E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 312 din 19 aprilie 1999

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 26 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 11 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania va elabora, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, numite in continuare norme, care se actualizeaza, dupa caz. Normele se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei, si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    (1) In anul 1999, pana la incheierea contractelor intre furnizorii de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, acordarea acestora se realizeaza pe baza conventiilor intre parti.
    (2) Pana la sfarsitul semestrului I 1999 se vor incheia toate contractele prevazute la alin. (1), conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Conventiile prevazute la alin. (1) au in vedere cote destinate decontarii serviciilor medicale din fiecare domeniu al asistentei medicale, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 4
    (1) Lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu contributie personala, este prevazuta in anexa nr. 1 la contractul-cadru. Lista medicamentelor fara contributie personala, prevazuta in anexa nr. 1, este suportata de la bugetul de stat prin programele nationale de sanatate ale Ministerului Sanatatii. Aceasta lista este valabila pana la elaborarea, in termenul prevazut la art. 2, a listei prevazute la art. 24 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, cu sau fara contributie personala, este prevazut in anexa nr. 1 la contractul-cadru si este valabil pana la elaborarea, in termenul prevazut la art. 2, a listei conform prevederilor art. 24 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Noul mod de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, cu sau fara contributie personala, valabil dupa aceasta data, se aproba prin acelasi ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii, prevazut la alin. (1), si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Lista de materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, potrivit prezentei hotarari, se elaboreaza potrivit legii, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei hotarari.
    (2) Modul de procurare a dispozitivelor medicale-etalon, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor si modul de decontare sunt prevazute in anexa nr. 2 la contractul-cadru si sunt valabile pana la elaborarea, in termenul prevazut la alin. (1), a listei de materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                         CONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate sunt reglementate in prezentul contract-cadru, elaborat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerului Sanatatii.
    (2) Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica, are obligatia ca impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Colegiul Farmacistilor din Romania sa supravegheze respectarea legislatiei in domeniu pentru garantarea dreptului la asistenta medicala.
    Art. 2
    Asigurarea calitatii serviciilor medicale constituie o obligatie a furnizorilor de servicii medicale de respectare a criteriilor privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Art. 3
    (1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati:
    a) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    b) sa respecte criteriile medicale de calitate, conform legii;
    c) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
    d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    e) sa utilizeze, in conditii de eficienta, fondurile contractate cu casele de asigurari de sanatate;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor in caz de urgenta medicala.
    (2) Casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, sunt obligate:
    a) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorilor de servicii medicale;
    b) sa verifice prescrierea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare si sa asigure decontarea acestora catre furnizorii de servicii farmaceutice;
    c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice contravaloarea serviciilor contractate si prestate catre asigurati, pe baza actelor necesare in acest scop, care se stabilesc prin norme;
    d) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire:
    e) sa accepte inscrierea in bugetele furnizorilor de servicii medicale a cheltuielilor privind educatia medicala continua, pe baza unor criterii stabilite prin norme;
    f) sa accepte un sistem informational unitar corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    g) sa organizeze un sistem de asigurare pentru raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale;
    h) sa stabileasca un sistem de diferentiere pentru furnizorii de servicii medicale, care activeaza in unele zone ale tarii. Sistemul de diferentiere si zonele se stabilesc prin norme.
    Art. 4
    (1) Pentru a beneficia de drepturile prevazute de Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii sunt obligati:
    a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;
    b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apare o modificare in starea lor de sanatate;
    c) sa anunte medicul de familie in cazul in care se decid sa se inscrie pe lista altui medic de familie, pentru a putea fi radiati de pe listele celui dintai;
    d) sa anunte, in termen de 5 zile, medicul de familie si casa de asigurari de sanatate atunci cand apar modificari ale datelor de identitate sau modificari referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
    e) sa se prezinte la controalele periodice stabilite prin norme;
    f) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului curant;
    g) sa aiba o conduita civilizata in relatiile cu personalul medical.
    (2) Medicul de familie poate refuza un asigurat de pe lista, daca acesta nu respecta prevederile alin. (1) lit. e), f) si g). In caz de litigiu, nerespectarea prevederilor lit. e), f) si g) este supusa analizei si deciziei comisiei paritare organizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania, conform legii.
    Art. 5
    Din Fondul de asigurari sociale de sanatate nu se suporta gratuitatile privind asistenta medicala, medicamentele si protezele la care au dreptul unele categorii de asigurati potrivit actelor normative cu caracter special.

    CAP. 2
    Asistenta medicala primara

    Art. 6
    Asistenta medicala primara se acorda in cabinete medicale autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 7
    (1) Listele cuprinzand asiguratii inscrisi la fiecare medic de familie se depun de catre medicul titular al cabinetului medical sau de catre cel delegat de medicii asociati, la casele de asigurari de sanatate, pentru verificare si avizare. Pana la verificarea si avizarea acestei liste, plata se va efectua conform listei inaintate, urmand ca in termen de 3 luni sa se faca regularizarea. Pacientii care nu sunt cuprinsi pe lista medicului de familie achita contravaloarea serviciilor medicale, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3).
    (2) Asistenta medicala primara se acorda numai de medicul acreditat ca medic de familie impreuna cu personal sanitar acreditat.
    (3) In situatii de urgenta, precum si in cazul asigurarii continuitatii, medicul de familie poate acorda asistenta medicala si altor asigurati care nu sunt inscrisi pe lista proprie. Modalitatea de asigurare a continuitatii acordarii asistentei medicale in cabinetul medical, precum si modalitatea de plata a serviciilor medicale acordate se stabilesc prin norme.
    Art. 8
    Cabinetul medical are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii. Transferul fisei medicale a asiguratului care a solicitat scoaterea de pe lista medicului se face prin serviciul postal in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare, iar cabinetul medical de la care pleaca asiguratul pastreaza, minimum 5 ani, o copie de pe fisa medicala a acestuia;
    b) sa actualizeze lista proprie a asiguratilor inscrisi ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate;
    c) sa isi stabileasca programul de activitate si sa il aduca la cunostinta asiguratilor si casei de asigurari de sanatate;
    d) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat. Actele necesare in acest sens se stabilesc prin norme.
    Art. 9
    Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii in asistenta medicala primara sunt:
    a) tarif pe persoana asigurata sau per capita;
    b) tarif pe serviciu medical.
    Art. 10
    (1) Plata prin tarif pe persoana asigurata se face in raport cu numarul de puncte, calculat in functie de numarul si de structura pe grupe de varsta ale asiguratilor inscrisi pe listele proprii. Numarul de puncte in functie de structura pe grupe de varsta se stabileste prin norme.
    (2) Numarul de puncte acordate pentru fiecare persoana inscrisa corespunde asigurarii de catre cabinetul medical a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Acest pachet de servicii medicale si conditiile in care se acorda se stabilesc prin norme.
    (3) Valoarea punctului este unica pe tara si se stabileste de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Ea va fi regularizata trimestrial, conform normelor.
    Art. 11
    Medicii nou-veniti intr-o localitate, in cabinete medicale nou-infiintate sau in cabinetele deja existente, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, beneficiaza timp de maximum 3 luni, perioada acordata pentru intocmirea listei de asigurati, de un venit echivalent unui salariu si un buget de practica medicala, in conditiile stabilite prin norme. Plata se efectueaza in limita unei cote alocate din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical pentru asistenta medicala primara.
    Art. 12
    Plata prin tarif pe serviciu medical se face pentru anumite servicii si activitati. Lista acestor servicii si activitati, precum si numarul de puncte acordat pentru acestea se stabilesc prin norme.
    Art. 13
    Pentru perioada concediului de odihna, a concediilor medicale si pentru alte perioade de absenta, medicii de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. In cazurile in care acest lucru nu este posibil, pe baza unei notificari prealabile din partea medicului titular al cabinetului medical sau a celui delegat de medicii asociati, casele de asigurari de sanatate au obligatia de a numi un inlocuitor, cu licenta de inlocuire temporara, potrivit legii. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.
    Art. 14
    (1) Pentru acordarea serviciilor medicale contractate si pentru functionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical are dreptul la un buget de practica medicala, care este prevazut in contractul de furnizare de servicii incheiat de acesta cu casele de asigurari de sanatate.
    (2) Din bugetul de practica medicala se suporta urmatoarele:
    a) cheltuielile de personal pentru personalul angajat, altul decat medici;
    b) cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical;
    c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta.
    (3) Conditiile acordarii bugetului de practica medicala se stabilesc prin norme.
    (4) In bugetul de practica medicala nu se includ veniturile realizate de medici.
    (5) Fondul pentru asistenta medicala primara reprezinta un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.

    CAP. 3
    Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu

    Art. 15
    Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se realizeaza de catre medicii specialisti acreditati in cabinetele medicale autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 16
    (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri de catre asigurat a medicului specialist acreditat.
    (2) Asiguratii se pot prezenta direct la medicul specialist acreditat in toate cazurile care constituie urgente, precum si in cazurile in care:
    a) necesita tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului specialist;
    b) necesita tratament postcura, daca acest lucru este mentionat in biletul de externare;
    c) necesita tratament si supraveghere medicala activa la nivel de medic specialist, pentru afectiuni care se stabilesc prin norme.
    Art. 17
    (1) Tarifele minimale ale serviciilor medicale decontate de catre casele de asigurari de sanatate in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu se stabilesc prin norme.
    (2) Asiguratii care se prezinta direct la medicul specialist acreditat fara bilet de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16 alin. (2), suporta integral tarifele serviciilor medicale acordate.
    Art. 18
    Medicul specialist din ambulatoriu are obligatia sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct sau prin intermediul pacientului, despre diagnosticul si tratamentele recomandate.
    Art. 19
    Lista serviciilor medicale de specialitate si a altor activitati prestate de medicul specialist acreditat din ambulatoriu se stabileste prin norme.
    Art. 20
    (1) Acordarea serviciilor in asistenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor se face in baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se incheie intre unitatea sanitara de specialitate si casele de asigurari de sanatate.
    (2) In contractele incheiate cu spitalele care au in structura lor si unitati sanitare de asistenta medicala de specialitate ambulatorie se prevede in mod distinct suma aferenta acestora.
    (3) Fondul pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate reprezinta o cota distincta alocata din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.
    (4) Casele de asigurari de sanatate incheie contract cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, luand in calcul tarifele pe serviciu medical stabilite prin norme. Pana la data de 15 a fiecarei luni casele de asigurari de sanatate avanseaza furnizorilor de servicii medicale prevazute la alin. (1) sumele aferente, urmand ca la finele trimestrului, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare, sa faca regularizarea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate in cursul trimestrului respectiv.

    CAP. 4
    Servicii medicale spitalicesti

    Art. 21
    Asistenta medicala spitaliceasca se realizeaza in cadrul spitalelor autorizate si/sau acreditate potrivit legii, daca tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau daca spitalizarea se impune potrivit diagnosticului. Necesitatea si durata optima de spitalizare se stabilesc prin norme.
    Art. 22
    (1) Serviciile medicale spitalicesti se acorda prin spitalizare integrala sau partiala (spitalizare de scurta, medie si lunga durata, precum si spitalizare la domiciliu) si cuprind:
    a) consultatii;
    b) investigatii;
    c) stabilirea diagnosticului;
    d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;
    e) ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.
    (2) Definirea spitalizarii de diverse tipuri se stabileste prin norme.
    Art. 23
    (1) Serviciile medicale spitalicesti urmaresc rezolvarea cazurilor internate intr-o anumita perioada de spitalizare, optima pentru afectiunea tratata.
    (2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu masuri de ingrijire sau de recuperare, acordate de medic in unitati ambulatorii de specialitate prin sectii cu spitalizare de zi si/sau la domiciliu, in conditii stabilite prin norme.
    Art. 24
    (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt:
    a) de profil medical;
    b) de profil chirurgical;
    c) alte servicii, inclusiv speciale.
    (2) Definirea si detalierea acestor servicii se vor face prin norme.
    Art. 25
    (1) Serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor pe baza recomandarii medicului de familie acreditat sau a medicului specialist acreditat, precum si urgentele medico-chirurgicale se suporta din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate si din bugetul de stat, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Pentru anumite servicii medicale de inalta performanta, stabilite prin norme, plata se efectueaza din cota alocata asistentei medicale spitalicesti pentru cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical.
    Art. 26
    Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea casei de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute de criteriile stabilite prin norme.
    Art. 27
    Persoanele care nu dovedesc calitatea de asigurat suporta tarifele serviciilor medicale, stabilite de fiecare unitate furnizoare de servicii medicale. Fac exceptie urgentele medico-chirurgicale, a caror plata se asigura din Fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, destinat asistentei medicale spitalicesti, conform normelor.
    Art. 28
    (1) Asiguratii suporta contravaloarea:
    a) serviciilor hoteliere care au grad inalt de confort. Contributia personala se stabileste de catre conducerea fiecarui spital;
    b) unor servicii medicale de inalta performanta, stabilite prin norme;
    c) serviciilor efectuate la cererea pacientului.
    (2) Contributia personala a asiguratilor are la baza tarifele stabilite de catre unitatea furnizoare de servicii medicale, potrivit normelor.
    Art. 29
    (1) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti se realizeaza in baza contractului de furnizare de servicii medicale incheiat intre spital si casele de asigurari de sanatate.
    (2) Fondul pentru asistenta medicala spitaliceasca reprezinta o cota distincta alocata din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferenta cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.
    (3) Plata de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale spitalicesti furnizate se va face prin buget global constituit in urma negocierii unor indicatori specifici.
    (4) Sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicala spitaliceasca au in vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, inclusiv medicamente si materiale sanitare care se acorda asiguratilor in spital.
    (5) Stabilirea sumelor la care au dreptul unitatile medicale spitalicesti se determina trimestrial de catre conducerea acestor unitati cu reprezentantul caselor de asigurari de sanatate, pe baza unor indicatori stabiliti in contractele de prestari de servicii medicale.

    CAP. 5
    Asistenta medicala ambulatorie stomatologica

    Art. 30
    Serviciile medicale stomatologice se acorda, de catre cabinetele de stomatologie si de serviciile de chirurgie buco-maxilo-faciala, autorizate si/sau acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicala.
    Art. 31
    Serviciile medicale stomatologice se asigura de catre medicii stomatologi, acreditati conform legii.
    Art. 32
    Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrari protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice se vor asigura de catre medicii stomatologi printr-un sistem organizat de catre acestia, cu avizul caselor de asigurari de sanatate, in conditiile prevazute prin norme.
    Art. 33
    Serviciile medicale stomatologice preventive, suportate de casele de asigurari de sanatate, sunt prevazute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 34
    Lista serviciilor medicale stomatologice si a tratamentelor stomatologice decontate de catre casele de asigurari de sanatate, precum si tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme.
    Art. 35
    (1) Tratamentele stomatologice prevazute la art. 34 se suporta de catre casele de asigurari de sanatate, astfel:
    a) integral, in cazurile prevazute de lege;
    b) 40% pentru asiguratii care nu respecta indicatiile preventive;
    c) 60% in cazul asiguratilor care se prezinta la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic.
    (2) Modalitatile de plata in asistenta medicala ambulatorie stomatologica se stabilesc prin norme.
    Art. 36
    (1) Contractarea serviciilor medicale stomatologice se realizeaza intre casele de asigurari de sanatate si unitatea stomatologica prin reprezentantii sai legali.
    (2) Fondul pentru asistenta medicala stomatologica reprezinta o cota distincta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.
    (3) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie stomatologica luand in calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pana la data de 15 a fiecarei luni casele de asigurari de sanatate avanseaza furnizorilor de servicii medicale prevazute la alin. (1) sumele aferente, urmand ca la finele trimestrului, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare, sa faca regularizarea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate in cursul trimestrului respectiv.

    CAP. 6
    Servicii medicale de urgenta prespitalicesti

    Art. 37
    Asistenta medicala de urgenta se acorda in toate cazurile de imbolnaviri care, prin dezechilibrul functiilor vitale, pun in pericol viata bolnavului.
    Art. 38
    (1) Asistenta medicala de urgenta se asigura prin serviciile de ambulanta, in urmatoarele situatii:
    a) la locul accidentului sau al imbolnavirii;
    b) in timpul transportului pana la unitatile sanitare.
    (2) Lista serviciilor medicale de urgenta si alte tipuri de transporturi medicale se stabilesc prin norme.
    (3) In situatiile de urgenta se recomanda ca asiguratul sa apeleze intai la medicul de familie sau la medicul care asigura continuitatea, conform prevederilor stabilite in contractele de furnizare de servicii medicale. In cazuri deosebite, asiguratul se poate adresa direct serviciului de ambulanta care are contract incheiat cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 39
    (1) Plata serviciilor medicale de urgenta se asigura pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale, care se incheie intre serviciile de ambulanta si casele de asigurari de sanatate, si reprezinta o cota distincta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii medicale.
    (2) In situatiile in care medicul de medicina de urgenta constata ca solicitarea asiguratului nu reprezinta un caz de urgenta, precum si pentru cazurile sociale, definite prin norme, plata serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti se suporta de la bugetul de stat, prin directiile de sanatate publica.
    (3) Sumele contractate cu serviciile de ambulanta au in vedere toate cheltuielile acestora care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    (4) Stabilirea sumelor la care au dreptul serviciile de ambulanta se determina trimestrial de catre conducerea acestor unitati cu reprezentantul caselor de asigurari de sanatate, pe baza unor indicatori stabiliti in contractele de prestari de servicii medicale de urgenta.

    CAP. 7
    Servicii medicale de reabilitare a sanatatii

    Art. 40
    Asiguratii, altii decat cei care beneficiaza de bilete de tratament balnear suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, au dreptul la servicii medicale de reabilitare a sanatatii - recuperare, medicina fizica si/sau asistenta balneoclimatica, in unitati de tip ambulator si spital pentru o perioada si potrivit unui ritm, recomandate de medicul curant, cu avizul medicului de specialitate de profil, autorizate si/sau acreditate. Lista serviciilor medicale de reabilitare, inclusiv unele servicii medicale complementare si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin norme.
    Art. 41
    Fondul pentru asistenta medicala de reabilitare a sanatatii reprezinta un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.
    Art. 42
    (1) Pentru serviciile medicale de reabilitare a sanatatii, acordate in unitati de tip ambulator, casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate luand in calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Pana la data de 15 a fiecarei luni casele de asigurari de sanatate avanseaza furnizorilor de servicii medicale prevazute la art. 40 sumele aferente, urmand ca la finele trimestrului, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare, sa faca regularizarea sumelor cuvenite, in functie de serviciile efectiv prestate, de tarifele pe serviciu si de sumele alocate in cursul trimestrului respectiv.
    (2) Pentru serviciile medicale de reabilitare a sanatatii, acordate in spitale, sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicala de reabilitare a sanatatii au in vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, inclusiv medicamente si materiale sanitare care se acorda asiguratilor in spital.
    (3) Stabilirea sumelor la care au dreptul unitatile medicale spitalicesti se determina trimestrial de catre conducerea acestor unitati cu reprezentantul caselor de asigurari de sanatate, pe baza unor indicatori stabiliti in contractele de furnizare de servicii medicale.

    CAP. 8
    Asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu

    Art. 43
    Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 44
    Serviciile farmaceutice se asigura de catre farmaciile autorizate de catre Ministerul Sanatatii, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din Romania, si acreditate potrivit legii, care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 45
    (1) Plata cheltuielilor aferente medicamentelor prescrise in tratamentul ambulatoriu cu sau fara contributie personala se face in baza contractului de furnizare de servicii farmaceutice, incheiat intre casele de asigurari de sanatate si farmacii, si se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate printr-un compartiment distinct, pe baza unor evidente organizate la nivel de medic.
    (2) Fondul pentru asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu reprezinta un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.
    Art. 46
    (1) Lista cu denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza anual de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania, in baza contractului-cadru.
    (2) Preturile de referinta ale medicamentelor cu contributie personala de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala se stabilesc de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a Colegiului Medicilor din Romania.
    (3) La 3 luni dupa introducerea listei elaborate conform art. 4 din prezenta hotarare a Guvernului, in cazul in care aceasta se dovedeste necorespunzatoare, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania analizeaza situatia si adopta toate masurile care se impun pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului de compensare a medicamentelor.
    Art. 47
    Decontarea medicamentelor prescrise in tratament ambulatoriu se face pe baza preturilor de referinta in vigoare la data achizitionarii medicamentului de catre farmacie.
    Art. 48
    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor de uz uman este prevazut la art. 4 din prezenta hotarare a Guvernului si in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.

    CAP. 9
    Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice

    Art. 49
    (1) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare, proteze, orteze, destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, pe baza prescriptiei medicale, cu sau fara contributie personala. Lista materialelor sanitare, protezelor si ortezelor se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Modul de procurare, obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor, precum si modul de decontare se stabilesc prin norme.
    (3) Contributia personala a asiguratilor se stabileste in functie de preturile de referinta stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, prin norme.
    (4) Materialele sanitare, protezele si ortezele pot fi furnizate numai de persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurari de sanatate.
    (5) Fondul pentru rambursarea cheltuielilor cu dispozitivile medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice reprezinta un cuantum distinct alocat din Fondul de asigurari sociale de sanatate, aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical.

    CAP. 10
    Ingrijiri medicale la domiciliu

    Art. 50
    Asiguratii au dreptul la asistenta medicala la domiciliu, daca este necesara si indicata de medic. Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda de catre medicul de familie pe lista caruia figureaza asiguratul, in limitele competentei acestuia, sau de catre medicul specialist, dupa caz, precum si de alt personal sanitar acreditat, numai la recomandare si sub control medical. Conditiile de acordare a asistentei medicale la domiciliu se stabilesc prin norme.

    CAP. 11
    Servicii speciale

    Art. 51
    Casele de asigurari de sanatate pot contracta cu serviciile de ambulanta servicii de transport, daca acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, in cazul urgentelor medicale si in cazurile stabilite prin norme.

    CAP. 12
    Servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor

    Art. 52
    (1) Lista serviciilor medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizica sau mentala a copiilor, care sunt suportate de casele de asigurari de sanatate, se stabileste prin norme.
    (2) Asiguratii in varsta de peste 30 de ani au dreptul la un control in fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate. Aceste afectiuni se stabilesc anual de catre comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. Controlul este efectuat de catre medicii de familie, fiind inclus in pachetul de servicii medicale stabilit prin norme.
    Art. 53
    (1) Casele de asigurari de sanatate colaboreaza cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu medicii cu experienta, cu unitatile sanitare si cu organizatiile neguvernamentale, pentru intocmirea si realizarea de programe de sanatate finantate integral sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.
    (2) Casele de asigurari de sanatate colaboreaza cu directiile de sanatate publica si cu Ministerul Sanatatii pentru realizarea serviciilor preventive care se finanteaza de la bugetul de stat.

    CAP. 13
    Informarea corespunzatoare a asiguratilor

    Art. 54
    In scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii, asiguratii sunt informati permanent despre mijloacele de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire.
    Art. 55
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Colegiul Farmacistilor din Romania, este obligata sa foloseasca orice mijloc de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.
    Art. 56
    In vederea informarii sistematice a asiguratilor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va edita un periodic, iar impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania va edita un anuar de informare generala a asiguratilor, care va fi distribuit gratuit acestora, din fondurile Ministerului Sanatatii.

    ANEXA Nr. 1
    la contractul-cadru


    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fara contributie personala

    I. Prescrierea medicamentelor

    1. Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii din unitatile sanitare care au incheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate.
    2. Prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac prin consemnarea obligatorie in carnetul de sanatate la purtator, de catre medic si farmacist, a datelor din prescriptia medicala.
    3. Prescriptiile medicale cuprind medicamentele care se acorda fara contributie sau cu plata contributiei personale. Prescriptia medicala se elibereaza, la externarea bolnavului, de catre medicii din cabinetele medicale si de catre medicii din spitale, cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat conventie de furnizare de servicii medicale. Nu pot elibera prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala medicii stagiari si rezidentii.
    4. Prescriptia medicala poarta, in mod obligatoriu, codul medicului si specialitatea. Inscriptionarea codului pe prescriptia medicala se face prin aplicarea parafei, care contine, in mod obligatoriu, codul medicului.
    5. Prescriptia medicala fara cod si fara semnatura (conform specimenului de semnatura depus la casa de asigurari de sanatate cu care medicul incheie conventie de furnizare de servicii medicale) este nula si nu poate fi onorata de catre farmacii.
    6. Prescrierea medicamentelor se face de catre medici, exclusiv in limita specialitatii pe care o au, cu exceptia medicilor de familie care pot prescrie medicamente conform recomandarilor date de medicii specialisti.
    7. Medicii au obligatia de a inscrie in documentele medicale ale unitatii, precum si in carnetul de sanatate al bolnavului datele corespunzatoare formularelor tipizate (numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, profesia, varsta, sexul, data consultatiei, diagnosticul, tratamentul prescris, numarul carnetului de sanatate).
    8. Decadal, casele de asigurari de sanatate platitoare ale sumelor compensatorii pentru medicamentele cu sau fara contributie personala prescrise in tratamentele ambulatorii urmaresc evolutia consumului de medicamente comparativ cu bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli si, in cazul consumurilor nejustificate, sesizeaza comisiile de control al calitatii serviciilor medicale, conform Legii nr. 145/1997.
    9. Prescriptiile medicale pe baza carora se elibereaza medicamentele cu sau fara contributie personala constituie documente financiar-contabile conform carora se intocmesc borderourile centralizatoare.
    10. Prescriptia medicala este document cu regim special, se intocmeste in trei exemplare si cuprinde denumirea si sediul unitatii medicale, numele, prenumele si adresa completa a asiguratului, numarul carnetului de sanatate, numarul din registrul de consultatie, diagnosticul, stampila unitatii sanitare in care isi desfasoara activitatea medicul care elibereaza prescriptia medicala, semnatura si parafa medicului. Toate prescriptiile medicale poarta, in mod obligatoriu, stampila cu codul medicului, cod inregistrat conform legii. Toate datele vor fi inscrise lizibil si fara modificari, stersaturi sau adaugari.
    11. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 zile in afectiuni acute, pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
    12. Numarul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si in litere.
    13. Casele de asigurari de sanatate nu deconteaza contravaloarea medicamentelor peste cota de 400.000 lei pe prescriptia medicala.
    14. Pentru controlul consumului de medicamente, casele de asigurari de sanatate pot stabili plafoane valorice lunare pe fiecare medic, in limita carora medicii pot prescrie medicamente.

    II. Eliberarea medicamentelor

    15. Eliberarea medicamentelor se face numai la nivelul farmaciilor si numai pe baza prescriptiei medicale si a carnetului de sanatate.
    16. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurari de sanatate au incheiat conventie pentru eliberarea medicamentelor. Primitorul completeaza pe versoul prescriptiei medicale numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate si semneaza de primire pentru medicamentele eliberate.
    17. La eliberarea medicamentelor farmacia va incasa diferenta de 20% din pretul de referinta, suportata de asigurat, precum si eventualele diferente dintre pretul de vanzare si pretul de referinta. In situatia in care primitorul renunta la o parte din medicamentele cuprinse in prescriptia medicala, acestea nu se elibereaza si se anuleaza, nefiind permisa compensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit reglementarilor legale, o suporta asiguratul.
    18. Farmaciile nu pot inlocui medicamentele prescrise pe prescriptia medicala cu alte medicamente similare in cadrul acelorasi denumiri comune internationale, in cazul absentei din farmacie a medicamentului prescris. In cazul in care medicul indica numai denumirea substantei active, farmacistul are obligatia de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie.
    19. Inscrierea preturilor de vanzare cu amanuntul se face de catre farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.
    20. Farmacistul noteaza preturile integrale ale medicamentelor, le totalizeaza si mentioneaza pe prescriptia medicala atat suma totala, cat si suma aferenta cotei de 80% din pretul de referinta suportat de casele de asigurari de sanatate.
    21. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anuleaza cu o linie, in fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale. Farmacistul are obligatia sa consemneze in carnetul de sanatate, sub semnatura, medicamentul si cantitatea eliberata.
    22. Prevederile pct. 16 - 22 se aduc la cunostinta asiguratilor prin afisare la loc vizibil in farmacii.

    III. Modul de decontare

    23. Pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor cu sau fara contributie personala, corespunzatoare denumirilor comune internationale cuprinse in Lista denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor cu sau fara contributie personala, se acopera in proportie de 80% din pretul de referinta de catre casele de asigurari de sanatate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical, iar asiguratul suporta 20% din pretul de referinta, precum si diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta.
    24. Decontarea medicamentelor prescrise in tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referinta in vigoare la data achizitionarii medicamentelor de catre farmacie.
    25. Casele de asigurari de sanatate deconteaza sumele aferente medicamentelor eliberate cu sau fara contributie personala farmaciilor cu care au fost incheiate conventii de furnizare de servicii farmaceutice pentru medicii din cadrul unitatilor sanitare care au incheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate.
    26. Farmaciile intocmesc borderouri centralizatoare distincte pe case de asigurari de sanatate, in care fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent. Acelasi numar este notat pe fiecare prescriptie medicala. Borderourile se intocmesc in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza a fi incasata de la casele de asigurari de sanatate. Aceste borderouri se depun la casa de asigurari de sanatate cu care farmacia a incheiat conventie de furnizare serviciilor farmaceutice.
    27. In vederea decontarii medicamentelor cu sau fara contributie personala, farmaciile inainteaza caselor de asigurari de sanatate, la termenele stabilite in conventiile de furnizare de servicii sau ori de cate ori este nevoie, urmatoarele acte in original: factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale.
    28. Suma totala va fi achitata farmaciilor de catre casele de asigurari de sanatate la termenele stabilite in conventiile de furnizare de servicii farmaceutice.
    29. Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.
    30. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa analizeze lunar, in consiliile de administratie, modul de gestionare a fondurilor, precum si prescrierea si eliberarea medicamentelor, luand masurile care se impun.
    31. In cazul incalcarii dispozitiilor legale se intocmesc acte de constatare si de sesizare ale organelor competente, potrivit raspunderii juridice care rezulta din actul de constatare.

                                LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor care se elibereaza cu contributia bolnavilor

     1. ACENOCOUMAROLUM
     2. ACETAZOLAMIDUM
     3. ACICLOVIRUM
     4. ACIDUM CHLOROGLYCICUM (si saruri)
     5. ACIDUM FOLICUM
     6. ACIDUM NALIDIXICUM
     7. ACIDUM PARA-AMINOBENZOICUM
     8. ACIDUM VALPROICUM (si sarurile)
     9. ALLOPURINOLUM
    10. ALLYLESTRENOLUM
    11. AMANTADINUM
    12. AMILORIDUM
    13. AMINOPHYLLUM
    14. AMIODARONUM
    15. AMITRIPTYLINUM
    16. AMLODOPINUM
    17. AMOXICILLINUM
    18. AMPICILLINUM
    19. ATENOLOLUM
    20. AZATHIOPRINUM
    21. BECLOMETASONUM
    22. BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
    23. BENZYLPENICILLINUM
    24. BENZYLPENICILLINUM PROCAINICUM
    25. BUDESONIDUM
    26. BEZAFIBRATUM
    27. CALCITONINUM
    28. CALCITRIOLUM
    29. CAPTOPRILUM
    30. CARBAMAZEPINUM
    31. CEFACLORUM
    32. CHINIDINI SULFAS
    33. CHLOROPYRAMIMUM
    34. CHLOROTRIANISENUM
    35. CHLORPHENAMINUM
    36. CHLORPROMAZINUM
    37. CHLORTALIDONUM
    38. CHLORZOXAZONUM
    39. CIPROFLOXACINUM
    40. CLEMASTINUM
    41. CLONIDINUM
    42. COLCHICINUM
    43. COMBINATII HIPOTENSOARE
    44. CYANCOBALAMINUM
    45. DANAZOLUM
    46. DESMOPRESSINUM
    47. DEXAMETHASONUM
    48. DIAZEPAMUM
    49. DICLOFENACUM
    50. DIGOXINUM
    51. DYHIDRALAZINUM
    52. DILTIAZEMUM
    53. DISOPYRAMIDUM
    54. DORZOLAMIDUM
    55. DOXYCICLINUM
    56. ENALAPRILUM
    57. ERYTHROMYCINUM
    58. METHINYLESTRADIOLUM
    59. ETHOSUXIMIDUM
    60. FENOTEROLUM
    61. FERROSII FUMARAS
    62. FERROSII GLUCONAS
    63. FERROSII GLUTAMAS
    64. FINASTERIDUM
    65. FLUCONAZOLUM
    66. FLUMETASONUM
    67. FLUOCINOLONI ACETONIDUM
    68. FLUOXETINUM
    69. FLUPHENAZINUM
    70. FLUTAMIDUM
    71. FUROSEMIDUM
    72. GENTAMICINUM
    73. GONADOTROPHYNUM CHORIONICUM
    74. GRISEOFULVINUM
    75. HALOPERIDOLUM
    76. HYDROCHLOROTHIAZIDUM
    77. HYDROCORTISONUM
    78. HYDROXICHLOROQINUM
    79. INDOMETHACINUM
    80. ISOSORBIDI DINITRAS
    81. KALII IODIDUM
    82. KANAMYCINUM
    83. KETOCONAZOLUM
    84. LEVODOPUM + CARBIDOCUM
    85. LEVODOPUM + BEZANSERIDUM
    86. LEVOMEPROMAZINUM
    87. LEVOTHYROXINUM
    88. LITHII CARBONAS
    89. LORATADINUM
    90. LYNESTRENOLUM
    91. MAPROTILINUM
    92. MEBENDAZOLUM
    93. MEDROXIPROGESTERONUM
    94. MENOTROPINUM
    95. METHIONINUM
    96. METHOXALENUM (AMMOIDINUM)
    97. METHYLTHIOURACILUM
    98. METOPROLOLUM
    99. METRONIDAZOLUM
   100. MEXILETINUM
   101. MIANSERINUM
   102. NATRII FLUORIDUM
   103. NEOMYCINUM
   104. NICLOSAMIDUM
   105. NIFEDIPINUM
   106. NITROFURANTOINUM
   107. NITROGLYCERINUM
   108. NIZATADINUM
   109. NORFLOXACINUM
   110. NYSTATINUM
   111. OMEPRAZOLUM
   112. OXACILLINUM
   113. PENICILLAMINUM
   114. PENTAERITHRYLI TETRANITRAS
   115. PENTOXIFYLLINUM
   116. PHENOBARBITALUM
   117. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
   118. PHENYTOINUM
   119. PHYTOMENADIONUM
   120. PILOCARPINUM
   121. PIMOZIDUM
   122. PIPERAZINUM
   123. PODOPHYLLOTOXINUM
   124. PRAVASTATINUM
   125. PRAZIQUANTELUM
   126. PRAZOSINUM
   127. PREDNISONUM
   128. PROCHLORPERAZINUM
   129. PROGESTERONUM
   130. PROPAFENONUM
   131. PROPRANOLOLUM
   132. PYRODOSTIGMINI BROMIDUM
   133. PYRVINII CHLORIDUM
   134. RANITIDINUM
   135. SALBUTAMOLUM
   136. SALMETEROLUM
   137. SIMVASTATINUM
   138. SPIRONOLACTONUM
   139. STREPTOMYCINUM
   140. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
   141. SULFASALAZINUM
   142. TERBUTALINUM
   143. TESTOSTERONUM
   144. TETRACYCLINUM
   145. THEOPHYLINUM
   146. THIAMAZOLUM
   147. THIOPROPERAZINUM
   148. THIORIDAZINUM
   149. TICLOPIDINUM
   150. TIMOLOLUM
   151. TINIDAZOLUM
   152. TRIAMCINOLONUM
   153. TRIMETHOPRIMUM
   154. TRIFLUOPERAZINUM
   155. TRIHEXYPHENIDYLUM
   156. VASSOPRESSINI
   157. VERAPAMILUM
   158. WARFARINUM
   159. XANTINOLI NICOTINAS

                              LISTA
denumirilor comune internationale (D.C.I.) ale medicamentelor fara contributie personala, in ambulatoriu

     1. ACIDUM RETINOICUM
     2. ADENININA
     3. AMFASTINUM
     4. AMINOGLUTETHINIDUM
     5. ASPARAGINAZUM
     6. AZATHIOPRINUM
     7. BACLOFENUM
     8. BIPERIDENUM
     9. BLEOMYCINUM SULFAS
    10. BROMAZEPAMUM
    11. BROMCRIPTINUM
    12. BUFORMINUM
    13. BUSPIRONUM
    14. BUSULFANUM
    15. CALCII FOLINAS
    16. CARBOPLATINUM
    17. CHLORAMBUCILUM
    18. CLOROQUINUM
    19. CISPLATINUM
    20. CLOMIPRAMINUM
    21. CLOZAPINUM
    22. CYCLOBARBITALUM
    23. CYCLOPHOSPHAMIDUM
    24. CYTARABINUM
    25. DACARBAZINUM
    26. DACTINOMYCINUM
    27. DAPSONUM
    28. DAUNORUBICINUM
    29. DOCETAXOLUM
    30. DOXEPINUM
    31. DOXORUBICINUM
    32. EPIRUBICINUM
    33. ETHAMBUTOLUM
    34. ETHOSUXIMIDUM
    35. ETOPOSIDUM
    36. FILGRASTIMUM
    37. FLUNITRAZEPAMUM
    38. FLUOROURACILUM
    39. FLUPHENAZINUM
    40. FLUSPIRILENUM
    41. FLUVOXAMINUM
    42. FOTEMUSTINUM
    43. GANCICLOVIRUM
    44. GEMCITABINUM
    45. GLIBENCLAMIDUM
    46. GLICAZIDUM
    47. GLIPIZIDUM
    48. GLIQUIDONUM
    49. GOSERELINUM
    50. GRANISETRONUM
    51. HYDROXYCARBAMIDUM
    52. HYDROXYCHLORAQUINUM
    53. IDARUBICINUM
    54. IFOSFAMIDUM
    55. IMIPRAMINUM
    56. INSULINE
    57. ISONIAZIDUM
    58. LAMOTRIGINUM
    59. LITHII CARBONAS
    60. LOMUSTINUM
    61. MEGESTROLUM
    62. MELPHALANUM
    63. MERCAPTOPURINUM
    64. MESNUM
    65. METFORMINUM
    66. METHOTREXATUM
    67. MIANSERINUM
    68. MORPHINUM*)
    69. NITRAZEPAMUM
    70. NORTRIPTYLINUM
    71. ONDANSETRONUM
    72. OXAZEPAMUM
    73. PACLITAXELUM
    74. PAROXETINUM
    75. PERICIAZINUM
    76. PETHIDINUM*)
    77. PIPOTIAZINUM
    78. PRIMIDONUM
    79. PROCARBAZINUM
    80. PYRAZINAMIDUM
    81. RIFAMPICINUM
    82. SELEGILINUM
    83. TAMOXIFENUM
    84. TERIZIDONUM
    85. THIOPROPERAZINUM
    86. THIORIDAZINUM
    87. THIOTEPUM
    88. TIANEPTINUM
    89. TIOGUANINUM
    90. TOLBUTAMIDUM
    91. TRETINOINUM
    92. TRIMIPRAMINUM
    93. VINBLASTINUM
    94. VINCRISTINUM
    95. VINDESINUM
    96. VINORELBINUM
    97. ZUCLOPENTHIXOLUM
    98. SACCHARINUM
    99. NATRII CYCLAMAS
   100. ASPARTAMUM
   101. ALPRAZOLAMUM*)
   102. CARDIOXANUM*)
   103. CYCLOSERINUM*)
   104. CICLOSPORINUM*)
   105. FORMESTANUM*)
   106. FOSFESTROLUM*)
   107. FOSFOMYCINUM*)
   108. GABAPENTINUM*)
   109. INTERFERONUM ALFA*)
   110. INTERFERONUM BETA*)
   111. MILTEFOSINUM*)
   112. MOCLOBEMIDUM*)
   113. MOLGRAMOSTINUM*)
   114. MYCOPHENOLATUM*)
   115. PYRIMETHAMINUM*)
   116. RIFABUTINUM*)
   117. RISPERIDONUM*)
   118. SERTRALINUM*)
   119. TIAPRIDUM*)
   120. TOPOTECANUM*)
   121. TROPISETRONUM*)
   122. VIGABATRINUM*)
   123. LENOGRASTINUM*)
   124. THYMOSTIMULINUM*)
   125. ZIDOVUDINUM*)
   126. ZALCITABINUM*)
   127. LAMIVUDINUM*)
   128. RITORNAVIR*)
   129. SAQUINAVIR*)
   130. STAVUDINUM*)
   131. INDINAVIR*)
   132. VALACYCLOVIRUM*)
------------
    *) Prescriptie in regim de timbru sec.
    *) Prescriptie limitata, numai cu aprobarea comisiei de pe langa casele de asigurari de sanatate.

    ANEXA Nr. 2
    la contractul-cadru

           MODUL DE PROCURARE A DISPOZITIVELOR MEDICALE-ETALON, OBLIGATIILE FURNIZORILOR SI ALE BENEFICIARILOR SI MODUL DE DECONTARE

    I. Procedura de inregistrare a cererilor si acordarea dispozitivelor medicale

    1. Dispozitivele medicale se acorda pe baza cererilor scrise, inregistrate la casele de asigurari de sanatate in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
    2. Cererea se intocmeste de beneficiar, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoana imputernicita in acest sens.
    3. Cererea va fi insotita de actul care certifica calitatea de asigurat, precum si de recomandarea medicala pentru dispozitivul medical.
    4. La cererea de procurare a dispozitivelor medicale destinate corectarii auzului se anexeaza si audiograma eliberata de clinica de specialitate sau de serviciile de specialitate autorizate de Ministerul Sanatatii.
    5. Recomandarea medicala se elibereaza de medicul de specialitate.
    6. Aprobarea procurarii dispozitivelor medicale se face prin decizie a directorului general al caselor de asigurari de sanatate.
    7. Decizia privind procurarea dispozitivelor medicale se comunica beneficiarilor in termen de cel mult 3 zile de la data inregistrarii cererii.
    8. Un exemplar al deciziei privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale, cererea si actele doveditoare se arhiveaza la emitent.

    II. Procedura de procurare a dispozitivelor medicale

    9. Comanda pentru procurarea dispozitivului medical se emite de beneficiar. Acesta se adreseaza furnizorului avizat de Ministerul Sanatatii.
    Beneficiarul alege furnizorul din lista producatorilor si comerciantilor, acreditati de Ministerul Sanatatii.
    10. Modul de furnizare a dispozitivelor medicale si conditiile de plata se stabilesc prin conventii cu furnizorii de dispozitive medicale.
    11. Decontarea dispozitivelor medicale se face la pretul cel mai mic al produsului considerat produs-etalon. Daca beneficiarul asigurat doreste alt produs cu caracteristici tehnico-medicale superioare produsului-etalon, va suporta diferenta dintre pretul acestuia si pretul produsului-etalon.
    Pretul produsului-etalon se avizeaza si se ajusteaza dupa insusirea acestuia de catre Oficiul Concurentei.
    12. Diferenta dintre pretul de livrare al dispozitivului medical si contributia suportata de casele de asigurari de sanatate se suporta de beneficiar si se achita direct furnizorului.

    III. Categoriile de dispozitive medicale, termenul de garantie, repararea si inlocuirea acestora

    13. Categoriile de dispozitive medicale-etalon, termenele de inlocuire a acestora, precum si dispozitivele medicale care sunt supuse reparatiilor sunt prevazute in nomenclatorul stabilit de Ministerul Sanatatii.
    14. Termenul de garantie este cel prevazut de norma de fabricatie pentru fiecare produs. In cadrul acestui termen beneficiarii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului.
    Repararea sau inlocuirea produsului respectiv cu altul corespunzator, in cadrul termenului de garantie, se asigura si se suporta de catre furnizor.
    15. Repararea dispozitivelor medicale dupa expirarea termenului de garantie se asigura de catre furnizori.
    16. Repararea dispozitivelor medicale dupa expirarea termenului de garantie se aproba pe baza urmatoarelor acte:
    a) cererea persoanei indreptatite;
    b) carnetul de asigurat sau alte acte care atesta calitatea de asigurat.
    Cuantumul contributiei personale pentru repararea dispozitivului medical este de pana la 50% din valoarea acestuia si se acorda o singura data intre termenele de acordare a unui nou dispozitiv.
    17. Pentru copiii si tinerii in varsta de pana la 18 ani, precum si pentru cei care sunt elevi sau studenti in institutiile de invatamant prevazute de lege, fara a depasi varsta de 26 de ani, dispozitivele medicale vor fi inlocuite sau reinnoite ori de cate ori va fi necesar, avandu-se in vedere procesul de dezvoltare somatica a acestora.

    IV. Gestionarea fondurilor din care se deconteaza dispozitivele medicale

    18. Fondurile necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale se prevad si se suporta din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical si reprezinta un cuantum distinct.
    19. Decontarea la furnizori a dispozitivelor medicale se face de catre casele de asigurari de sanatate, pe baza documentelor de plata emise de furnizorii cu care au incheiat conventii, dupa confirmarea primirii de catre beneficiar a dispozitivului medical.
    Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate al acestuia (seria, numarul, emitentul) sau a documentatiei care confirma expedierea si primirea la domiciliu.

    V. Obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale

    20. Furnizorii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
    b) sa livreze la termen dispozitivului medical comandat si sa asigure primirea acestuia de catre beneficiar;
    c) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din recomandarea medicului specialist;
    d) sa verifice la livrare adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical confectionat si sa faca un instructaj privind folosirea acestuia.
    21. Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
    a) sa intretina dispozitivele medicale in bune conditii;
    b) sa nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
    c) sa pastreze numarul si data stantate pe dispozitivul medical;
    d) sa ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilita de furnizor;
    e) sa anunte furnizorul cu cel putin 7 zile inainte daca din motive bine intemeiate nu se poate prezenta la data stabilita pentru ridicarea dispozitivului medical;
    f) sa nu instraineze dispozitivele medicale achizitionate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 312/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 312 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 312/1999
Hotărârea 399 2000
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000
Hotărârea 252 2000
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999
Hotărârea 43 2000
privind regularizarea decontarilor in unele domenii ale asistentei medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Hotărârea 8 2000
privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999
Hotărârea 895 1999
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999
Hotărârea 732 1999
privind modificarea art. 3 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999
Ordin 143 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 312/1999
Ordin 792 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 312/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu