Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.426 din 26.05.2020

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02 iunie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 80 alin. (3) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă standardele de cost pentru finanţarea serviciilor sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale. Articolul 2
(1) Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege, şi este utilizat pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din unele venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale.
(2) Standardul de cost reprezintă costul normativ utilizat de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi.
(3) În cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privaţi prevăzut la alin. (2), standardul de cost prevăzut la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 va fi diminuat cu valoarea anuală a alocaţiei lunare de plasament acordată în baza prevederilor art. 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase, în condiţiile legii. Articolul 4Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-5, după cum urmează: a)anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b)anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi; c)anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; d)anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; e)anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Articolul 5Ordonatorii secundari şi terţiari de credite răspund de utilizarea fondurilor publice repartizate de către ordonatorul principal de credite pentru servicii sociale, în condiţii de regularitate, economicitate, eficienţă, eficacitate şi pentru protecţia mediului, cu încadrarea în standardele de cost aprobate pentru serviciile sociale prestate. Articolul 6În funcţie de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi de particularităţile în evoluţie ale serviciilor sociale şi de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică şi se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015. Articolul 8 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Raluca Turcan p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Tudor Polak, secretar de stat Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 1STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului 1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 38.511
Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament 21.720
Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament 14.561

2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali**)

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament 46.321
Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament 29.530

3. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 53.199
Copii plasaţi în case de tip familial 42.410
Copii plasaţi în apartamente 63.710

4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de plasament 68.213
Copii plasaţi în case de tip familial 65.119
Copii plasaţi în apartamente 66.910

5. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal 57.811

6. Standard de cost pentru centrele maternale

Categorie beneficiar Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Mamă cu un copil 54.376
Mamă cu doi copii 48.891
Mamă cu trei copii 47.061

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. **) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali. 7. Standard de cost pentru centrele de zi

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi cu echipă mobilă 23.184
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi fără echipă mobilă 16.631

8. Standard de cost pentru centrele de recuperare

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 22.642

9. Standard de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

Categorie copii Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8 5.210

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 2STANDARDE DE COST pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

Tip standard minim de cost pentru persoane adulte cu handicap Standard minim de cost/an/beneficiar*) - lei -
1. Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap - CIA1 66.853
2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap - CabR2 67.920
3. Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu handicap - CPVI3 64.700
4.1. Locuinţa protejată - LP Maxim protejată - LMP4 60.932
4.2. Locuinţa protejată - LP Minim protejată - LmP5 33.282
5.1. Centrul de zi - CZ6 25.439
5.2. Centrul de zi - CZ6, 7 29.851
5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu CSRNTA 16.284
6. Centrul „Respiro"/„Criză" - CRSP/CCZ8 52.000
7 „Echipa mobilă" - EM 36.669
8. „Servicii de îngrijire la domiciliu" SID 14.728

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. 1 1/1,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CIA. 2 1/1,23 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CAbR. 3 1/1,33 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CPVI. 4 1/1,26 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LMP. 5 1/3,20 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LmP. 6 1/1,59 raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CRSP/CCZ. 7 Centre de zi în care se asigură minimum două activităţi de tip „abilitare şi reabilitare" şi „dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă". 8 Centrele de zi - cu asigurarea hranei. ANEXA Nr. 3STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

Tipul serviciului Standard de cost/an/beneficiar*) - lei -
1. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajaţi 50.554
2. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajaţi 34.155
3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 angajaţi 25.738

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 4STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
A) Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare. cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră 31.200
B) Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare.

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. 2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
A) Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) asigurarea igienei corporale; b) îmbrăcare şi dezbrăcare; c) hrănire şi hidratare; d) asigurarea igienei eliminărilor; e) transfer şi mobilizare; f) deplasare în interior; g) comunicare. cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 30 lei oră 23.400
B) Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare.

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităţilor Numărul de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu Standard de cost pe an*) - lei -
Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) prepararea hranei; b) efectuarea de cumpărături; c) activităţi de menaj şi spălătorie; d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire; e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor; f) acompaniere şi socializare. mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei oră 15.600

*) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. ANEXA Nr. 5STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie A. Standard de cost pentru centrele rezidenţiale 1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă (adăposturi)

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centre de primire în regim de urgenţă (CPRU) 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 18.690
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 2.026
Total cost standard 26.775

2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 26.559
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 1.549
Total cost standard 34.167

3. Standard de cost pentru locuinţele protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 26.559
Cheltuielile cu hrana 6.059
Alte cheltuieli materiale 1.549
Total cost standard 34.167

B. Standard de cost pentru centrele de zi 4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371

5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371

6. Standard de cost pentru centrele de asistenţă destinate agresorilor

Tipul serviciului Cost standard/an/beneficiar - lei -
Centrele de asistenţă destinate agresorilor 10 beneficiari/salariat
Cheltuielile cu salariile brute 29.156
Cheltuielile cu hrana 0
Alte cheltuieli materiale 4.215
Total cost standard 33.371SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 426/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 426 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 426/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu