Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 45 din 17 ianuarie 1991

privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul comunicatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 22 ianuarie 1991


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale, persoane juridice, avind denumirea, forma juridica, obiectul de activitate, capitalul social si sediul prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni, infiintate conform art. 1, se vor organiza si functiona in conformitate cu statutul acestora, cuprins in anexele nr. 2.1.*) - 2.4.*).
-------------
    *) Anexele nr. 2.1. - 2.4. se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1 din hotarire, este cuprins in anexa nr. 2.

    Art. 3
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate isi vor realiza obiectul de activitate pe baza de contracte incheiate in conformitate cu Codul comercial roman si Codul civil, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice de stat prevazute in anexa nr. 1 se desfiinteaza.
    Activul si pasivul unitatilor de stat care isi inceteaza activitatea se preiau de catre societatile comerciale infiintate.
    Art. 5
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de trei luni de salariul tarifar si sporul de vechime avute, dupa caz, daca este incadrat sau transferat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 7
    Pe data prezentei hotariri se abroga orice dispozitie contrara.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                               LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza, in baza Legii nr. 15/1990, prin reorganizarea unor unitati economice de stat din subordinea Ministerului Comunicatiilor
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    Forma      Sediul:     Obiectul de Capitalul    Denumirea
crt. societatii   juridica  ----------   activitate  social       unitatii
     comerciale             localitatea,             initial      care se
                            judetul                  -----------  desfiinteaza
                                                     Structura*)
                                                     conform
                                                     bilantului
                                                         la
                                                     30.06.1990
                                                     -mii lei-
_______________________________________________________________________________
0        1           2          3            4          5             6
_______________________________________________________________________________
1.  Societatea    Societate  Bucuresti,             214,3      Intreprinderea-
    comerciala    comerciala str.                 ----------   antrepriza
"Teleconstructia" pe actiuni Dinicu               130,9+83,4 "Teleconstructia".
    - S.A.                   Golescu
                             nr. 38,
                             sector 1

    Obiectul de activitate:
    - Executarea lucrarilor de constructii-montaj, de suprafata si subteran, pentru sistemul national de comunicatii si pentru conectarea acestuia la sistemul mondial
_______________________________________________________________________________
0        1           2          3            4          5             6
_______________________________________________________________________________
2.  Societatea    Societate  Bucuresti,               44,1      Intreprinderea
    comerciala    comerciala str.                   ----------  de constructii
    "Secom" -     pe actiuni Orhideelor             24,5+19,6   si reparatii
    S.A.                     nr. 39,                            echipamente de
                             sector 1                           telecomunicatii

    Obiectul de activitate:
    - Executarea si comercializarea echipamentelor pentru transmisiuni pe
cablu, fibra optica si fascicole radio, si dispozitive auxiliare specifice, necesare sistemului national unitar de telecomunicatii si radiocomunicatii
_______________________________________________________________________________
0        1           2          3            4          5             6
_______________________________________________________________________________
3.  Societatea    Societate  Bucuresti,               20,1      Intreprinderea
    comerciala    comerciala calea                  ----------  "Rompres-
    "Rompres-     pe actiuni Grivitei                1,1+19,0   filatelia"
    filatelia"               nr.
    - S.A.                   64 - 66,
                             sector 1

    Obiectul de activitate:
    - Importul si exportul de marfuri filatelice, publicatii presa, material numismatic, produse si servicii cu caracter cultural; confectionarea si comercializarea produselor filatelice pe piata interna si internationala
_______________________________________________________________________________
0        1           2          3            4          5             6
_______________________________________________________________________________
4.  Societatea    Societate  Bucuresti,               24,8      Directia de
    comerciala    comerciala piata                  ----------  expediere a
    "Rodipet"     pe actiuni Presei                  5,2+19,6   presei
    - S.A.                   Libere
                             nr. 1,
                             sector 1

    Obiectul de activitate:
    - Preluarea, prelucrarea presei si tipariturilor de la edituri si
expedierea lor in vederea difuzarii pe intreg teritoriul tarii; operatiuni
de import-export cu presa si tiparituri.
_______________________________________________________________________________
    *) Mijloace fixe + mijloace circulante.

    ANEXA 2

                            STATUTUL*)
        Societatii comerciale pe actiuni "................." - S.A.

    *) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii este societatea comerciala "...." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inmatriculare din registrul comertului si sediul societatii.
    In cuprinsul acestui statut societatea comerciala "............" - S.A. este denumita societatea.
    Art. 2
    Societatea comerciala "....................." - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii este in Romania, localitatea ......... nr. ... sector ....
    Societatea are sucursale in localitatile ................. si filiale in localitatile............ .
    Art. 4
    Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii este:
    a) executarea lucrarilor de constructii-montaj in domeniul telecomunicatiilor in tara si strainatate si anume: retele urbane, interurbane si de incinta, montaje si puneri in functiune a echipamentelor pentru centralele telefonice automate, sisteme de curenti purtatori, centrale telegrafice, linii de radiorelee, statii de radio si televiziune, instalatii de curenti slabi de incinta;
    b) "service" pentru retele si instalatii de telecomunicatii executate in tara si strainatate, precum si executarea reparatiilor la acestea;
    c) proiectarea documentatiilor de executie si informatica;
    d) gospodarie locativa - cantine;
    e) confectii metalice si reparatii auto-utilaje.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social initial al societatii este in valoare de ...... mil. lei si se compune din mijloace fixe in valoare de ..... mil. lei si mijloace circulante in valoare de ..... mil. lei.
    Capitalul social initial, in valoare de ..... mil. lei, este impartit in ... actiuni nominative, cu valoare nominala de 5000 lei pe bucata.
    Capitalul social initial al societatii este detinut integral de statul roman, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Acest registru se va pastra la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 8
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni.
    Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de catre adunarea generala a actionarilor.
    Art. 9
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Propunerile de reducere a capitalului trebuie comunicate comisiei de cenzori de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor, care decide asupra avizarii propunerilor de reducere. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor de operare a reducerii capitalului social.
    Art. 10
    Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzind numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
    Art. 11
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea actiunilor se face potrivit legii.
    Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 12
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
    c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
    d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
    f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor. Stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
    i) aproba marirea sau reducerea capitalului social;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la fuziunea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie, hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
    Art. 14
    Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a) - g) si m) - n), iar cea extraordinara, atributiile prevazute la lit. h) - l), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
    Art. 15
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cite ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati sa convoace adunarea generala la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social. In conditiile legii, adunarea generala extraordinara se convoaca si la cererea comisiei de cenzori.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 16
    Adunarea generala a actionarilor este condusa de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre un administrator, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari pentru a verifica prezenta actionarilor la adunarea generala si pentru a intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    Daca adunarea ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintii adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare sint necesare:
    - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentind trei patrimi din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    - in convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentind jumatate din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    Art. 18
    In perioada in care capitalul este in intregime de stat atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului alcatuit si numit potrivit legii, pina la sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total de membri, iar hotarirea este valabila cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Retribuirea membrilor consiliului imputernicitilor statului se stabileste de acesta.
    Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta de drept activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, compus din 15 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala alege un nou administrator pentru a completa locul vacant.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai, si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
    Presedintele indeplineste functia de director general, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului imputernicitilor statului si ale consiliului de administratie.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliul de administratie.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul;
    b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare;
    d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectia mediului;
    e) supune anual adunarii generale ordinare a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii, precum si cele stabilite potrivit legii.

    CAP. 6
    Controlul societatii

    Art. 21
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de o comisie de cenzori cu 3 membri si tot atitia supleanti.
    Cenzorii vor fi alesi de adunarea generala ordinara; cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
    Unul dintre membri va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorului-contabil.
    Cenzorii sint remunerati cu o indemnizatie stabilita de adunarea generala care i-a ales.
    Art. 22
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor. Activitatea cenzorilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 23
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale un raport scris amanuntit, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
    - aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinta adunarii generale;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social;
    - controleaza operatiunile de lichidare a societatii.
    Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Art. 24
    Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sint determinate de regulile mandatului.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
    Art. 25
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea in prezentarea si interpretarea aspectelor constatate in cursul verificarii bilantului si repartizarea beneficiilor, vor putea face rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.
    Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 26
    Exercitiul economic-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 27
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 28
    Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Art. 29
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Personalul de conducere a societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala; restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

    Art. 31
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.
    Art. 32
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - pierderea a cel putin jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - falimentul;
    - numarul actionarilor s-a redus sub cinci, daca au trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si n-a fost completat;
    - in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In caz de dizolvare, societatea se lichideaza.
    Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Inscrierea si publicarea se fac potrivit legii.
    Art. 33
    Fuziunea cu alte societati se hotaraste de adunarea generala extraordinara a actionarilor si se realizeaza conform legii.
    In cazul incetarii activitatii societatii in urma fuziunii, aceasta va depune, pentru a fi inscrisa in registrul comertului, o declaratie despre modul cum a hotarit sa stinga pasivul sau.
    Fuziunea se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea societatii se face in conformitate cu legea.
    Lichidatorii sint numiti de adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau alte persoane.
    Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.
    Art. 35
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 36
    Pentru perioada in care capitalul social al societatii este integral de stat, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de catre un consiliu al imputernicitilor statului, alcatuit din 11 membri numiti in conditiile prevazute de lege pentru consiliul de administratie al regiilor autonome.
    Consiliul de administratie al societatii, pe perioada cit statul este unic actionar, se numeste in conditiile prevazute de lege pentru societatile comerciale, cu acordul Ministerului Comunicatiilor.
    Directorul general al societatii este numit de consiliul de administratie, cu avizul consiliului imputernicitilor statului.
    Cenzorii societatii, pe perioada cit statul este unic actionar, vor fi reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    Incadrarea salariatilor societatii se face pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului muncii si a regimului de asigurari sociale al personalului unitatilor de stat. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Art. 38
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Codului comercial, precum si cele din alte acte normative care contin prevederi aplicabile societatilor comerciale.
    Art. 39
    Prezentul statut intra in vigoare la data aprobarii infiintarii societatii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 45/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 45 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 45/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu