Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 317 din 20 martie 2003

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 31 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 alin. (2) si al art. 10 alin. (4) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Fondului pentru mediu, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, institutie de utilitate publica cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, Administratia Fondului pentru Mediu poate efectua cheltuieli totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor incasate, in limita a 3% din veniturile Fondului pentru mediu, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata.
    (3) Cheltuielile Fondului pentru mediu, prevazute la cap. II pct. 1 din bugetul prezentat in anexa, sunt destinate pentru finantarea proiectelor eligibile, stabilite in planul anual pe 2003 adoptat de Comitetul de avizare, conform art. 10 din Legea nr. 73/2000, republicata.
    (4) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003, raman la dispozitia acestuia si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat, conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 73/2000, republicata, si art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    (5) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare prevazute in anul 2003 se propune de catre directorul general al Administratiei Fondului pentru Mediu si se aproba de catre ministrul apelor si protectiei mediului.
    Art. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de specialitate ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
    Art. 4
    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                     al Fondului pentru mediu pe anul 2003

                                                                      Mii lei
 ______________________________________________________________________________
|                 Denumirea indicatorului                   |Nr. | Program 2003|
|                                                           |rand|             |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|I. Veniturile Fondului pentru Mediu - Total (1 + 2 + 3)    |  1 | 941.251.460 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|1. Sume ramase neutilizate la 31 decembrie 2002 conform    |    |             |
|   art. 10 alin. 4 din Legea nr. 73/2000, republicata.     |  2 | 189.884.460 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|2. Venituri incasate conform Legii nr. 73/2000,            |    |             |
|   republicata, din care:                                  |  3 | 737.367.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|a) o cota de 3% din veniturile incasate de agentii         |    |             |
|   economici colectori sau valorificatori de deseuri       |    |             |
|   feroase si neferoase                                    |  4 | 197.167.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|b) sumele incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera|    |             |
|   ce afecteaza factorii de mediu, prevazute in anexa nr. 1|  5 | 100.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|c) veniturile incasate din utilizarea de noi terenuri      |    |             |
|   pentru depozitarea deseurilor reciclabile, prevazute in |    |             |
|   anexa nr. 2                                             |  6 |     200.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de |    |             |
|   producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate |    |             |
|   pentru medicamente                                      |  7 | 130.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|e) o cota de 2% din valoarea substantelor chimice          |    |             |
|   periculoase comercializate de producatori si            |    |             |
|   importatori, prevazute in anexa nr. 3, mai putin cele   |    |             |
|   utilizate la producerea medicamentelor                  |  8 | 150.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|f) o cota de 0,5% din valoarea substantelor chimice        |    |             |
|   periculoase comercializate de producatori si            |    |             |
|   importatori, utilizate in agricultura, prevazute in     |    |             |
|   anexa nr. 4                                             |  9 |  10.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|g) o cota de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase  |    |             |
|   cumparate de la Regia Nationala a Padurilor si de la    |    |             |
|   alti proprietari de paduri, persoane juridice sau       |    |             |
|   persoane fizice                                         | 10 |  30.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|h) o cota de 1,5% din valoarea incasata prin               |    |             |
|   comercializarea produselor finite din tutun             | 11 | 100.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|m) cuantumul taxelor incasate prin birourile unice la      |    |             |
|   emiterea acordului/autorizatiei de mediu pentru         |    |             |
|   activitatile cu impact redus                            | 12 |  20.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|3. Venituri incasate conform Hotararii Guvernului          |    |             |
|   nr. 1052/2001 (Monitorul Oficial nr. 685 din            |    |             |
|   30 octombrie 2001) reprezentand 1% din valoarea masei   |    |             |
|   lemnoase vandute pe picior de Regia Nationala a         |    |             |
|   Padurilor in anul 2002, pentru agentii economici cu     |    |             |
|   activitate de exploatare forestiera si prelucrare a     |    |             |
|   lemnului.                                               | 13 |  14.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|II. Cheltuielile Fondului pentru Mediu - Total (1 + 2)     | 14 | 866.399.470 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|1. Cheltuieli pentru finantare proiecte din planul anual   |    |             |
|   pe 2003, adoptat de Comitetul de Avizare conform art. 10|    |             |
|   din Legea nr. 73/2000, republicata*)                    | 15 | 838.162.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|a) controlul si reducerea poluarii aerului, apei si        |    |             |
|   solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii       |    |             |
|   curate                                                  | 16 | 230.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|b) protectia resurselor naturale                           | 17 |  50.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|c) gestionarea sau reciclarea deseurilor                   | 18 | 323.162.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|d) tratarea si/sau eliminarea deseurilor periculoase       | 19 | 180.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|e) protectia si conservarea biodiversitatii                | 20 |  40.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|f) educatia si constientizarea privind protectia mediului  | 21 |  15.000.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|2. Cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu - in  |    |             |
|   limita a 3% din veniturile incasate pentru efectuarea de|    |             |
|   cheltuieli curente si de capital conform art. 6 alin. 2 |    |             |
|   din Legea nr. 73/2000, republicata (A + B + C)          | 22 |  28.237.470 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|A. Cheltuieli curente - Total (1 + 2 + 3), din care:       | 23 |  22.797.470 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|1. Cheltuieli de personal, din care:                       | 24 |  10.422.990 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - cheltuieli cu salariile                               | 25 |   6.147.225 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala,       |    |             |
|     din care:                                             | 26 |   2.096.765 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - contributia la asigurarile sociale                  |    |             |
|       (Legea nr. 632/2002) - 24,5%                        | 27 |   1.432.570 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - contributia la asigurari sociale de sanatate        |    |             |
|       (Legea nr. 150/2002) - 7%                           | 28 |     430.306 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - contributii buget asigurari somaj                   |    |             |
|       (Legea nr. 76/2002) - 3,5%                          | 29 |     204.653 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - contributii asigurari accidente de munca si boli    |    |             |
|       profesionale (Legea nr. 346/2002) - 0,5%            | 30 |      29.236 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - deplasari, detasari, transferari - total, din care:   | 31 |   2.179.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - in tara                                             | 32 |   1.129.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - in strainatate                                      | 33 |   1.050.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|2. Cheltuieli materiale si servicii, din care:             | 34 |  11.350.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - cheltuieli pentru intretinere si gospodarire:         | 35 |   2.050.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - incalzit                                            | 36 |     300.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - iluminat si forta motrica                           | 37 |     200.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - apa, canal, salubritate                             | 38 |     150.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - posta, telefon, telex, radio/TV, telefax, internet  | 39 |     600.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - furnituri de birou                                  | 40 |     300.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - materiale pentru curatenie                          | 41 |     100.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|     - alte materiale si prestari de servicii              | 42 |     400.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - materiale si prestari servicii cu caracter functional | 43 |   1.600.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata |    |             |
|     si echipament                                         | 44 |   1.300.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - reparatii curente                                     | 45 |   6.300.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - carti, publicatii, abonamente                         | 46 |     100.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|3. Alte cheltuieli - total - din care:                     | 47 |   1.024.480 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - calificare, perfectionarea si specializarea           |    |             |
|     profesionala a salariatilor                           | 48 |     150.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - protocol                                              | 49 |     400.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - protectia muncii                                      | 50 |      50.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - alte cheltuieli                                       | 51 |     424.480 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|B. Cheltuieli de capital                                   | 52 |   4.940.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|   - investitii - dotari mijloace fixe                     | 53 |   4.940.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|C. Rezerve cheltuieli de capital pentru dezvoltare conform |    |             |
|   art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 14 din              |    |             |
|   29 ianuarie 1998                                        | 54 |     500.000 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
|III. Sume ramase neutilizate la sfarsitul anului reportate |    |             |
|     in anul urmator, utilizate cu aceeasi destinatie, cu  |    |             |
|     exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat,       |    |             |
|     conform art. 10 alin. 4 din Legea nr. 73/2000,        |    |             |
|     republicata. (I - II)                                 | 55 |  74.851.990 |
|___________________________________________________________|____|_____________|
    *) Sumele prevazute la cap. II pct. 1 lit. a, b, c, d, e, f pot fi redistribuite in cadrul acestor categorii specifice de proiecte la propunerea comitetului director al Administratiei Fondului pentru Mediu, analizate si adoptate prin vot de catre Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu conform Legii nr. 73/2000, republicata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 317/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 317 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 317/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu