E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 294 din 21 martie 2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din 3 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituţie publică de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare.

(2)   Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI.

(3)   Coordonarea funcţională a Academiei se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 2. - (1) Prevederile acteior normative incidente la nivel naţional învăţământului superior sunt aplicabile şi studiilor universitare organizate în Academie.

(2)   Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de studii universitare de doctorat, în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi specializare.

(3)    Pentru pregătirea personalului MAI, conform prevederilor prezentei hotărâri, pe locurile finanţate de la buget nu se percep taxe de studii.

Art. 3. - (1) Academia formează ofiţeri şi arhivişti pentru asigurarea nevoilor de personal ale MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfăşurat în instituţia de învăţământ superior.

(2) Prin organizarea în Academie a studiilor universitare în domeniile şi la specializările propuse de MAI şi aprobate conform legii se asigură identitatea profesiilor de poliţist, poliţist de frontieră, jandarm, pompier şi arhivist, inclusiv sub aspectul formării necesare personalului menţionat.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor exercită, în raport cu Academia, următoarele atribuţii principale:

a)   stabileşte cifrele de şcolarizare pe cicluri de studii universitare, in acord cu nevoile determinate ale instituţiei şi posibilităţile de formare ale unităţii de învăţământ, cifre care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform legii;

b)   aprobă domeniile de interes pentru instituţie în care Academia organizează studii universitare de masterat şi de doctorat, stabilite pe baza criteriului relevanţei pentru carieră, a nevoilor şi comenzii formative a beneficiarilor;

c)   stabileşte criteriile de selecţie pentru admiterea în Academie şi standardele ocupaţioriale pe baza cărora se organizează procesul formativ;

d)   stabileşte, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaţionale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive şi competenţele de specialitate pentru desfăşurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare;

e)   asigură participarea inspectoratelor generale la elaborarea şi avizarea, potrivit competenţelor, a planurilor şi programelor de învăţământ, precum şi în comisiile pentru examenele de absolvire la disciplinele de specialitate;

f)   stabileşte sistemul de management al carierei personalului, structura posturilor şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestora.

Art. 5. - (1) Principalele atribuţii formative care pot fi stabilite de MAI în responsabilitatea Academiei sunt următoarele:

a)  formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă;

b)  specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat şi de doctorat;

c)  desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domenii de interes pentru MAI, pe bază de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;

d)   organizarea şi desfăşurarea altor activităţi formative potrivit prevederilor legale şi necesităţilor MAI;

e)  dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români şi străini.

(2)   Pe baza protocoalelor încheiate în acest sens, Academia poate forma prin studii universitare, în condiţiile legii, personal şi pentru alte structuri din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi pentru instituţii solicitante din ţară şi din străinătate.

(3)   Acceptarea la studii a persoanelor care nu deţin cetăţenia română, în alte condiţii decât pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), se face în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente domeniului.

(4)   Academia poate desfăşura activitate de cercetare ştiinţifică la solicitarea altor beneficiari din afara MAI, după obţinerea aprobărilor necesare şi cu respectarea prevederilor legale, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

CAPITOLUL II

Organizarea programelor de studii universitare

Art. 6. - (1) Academia organizează şi desfăşoară programe de studii universitare de licenţă de tip vocaţional pentru formarea ofiţerilor şi arhiviştilor potrivit specificului instituţional al MAI.

(2) Specializarea ulterioară a absolvenţilor se asigură prin studii universitare de masterat în domenii de interes ale MAI.

Art. 7. - (1) Formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuţiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum şi din stabilirea, pe baza acestora, a cunoştinţelor şi competenţelor specifice.

(2)   Formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmi se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi, domeniul fundamental de ştiinţe „ştiinţe juridice", domeniul de studii universitare de licenţă „drept", specializarea „ordine şi siguranţă publică".

(3)   Formarea ofiţerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de ştiinţe este „Ştiinţe inginereşti", domeniul studiilor universitare de licenţa, „Ingineria instalaţiilor", iar specializarea, „Instalaţii pentru construcţii-pompieri".

(4)   Formarea arhiviştilor se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de ştiinţe este „Ştiinţe umaniste", domeniul studiilor de licenţa, „Istorie", iar specializarea, „Arhivistică".

(5)   Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licenţă la facultăţile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăţi.

Art. 8. - (1) Studiile universitare de masterat şi de doctorat se organizează în domeniile şi cu duratele prevăzute de legislaţia în vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.

(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al instituţiei, în limita resurselor la dispoziţie, studii universitare de masterat şi de doctorat în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.

Art. 9. - (1) Programele de studii universitare se proiectează pentru a asigura interesele formative ale MAI şi ale studenţilor.

(2)   Planurile de învăţământ se elaborează de către facultăţile Academiei, se validează de către Senatul universitar, se avizează de Direcţia generală management resurse umane a MAI şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor.

(3)   Planurile de învăţământ conţin disciplinele necesare pentru formarea studenţilor ca specialişti în domeniul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea.

(4)   Programele analitice ale disciplinelor de studiu se elaborează şi se aprobă potrivit dispoziţiilor specifice învăţământului universitar, fiind avizate în mod obligatoriu de către beneficiari.

CAPITOLUL III

Organizarea Academiei

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2)  Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:

a)  Facultatea de Poliţie;

b)  Facultatea de Arhivistică;

c)  Facultatea de Pompieri;

d)   Departamentul studii de masterat, doctorat şi pregătire psihopedagogică, cu statut de facultate.

(3)   Structurile prevăzute la alin. (2) se înfiinţează, se desfiinţează şi/sau se reorganizează potrivit normelor aplicabile în învăţământul superior naţional.

(4)    Infiinţarea, desfiinţarea şi/sau reorganizarea structurilor componente ale Academiei, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - (1) Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Drept a Academiei.

(2) Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri pentru MAI în domeniile şi la specializările prevăzute în prezenta hotărâre.

(3) Facultatea de Poliţie se constituie prin reorganizare, cu preluarea de la Facultatea de Drept a Academiei a atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic, care urmează să fie stabilite prin hotărâre a Senatului Academiei, şi îşi desfăşoară activitatea cu noua titulatură.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Academiei

Art. 12. - (1) Activitatea structurilor universitare ale Academiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului învăţământului superior, ale Cartei universitare şi regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei.

(2)   Celelalte structuri organizatorice şi personalul din cadrul acestora funcţionează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, ale regulamentului de organizare si funcţionare si ale actelor normative interne ale MAI.

(3)   Cheltuielile curente şi de capital ale Academiei se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul MAI, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

(4)   Cheltuielile determinate de pregătirea studenţilor şi cursanţilor aparţinând structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, se suportă conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) In Academie îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal didactic:

a)  personal didactic titular;

b)  personal didactic asociat.

(2)   Din categoria personalului didactic titular fac parte funcţionari publici cu statut special şi cadre militare care deţin grade didactice universitare, precum şi instructori militari/de ordine şi securitate publică.

(3)   Personalul didactic asociat se selecţionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile legale.

(4)  Gestiunea personalului didactic se realizează potrivit prevederilor legale aplicabile cadrelor didactice universitare, precum şi fiecărei categorii de personal prevăzute la alin. (2) care ocupă posturi în învăţământ.

(5)   In afara categoriilor de personal prevăzute la alin. (1), la activităţi didactice pot fi atraşi specialişti cu reputaţie în domenii care prezintă interes pentru formarea profesională a studenţilor, din MAI şi din afara acestuia, inclusiv din străinătate.

(6)  Alegerea organismelor de conducere din Academie, normarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, evaluarea şi promovarea personalului didactic şi a cercetătorilor ştiinţifici se fac în conformitate cu legislaţia în domeniul privind învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică.

Art. 14. - (1) Admiterea în Academie se realizează prin concurs desfăşurat în conformitate cu procedurile prevăzute în metodologia aprobată de Senatul Academiei.

(2)   Scoaterea la concurs a locurilor se face pe specializările de licenţă pentru facultăţile de pompieri şi arhivistică.

(3)  La Facultatea de Poliţie, locurile se scot la concurs în cadrul specializării „Ordine şi siguranţă publică", pentru ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmi.

Art. 15. - (1) Studenţii Academiei nu pot repeta anii de studii în situaţia nepromovării acestora din motive imputabile lor.

(2)   Studenţii care şi-au refăcut starea de sănătate după îmbolnăviri care au determinat suspendarea studiilor, precum şi studentele care au suspendat studiile pe motiv de graviditate pot să le reia prin repetarea anului universitar nepromovat.

(3)   Studenţii care, din cauză de boală sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultăţilor Academiei pot continua studiile în alte instituţii de învăţământ superior.

Art. 16. - Frecvenţa la cursuri a studenţilor Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licenţă.

Art. 17. - (1) La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei, cu excepţia celor de la Facultatea de Arhivistică, încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcţie de nevoile acestui minister.

(2)   In cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile lui, absolventul sau, după caz, studentul este obligat să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(3)   Prin cheltuieli de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării se înţelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi drepturile salariale, după caz.

Art. 18. - Finalizarea studiilor universitare de licenţă ale Academiei se face prin susţinerea examenului de licenţă potrivit planului de învăţământ aprobat pentru seria respectivă.

Art. 19. - (1) Absolvenţii Academiei care nu promovează examenul de licenţă se repartizează la unităţi în specialităţile pentru care s-au pregătit şi li se acorda gradul profesional de agent de poliţie, respectiv cel de sergent-major pentru structurile militare.

(2) Absolvenţii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) pot susţine examenul de licenţă cu seriile următoare, iar în cazul promovării li se acordă primele grade de ofiţeri.

Art. 20. - (1) Pentru motivarea profesională a agenţilor de poliţie/subofiţerilor cu rezultate profesionale foarte bune se instituie modalitatea admiterii în Academie la ciclul studiilor universitare de licenţă prin metoda „la alegere", în conformitate cu criteriile de selecţie stabilite de MAI şi pe baza metodologiei prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2)   Pentru personalul prevăzut la alin. (1), se aprobă prin cifrele de şcolarizare locuri distincte, în plus faţă de cele destinate candidaţilor pentru forma de învăţământ la zi. Numărul acestora nu poate depăşi 10% din cele alocate formei de învăţământ la zi.

(3)  Candidaţii admişi se înmatriculează în anul I, cursuri cu frecvenţă redusă.

(4)   La absolvirea Academiei, studenţii care promovează examenul de licenţă primesc primul grad de ofiţer odată cu promoţia care finalizează studiile la forma de învăţământ la zi.

Art. 21. - (1) Admiterea la studiile universitare de masterat se realizează pe bază de concurs, pe locurile stabilite pentru specializările respective potrivit identificării nevoilor de personal.

(2)   Pentru a asigura participarea personalului propriu la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, inspectoratele generale realizează preselecţii pe baza criteriilor stabilite în acest scop, cu respectarea dinamicii de personal pentru specializările respective.

(3)  Personalul din MAI care îndeplineşte condiţiile pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, în vederea specializării în domenii de interes pentru instituţie, frecventează cursurile în regim fără plată.

(4)   Studiile universitare de masterat se desfăşoară cu personalul MAI în sistemul învăţământului la distanţă, cu excepţia specializărilor propuse de Academie, avizate de beneficiari şi aprobate de MAI.

(5)   La începerea studiilor universitare de masterat organizate în sistem fără plată candidaţii încheie angajamente cu MAI. Incheierea angajamentelor şi soluţionarea problemelor ce pot să rezulte din nerespectarea acestora se rezolvă prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (2).

Art. 22. - Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului şi ale prezentei hotărâri.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 23. - Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei se desfăşoară, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate.

Art. 24. - Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor lua măsurile de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 25. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, cu excepţia prevederilor art. 7, 9, 14 şi 27, care intră în vigoare la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 iunie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, poziţia „Ştiinţe juridice" de la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ştiinţe juridice

DREPT

240

Drept

Drept comunitar

180

Ordine şi siguranţă publică"

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 294/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 294 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu