Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.435 din 28.05.2020

privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02 iunie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin: a)serviciul public de transport local rutier şi naval; b)serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat; c)transportul rutier interjudeţean; d)transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Capitolul IMecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier şi naval Articolul 2
(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.
(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învăţământ o situaţie care va cuprinde numărul de documente de transport emise şi lista cu beneficiarii acestora.
(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ.
Articolul 3Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători. Articolul 4
(1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISMB, solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ ISMB vor lua în considerare şi sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.
Capitolul IIMecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu Articolul 5Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolară. Articolul 6Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit. Articolul 7
(1) În baza adeverinţei prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.
(2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ.
Articolul 8
(1) Fiecare unitate de învăţământ transmite consiliului judeţean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situaţie cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel judeţean, însoţită de prezenţa la cursuri şi numele operatorului de transport.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul consiliului judeţean, pe fiecare unitate de învăţământ.
Articolul 9Consiliul judeţean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie situaţia centralizată cu numărul de elevi şi zilele în care aceştia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învăţământ. Articolul 10
(1) Operatorul de transport, în urma centralizării situaţiilor primite de la consiliul judeţean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru consiliul judeţean, pe care le transmite spre decontare.
(2) Operatorul de transport public rutier/naval la nivel judeţean are obligaţia de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
(3) Consiliul judeţean efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situaţiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit art. 8, şi a facturii primite de la operator.
(4) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
Articolul 11
(1) Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene/ISMB solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judeţean, pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ISMB vor lua în considerare şi sumele neutilizate/ restante, după caz, din perioada precedentă.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere/navale, la nivel judeţean.
Capitolul IIIMecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudeţean Articolul 12Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudeţean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învăţământ. Articolul 13Unitatea de învăţământ eliberează elevului care solicită asigurarea gratuităţii transportului interjudeţean o adeverinţă care atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit. Articolul 14
(1) Legitimaţia de transport gratuit se eliberează de operatorul care asigură transportul, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.
(2) O copie a legitimaţiei de transport cu numele operatorului şi traseul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ.
Articolul 15
(1) Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învăţământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcţie de prezenţa la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudeţean, conform situaţiei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la unitatea de învăţământ, un exemplar la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
Articolul 16
(1) Operatorul de transport, pe baza situaţiilor certificate de unitatea de învăţământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.
(2) Decontul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la operatorul de transport şi un exemplar se transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor însoţit de adresa de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.
Articolul 17Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare. Articolul 18Operatorul de transport are obligaţia de a menţine pe durata anului şcolar un tarif ferm şi care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători. Articolul 19Autorităţile implicate îşi vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontării.
Capitolul IV Articolul 20Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de călătorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe durata anului calendaristic......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren şi on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
(7) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi legislaţiei de punere în aplicare a acestuia, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (3), în carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.
2. La articolul 4, alineatele (1), (5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului şcolar. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (2), în carnetul de elev, la rubrica «menţiuni», unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(9) Elevii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit.
3. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins: (91) Studenţii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere 50% sau gratuit la călătoria cu metroul, după caz. 4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoţite de actele de identificare care dovedesc calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs. 5. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Decontarea facilităţilor la transportul pe calea ferată şi cu metroul al elevilor şi studenţilor prevăzute în prezentele norme metodologice se va efectua, în condiţiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu încadrare în bugetul aprobat, de la capitolul «Asigurări şi asistenţă socială», către operatorii de transport feroviar şi cu metroul, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 3, 4 şi 7. 6. Anexele nr. 3, 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4-6 la prezenta hotărâre.
Articolul 21Plăţile/Decontările aflate în curs de efectuare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data la care au fost începute. Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a)Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare; b)Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare. Articolul 23 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Raluca Turcan Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Vetuţa Stănescu, secretar de stat Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu
ANEXA Nr. 1Operator de transport ........ ........ .......... (denumirea acestuia) Nr. ..../data ....

Avizat
Unitatea de învăţământ
........ ................ ............
(semnătura şi ştampila)

SITUAŢIA elevilor pe luna .../anul .... şcolarizaţi la unitatea de învăţământ ..... în baza căreia se decontează contravaloarea transportului, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. legitimaţiei (emisă de operatorul de transport) Nr. km (traseu) Nr. zile/nr. deplasări (drumuri/zi) Valoare (lei) reducere 100%

ANEXA Nr. 2Operator de transport ........ ........ .......... (denumirea acestuia) Nr. ..../data .... DECONT privind transportul interjudeţean de elevi aferent lunii .../anul ..., conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Nr. elevi transportaţi Valoarea (lei)

Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare. Data .....

Administrator/Director general/Director,
........ ................ ................ .........
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)

Director economic/Contabil-şef/Contabil, ........ ................ ................ .......... (numele, prenumele, semnătura) ANEXA Nr. 3Operator de transport ........ ........ .......... (denumirea acestuia) Contul de trezorerie ...... Nr. tel. .... Adresa de e-mail ........ Nr. şi data decontului Către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor Alăturat vă transmitem documentaţia privind decontarea călătoriilor efectuate cu mijloace proprii de transport, de către elevi, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. S.C. ........ ........ ........., în baza legitimaţiilor, pentru călătoriile efectuate cu mijloace de transport proprii, de către elevi, (numele societăţii) cu reducere de 100%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare, în luna..../anul....., vă rugăm a ne vira în contul ...... suma de ............ . Administrator/Director general/Director, ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele, semnătura, ştampila) Data ........

Director economic/Contabil-şef/Contabil,
........ ................ ................ ...........
(numele, prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 3 la norme) Operator de transport feroviar de călători Nr. .......... DECONTUL biletelor de călătorie gratuită, respectiv al abonamentelor lunare pentru transportul elevilor pe calea ferată luna .............. anul ........ ..........

Nr. crt. Denumirea unităţii prestatoare (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*) Călători expediaţi Călători km Valoarea prestaţiei
Nr. abonamente Valoare imprimat Total valoare confecţionare
TOTAL

*) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 6 la norme) CENTRALIZATOR al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi şi studenţi

Luna .... Staţii case speciale gratuitate Total bucăţi Total valoare cu reducere 100% (lei)
Anul ..... Staţia ..... Staţia ..... Staţia .... .... Staţia ....
Ziua .....
........ ...........
Ziua ....
Total bucăţi
Total valoare (lei)

ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 7 la norme) FORMULAR centralizator de decont

Nr. crt. Număr abonamente eliberate (buc.) Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul (lei) Valoarea totală (lei) Valoarea totală cu reducere 100% (lei)
0 1 2 3 = 1*2 4 = 3*50%SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 435/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 435 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu