Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.422 din 09.06.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 21 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (9) şi art. 54 alin. (11) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, Drumul Dumitrei Nou nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa. Articolul 2(1) Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare–preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.(4) Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa administrează suprafaţa de teren de 151,3507 ha din domeniul public al statului indispensabilă activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.(6) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)Diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 - Creşterea animalelor; clasa 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creşterea altor bovine; clasa 0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0146 - Creşterea porcinelor; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; b)Diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)Diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)Diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală; e)Diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; f)Diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 551 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, clasa 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilitaţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; g)Diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 561 - Restaurante; clasa 5610 - Restaurante; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a."; h)Diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 - Activităţi de arhitectură; clasa 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; i)Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; k)Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; l)Diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 853 - Învăţământ secundar; clasa 8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 855 - Alte forme de învăţământ, clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; m)Diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; n)relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa beneficiază prin alocare directă din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de fonduri necesare pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul existent în Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este de 49. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia. (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este asigurată de:a)consiliul de administraţie, format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat in condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa. Articolul 14Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi se substituie în toate litigiile în care Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este parte. Articolul 15Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 16Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto format din un autoturism şi, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 18 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre; b)înscrierea valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 160734 în inventarul bunurilor din domeniul public al statului; c)trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116517 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Parter + 1 etaj, fundaţie beton, zid cărămidă, acop. azbociment; S = 114 + 87,7 mp N, V - spaţiu verde; E, S - alei Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, G Bistriţa, nr.-F2 1966 420.075 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116536 8.28.10 Platformă depozitare Strat beton, S = 1.680 mp N, V - plantaţie E - depozit sortat; S - alee Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1983 2.099 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116547 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, S = 2.616 mp, acop. ţiglă N - plantaţie E - platformă; S - platformă betonată; V - drum acces. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1969 21.463 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116556 8.28.10 Depozit sortat fructe Fundaţie beton, zid cărămidă, elem. struct. metalic. acop. azbociment N - platformă; E - plantaţie; S - alee; V - platformă betonată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1970 83.096 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116561 8.28.03 Laborator cercetare Parter + 2 etaje, S = 2.196 mp, fundaţie beton, zid prefabricate, acop. ţiglă N, V - plantaţie cercetare; S, E - alee Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1979 1.131.907 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116566 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie piatră, zid beton, acop. ţiglă, S = 168 mp N - alee betonată; V - spaţiu verde; S - alee pietruită; V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1960 2.066 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116568 8.29.08 Sediu fermă Zid cărămidă, S=44 mp, acop. azbociment N, V - platformă; S, V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1970 12.803 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116582 8.27.03 Siloz fructe Celule depozitare, S=566 mp, zid cărămidă, acop. ţiglă N - alee, zid sprijin; E, V - alee pavată; S - drum pietruit; V - alee pavată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1966 97.473 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116980 8.28.13 Platformă betonată Strat beton 20 cm, S = 868 mp N - şopron E - plantaţie S, V - drum interior Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F4 1985 2.234 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116985 8.28.13 Atelier mecanic Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă, S = 940 mp N - cămin muncitori; E - Drumul Dumitrei Vechi; S - drum acces; V - S.C. Romagrobel Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1985 15.751 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116989 8.28.13 Magazie materiale Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, E, V - alee; S - spaţiu verde Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 55.337 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116993 8.29.08 Sediu fermă Parter+etaj, zid cărămidă, acop. azbociment, S = 114 mp N - arabil legume; E - spaţiu cazare; S - platformă, f. arabil propriet. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, satul Ciceu-Mihăeşti, nr. - F5 1985 29.052 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116995 8.28.13 Centrala termică Fundaţie beton, S = 15 mp N - taluz E - spaţiu verde; S - laborator de cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1996 19.181 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116999 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, E - plantaţie cercetare; S, V - alee acces Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1968 4.891 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117009 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, S - alee; E - spaţiul verde; V - plantaţie măr Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 2.202 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117028 8.28.10 Clădire intervenţie Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă S = 78 mp N, E - alee; S, V - plantaţii cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 5.792 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117040 8.28.10 Clădire vinificaţie 1 nivel + pivniţă, pereţi cărămidă, S = 641,6 mp N - alee; E - plantaţie S, V - alee pietruită. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1950 6.672 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare - imobil
117047 8.28.10 Magazin prezentare Parter, zidărie prefabricate şi zidărie N - DJ PTT E, V - Strada M. Eminescu V - locuinţe Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; str. Mihai Eminescu, nr. - 1983 105.761 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117054 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie beton, pereţi scândură şi cărămidă, acop. azbociment N - legume E - plant. mamă; S - platformă; V - sediu fermă Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - Mihăeşti 1985 3.653 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117059 8.28.10 Magazie pesticide Zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 330 mp, fundaţie piatră N - spaţiu verde; S - alee - celule dep.; E - spaţiu verde; V - alee betonată. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediul central 1969 2.006 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117361 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Parter + 2 etaje, fundaţie beton, zid cărămidă, S = 2.020 mp, acoperit ţiglă N, S - alee; E - spaţiu verde; V - plantaţie măr Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediul central 1968 1.560.442 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121447 8.28.13 Construcţie anexă Fundaţie piatră, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sc = Sd =164 mp N, V - plantaţie, E - drum pietruit, S - magazie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediul central 1970 17.808 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121448 8.28.13 Împrejmuire gard-plantaţie Stâlpi beton, plasă de sârmă L = 2.227 ml N, E - DN 17c, Bistriţa-Năsăud, S, V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1966 2.271 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121449 8.28.13 Împrejmuire gard Stâlpi beton plasă de sârmă, L = 5.200 ml E, N - DN 17c V, S - plantaţii Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1975 4.719 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121450 8.28.13 Împrejmuire gard Stâlpi beton, plasă sârmă, L = 1.156 ml N, E - pădure, E - plantaţie SCPP, S - plantaţie proprietari, V - S.C. Agroindustriala Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1965 2.577 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare P + E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sd = 848 mp E, S - alei, V - spaţiu verde, N - taluz Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1968 96.023 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121452 8.28.13 Drumuri pietruite Drum pavat cu piatră, S = 7.174 mp N - sediul administrativ; E, V - plantaţii cercetare; S - DN 17c Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1969 5.513 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
160734 8.05.01 Total suprafaţă Suprafeţe = 151,3507 ha (cf. Protocol 240/24-04-2009) mp; CF=; Date cadastrale=; Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Drumul Dumitreiu Nou nr. 3 1999 9.221.760 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. 3.30 în administrare - imobil
TOTAL 12.934.627

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573, rămase pe terenuri izolate între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116525 8.28.10 Şopron depozitare Fundaţie şi placă betonată, pereţi cărămidă, acop. azbociment, S = 1.154 mp NS - taluz V - platf. de pământ balastat E - platf. betonată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F3 1970 80.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116530 8.29.08 Sediu fermă Fundaţie beton, zid cărămidă, S = 618 mp NE - taluz SV - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F3 1992 42.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116572 8.28.13 Construcţie-anexă Fundaţie beton, schelet metalic, acop. azbociment. N -De 882 E - Ce 872/2 S - Pr 8000 V - Ce 872/2 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1985 22.432 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116574 8.28.10 Magazie insecto-fungicide Fundaţie piatră, pereţi cărămidă, acop. ţiglă, S = 432 mp N - Lv 872/1 E - Lv 880/1 S - De 882 V - Ce 872/2 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1986 73.318 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116578 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie beton, pereţi cărămidă, acop. azbociment, S = 249 mp N - Lv 872/1; V - taluz; S - DE871; V - Lv872/1 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1974 2.888 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117020 8.28.10 Microfermă Adăpost animale 50 cap. Perete BCA, acop. azbociment, S = 268 mp N - DE 871 E - magazie S - Pr 800 V - Constr. anexă Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1989 359.890 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil

ANEXA Nr. 3Bunul din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573, care trece în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116995 8.28.13 Centrala termică (parţial) Fundaţie beton, S = 15 mp N - taluz E - spaţiu verde; S - laborator cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - sediu central 1996 126.261 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil

ANEXA Nr. 4Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei ) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116985 8.28.13 Atelier mecanic Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă, S = 940 mp N - cămin muncitori; E - Drumul Dumitrei Vechi; S - drum acces; V - S.C. Romagrobel Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G - Bistriţa, nr. -, sediu central 1985 15.751 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare P+E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sd = 848 mp E, S - alei, V - spaţiu verde, N - taluz Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1968 96.023 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 422/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 422 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu