E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 405 din  4 august 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 186 din  6 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate, care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii generale:
    (1) asigura aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului din domeniul sau de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si a autoritatilor administratiei publice locale;
    (2) fundamenteaza si propune Guvernului politica in domeniul tineretului si sportului;
    (3) elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economico-sociala, de restructurare si dezvoltare, in concordanta cu cerintele vietii sociale;
    (4) analizeaza evolutia fenomenelor specifice in domeniul tineretului si sportului, in corelare cu tendintele existente pe plan mondial;
    (5) coordoneaza si participa direct la conducerea activitatii unitatilor din subordine, prin numirea ordonatorului de credite;
    (6) asigura formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul tineretului si sportului, conlucrand, in acest scop, cu institutiile si organismele de specialitate din tara si din strainatate;
    (7) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    (8) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop; dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii de tineret si sportive din alte state si cu organisme internationale cu preocupari in domeniu;
    (9) negociaza si incheie protocoale anuale si bianuale de schimburi internationale pe linie de tineret si sport, in baza acordurilor si a altor intelegeri aprobate de Guvern, in limita bugetului alocat;
    (10) realizeaza, direct sau in colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetari si studii orientate catre cunoasterea si rezolvarea problemelor tineretului si ale activitatii sportive;
    (11) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si, respectiv, hotarari ale Guvernului - in probleme de tineret si sport; elaboreaza norme de folosire a mijloacelor materiale si financiare pentru activitatea de tineret si sportiva, cu avizul Ministerului Finantelor;
    (12) avizeaza dobandirea personalitatii juridice de catre organizatii neguvernamentale, in temeiul legii. Avizul va fi dat prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in termenul stabilit prin regulamentul de ordine interioara sau/si prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului;
    (13) infiinteaza organe de specialitate in subordine, cu avizul Curtii de Conturi;
    (14) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice in domeniul tineretului:
    (1) colaboreaza cu organizatiile de tineret legal constituite;
    (2) stimuleaza infiintarea si functionarea, conform legii si propriilor statute, a unor institutii autonome, pentru aplicarea programelor de tineret;
    (3) finanteaza actiuni proprii destinate tineretului in conformitate cu strategia elaborata de Guvern in domeniul tineretului; sprijina financiar actiunile structurilor asociative de tineret cu respectarea reglementarilor legale in vigoare; poate incheia contracte civile In nume propriu si prin unitatile subordonate, pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia in societatea civila, cu institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat.
    Finantarea tuturor acestor actiuni se face in limita resurselor alocate din bugetul de stat si din venituri extrabugetare;
    (4) stabileste legaturi cu institutiile si organismele specializate in domeniul tineretului sau cu preocupari privind activitatea de tineret;
    (5) faciliteaza stabilirea contactelor internationale directe intre organizatii de tineret in vederea cunoasterii reciproce si realizarii de programe comune;
    (6) in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Tineretului si Sportului colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate in vederea rezolvarii problemelor specifice tineretului.
    Art. 4
    In domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
    (1) stabileste directiile de dezvoltare a sportului pentru toti in vederea cresterii standardului de pregatire fizica, a pastrarii sanatatii populatiei si realizarii de performante sportive;
    (2) elaboreaza strategia generala a organizarii si dezvoltarii sportului de performanta; extinde, pe masura crearii conditiilor, activitatea sportiva profesionista;
    (3) colaboreaza si raspunde, impreuna cu Comitetul Olimpic Roman, de selectionarea, pregatirea si participarea sportivilor romani la programele olimpice;
    (4) conlucreaza cu Ministerul Educatiei Nationale pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si a sportului scolar si universitar; colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in organizarea si dezvoltarea institutiilor medicale specializate pentru asigurarea asistentei specifice sportivilor de performanta si cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pentru organizarea si dezvoltarea unor structuri specializate in domeniul sportului de performanta;
    (5) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice si cu cele din domeniul social-cultural, dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive;
    (6) in functie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, finanteaza federatiile sportive nationale si cluburile sportive din subordine; sprijina financiar si alte unitati sportive in vederea pregatirii si participarii la competitii a sportivilor de performanta; poate incheia contracte civile in nume propriu cu: unitatile subordonate, institutii publice, agenti economici cu capital de stat sau privat, precum si cu alte persoane juridice de drept privat, pentru realizarea unor programe si actiuni sportive;
    (7) stabileste norme tehnico-metodologice si de organizare a activitatii sportive;
    (8) colaboreaza cu unitatile sportive, in vederea optimizarii activitatii de transferuri interne si internationale, promovand interesele sportivilor, cluburilor si federatiilor din Romania;
    (9) faciliteaza relatiile internationale ale federatiilor si unitatilor sportive subordonate;
    (10) organizeaza si controleaza, sub toate aspectele, activitatea unitatilor sportive din subordine; indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic, si celelalte unitati sportive;
    (11) sprijina metodic, organizatoric si material, la fazele finale, participarea loturilor nationale ce reprezinta Romania la competitii continentale si mondiale oficiale importante, ca: jocuri olimpice, campionate mondiale, campionate europene.
    Art. 5
    Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive de interes public nu se va putea face decat cu acordul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 6
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 140, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este asigurata de ministru. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (5) Secretarul general al Ministerului Tineretului si Sportului este asimilat in ierarhia functiilor si ca salarizare cu directorul general. Secretarul general este numit in functie de ministrul tineretului si sportului.
    Secretarul general indeplineste atributiile ce-i sunt delegate de ministrul tineretului si sportului, actioneaza pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta, sprijina secretarii de stat in coordonarea compartimentelor din subordinea lor si asigura buna desfasurare a relatiilor dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului.
    (6) Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (7) La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret sau sport; infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (8) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (9) Atributiile si sarcinile, pe compartimente, pentru aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 7
    (1) Unitatile care se finanteaza prin Ministerul Tineretului si Sportului in regimul institutiilor publice din subordinea acestuia, inclusiv sursele de finantare, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal, statele de functii si atributiile unitatilor finantate de la bugetul de stat din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    (1) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti reprezinta servicii publice descentralizate ale ministerului in unitatile administrativ-teritoriale, cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat.
    (2) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti asigura respectarea in teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul si activitatea sportiva.
    (3) In domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza actiuni proprii destinate tineretului si acorda asistenta metodica si sprijin organizatiilor de tineret.
    (4) In domeniul sportului, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza actiuni sportive proprii si exercita, in cadrul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la art. 4 pct. (10).
    (5) In cadrul directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, functioneaza unitati fara personalitate juridica, care au ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si amenajarea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.
    Art. 9
    Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de tineret si sportive.
    Art. 10
    (1) Complexele sportive nationale sunt unitati specializate in organizarea si desfasurarea in regim de cantonament a pregatirii sportivilor nominalizati in loturile nationale si olimpice.
    (2) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    Art. 11
    (1) Federatiile sportive sunt organisme autonome - integrate, asociate si/sau monitorizate - cu personalitate juridica si statut propriu. Ele conduc, organizeaza si raspund de activitatea sportiva din ramura respectiva.
    (2) Caracterul de federatie integrata, asociata si/sau monitorizata se va stabili prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (3) Pentru fiecare disciplina sportiva nu poate exista decat o singura federatie sportiva nationala.
    (4) Federatiile sportive constituite in temeiul Legii nr. 21/1924 sunt considerate structuri sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 12
    (1) Cluburile sportive sunt unitati cu personalitate juridica si statut propriu, in care se organizeaza si se desfasoara activitate sportiva de performanta.
    (2) Cluburile sportive constituite in temeiul Legii nr. 21/1924 sunt considerate structuri sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 13
    Federatiile sportive nationale, cluburile sportive, precum si complexele sportive nationale se pot asocia, in conditiile legii, cu persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, in vederea dezvoltarii bazei materiale si a activitatii sportive.
    Art. 14
    (1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este unitate subordonata Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica si cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    (2) Sursa de finantare este asigurata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (3) Obiectul de activitate il constituie formarea, perfectionarea si atestarea in profesia de antrenor a sportivilor sau a fostilor sportivi de performanta.
    (4) Statul de functii si de personal, precum si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 15
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
    Art. 16
    Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 462/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va incheia in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

                        PRIM-MINISTRU
                        VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministrul tineretului
                            si sportului,
                            Sorin Stanescu

                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

                            Ministrul muncii
                            si protectiei sociale,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
    Numarul maxim de posturi - 140
    (exclusiv demnitarii)
                              ------------
                              | MINISTRU  |
                              -------------      ___________________
                                   |             | Serviciul         |
                                   |-------------| Control financiar |
    -----------------------        |             |  propriu          |
   | Cabinetul ministrului |       |             ---------------------
   | - Consilieri          |       |             ---------------------
   | - Biroul de presa     |-------|             | Serviciul juridic |
   | - Secretariat si      |       |-------------| si contencios     |
   |   protocol            |       |             ---------------------
   | - Integrare europeana |       |
   -------------------------       |
                                   |
                                   |
        -------------------------------------------------------------
        |                             |                             |
        |                             |                             |
    -----------------          -------------             ---------------
    | Secretar de   |          | Secretar  |             | Secretar de |
    | stat pentru   |          | general   |             | stat pentru |
    | tineret       |          |           |             |   sport     |
    -----------------          -------------             ---------------
        |                     /       |     \                     |
        |                   /         |       \                   |
    --------------------- /           |         \ ---------------------
    | Directia generala |    -----------------    | Directia generala |
    | de prognoza si    |    |      |        |    | de coordonare,    |
    |   strategia       |  -----  -----    ----   | prognoza si       |
    | dezvoltarii       |    A      B        C    | promovarea        |
    | activitatilor     |                         | sportului         |
    | de tineret        |                         |                   |
    ---------------------                         ---------------------
            |                                               |
            |                                               |
     -------------------                  ------------------------------
     |                 |                  |            |               |
 ------------   ------------      ----------   -----------  ---------------
 |          |  | Directia  |     | Directia  | | Directia | | Directia     |
 |          |  | relatii cu|     |    de     | |    de    | |    de        |
 | Directia |  |organizatii|     |coordonare | |coordonare| | coordonare   |
 | programe |  |de tineret,|     |si prognoza| |    si    | |a structurilor|
 | sociale  |  |de timp    |     |a sportului| |promovare | | sportului    |
 |  si      |  |liber,     |     |     de    | |    a     | |              |
 |educative |  |organizatii|     |performanta| |sportului | |              |
 | pentru   |  |neguvernamentale |           | | la copii | |              |
 | tineret  |  |fundatii si|     |           | |    si    | |              |
 |          |  |directiile |     |           | | juniori  | |              |
 |          |  |judetene de|     ------------  ------------ ----------------
 |          |  | tineret si|
 |          |  | sport     |
 ------------  -------------

    SEMNIFICATIA CASUTELOR DIN SCHEMA:
    A = Directia economica
    B = Directia patrimoniu si investitii
    C = Directia relatii internationale

    ANEXA 2

                  UNITATILE
care se finanteaza prin Ministerul Tineretului si Sportului
-------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea                         Sursa de
crt.    unitatii                          finantare
-------------------------------------------------------------------------
 Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si
 Sportului
 I. Directii pentru tineret si sport
 judetene si a municipiului Bucuresti,
 servicii publice descentralizate          Alocatii de la bugetul de stat

 NOTA: Se poate utiliza un numar maxim de 393 de posturi.

 II. Federatii sportive nationale          Venituri extrabugetare si
                                           alocatii de la bugetul de stat
 III. Cluburi sportive                     Venituri extrabugetare si
                                           alocatii de la bugetul de stat

 NOTA: Nominalizarea federatiilor sportive nationale si a cluburilor
       sportive se va face prin ordin al ministrului tineretului si
       sportului.

 IV. Unitati fara personalitate juridica   Venituri extrabugetare si
    care functioneaza in cadrul            alocatii de la bugetul de stat
    directiilor pentru tineret si sport
    judetene si a municipiului Bucuresti
 V. Complexuri sportive nationale          Venituri extrabugetare si
                                           alocatii de la bugetul de stat
 VI. Centrul National de Formare si        Venituri extrabugetare si
     Perfectionare a Antrenorilor          alocatii de la bugetul de stat
 VII. Muzeul Sportului                     Venituri extrabugetare si
                                           alocatii de la bugetul de stat
 VIII. Centrul Roman pentru Promovarea     Venituri extrabugetare si
     Cooperarii Europene in Domeniul       alocatii de la bugetul de stat
     Tineretului (EUROTIN)
 IX. Centrul de Informare si Consultanta   Venituri extrabugetare si
    pentru Tineret - INFOTIN               alocatii de la bugetul de stat

 NOTA: Unitatile de la nr. crt. IV-IX pot utiliza un numar de maximum
       1.519 posturi.

 X. Centrul de Studii si Cercetari pentru  Venituri extrabugetare
    Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 XI. Centrul de Cercetari pentru Probleme  Venituri extrabugetare.
    de Sport (C.C.P.S.)
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 405/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 405 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu