Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.422 din 09.06.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 21 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (9) şi art. 54 alin. (11) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, Drumul Dumitrei Nou nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa. Articolul 2(1) Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare–preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.(4) Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa administrează suprafaţa de teren de 151,3507 ha din domeniul public al statului indispensabilă activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.(6) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)Diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 - Creşterea animalelor; clasa 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creşterea altor bovine; clasa 0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0146 - Creşterea porcinelor; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; b)Diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)Diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)Diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală; e)Diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; f)Diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 551 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, clasa 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilitaţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; g)Diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 561 - Restaurante; clasa 5610 - Restaurante; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a."; h)Diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 - Activităţi de arhitectură; clasa 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; i)Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; k)Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; l)Diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 853 - Învăţământ secundar; clasa 8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 855 - Alte forme de învăţământ, clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; m)Diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; n)relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa beneficiază prin alocare directă din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de fonduri necesare pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul existent în Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este de 49. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia. (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este asigurată de:a)consiliul de administraţie, format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat in condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa. Articolul 14Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi se substituie în toate litigiile în care Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este parte. Articolul 15Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 16Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto format din un autoturism şi, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 18 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre; b)înscrierea valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 160734 în inventarul bunurilor din domeniul public al statului; c)trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116517 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Parter + 1 etaj, fundaţie beton, zid cărămidă, acop. azbociment; S = 114 + 87,7 mp N, V - spaţiu verde; E, S - alei Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, G Bistriţa, nr.-F2 1966 420.075 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116536 8.28.10 Platformă depozitare Strat beton, S = 1.680 mp N, V - plantaţie E - depozit sortat; S - alee Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1983 2.099 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116547 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, S = 2.616 mp, acop. ţiglă N - plantaţie E - platformă; S - platformă betonată; V - drum acces. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1969 21.463 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116556 8.28.10 Depozit sortat fructe Fundaţie beton, zid cărămidă, elem. struct. metalic. acop. azbociment N - platformă; E - plantaţie; S - alee; V - platformă betonată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1970 83.096 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116561 8.28.03 Laborator cercetare Parter + 2 etaje, S = 2.196 mp, fundaţie beton, zid prefabricate, acop. ţiglă N, V - plantaţie cercetare; S, E - alee Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1979 1.131.907 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116566 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie piatră, zid beton, acop. ţiglă, S = 168 mp N - alee betonată; V - spaţiu verde; S - alee pietruită; V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1960 2.066 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116568 8.29.08 Sediu fermă Zid cărămidă, S=44 mp, acop. azbociment N, V - platformă; S, V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F2 1970 12.803 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116582 8.27.03 Siloz fructe Celule depozitare, S=566 mp, zid cărămidă, acop. ţiglă N - alee, zid sprijin; E, V - alee pavată; S - drum pietruit; V - alee pavată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1966 97.473 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116980 8.28.13 Platformă betonată Strat beton 20 cm, S = 868 mp N - şopron E - plantaţie S, V - drum interior Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F4 1985 2.234 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116985 8.28.13 Atelier mecanic Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă, S = 940 mp N - cămin muncitori; E - Drumul Dumitrei Vechi; S - drum acces; V - S.C. Romagrobel Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1985 15.751 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116989 8.28.13 Magazie materiale Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, E, V - alee; S - spaţiu verde Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 55.337 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116993 8.29.08 Sediu fermă Parter+etaj, zid cărămidă, acop. azbociment, S = 114 mp N - arabil legume; E - spaţiu cazare; S - platformă, f. arabil propriet. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, satul Ciceu-Mihăeşti, nr. - F5 1985 29.052 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116995 8.28.13 Centrala termică Fundaţie beton, S = 15 mp N - taluz E - spaţiu verde; S - laborator de cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediu central 1996 19.181 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116999 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, E - plantaţie cercetare; S, V - alee acces Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1968 4.891 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117009 8.28.10 Magazie pesticide Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 78 mp N, S - alee; E - spaţiul verde; V - plantaţie măr Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 2.202 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117028 8.28.10 Clădire intervenţie Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă S = 78 mp N, E - alee; S, V - plantaţii cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1969 5.792 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117040 8.28.10 Clădire vinificaţie 1 nivel + pivniţă, pereţi cărămidă, S = 641,6 mp N - alee; E - plantaţie S, V - alee pietruită. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediu central 1950 6.672 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare - imobil
117047 8.28.10 Magazin prezentare Parter, zidărie prefabricate şi zidărie N - DJ PTT E, V - Strada M. Eminescu V - locuinţe Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; str. Mihai Eminescu, nr. - 1983 105.761 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117054 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie beton, pereţi scândură şi cărămidă, acop. azbociment N - legume E - plant. mamă; S - platformă; V - sediu fermă Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - Mihăeşti 1985 3.653 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117059 8.28.10 Magazie pesticide Zid cărămidă, acop. ţiglă, S = 330 mp, fundaţie piatră N - spaţiu verde; S - alee - celule dep.; E - spaţiu verde; V - alee betonată. Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediul central 1969 2.006 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117361 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Parter + 2 etaje, fundaţie beton, zid cărămidă, S = 2.020 mp, acoperit ţiglă N, S - alee; E - spaţiu verde; V - plantaţie măr Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. -, sediul central 1968 1.560.442 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121447 8.28.13 Construcţie anexă Fundaţie piatră, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sc = Sd =164 mp N, V - plantaţie, E - drum pietruit, S - magazie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. -, sediul central 1970 17.808 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121448 8.28.13 Împrejmuire gard-plantaţie Stâlpi beton, plasă de sârmă L = 2.227 ml N, E - DN 17c, Bistriţa-Năsăud, S, V - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1966 2.271 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121449 8.28.13 Împrejmuire gard Stâlpi beton plasă de sârmă, L = 5.200 ml E, N - DN 17c V, S - plantaţii Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1975 4.719 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121450 8.28.13 Împrejmuire gard Stâlpi beton, plasă sârmă, L = 1.156 ml N, E - pădure, E - plantaţie SCPP, S - plantaţie proprietari, V - S.C. Agroindustriala Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1965 2.577 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare P + E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sd = 848 mp E, S - alei, V - spaţiu verde, N - taluz Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1968 96.023 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121452 8.28.13 Drumuri pietruite Drum pavat cu piatră, S = 7.174 mp N - sediul administrativ; E, V - plantaţii cercetare; S - DN 17c Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1969 5.513 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
160734 8.05.01 Total suprafaţă Suprafeţe = 151,3507 ha (cf. Protocol 240/24-04-2009) mp; CF=; Date cadastrale=; Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Drumul Dumitreiu Nou nr. 3 1999 9.221.760 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. 3.30 în administrare - imobil
TOTAL 12.934.627

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573, rămase pe terenuri izolate între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116525 8.28.10 Şopron depozitare Fundaţie şi placă betonată, pereţi cărămidă, acop. azbociment, S = 1.154 mp NS - taluz V - platf. de pământ balastat E - platf. betonată Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F3 1970 80.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116530 8.29.08 Sediu fermă Fundaţie beton, zid cărămidă, S = 618 mp NE - taluz SV - plantaţie Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - F3 1992 42.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116572 8.28.13 Construcţie-anexă Fundaţie beton, schelet metalic, acop. azbociment. N -De 882 E - Ce 872/2 S - Pr 8000 V - Ce 872/2 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1985 22.432 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116574 8.28.10 Magazie insecto-fungicide Fundaţie piatră, pereţi cărămidă, acop. ţiglă, S = 432 mp N - Lv 872/1 E - Lv 880/1 S - De 882 V - Ce 872/2 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1986 73.318 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
116578 8.28.12 Spaţiu cazare muncitori Fundaţie beton, pereţi cărămidă, acop. azbociment, S = 249 mp N - Lv 872/1; V - taluz; S - DE871; V - Lv872/1 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1974 2.888 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
117020 8.28.10 Microfermă Adăpost animale 50 cap. Perete BCA, acop. azbociment, S = 268 mp N - DE 871 E - magazie S - Pr 800 V - Constr. anexă Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; Car. Slătiniţa, nr. - F1 1989 359.890 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil

ANEXA Nr. 3Bunul din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573, care trece în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116995 8.28.13 Centrala termică (parţial) Fundaţie beton, S = 15 mp N - taluz E - spaţiu verde; S - laborator cercetare Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G Bistriţa, nr. - sediu central 1996 126.261 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil

ANEXA Nr. 4Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei ) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
116985 8.28.13 Atelier mecanic Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă, S = 940 mp N - cămin muncitori; E - Drumul Dumitrei Vechi; S - drum acces; V - S.C. Romagrobel Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G - Bistriţa, nr. -, sediu central 1985 15.751 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobil
121451 8.29.08 Sediu vechi cercetare P+E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sd = 848 mp E, S - alei, V - spaţiu verde, N - taluz Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. - 1968 96.023 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare - imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 422/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 422 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu