplicarea sanctiunilor contractuale se suspenda pe perioada derularii leasingului, pana la implinirea scadentei finale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in baza certificatului intocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2) si pentru obligatiile a caror scadenta este anterioara intrarii in vigoare a prezentei ordonante, numai prin incheierea unui act aditional la contract."
    33. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 27^1
    (1) Pentru contractele incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor putea fi efectuate atat in forma si in termenii contractuali conveniti, cat si in numerar, cu conditia ca sumele in cauza sa fie inregistrate in contul curent bancar al societatii.
    (2) In cazul contractelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, sumele varsate de cumparator in contul obligatiei de investitii, cu exceptia celor destinate protectiei mediului, pot fi utilizate de societate in conditiile prevazute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societatii catre Autoritate si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale etc., ale caror scadente sunt anterioare datei transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    (3) In cazul contractelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, este asimilata investitiei realizate in baza contractului si efectuarea acesteia in nume propriu, de catre alte persoane decat cumparatorul, cu conditia suplimentara a prezentarii dovezii prin care tertul s-a angajat sa execute obligatiile respective."
    34. Dupa alineatul (3) al articolului 28 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3) prevederile art. 26^3 se aplica in mod corespunzator."
    35. Dupa articolul 28 se introduc articolele 28^1 si 28^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    (1) Pentru contractele incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, clauzele contractuale referitoare la obligatia cumparatorilor de a solicita/incheia intr-un anumit termen acte aditionale la contracte avand ca obiect vanzarea-cumpararea actiunilor suplimentare, inclusiv obligatia cumparatorului de a majora pretul contractual cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate si sanctiunile aferente raman fara obiect.
    (2) In mod corespunzator, notificarile transmise cumparatorilor, avand ca obiect plata penalitatilor, precum si litigiile initiate ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1) raman fara obiect.
    (3) Sumele stabilite ca datorate Autoritatii prin hotarari judecatoresti/arbitrale definitive cu acest titlu nu intra sub incidenta alin. (2), iar sumele platite nu se restituie.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3) prevederile art. 26^3 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 28^2
    In cazul in care actiunile suplimentare emise ca urmare a majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor nu au fost atribuite Autoritatii, actele si operatiunile de la momentul majorarii capitalului social sunt lovite de nulitate absoluta."
    36. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Daca partile nu au stabilit altfel prin contract, data de referinta pentru determinarea valorii in lei sau in valuta a investitiilor este:
    A. In cazul majorarii capitalului social:
    a) cu aporturi in natura, se va lua in considerare cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data la care adunarea generala a actionarilor a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea bunurilor aportate, pe baza raportului de expertiza;
    b) cu aport in numerar, se va lua in considerare cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data emiterii instrumentului de plata cu care a fost efectuat varsamantul in contul curent bancar al societatii;
    c) cu cota-parte din profit repartizata la surse proprii de finantare, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care s-au utilizat pentru investitii sumele aferente cotei de participare la capitalul social, detinuta de cumparator, asociatii si/sau afiliatii acestuia din capitalul social;
    d) cu dividendele neridicate si lasate la dispozitia societatii sau prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia, se va lua in considerare cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data la care adunarea generala a actionarilor a aprobat majorarea capitalului social.
    B. In cazul in care nu se majoreaza capitalul social:
    a) pentru investitiile in natura, se va lua in considerare cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data inregistrarii in contabilitatea societatii a bunurilor respective;
    b) pentru viramente in numerar, se va lua in considerare cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data emiterii instrumentului de plata cu care a fost efectuat varsamantul in contul curent bancar al societatii;
    c) pentru investitiile realizate in societate avand ca sursa cota-parte din profit cuvenita cumparatorului, asociatilor si/sau afiliatilor acestuia, repartizata la surse proprii de finantare, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei al perioadei pentru care cenzorii/firma specializata de audit confirma utilizarea partii din profit;
    d) pentru dividendele neridicate si lasate la dispozitia societatii, se va lua in considerare data inregistrarii in contabilitatea societatii a dividendelor respective ca aport pentru realizarea investitiilor.
    (2) Datele stabilite conform alin. (1) pentru determinarea valorii in lei sau in valuta a investitiilor vor constitui si reperul in functie de care se apreciaza respectarea/nerespectarea termenelor stabilite in contract pentru efectuarea investitiei."
    37. Articolul 30 se abroga.
    38. Articolul 31 se abroga.
    39. Capitolul VII devine capitolul VI cu urmatorul titlu:
    "CAP. 6
    Sanctiuni"
    40. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care utilizeaza sumele reprezentand investitiile de mediu in alte scopuri decat cel prevazut in contracte."
    41. Alineatul (3) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care incalca dispozitiile prevazute la art. 8 alin. (2)."
    42. Alineatul (4) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societatii, cumparatorul sau reprezentantul legal al acestuia, care:
    a) nu respecta obligatiile prevazute la art. 8 alin. (1);
    b) nu respecta termenul de 10 zile prevazut la art. 9;
    c) nu respecta obligatiile prevazute la art. 33."
    43. Alineatele (5) si (6) ale articolului 32 se abroga.
    44. Capitolul VIII devine capitolul VII cu urmatorul titlu:
    "CAP. 7
    Dispozitii finale"
    45. Literele a) si b) ale articolului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) schimbarea formei juridice a societatii este posibila doar cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat prin incheierea unui act aditional la contract, in cazul in care modificarea respectiva poate determina nerealizarea obligatiilor asumate prin contract de catre cumparator. Acordul nu este necesar in cazul in care legea obliga la schimbarea formei juridice a societatii. In acest caz cumparatorului ii revine obligatia de a instiinta Autoritatea si de a incheia cu aceasta un act aditional in termen de 45 de zile lucratoare de la aparitia situatiei care determina modificarea statutului juridic al societatii;
    b) fuziunea intre cumparator si societatea privatizata sau succesoarea/succesoarele acesteia este interzisa, dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, pana la realizarea integrala a obligatiilor asumate prin contract sub sanctiunea nulitatii de drept."
    46. Articolul 34 se abroga.
    47. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Controlul postprivatizare in cadrul societatilor, in domeniul urmaririi respectarii obligatiilor contractuale, ca urmare a unor sesizari si solicitari primite, precum si prin autosesizare, se efectueaza de catre Autoritate."
    48. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariatii Autoritatii nu raspund administrativ, civil sau penal pentru datele, documentele si inscrisurile prezentate de cumparator, societate, administratori, cenzori, firme specializate de audit sau experti, care au stat la baza deciziilor Autoritatii."
    49. Articolul 37 se abroga.
    50. Articolul 39 se abroga.
    Art. 2
    Nu intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 sumele incasate de Autoritate cu titlu de penalitati, precum si cele care fac obiectul unor hotarari judecatoresti sau arbitrale definitive si/sau irevocabile pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 506/2002.
    Art. 3
    Cumparatorii care au datorii restante si neachitate, constand in penalitati pentru intarziere la plata pretului, rate scadente si dobanzi neachitate, dupa caz, beneficiaza de scutirea la plata a 60% din cuantumul penalitatilor aferente pretului, daca achita Autoritatii pretul total, dobanzile integral, precum si 40% din valoarea penalitatilor calculate pana la data platii, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Data platii este considerata data creditarii contului Autoritatii sau data eliberarii documentului care confirma plata sumelor in numerar.
    Art. 4
    Autoritatea va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Popa Stan,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 40/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 40 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu