Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 97 din 25 iulie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea operatiunilor de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, ca urmare a prestarii serviciilor medicale

ACT EMIS DE:                CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 444 din  8 septembrie 2000


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul dispozitiilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998;
    - Hotararii Guvernului nr. 399/2000 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 29 mai 2000;
    - Hotararii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 36 din 18 iulie 2000,
    avand in vedere art. 20 alin. (3) lit. b) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind efectuarea operatiunilor de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, ca urmare a prestarii serviciilor medicale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de asigurari de sanatate a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va intra in vigoare incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Presedintele
                 Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                       prof. dr. Alexandru Ciocalteu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind efectuarea operatiunilor de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, ca urmare a prestarii serviciilor medicale

    I. Dispozitii generale

    1.1. Contractarea serviciilor medicale de catre casele de asigurari de sanatate cu spitalele se efectueaza, incepand cu data de 1 iulie 2000, pe baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000, si a prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru.
    1.2. Valoarea contractelor va fi cuprinsa la capitolul "Venituri" in bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului pe anul 2000.
    1.3. Din veniturile realizate conducerea spitalelor are obligatia sa isi prevada in bugetul pe anul curent cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor medicale catre asigurati.
    1.4. In conformitate cu reglementarile in vigoare Ministerul Sanatatii, ca ordonator principal de credite, aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor direct subordonate, iar conducatorii directiilor de sanatate publica din subordinea Ministerului Sanatatii, in calitate de ordonatori secundari de credite, aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare teritoriale, indiferent de sursa de finantare.
    Unitatile sanitare apartinand altor ministere vor aplica in mod corespunzator prevederile prezentelor norme metodologice.
    1.5. Conducerile spitalelor sunt obligate sa ia masuri pentru a angaja cheltuieli numai in limita prevederilor bugetelor aprobate, cunoscand ca efectuarea de plati peste aceste prevederi atrage raspunderea persoanelor care au aprobat si au avizat documentele respective.
    1.6. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa efectueze decontarea serviciilor medicale prestate de spitale in baza contractelor incheiate cu acestea, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000, ale normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, precum si ale prezentelor norme metodologice.
    1.7. Decontarea serviciilor medicale prestate de spitale se efectueaza la nivelul tarifului pe zi de spitalizare si numarul de zile de spitalizare contractate, numai in baza si in limita sumelor prevazute in contractele incheiate de casele de asigurari de sanatate si spitale.
    1.8. La incheierea contractului cu una sau mai multe case de asigurari de sanatate fiecare spital poate sa negocieze numai numarul de internari stabilit conform normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru pe anul 2000.

    II. Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti a serviciilor medicale prestate de spitalele cu care s-au incheiat contracte

    2.1. Furnizorii de servicii medicale spitalicesti incheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul.
    2.2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii spitalicesti se repartizeaza pe luni, avandu-se in vedere necesarul de fonduri al spitalului.
    Casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor asigura finantarea lunara sub forma de avansuri, cu decontare definitiva la finele trimestrului, astfel:
    a) pentru prima si a doua luna din trimestru spitalele raporteaza indicatorii specifici, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, iar casa de asigurari de sanatate, pe baza raportarilor transmise, vireaza in termen de 3 zile de la primirea situatiei sumele prevazute in contract pentru lunile respective;
    b) pentru ultima luna din trimestru casa de asigurari de sanatate vireaza o cota de pana la 50% din suma prevazuta in contract pentru luna respectiva, urmand ca diferenta sa fie alocata o data cu decontarea trimestriala definitiva. Suma reprezentand cota de 50% se vireaza de casa de asigurari de sanatate in primele 5 zile ale lunii curente, in contul spitalelor cu care s-au incheiat contracte;
    c) situatia, conform anexei nr. 1, cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care platesc contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exclusiv asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor si la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, daca spitalul are contracte cu aceste case de asigurari de sanatate, pentru care decontarea se efectueaza in mod distinct.
    Asiguratii proprii sunt persoanele care beneficiaza de servicii medicale spitalicesti intr-un spital care a incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate din acelasi judet sau din municipiul Bucuresti, dupa caz, la care asiguratii respectivi vireaza contributia la asigurarile sociale de sanatate.
    2.3. Trimestrial casele de asigurari de sanatate vor efectua decontarea definitiva a serviciilor medicale prestate in trimestrul respectiv, procedandu-se astfel:
    a) spitalele au obligatia sa prezinte casei de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul expirat, situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia, aferenti atat asiguratilor proprii, cat si celor pentru care platesc contributia la alte case de asigurari de sanatate, exclusiv asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor si la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, daca spitalul are contracte cu aceste case de asigurari de sanatate;
    b) casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la data primirii, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati, iar spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra unei calitati necorespunzatoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitiva se efectueaza la nivelul sumelor prevazute;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea intregii sume contractate pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea cresterii cheltuielilor si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare. In caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu numarul de zile de spitalizare realizat;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati, decontarea se va efectua potrivit prevederilor cap. IV pct. 11 lit. c) alin. 2 din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru pe anul 2000.
    Pentru decontarea definitiva casele de asigurari de sanatate vor intocmi pentru fiecare spital documente legale, aprobate de persoanele in drept sa angajeze fondurile de asigurari de sanatate, vizate pentru control financiar preventiv;
    c) sumele rezultate si aprobate in urma decontarii, care se cuvin spitalelor, se vireaza in contul acestora imediat dupa efectuarea analizei indicatorilor realizati in trimestrul respectiv, dar nu mai tarziu de data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat.
    Sumele necuvenite care trebuie restituite de spitale vor fi retinute de casele de asigurari de sanatate din avansurile ce urmeaza sa fie acordate in luna urmatoare.
    2.4. Spitalele au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta tehnico-operativa distincta pentru asiguratii care au beneficiat de servicii medicale si care platesc contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, decat cea in a carei raza teritoriala isi au sediul si cu care au incheiat contract pentru prestari de servicii medicale.
    2.5. Trimestrial, o data cu raportarea la casele de asigurari de sanatate a situatiei trimestriale privind realizarea indicatorilor (anexa nr. 2) spitalele vor intocmi si vor raporta Situatia detaliata privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate asiguratilor pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice), exclusiv asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor si la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, daca spitalul are contracte cu aceste case de asigurari de sanatate.
    Aceasta anexa se intocmeste si se transmite de catre spital, distinct pentru fiecare casa de asigurari de sanatate judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, pentru Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor si Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, daca spitalul are contracte cu aceste case de asigurari de sanatate.
    Situatia centralizatoare va fi inaintata caselor de asigurari de sanatate pe baza unui borderou centralizator.
    2.6. Contravaloarea serviciilor medicale prestate pentru asiguratii pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate se deconteaza de acestea, potrivit bugetului aprobat pe anul 2000, din veniturile proprii si, in completare, din sumele alocate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din fondul de redistribuire constituit la nivelul acesteia, care este destinat, conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 96/2000, pentru echilibrare, in cota de 65%, si pentru plata serviciilor medicale acordate asiguratilor din alte judete, in cota de 35% .
    Sumele din fondul de redistribuire se acorda de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe baza cererilor justificative prezentate lunar de casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.

    III. Decontarea de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor a serviciilor medicale prestate de spitalele din reteaua ministerelor respective

    3.1. Furnizorii de servicii medicale spitalicesti din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti incheie contracte numai cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, iar spitalele din reteaua Ministerului Transporturilor incheie contracte numai cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, cu obligatia de a interna asiguratii indiferent de casa de asigurari de sanatate la care asiguratul vireaza contributia.
    3.2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii spitalicesti se repartizeaza pe luni, avandu-se in vedere necesarul de fonduri al spitalului.
    Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, vor asigura finantarea lunara sub forma de avansuri, cu decontare definitiva la finele trimestrului, astfel:
    a) pentru prima si a doua luna din trimestru spitalele raporteaza indicatorii specifici, conform anexei nr. 1, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, iar casa de asigurari de sanatate, pe baza raportarilor transmise, vireaza in termen de 3 zile de la primirea situatiei sumele prevazute in contracte pentru lunile respective.
    Situatia, conform anexei nr. 1, cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care platesc contributia la alte case de asigurari de sanatate;
    b) pentru ultima luna din trimestru casa de asigurari de sanatate vireaza o cota de pana la 50% din suma prevazuta in contract pentru luna respectiva, urmand ca diferenta sa fie alocata o data cu decontarea trimestriala definitiva. Suma reprezentand cota de 50% se vireaza de casa de asigurari de sanatate in primele 3 zile, in contul spitalelor cu care s-au incheiat contracte.
    3.3. Trimestrial casele de asigurari de sanatate vor proceda la decontarea definitiva a serviciilor medicale prestate in trimestrul respectiv, astfel:
    a) spitalele au obligatia sa prezinte caselor de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a primei luni a trimestrului pentru trimestrul expirat situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2.
    Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care platesc contributia la alte case de asigurari de sanatate;
    b) casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la primire, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati si spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra calitatii necorespunzatoare a serviciilor furnizate, decontarea definitiva se va efectua la nivelul sumelor prevazute in contract;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea intregii sume contractate pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea cresterii cheltuielilor si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare. In caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu numarul de zile de spitalizare realizat;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati, decontarea se va efectua potrivit prevederilor cap. IV pct. 11 lit. c) alin. 2 din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru pe anul 2000.
    Pentru decontarea definitiva casele de asigurari de sanatate vor intocmi pentru fiecare spital documente legale, aprobate de persoanele in drept sa angajeze fondurile de asigurari de sanatate, vizate pentru controlul financiar preventiv;
    c) sumele rezultate si aprobate in urma decontarii definitive, ce se cuvin spitalelor, se vireaza in contul acestora imediat dupa efectuarea analizei indicatorilor respectivi, dar nu mai tarziu de data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat.
    Sumele necuvenite care trebuie restituite de spitale vor fi retinute de casele de asigurari de sanatate din avansurile ce urmeaza sa fie acordate in luna urmatoare.
    3.4. Spitalele au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta tehnico-operativa distincta pentru asiguratii pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate si carora li s-au acordat servicii medicale in aceste unitati;
    3.5. Trimestrial, o data cu raportarea la casele de asigurari de sanatate a Situatiei trimestriale privind realizarea indicatorilor (anexa nr. 2) spitalele vor intocmi si vor raporta Situatia detaliata privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate asiguratilor pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice). Aceasta anexa se intocmeste de spital distinct pentru fiecare casa de asigurari de sanatate judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Situatiile intocmite pe judete vor fi inaintate la casele de asigurari de sanatate pe baza unui borderou centralizator.
    3.6. Contravaloarea serviciilor medicale prestate pentru asiguratii pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate se asigura din fondul de redistribuire virat de aceste case de asigurari de sanatate la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Din fondul de redistribuire constituit Casa Nationala de Asigurari de Sanatate retine sumele prevazute de lege (5% + 5%) si vireaza caselor de asigurari de sanatate o cota de 35% pentru decontare pe baza cererilor justificate prezentate lunar de casele de asigurari de sanatate.

    IV. Decontarea serviciilor medicale prestate de spitale in baza contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor

    4.1. Furnizorii de servicii medicale spitalicesti care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, incheie contracte de furnizare de servicii medicale si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor (denumite in continuare case de asigurari de sanatate).
    4.2. Pentru incasarea contravalorii serviciilor medicale prestate spitalele intocmesc decontul (anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) privind serviciile medicale prestate pentru asiguratii Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ai Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor. Suma totala din decont se inscrie in factura intocmita pe seama caselor de asigurari de sanatate respective. Spitalele vor folosi facturi conform formularului prevazut de reglementarile in vigoare, care se procura contra cost de la organele financiare teritoriale.
    In termen de 5 zile de la externarea bolnavilor spitalul are obligatia sa transmita casei de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul factura impreuna cu decontul privind serviciile medicale prestate pentru asiguratii care vireaza contributia de asigurari de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
    4.3. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa vireze sumele aferente in termen de 5 zile de la data primirii decontului si a facturii transmise de spital.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    SPITALUL ...................

                                  SITUATIA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza contractului nr. ......... in luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Asigurati proprii
    B - Asigurati de la alte case
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|  Numarul |   Durata  |Numarul de | Tariful pe | Valoarea  |
| crt. | sectiei |    de    |  medie de |  zile de  |   zi de    |serviciilor|
|      |   din   |internari |spitalizare|spitalizare|spitalizare,| medicale  |
|      | spital  |realizate,|  efectiv  |realizate  |  conform   |           |
|      |         | din care | realizata |           |contractului|           |
|      |         | pentru:  |     *)    |           |            |           |
|      |         |__________|           |           |            |           |
|      |         |  A  |  B |           |           |            |           |
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|   0  |    1    |  2  |  3 |     4     |     5     |     6      | 7 = 5 x 6 |
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
|TOTAL:|         |     |    |           |           |     x      |           |
|______|_________|_____|____|___________|___________|____________|___________|
    *) Durata medie de spitalizare pe sectii se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii internati, astfel: aflati + internati + transferati din alte sectii.
    Durata medie de spitalizare pe spital (randul TOTAL) se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii aflati + internati.

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                        Contabil-sef,
          ...................                ......................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    SPITALUL ...................

                                  SITUATIA
privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza contractului nr. ......... pentru trimestrul ..............
 ___________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea sectiei|   Numarul de internari  |    Durata medie de     :
| crt. |                 |_________________________|      spitalizare       :=>
|      |                 | Contractate | Realizate |________________________:
|      |                 |             |           |Contractata | Realizata :
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|   0  |       1         |      2      |     3     |      4     |     5     :
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:
|TOTAL:|                 |             |           |            |           :
|______|_________________|_____________|___________|____________|___________:

      __________________________________________________________________
    :|  Numarul de zile de   | Tariful pe zi  |  Valoarea serviciilor   |
==> :|      spitalizare      | de spitalizare,|         medicale        |
    :|_______________________|     conform    |_________________________|
    :| Contractat | Realizat |  contractului  | Contractate | Realizate |
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|     6      |    7     |       8        |  9 = 6 x 8  | 10 = 7 x 8|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|
    :|            |          |        x       |             |           |
    :|____________|__________|________________|_____________|___________|

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                        Contabil-sef,
          ...................                ......................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    SPITALUL ...................

                          SITUATIA DETALIATA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate in baza contractului nr. ......., cumulat pentru trimestrul ....... 2000, pentru asiguratii care vireaza contributia la Casa de Asigurari de Sanatate .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul numeric personal
    B - Sectia la care a fost internat
 ___________________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si    |  A  |  B  | Numarul     | Tariful pe   | Valoarea   |
| crt. | prenumele    |     |     | de zile de  | zi de        | serviciilor|
|      | asiguratului |     |     | spitalizare | spitalizare, | medicale   |
|      |              |     |     |             | conform      | prestate   |
|      |              |     |     |             | contractului |            |
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|  0   |      1       |  2  |  3  |      4      |      5       |  6 = 4 x 5 |
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|
|TOTAL:|      x       |  x  |  x  |             |      x       |            |
|______|______________|_____|_____|_____________|______________|____________|

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                        Contabil-sef,
          ...................                ......................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    SPITALUL ...................

                                  DECONT
privind serviciile medicale prestate in luna ............ 2000 pentru asiguratii care platesc contributia la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti/Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul numeric personal
    B - Denumirea institutiei la care este angajat
 ___________________________________________________________________________
|Nr.   |  Numele si | A | B | Sectia |  Numarul  |   Tariful   | Valoarea   |
|crt.  |  prenumele |   |   |   la   |de zile de |   pe zi de  | serviciilor|
|      |asiguratului|   |   | care a |spitalizare| spitalizare,|  medicale  |
|      |            |   |   |  fost  |           |   conform   |  prestate  |
|      |            |   |   |internat|           | contractului|            |
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|   0  |      1     | 2 | 3 |   4    |     5     |      6      |  7 = 5 x 6 |
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|
|TOTAL:|      x     | x | x |   x    |           |      x      |            |
|______|____________|___|___|________|___________|_____________|____________|

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                        Contabil sef,
          ...................                ......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 97/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 97 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu