Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 289 din 21 martie 2007

pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 29 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului finanţează serviciile de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului din cadrul programelor de interes naţional cu sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu.

(2) Finanţarea se realizează în urma evaluării şi selectării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a proiectelor înaintate de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe baza convenţiilor încheiate cu acestea.

Art. 4. - (1) Monitorizarea derulării programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în colaborare cu consiliile judeţene, respectiv cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se derulează programele de interes naţional.

(2) Controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului,

Gabriela Tonk

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

PROGRAMELE

de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului

1. Programul „Infiintarea de centre de plasament de tip familial - căsuţe şi apartamente pentru copiii din instituţiile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip familial"

Scopul:

Reducerea numărului de copii aflaţi în îngrijirea centrelor de plasament de tip clasic, finalizarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional nr. 1/2006 şi creşterea numărului de centre de plasament de tip familial

Obiectiv:

Creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat de părinţii săi

Indicatori fizici:

Cel puţin 6 centre de plasament de tip familial înfiinţate

Indicatori de eficienţă:

Numărul de instituţii cu capacitate mai mare de 100 de copii redus cu 3

Indicatori de rezultate:

96 de copii beneficiază de protecţie în centre de plasament de tip familial

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 3.667 mii lei.

2. Programul „Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA"

Scopul:

a) dezvoltarea reţelei de servicii alternative (centre de plasament de tip familial, centre de zi/recuperare/reabilitare etc), finalizarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional nr. 2/2006 şi practici integrative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA, în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă, precum şi în vederea integrării sociale;

b)   prevenirea spitalizării prelungite a copiilor cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA sau a părăsirii lor în unităţile sanitare;

c)    dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii părăsirii copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;

d)    prevenirea abuzului şi neglijării copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA, sub orice formă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială;

e)  continuarea procesului de descentralizare de la nivel judeţean la nivel local şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel local pentru asumarea responsabilităţii în abordarea problematicii copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;

f)   implementarea standardelor minime pentru copiii cu dizabilităţi/handicap;

g)   popularizarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică copilului cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA;

h) gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie a copilului.

Obiective:

Reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA.

Indicatori fizici:

4 servicii alternative înfiinţate pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA

Indicatori de eficienţă:

Cel puţin 24 de copii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA dezinstituţionalizaţi din centre de plasament

Indicatori de rezultate:

Cel puţin 24 de copii beneficiari ai serviciilor alternative au întocmite planuri individualizate de protecţie

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 2.373 mii lei.

3. Programul „Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate"

Scopul:

a)  prevenirea şi combaterea neglijării copilului, sub orice formă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială;

b)  crearea şi dezvoltarea de servicii specializate pentru reabilitarea şi protecţia specială a copiilor victime ale neglijării, în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă;

c)   integrarea problematicii neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului selectate pentru a servi la nivel regional, prin dezvoltarea unui set de proceduri şi formarea echipelor multidisciplinare şi interinstituţionale care intervin în aceste cazuri, inclusiv consilii comunitare consultative;

d)  dezvoltarea unui set de măsuri şi proceduri destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, care să faciliteze dobândirea abilităţilor necesare pentru integrarea lor educaţională, ocupaţională şi socială;

e)  sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

f)  gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie specială a copilului.

Obiective:

Prevenirea neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi păstrarea relaţiilor cu familia

Indicatori fizici:

a)  cel puţin 10 servicii specializate (centre de consiliere şi informare) sunt înfiinţate pentru prevenirea şi combaterea neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

b)   cel puţin 20 de consilii comunitare consultative înfiinţate şi/sau formate.

Indicatori de eficienţă:

Cel   puţin   200   de   copii   beneficiari   ai   serviciilor specializate nou infiinţate au întocmite planurile de servicii

Indicatori de rezultate:

a)  existenţa unui set de proceduri pentru intervenţia în cazurile de neglijare a copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

b)   cel puţin 20 de profesionişti formaţi în domeniul intervenţiei în cazurile de neglijare a copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 1.278 mii lei.

4. Programul „Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului"

Scopul:

a)   diseminarea standardelor minime obligatorii în domeniu;

b)  crearea unui sistem de formare profesională la nivel regional, care să sprijine profesionalizarea permanentă a personalului din serviciile de prevenire a separării copilului de familie şi a celor de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi;

c)     promovarea intervenţiei multidisciplinare şi interinstituţionale în beneficiul copilului prin utilizarea metodei managementului de caz;

d)   sprijinirea activităţilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului;

e)   sprijinirea formării profesionale în vederea realizării standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi finalizarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional nr. 4/2006.

Obiectiv:

Creşterea calităţii îngrijirii copiilor de către personalul din serviciile de prevenire a separării copilului de familie şi a celor de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi

Indicatori fizici:

47 de profesionişti pregătiţi în domeniul evaluării standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi, totodată,  pregătiţi pentru monitorizarea respectării drepturilor copilului

Indicatori de eficienţă:

a)   cel puţin 150 de profesionişti pregătiţi în domeniul managementului de caz;

b)   cel puţin 30 de servicii de prevenire a separării copilului de familie şi 30 de servicii de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi în procesul de evaluare a standardelor minime obligatorii;

c)   cel puţin 150 de cazuri de încălcare a drepturilor copilului monitorizate de către direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Indicatori de rezultate:

Infiinţarea a cel puţin unui centru regional de formare a profesioniştilor din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 1.390 mii lei.

5. Programul „Susţinerea reţelei de asistenţi maternali pentru protecţia specială a copilului în vârstă de până la 2 ani lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi"

Scopul:

a)  promovarea dreptului copilului de la naştere până la vârsta de 2 ani, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, la protecţie specială în regim de urgenţă sau plasament la asistentul maternal;

b)  monitorizarea evoluţiei copiilor de la naştere până la vârsta de 2 ani, aflaţi în protecţie la asistenţi maternali, prin intermediul utilizării planului individualizat de protecţie, care va avea drept obiectiv reintegrarea în familia biologică, integrarea în familia extinsă şi adopţia naţională;

c)   prevenirea spitalizării prelungite şi nejustificate a copiilor de la naştere până la vârsta de 2 ani, părăsiţi de familie în unităţile sanitare;

d)  prevenirea abuzului şi neglijării copiilor de la naştere până la vârsta de 2 ani.

Obiectiv:

Susţinerea, pe o perioadă de 6 luni, a reţelei de asistenţi maternali pentru copilul în vârstă de până la 2 ani, creată prin intermediul programului de interes naţional prin înfiinţarea de birouri zonale

Indicatori fizici:

a)   cel puţin 23 de birouri zonale ale serviciului de asistenţă maternală din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, înfiinţate în judeţele participante la programul de interes naţional „Crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor în vârstă de până la 2 ani separaţi de familie" din anul 2005;

b)   cel puţin 4 centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii sunt înfiinţate în judeţele participante la programul de interes naţional „Crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor de 0-2 ani separaţi de familie" din anul 2005.

Indicatori de eficienţă:

Cel puţin 46 de asistenţi sociali din cadrul birourilor zonale oferă servicii de sprijin (informare, consiliere etc.) asistenţilor maternali pe care îi monitorizează

Indicatori de rezultate:

Existenţa unui număr de cel puţin 190 de planuri individualizate de protecţie având drept obiectiv reintegrarea în familia biologică, integrarea în familia extinsă şi adopţia naţională

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 1.700 mii lei.

6. Programul „Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa"

Scopul:

a)   prevenirea separării copilului de familia sa aflată în situaţie de criză (iminenţă de evacuare a familiei din casa în care locuieşte, catastrofe naturale, pierderea serviciului etc);

b)  dezvoltarea reţelei serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa (centre de zi; centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale; servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul etc);

c)  continuarea procesului de descentralizare, de la nivel judeţean la nivel local, prin susţinerea creării/dezvoltării serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale din municipii şi oraşe, precum şi a angajării persoanelor cu atribuţii în asistenţă socială la nivelul consiliilor locale comunale şi finalizarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional nr. 6/2006;

d)    crearea şi formarea structurilor comunitare consultative.

Obiectiv:

Promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit în familia sa şi/sau în familia extinsă

Indicatori fizici:

a)   cel puţin 50 de servicii de prevenire a separării copilului de familia sa înfiinţate în cel puţin 10 judeţe;

b)   200 de persoane cu atribuţii în asistenţă socială angajate la nivelul consiliilor locale comunale;

c)   200 de structuri comunitare consultative înfiinţate şi formate.

Indicatori de eficienţă:

600 de copii şi familiile acestora, beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială şi ai serviciilor sociale comunitare

Indicatori de rezultate:

a)  existenţa unui număr de cel puţin 600 de planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

b)  existenţa unor criterii obiective de selecţie a familiilor pentru a beneficia de sprijinul serviciilor de asistenţă socială şi al serviciilor de prevenire.

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes naţional este de 6.392 mii lei.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 289/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 289 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu