Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.426 din 26.05.2020

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02 iunie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 80 alin. (3) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă standardele de cost pentru finanţarea serviciilor sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale. Articolul 2
(1) Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege, şi este utilizat pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale.
(2) Standardul de cost reprezintă costul normativ utilizat de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi.
(3) În cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi prevăzut la alin. (2), standardul de cost prevăzut la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 va fi diminuat cu valoarea anuală a alocaţiei lunare de plasament acordată în baza prevederilor art. 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condiţiile legii. Articolul 4Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează: a)anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b)anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi; c)anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; d)anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; e)anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Articolul 5Ordonatorii secundari şi terţiari de credite răspund de utilizarea fondurilor publice repartizate de către ordonatorul principal de credite pentru servicii sociale, în condiţii de regularitate, economicitate, eficienţă, eficacitate şi pentru protecţia mediului, cu încadrarea în standardele de cost aprobate pentru serviciile sociale prestate. Articolul 6În funcţie de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi de particularităţile în evoluţie ale serviciilor sociale şi de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică şi se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015. Articolul 8 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Raluca Turcan p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Tudor Polak, secretar de stat Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 38.511
Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament 21.720
Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament 14.561

2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali**)

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 46.321
Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament 29.530

3. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 53.199
Copii plasaţi în case de tip familial 42.410
Copii plasaţi în apartamente 63.710

4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 68.213
Copii plasaţi în case de tip familial 65.119
Copii plasaţi în apartamente 66.910

5. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal 57.811

6. Standard de cost pentru centrele maternale

Categorie beneficiar Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Mamă cu un copil 54.376
Mamă cu doi copii 48.891
Mamă cu trei copii 47.061

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. **) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali. 7. Standard de cost pentru centrele de zi

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi cu echipă mobilă 23.184
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi fără echipă mobilă 16.631

8. Standard de cost pentru centrele de recuperare

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 22.642

9. Standard de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8 5.210

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 2STANDARDE DE COST pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

Tip standard minim de cost pentru persoane adulte cu handicap Standard minim de cost/an/beneficiar*) - lei -
1. Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap - CIA1 66.853
2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap - CabR2 67.920
3. Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu handicap - CPVI3 64.700
4.1. Locuinţa protejată - LP Maxim protejată - LMP4 60.932
4.2. Locuinţa protejată - LP Minim protejată - LmP5 33.282
5.1. Centrul de zi - CZ6 25.439
5.2. Centrul de zi - CZ6, 7 29.851
5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu CSRNTA 16.284
6. Centrul „Respiro"/„Criză" - CRSP/CCZ8 52.000
7 „Echipa mobilă" - EM 36.669
8. „Servicii de îngrijire la domiciliu" SID 14.728

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. 1 1/1,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CIA. 2 1/1,23 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CAbR. 3 1/1,33 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CPVI. 4 1/1,26 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LMP. 5 1/3,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LmP. 6 1/1,59 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CRSP/CCZ. 7 Centre de zi în care se asigură minimum două activităţi de tip „abilitare şi reabilitare" şi „dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă". 8 Centrele de zi - cu asigurarea hranei. ANEXA Nr. 3STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

Tipul serviciului Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
1. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajaţi 50.554
2. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajaţi 34.155
3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 angajaţi 25.738

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 4STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
A) Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare. cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră 31.200
B) Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare.

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. 2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
A) Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare. cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 30 lei oră 23.400
B) Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare.

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare. mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră 15.600

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 5STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie A. Standard de cost pentru centrele rezidenţiale 1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă (adăposturi)

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centre de primire în regim de urgenţă (CPRU) 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 18.690
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 2.026
Total cost standard 26.775

2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 26.559
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 1.549
Total cost standard 34.167

3. Standard de cost pentru locuinţele protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 26.559
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 1.549
Total cost standard 34.167

B. Standard de cost pentru centrele de zi 4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371

5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371

6. Standard de cost pentru centrele de asistenţă destinate agresorilor

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele de asistenţă destinate agresorilor 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 426/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 426 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 426/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu