E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 399 din 18 mai 2000

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 29 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme, care se actualizeaza dupa caz. Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Serviciile medicale, serviciile farmaceutice si dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate.
    Art. 4
    (1) Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate sunt reglementate prin acte normative in vigoare, precum si prin contractul-cadru aprobat potrivit prezentei hotarari.
    (2) Ministerul Sanatatii, autoritate centrala de stat in domeniul asigurarii, promovarii si ocrotirii sanatatii populatiei, supravegheaza respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate.
    Art. 5
    Asigurarea calitatii serviciilor medicale constituie o obligatie a furnizorilor de servicii medicale. Aceasta consta in respectarea criteriilor privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si aprobate prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 6
    Ordinele si normele emise pentru aplicarea contractului-cadru potrivit prezentei hotarari se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a incheia contracte de furnizare de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, precum si raspunsurile la cererile si la sesizarile furnizorilor se vor face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2000.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a contractului-cadru pentru anul 2000 raman aplicabile dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Casei Nationale
                       de Asigurari de Sanatate,
                       Alexandru Ciocalteu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Irinel Popescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice sunt obligati:
    a) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    b) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala; prima prezentare in urgenta a copilului bolnav sau a gravidei in localitatea de resedinta conduce la inscrierea acestora pe lista medicului de familie. Consultatiile ulterioare, cu exceptia urgentelor, se acorda doar cu dovedirea calitatii de asigurat si cu respectarea prevederilor contractului-cadru;
    c) sa respecte criteriile medicale de calitate, conform legii;
    d) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    e) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    f) sa raporteze activitatea desfasurata in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile normelor de aplicare a prezentului contract-cadru. Nerespectarea termenelor de raportare o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii;
    g) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile primite de la casele de asigurari de sanatate, in baza contractelor incheiate;
    h) sa accepte verificarea din partea caselor de asigurari de sanatate si a colegiului judetean al medicilor a activitatii contractate, a calitatii serviciilor medicale furnizate si a eficientei utilizarii fondurilor primite de la casele de asigurari de sanatate.
    Art. 2
    Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii functionale ori corectarii unor deficiente fizice au urmatoarele drepturi:
    a) sa fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizarii serviciilor medicale si despre orice schimbari in modul de functionare si de acordare a acestora;
    b) sa cunoasca conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate de casele de asigurari de sanatate;
    c) sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei si eficacitatii actului medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Casele de asigurari de sanatate sunt obligate:
    a) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, conform contractelor incheiate cu acestia;
    d) sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, in baza contractelor incheiate de acestia cu casele de asigurari de sanatate, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; aceasta obligatie revine presedintelui casei de asigurari de sanatate, in calitate de ordonator secundar de credite;
    e) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice contravaloarea serviciilor contractate si prestate catre asigurati, pe baza actelor necesare in acest scop, care se stabilesc prin norme;
    f) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
    g) la contractarea serviciilor medicale sa aiba in vedere cheltuielile pentru educatia medicala continua ce urmeaza sa se efectueze de catre furnizorii de servicii medicale;
    h) sa accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    i) sa organizeze un sistem de asigurare pentru raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale;
    j) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;
    k) sa informeze furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice asupra conditiilor de contractare;
    l) sa furnizeze datele de identificare a persoanelor asigurate, la solicitarea Ministerului Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform ordinului ministrului sanatatii.
    Art. 4
    Asiguratii au dreptul:
    a) la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si la dispozitive medicale. Nu se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate urmatoarele servicii:
    - servicii de sanatate acordate in caz de risc profesional: boli profesionale sau accidente de munca;
    - servicii medicale de inalta performanta, stabilite prin norme;
    - unele servicii de asistenta stomatologica;
    - asistenta medicala curativa la locul de munca;
    - servicii hoteliere cu grad inalt de confort, stabilite prin norme;
    b) la ingrijire medicala, in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa isi aleaga medicul, unitatea sanitara, precum si casa de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    (1) Pentru a beneficia de drepturile prevazute de Legea nr. 145/1997, asiguratii sunt obligati:
    a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;
    b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apare o modificare in starea lor de sanatate;
    c) sa anunte in termen de 5 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate, atunci cand apar modificari ale datelor de identitate sau modificari referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurat;
    d) sa se prezinte la controalele periodice stabilite prin norme;
    e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului curant;
    f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medical.
    (2) Medicul de familie poate elimina un asigurat de pe lista, daca acesta nu respecta prevederile alin. (1) lit. d), e) si f). In caz de litigiu, nerespectarea prevederilor lit. d), e) si f) este supusa analizei si deciziei unei comisii paritare constituite din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai Colegiului Judetean al Medicilor.
    Art. 6
    Gratuitatile privind asistenta medicala si medicamentele pentru categoriile de persoane ale caror drepturi sunt prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile ulterioare, de art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si unele dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, prevazute la art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 7
    Persoanele care, potrivit Legii nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, aveau obligatia sa se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat si plata contributiei la termenele stabilite de lege suporta integral contributia datorata la asigurarile de sanatate, inclusiv majorarile de intarziere calculate incepand cu data intrarii in vigoare a acestei legi - masura care va fi pusa in aplicare de casele de asigurari de sanatate.
    Art. 8
    In cazul in care furnizorii de servicii medicale nu pot acorda asistenta medicala tuturor asiguratilor trimisi de medicul de familie sau de medicul de specialitate, se intocmesc liste de asteptare, in ordinea solicitarilor, cu exceptia urgentelor.
    Art. 9
    Litigiile aparute ca urmare a nerespectarii sau aplicarii necorespunzatoare a prevederilor legale privind asigurarile sociale de sanatate se solutioneaza de Comisia Centrala de Arbitraj constituita conform art. 85 si 87 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.
    Art. 10
    Criteriile de repartizare si de utilizare a fondului de redistribuire vor fi stabilite prin norme elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu informarea Ministerului Sanatatii si a Colegiului Medicilor din Romania.

    CAP. 2
    Asistenta medicala primara

    Art. 11
    (1) Asistenta medicala primara se acorda in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cabinete medicale care functioneaza in structura unor unitati sanitare cu personalitate juridica, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte numai cu cabinetele de asistenta medicala primara organizate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Listele cuprinzand asiguratii inscrisi la fiecare medic de familie se depun la casa de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al cabinetului medical din asistenta medicala primara, pentru verificare si avizare. Pe lista medicului de familie se pot inscrie si asiguratii pentru care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate la alte case de asigurari de sanatate decat cea cu care are contract medicul de familie. Pana la verificarea si avizarea acestei liste plata se va efectua conform listei inaintate, urmand ca in termen de 3 luni sa se faca regularizarea. Persoanele care nu sunt cuprinse pe lista medicului de familie achita contravaloarea serviciilor medicale solicitate, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3).
    (2) Asistenta medicala primara se acorda numai de medicul acreditat ca medic de familie, impreuna cu personalul sanitar acreditat.
    (3) In situatii de urgenta, precum si in cazul asigurarii continuitatii medicul de familie acorda asistenta medicala si altor asigurati care nu sunt inscrisi pe lista proprie. Modalitatea de asigurare a continuitatii acordarii asistentei medicale in cabinetul medical, precum si modalitatea de plata a serviciilor medicale acordate se stabilesc prin norme.
    Art. 13
    Furnizorii de servicii medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala primara asiguratilor de pe lista proprie in limitele de calitate impuse de activitatea medicala. Serviciile medicale care se acorda de catre medicul de familie si lista cuprinzand investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de catre acesta sunt stabilite prin norme;
    b) sa respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinarilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia;
    d) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate;
    e) sa isi stabileasca programul de activitate conform prevederilor cuprinse in norme si sa il aduca la cunostinta asiguratilor, casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica;
    f) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.
    Art. 14
    Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii in asistenta medicala primara sunt:
    a) tarif pe persoana asigurata (per capita);
    b) tarif pe serviciu medical.
    Art. 15
    (1) Plata prin tarif pe persoana asigurata, potrivit art. 14 lit. a), se face in raport cu numarul de puncte calculat in functie de numarul si de structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi pe listele proprii. Numarul de puncte in functie de structura pe grupe de varsta se stabileste prin norme.
    (2) Numarul de puncte acordat pentru fiecare persoana inscrisa corespunde asigurarii de catre furnizorul de servicii medicale a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Pachetul de servicii medicale si conditiile in care se acorda se stabilesc prin norme.
    (3) Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Ea va fi regularizata trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc la cunostinta Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 16
    (1) Plata prin tarif pe serviciu medical, potrivit art. 14 lit. b), se face pentru anumite servicii si activitati. Lista cuprinzand aceste servicii si activitati, precum si numarul de puncte acordat pentru acestea se stabilesc prin norme.
    (2) Valoarea punctului este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Ea va fi regularizata trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc la cunostinta Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 17
    Din veniturile furnizorilor de servicii medicale, realizate conform art. 15 si 16, se pot suporta:
    - cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - cheltuielile de personal pentru medicii de familie acreditati, angajati in calitate de salariati sau de colaboratori ai furnizorilor de servicii medicale;
    - alte cheltuieli prevazute de lege.
    Art. 18
    Medicii nou-veniti intr-o localitate, in cabinete medicale nou-infiintate sau in cabinetele deja existente, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, beneficiaza timp de maximum 3 luni, perioada acordata pentru intocmirea listei cuprinzand asiguratii, de un venit echivalent unui salariu brut si de un buget de practica medicala, in conditiile stabilite prin norme. Plata se efectueaza in limita unei cote alocate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate pentru asistenta medicala primara.
    Art. 19
    Pentru perioadele in care sunt absenti, medicii de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.
    Art. 20
    (1) Pentru acordarea serviciilor medicale contractate si pentru functionarea cabinetelor medicale furnizorul de servicii are dreptul la un buget de practica medicala.
    (2) Din bugetul de practica medicala se suporta:
    a) cheltuielile de personal pentru personalul angajat, altii decat medici, pe baza criteriilor stabilite prin norme;
    b) cheltuielile de administrare si de functionare a cabinetului medical;
    c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta.
    (3) Modul de calcul si conditiile acordarii bugetului de practica medicala se stabilesc prin norme.
    (4) In bugetul de practica medicala nu se includ veniturile realizate de medici.
    Art. 21
    In contractele incheiate cu unitatile sanitare cu personalitate juridica ce au in structura lor cabinete de asistenta medicala primara, inclusiv dispensarele medicale fara medic, se prevede in mod distinct suma aferenta acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2).
    Art. 22
    Fondul pentru asistenta medicala primara se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.

    CAP. 3
    Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul de specialitate

    Art. 23
    Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se acorda de medicii de specialitate acreditati si de alt personal acreditat, in unitati sanitare organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 24
    (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri de catre asigurat a medicului de specialitate acreditat, fara a fi necesar un alt aviz.
    (2) Asiguratii se pot prezenta direct la medicul de specialitate acreditat in toate cazurile care constituie urgente, precum si in cazurile in care:
    a) necesita tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului de specialitate;
    b) necesita tratament postcura, daca acest lucru este mentionat in biletul de externare;
    c) necesita tratament si supraveghere medicala activa la nivel de medic de specialitate, pentru afectiuni care se stabilesc prin norme.
    Art. 25
    (1) Modalitatea de plata a furnizorilor de servicii din asistenta medicala ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical.
    (2) Tarifele serviciilor medicale decontate de casele de asigurari de sanatate in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se stabilesc prin norme.
    (3) Asiguratii care se prezinta direct la medicul de specialitate acreditat fara bilet de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 24 alin. (2), suporta integral tarifele serviciilor medicale acordate.
    Art. 26
    Medicul de specialitate din ambulatoriu are obligatia sa informeze medicul de familie prin scrisoare medicala expediata direct sau prin intermediul pacientului despre diagnosticul si tratamentele recomandate.
    Art. 27
    Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate au obligatia sa isi stabileasca programul de activitate, cu respectarea conditiilor stabilite prin norme, si sa il aduca la cunostinta asiguratilor si casei de asigurari de sanatate prin reprezentantul legal.
    Art. 28
    Lista cuprinzand serviciile medicale de specialitate si alte activitati prestate de medicul de specialitate acreditat din ambulatoriu se stabileste prin norme.
    Art. 29
    (1) Serviciile medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate se acorda asiguratilor in baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se incheie intre unitatile sanitare de asistenta medicala de specialitate si casele de asigurari de sanatate, indiferent daca unitatea sanitara are contract de furnizare de servicii medicale cu o alta casa de asigurari de sanatate decat cea la care s-a virat contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate pentru asiguratii care beneficiaza de aceste servicii medicale.
    (2) Spitalele care au in structura lor unitati sanitare de asistenta medicala ambulatorie de specialitate incheie contracte separate cu casele de asigurari de sanatate pentru acest tip de activitate, in care se prevede in mod distinct suma aferenta acestor activitati.
    (3) Fondul pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    (4) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, luand in calcul tarifele pe serviciu medical stabilite prin norme. Pana la data de 10 a fiecarei luni casele de asigurari de sanatate avanseaza furnizorilor pentru serviciile medicale prevazute la alin. (1) sumele aferente lunii precedente, urmand ca la finele trimestrului, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare, sa faca regularizarea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate, tarifele pe serviciu si sumele alocate in cursul trimestrului respectiv.
    (5) Casele de asigurari de sanatate vor deconta medicilor din ambulatoriul de specialitate si prestatiile medicale din alta specialitate, executate de acestia si care se afla in competenta lor, conform curiculei de specialitate.

    CAP. 4
    Servicii medicale spitalicesti

    Art. 30
    Asistenta medicala spitaliceasca se realizeaza in cadrul unitatilor sanitare cu paturi pentru asistenta medicala spitaliceasca autorizate si/sau acreditate potrivit legii, daca tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau daca spitalizarea se impune potrivit diagnosticului. Durata optima de spitalizare se stabileste prin norme.
    Art. 31
    (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt:
    a) de profil medical;
    b) de profil chirurgical;
    c) alte servicii, inclusiv servicii speciale.
    (2) Lista cuprinzand aceste servicii se stabileste prin norme.
    Art. 32
    (1) Serviciile medicale spitalicesti au ca scop rezolvarea cazurilor internate intr-o anumita perioada de spitalizare, optima pentru afectiunea tratata.
    (2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu masuri de ingrijire sau de recuperare, acordate de medic in unitati ambulatorii de specialitate, prin sectii cu spitalizare de zi si/sau la domiciliu, in conditii stabilite prin norme.
    Art. 33
    (1) Serviciile medicale spitalicesti se acorda prin spitalizare integrala sau partiala in spitale generale ori de specialitate, care pot avea in structura lor sectii distincte pentru afectiuni acute sau cronice, si cuprind:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.
    (2) Definirea spitalizarii de diverse tipuri se stabileste prin norme.
    Art. 34
    Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate acreditat, precum si in cazuri de urgente medico-chirurgicale, fara a fi necesar alt aviz.
    Art. 35
    (1) Asistenta medicala spitaliceasca se acorda in baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat intre unitatea sanitara cu paturi pentru asistenta spitaliceasca si casa de asigurari de sanatate.
    (2) Fondul pentru asistenta medicala spitaliceasca se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    (3) Plata de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale spitalicesti furnizate se face prin buget global constituit in urma negocierii unor indicatori specifici, stabiliti prin norme.
    (4) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu furnizorii din asistenta medicala spitaliceasca au in vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate. Din aceste sume spitalul va suporta si:
    a) cheltuielile facute cu investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate in ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv sau la alti furnizori de servicii medicale din ambulatoriu, care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate;
    b) cheltuielile aferente dispensarelor medicale care, din lipsa unui medic, nu s-au putut constitui in cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si care raman in structura unitatilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, in conditiile stabilite prin norme.
    (5) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate in urma negocierii cu furnizorii din asistenta medicala spitaliceasca se repartizeaza trimestrial de casele de asigurari de sanatate pe baza indicatorilor stabiliti in contractele de prestari de servicii medicale spitalicesti.
    Art. 36
    (1) Spitalele care au in structura lor cabinete medicale de asistenta medicala primara si de ambulatoriu de specialitate incheie contracte distincte cu casele de asigurari de sanatate pentru fiecare tip de asistenta medicala.
    (2) Pentru asistenta medicala primara si stomatologica contractele sunt valabile numai pana la data de 30 iunie 2000, data dupa care asistenta medicala primara si stomatologica se finanteaza numai in cabinetele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 37
    Lista cuprinzand serviciile medicale de inalta performanta, care se acopera integral de casele de asigurari de sanatate din bugetul global al spitalelor, este stabilita prin norme.
    Art. 38
    Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si insotitorii copiilor cu handicap beneficiaza de plata serviciilor hoteliere (cazare si masa) din partea casei de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite prin norme.
    Art. 39
    (1) Asiguratii suporta contravaloarea:
    a) serviciilor hoteliere care au grad inalt de confort. Contributia personala se stabileste de conducerea fiecarui spital;
    b) unor servicii medicale de inalta performanta, stabilite prin norme;
    c) serviciilor medicale efectuate la cererea pacientului.
    (2) Contravaloarea serviciilor medicale prevazute la lit. b) si c) are la baza tarifele stabilite de unitatea furnizoare de servicii medicale.
    Art. 40
    (1) Pentru persoanele care aveau obligatia sa se asigure si nu dovedesc calitatea de asigurat, inclusiv plata la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate, spitalele acorda asistenta medicala de urgenta (in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate) si anunta casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale.
    (2) Spitalele sunt obligate sa acorde asistenta medicala persoanelor asigurate si in cazul in care pentru acestea s-a virat contributia la o alta casa de asigurari de sanatate decat cea cu care spitalele au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale.

    CAP. 5
    Asistenta medicala ambulatorie stomatologica

    Art. 41
    (1) Serviciile medicale stomatologice se acorda de medicii stomatologi, precum si de catre dentistii, acreditati conform legii, in unitatile medicale de stomatologie autorizate si/sau acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicala.
    (2) Dupa data de 30 iunie 2000 casele de asigurari de sanatate incheie contracte pentru furnizarea de servicii medicale stomatologice numai cu cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (3) Unitatile ambulatorii de stomatologie in care se desfasoara si activitate de invatamant sunt finantate din bugetul Ministerului Educatiei Nationale pentru activitatea didactica si din Fondul asigurarilor sociale de sanatate pentru serviciile prevazute in norme.
    Art. 42
    Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrari protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice in afara programului de lucru se asigura de medicii stomatologi printr-un sistem organizat de Colegiul judetean al medicilor, cu avizul caselor de asigurari de sanatate.
    Art. 43
    Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta de casele de asigurari de sanatate in conditiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 44
    Medicii stomatologi, precum si dentistii au obligatia sa isi stabileasca programul de activitate si sa il aduca la cunostinta asiguratilor si casei de asigurari de sanatate, prin reprezentantul legal.
    Art. 45
    Lista cuprinzand serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele stomatologice decontate de casele de asigurari de sanatate, precum si tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme.
    Art. 46
    (1) Tratamentele stomatologice prevazute la art. 23 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de casele de asigurari de sanatate, astfel:
    a) integral pentru copiii pana la 16 ani, in conditiile prevazute in norme;
    b) 40% pentru asiguratii care nu respecta indicatiile preventive;
    c) 60% in cazul asiguratilor care se prezinta la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic.
    (2) Modalitatile de plata in asistenta medicala ambulatorie stomatologica se stabilesc prin norme.
    Art. 47
    (1) Contractarea serviciilor medicale stomatologice se realizeaza intre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare stomatologice prin reprezentantii legali ai acestora, indiferent daca unitatea sanitara de stomatologie are contract de furnizare de servicii medicale cu alta casa de asigurari de sanatate decat cea la care s-a virat contributia asiguratului.
    (2) Fondul pentru asistenta medicala stomatologica se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    (3) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie stomatologica, luand in calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pana la data de 10 a fiecarei luni casele de asigurari de sanatate avanseaza furnizorilor de servicii medicale, pentru serviciile medicale prevazute la art. 45, sumele aferente lunii precedente, urmand ca la finele trimestrului, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare, sa faca regularizarea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate, tarifele pe serviciu si sumele alocate in cursul trimestrului respectiv.
    Art. 48
    In tarifele pentru tratamentele protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitatilor de tehnica dentara. Plata acestora se face prin reprezentantul legal catre laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.

    CAP. 6
    Servicii medicale de urgenta prespitalicesti

    Art. 49
    Asistenta medicala de urgenta se acorda in toate cazurile de imbolnaviri care, prin dezechilibrul functiilor vitale, pun in pericol viata bolnavului.
    Art. 50
    (1) Asistenta medicala de urgenta se asigura in regim de continuitate prin serviciile de ambulanta, in urmatoarele situatii:
    a) la locul accidentului sau al imbolnavirii;
    b) in timpul transportului pana la unitatile sanitare.
    (2) Lista cuprinzand serviciile medicale de urgenta si alte tipuri de transporturi medicale se stabileste prin norme.
    Art. 51
    (1) Plata serviciilor medicale de urgenta se asigura pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale, care se incheie intre serviciile de ambulanta si casele de asigurari de sanatate.
    (2) Fondul pentru plata serviciilor medicale de urgenta se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate care se stabileste prin norme.
    (3) Pentru solicitarile abuzive (solicitari repetate si neconfirmate prin diagnostic ca urgenta medicala) serviciile de ambulanta fac raportari lunare la casele de asigurari de sanatate, acestea luand masurile ce se impun.
    (4) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu serviciul de ambulanta au in vedere toate cheltuielile aferente serviciilor contractate, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul asigurarilor sociale de sanatate.
    (5) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate in urma negocierii cu serviciile de ambulanta se repartizeaza trimestrial de casele de asigurari de sanatate pe baza indicatorilor stabiliti prin norme.

    CAP. 7
    Servicii medicale de reabilitare a sanatatii

    Art. 52
    (1) Prin servicii medicale de reabilitare a sanatatii se intelege serviciile medicale de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie.
    (2) Asiguratii, altii decat cei care beneficiaza de bilete de tratament balnear suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat [cu exceptia persoanelor si in conditiile prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale], au dreptul la servicii medicale de reabilitare a sanatatii - recuperare, medicina fizica si/sau asistenta balneoclimatica - in unitati medicale de specialitate, respectiv spitale de recuperare, sectii de recuperare din spitale, sanatorii balneare cu sectii de recuperare pentru adulti si copii, preventorii, ambulatorii si cabinete medicale de specialitate, organizate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale autorizate si/sau acreditate.
    (3) Trimiterile in statiunile balneoclimatice pentru asistenta medicala de specialitate se fac de catre medicii de specialitate sau medicii de familie pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de profil cu avizul acestora, in baza prevederilor stabilite prin norme. Lista cuprinzand serviciile medicale de reabilitare si de recuperare, inclusiv unele servicii medicale complementare si modalitatea de decontare a acestora, se stabileste prin norme.
    Art. 53
    (1) Fondul pentru asistenta medicala de recuperare a sanatatii, medicina fizica si balneoclimatologie din statiunile balneoclimatice pentru cabinetele medicale de specialitate, sanatorii si preventorii se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobate prin bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    (2) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate in urma negocierii cu unitatile prevazute la art. 52 alin. (2) se repartizeaza de casele de asigurari de sanatate pe baza criteriilor stabilite prin norme, tinandu-se seama si de caracterul specific sezonier al activitatii medico-balneare.
    Art. 54
    (1) Pentru serviciile medicale de recuperare a sanatatii si medicina fizica furnizate in unitati sanitare de tip ambulatoriu casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, pe baza prevederilor cap. III. Decontarea acestor servicii medicale se face din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate.
    (2) Pentru serviciile medicale de recuperare a sanatatii si medicina fizica, furnizate in sectii de recuperare si reabilitare din spitale, precum si in spitalele speciale de recuperare-reabilitare sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicala de reabilitare a sanatatii au in vedere prevederile cap. IV. Decontarea acestor servicii medicale se face din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti.
    Art. 55
    Contributia personala in asistenta medicala de recuperare-reabilitare se stabileste prin norme.

    CAP. 8
    Asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu

    Art. 56
    Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 57
    Serviciile farmaceutice se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din Romania, si acreditate potrivit legii, care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate, indiferent daca farmacia are contract cu alta casa de asigurari de sanatate decat cea la care isi vireaza contributia asiguratul.
    Art. 58
    (1) Decontarea medicamentelor prescrise in tratamentul ambulatoriu cu sau fara contributie personala se face in baza contractului de furnizare de servicii farmaceutice, incheiat intre casele de asigurari de sanatate si farmacii.
    (2) Fondul pentru asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    Art. 59
    (1) Lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza de Ministerul Sanatatii si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (2) Preturile de referinta ale medicamentelor cu contributie personala, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, se stabilesc de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a Colegiului Medicilor din Romania.
    (3) La 3 luni dupa publicarea listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, in cazul in care aceasta nu poate fi sustinuta financiar sau nu corespunde nevoilor de asistenta medicala, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania analizeaza situatia si adopta masurile care se impun pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului de compensare a medicamentelor.
    Art. 60
    Decontarea medicamentelor prescrise in tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referinta in vigoare la data achizitionarii medicamentului de catre farmacie.
    Art. 61
    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fara contributie personala, de uz uman, se stabileste prin norme.

    CAP. 9
    Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Art. 62
    (1) Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sanatatii, constand in: materiale sanitare, proteze, orteze, dispozitive de mers si autoservire, destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, pe baza prescriptiei medicale, cu sau fara contributie personala.
    (2) Lista cuprinzand dispozitivele medicale se elaboreaza anual de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, ca parte integranta a normelor.
    (3) Modul de prescriere, procurare, eliberare si decontare, precum si obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale se stabilesc prin norme.
    (4) Dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice pot fi furnizate numai de persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurari de sanatate. Persoanele fizice sau juridice acreditate se numesc furnizori acreditati. Lista cuprinzand furnizorii acreditati se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin ordin al presedintelui acesteia.
    (5) Fondul pentru rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele medicale se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.

    CAP. 10
    Ingrijiri medicale la domiciliu

    Art. 63
    Asiguratii au dreptul la asistenta medicala la domiciliu, daca este necesara si indicata de medic. Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda de medicul de familie pe lista caruia figureaza asiguratul, in limitele competentei acestuia, sau de medicul de specialitate, dupa caz, precum si de alt personal sanitar acreditat, numai la recomandare si sub control medical. Conditiile de acordare a asistentei medicale la domiciliu se stabilesc prin norme.

    CAP. 11
    Servicii speciale

    Art. 64
    Casele de asigurari de sanatate pot contracta cu serviciile de ambulanta servicii de transport, daca acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, in cazul urgentelor medicale si al cazurilor stabilite prin norme, inclusiv cu Statia Centrala de Salvare pentru prestatiile acordate bolnavilor internati in unitati sanitare din Bucuresti.

    CAP. 12
    Servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor

    Art. 65
    (1) Lista cuprinzand serviciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizica sau mentala a copiilor, care sunt suportate de casele de asigurari de sanatate, se stabileste prin norme.
    (2) Asiguratii in varsta de peste 30 de ani au dreptul la un control in fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, conform unor standarde de control periodic stabilite prin norme:
    - neoplazii;
    - boli cardiovasculare;
    - diabet zaharat;
    - TBC;
    - hepatopatii cronice;
    - alte afectiuni cuprinse in Ordinul ministrului sanatatii nr. 201/1997.
    Art. 66
    (1) Casele de asigurari de sanatate pot finanta programe de sanatate in conditiile art. 16 alin. (3) si ale art. 34 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in acestea nefiind incluse programele de sanatate ale Ministerului Sanatatii, care se finanteaza conform art. 12 lit. b) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica. Fondul aferent acestor programe se determina prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical aprobate in bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, care se stabileste prin norme.
    (2) Casele de asigurari de sanatate colaboreaza cu directiile de sanatate publica si cu Ministerul Sanatatii pentru realizarea serviciilor preventive care se finanteaza de la bugetul de stat.
    (3) Din Fondul asigurarilor sociale de sanatate, prin bugetul global al unitatii respective, stabilit pe baza metodologiei prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, aferente cap. IV, se asigura numai indemnizatia clinica din activitatea de invatamant si numai plata personalului din activitatea de cercetare din spitalele cu sectii clinice. Pentru activitatea de invatamant si cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice se aloca de la bugetul de stat, potrivit art. 92 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru actiuni de sanatate" sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

    CAP. 13
    Informarea corespunzatoare a asiguratilor

    Art. 67
    In scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii asiguratii sunt informati permanent despre mijloacele de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire.
    Art. 68
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Colegiul Farmacistilor din Romania, este obligata sa foloseasca orice mijloc de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.
    Art. 69
    In vederea informarii asiguratilor Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, va edita un extras de informare generala a asiguratilor, in care sunt specificate serviciile medicale, farmaceutice si dispozitive medicale care se asigura, nivelul contributiei incasate la Fondul asigurarilor sociale de sanatate si modul de plata.

    CAP. 14
    Dispozitii finale

    Art. 70
    Normele metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari.
    Art. 71
    (1) Sumele datorate pentru plata serviciilor medicale, farmaceutice si dispozitive medicale, furnizate in conditiile prevazute de contractul cadru, se recupereaza de la casa de asigurari de sanatate la care asiguratul isi vireaza contributia.
    (2) Metodologia de decontare intre casele de asigurari, pentru fiecare segment al asistentei medicale, se stabileste prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 399/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 399 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 399/2000
Ordin 130 2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Ordin 2465 2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Ordin 97 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea operatiunilor de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, ca urmare a prestarii serviciilor medicale
Ordin 92 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Ordin 92 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Ordin 1765 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Ordin 1765 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Hotărârea 633 2000
pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu