E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 457 din 18 aprilie 2003

privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 402 din 15 iunie 2007Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasă tensiune fabricate în ţară sau importate, destinate pieţei interne.

(2)  In sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasă tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V-1.000 V în curent alternativ şi 75 V-1.500 V în curent continuu.

(3)   Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite în concordanţă cu bunele practici inginereşti în materie de securitate în vigoare în România sau Uniunea Europeană, pot fi introduse pe piaţă numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate corespunzător, întreţinute şi utilizate în conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate.

(2) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Echipamentele electrice de joasă tensiune care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 şi sunt supuse condiţiilor prevăzute la art. 4 şi 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune din considerente de securitate.

Art. 4. - (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2)   Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, dacă echipamentele electrice de joasă tensiune sunt conforme cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii  Europene.

(3)  Lista standardelor române din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune care adoptă standardele europene armonizate se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

(4)  In cazul în care standardele europene armonizate, aşa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost încă adoptate şi publicate, se consideră că echipamentele electrice de joasă tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate în conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internaţională pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI).

(5)  In cazul în care nu există standarde armonizate sau prevederi de securitate, aşa cum sunt definite în alin. (2) şi (4), în scopul introducerii pe piaţă sau al asigurării liberei circulaţii, se consideră că echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, dacă sunt fabricate conform cerinţelor de securitate cuprinse în standardele naţionale sau în standardele în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului, dacă acestea asigură un nivel de securitate echivalent cu cel din România.

(6)   In baza notificării de către Comisia Europeană, Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa Comisia, dacă este cazul, în termen de 3 luni obiecţiile pe care le are în legătură cu prevederile de securitate prevăzute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate în baza cărora acestea nu ar trebui recunoscute.

Art. 5. - Se interzice distribuitorilor de energie electrică, în condiţiile legii, să impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Când se constată că un echipament electric de joasă tensiune nu satisface cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă.

(2)   Reintroducerea pe piaţă a unui echipament electric de joasă tensiune se efectuează numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.

(3)  In cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Economiei şi Finanţelor sau Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, indicând motivele deciziilor şi specificând următoarele:

a)   dacă neconformitatea constatată se datorează unor deficienţe ale standardelor care adoptă standardele europene armonizate prevăzute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevăzute la art. 4 alin. (4) şi (5);

b)  dacă neconformitatea constatată se datorează aplicării gresite a standardelor sau prevederilor prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) şi (5);

c)   dacă neconformitatea constatată este atribuită nerespectării bunelor practici inginereşti prevăzute la art. 2.

(4)   Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformităţilor constatate şi a măsurilor luate, conform alin. (1) şi (3).

(5)   Dacă alte state membre ridică obiecţii faţă de decizia prevăzută la alin. (1), Comisia Europeană trebuie să consulte de îndată Ministerul  Economiei şi Finanţelor.

Art. 7. - (1) Inainte de introducerea pe piaţă, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1) şi în anexa nr. 3 lit. A, care atestă conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformităţii descrise în anexa nr. 4.

*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvemului nr. 1.514/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvemului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 22 decembrie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003.

(2)  In caz de divergenţă, producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de încercări în care este atestată conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse în art. 2 şi în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism notificat, conform procedurii prevăzute la art. 9.

(3)   Pentru echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CE producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In măsura în care organele de control consideră necesar pentru înţelegerea conţinutului pot solicita traducerea în limba română a unor documente care însoţesc echipamentele din import. In cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a echipamentului electric.

(4)   Conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător ori de reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8. - (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene aplică într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasă tensiune sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie.

(2)   In cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.

(3)  In cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranziţie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. In acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, aşa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice.

(4)   Se interzice aplicarea pe echipament a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasă tensiune, pe ambalaj, pe instrucţiunile de prezentare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie diminuate.

(5)   Atunci când organele de control constată că marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat să ia toate măsurile pentru ca această încălcare să înceteze, iar echipamentul electric de joasă tensiune să se supună prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(6) Dacă neconformitatea descrisă la alin. (5) continuă, organele de control vor lua măsurile necesare pentru a restricţiona sau a interzice introducerea pe piaţă a echipamentului electric sau pentru a se asigura că acesta a fost retras de pe piaţă în conformitate cu procedura descrisă la art. 6.

Art. 9. - (1) Recunoaşterea laboratoarelor şi/sau a organismelor care pot întocmi rapoarte de încercări conform art. 7 alin. (2) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(2)   Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se actualizează periodic.

(3)   Listele cuprinzând organismele recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de încercări prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările şi/sau actualizările acestora, se transmit de către Ministerul Economiei şi Finanţelor statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.

Art. 10. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a)   nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune neconforme;

b)   nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect;

c)   nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării produselor până la o dată stabilită de organele de control prevăzute la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţii;

d)   nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerinţelor minime prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere de către autoritatea competentă care l-a emis.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor şi de Inspecţia Muncii, pentru echipamentele tehnice.

Art. 11. - Contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor electrice de joasă tensiune destinate exportului în ţări altele decât cele care fac parte din Uniunea Europeană.

Art. 13. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA,    se    admite    introducerea    pe    piaţă    atât   a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cât şi a celor cu marcajul naţional de conformitate CS în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(2)   Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe echipamentele electrice de joasă tensiune, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.

(3)   Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.

Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a PECA, se admite introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B.

(2)   In cazul în care echipamentului electric de joasă tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări.

(3)   Până la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevăzute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei şi Finanţelor aprobă lista organismelor recunoscute în baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se înscriu în Registrul organismelor recunoscute.

Art. 15. - (1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului său autorizat sau ale importatorului, în legătură cu echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele electrice de joasă tensiune cu marcaj CE.

(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) se aplică şi în cazul echipamentelor electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CS.

Art. 16. - Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasă tensiune care poartă marcajul CE.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6) şi art. 6 alin. (4) şi (5), care intră în vigoare la data aderării la Uniunea Europeană, şi ale art. 9 alin. (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a PECA.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 19. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în anumite limite de tensiune, amendată de Directiva Consiliului 93/68/EEC.

ANEXA Nr. 1

CERINŢE   ESENŢIALE

de securitate pentru echipamentul electric de joasă tensiune

1.  Condiţii generale

a)   Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare, care vor asigura funcţionarea echipamentului electric de joasă tensiune în siguranţă şi în scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document însoţitor.

b)    Denumirea producătorului, firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicate în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric de joasă tensiune sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.

c)   Echipamentul electric de joasă tensiune, precum şi componentele sale trebuie să fie fabricate astfel încât să poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect.

d)  Echipamentul electric de joasă tensiune trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat.

2.   Protecţia împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi utilizării echipamentului electric de joasă tensiune

Măsurile de natură tehnică trebuie să fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că:

a)   persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul rănirilor fizice sau de altă natură care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;

b)   nu se produc încălziri, radiaţii sau arcuri electrice periculoase;

c)  persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasă tensiune, aşa cum rezultă din experienţă;

d)  izolaţia este corespunzătoare unor cerinţe previzibile.

3.  Protecţia împotriva riscului cauzat de influenţe externe asupra echipamentului electric de joasă tensiune

Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că:

a)   echipamentul electric de joasă tensiune satisface cerinţele previzibile de natură mecanică astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol;

b)  echipamentul electric de joasă tensiune este rezistent la influenţe de natură nemecanică în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol;

c)    echipamentul electric de joasă tensiune nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.

ANEXA Nr. 2

ECHIPAMENTE   ŞI   FENOMENE FIZICE

care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri

1.   Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă

2.   Echipament electric pentru utilizare radiologică şi medicală

3.   Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane

4.  Contoare de energie electrică

5.   Fişe şi prize de uz casnic

6.  Sisteme de supraveghere cu gard electric

7.   Interferenţe radioelectrice

8.   Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte

ANEXA Nr. 3

A. Marcajul de conformitate CE

1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C şi E, având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate. 2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor. B. Marcajul de conformitate CS Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ:

-   fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;

-   diametrul cercului: 20 mm.

In cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

ANEXA Nr. 4

CONTROLUL   INTERN   AL   PRODUCTIEI

1.  Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene asigură şi declară că echipamentele electrice de joasă tensiune satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC.

2.  Producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene este obligat să întocmească un dosar tehnic de conformitate care   va   fi    prezentat   spre   examinare,    la   cerere, organismelor de control.

3.   Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, să fie acoperită proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.

4.   Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:

a)   descrierea generală a echipamentului electric de joasă tensiune;

b)   instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;

c)   desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

d)   descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);

e)    rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc;

f)  lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicării integrale a standardelor;

g)  rapoarte de încercări;

h) declaraţie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba română pentru echipamentele electrice de joasă tensiune din import.

5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricaţiei ultimului echipament electric de joasă tensiune. Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control consideră necesar pentru înţelegerea conţinutului, acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente. In cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasă tensiune pe piaţa românească.

6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea echipamentului electric de joasă tensiune fabricat cu documentaţia tehnică prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

ANEXA Nr. 5

DECLARATIA   DE   CONFORMITATE   EC

Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:

a)  numele şi adresa producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene;

b)  descrierea echipamentului electric;

c)  referirea la standardele armonizate;

d)   dacă este cazul, referirea la specificaţiile în baza cărora este declarată conformitatea;

e)  identificarea semnatarului împuternicit să încheie acte juridice în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat stabilit în România ori   într-un stat membru al Uniunii Europene;

f)   ultimele două cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu