E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 277 din 22 februarie 2001

privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei in subordinea Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  8 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 34 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul Concurentei se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul concurentei, cu personalitate juridica.
    (2) Sediul Oficiului Concurentei este in municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 12, sectorul 4.
    Art. 2
    (1) Oficiul Concurentei aplica strategia si Programul Guvernului in domeniul concurentei.
    (2) Oficiul Concurentei are rolul de a asigura protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite de Legea concurentei nr. 21/1996 si de Legea privind ajutorul de stat nr. 143/1999.
    Art. 3
    (1) Oficiul Concurentei are urmatoarele atributii principale:
    1. efectueaza, din proprie initiativa sau ca urmare a unei plangeri, sesizari sau notificari, investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 13 si 16 din Legea nr. 21/1996;
    2. avizeaza stabilirea preturilor produselor si a tarifelor serviciilor si lucrarilor practicate de regiile autonome, precum si ale celor practicate in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice supuse prin lege unui regim special; se excepteaza de la aceasta prevedere toate domeniile de activitate pentru care Guvernul Romaniei constituie agentii autonome de reglementare, organizate ca institutii publice de interes national, cu personalitate juridica, care au atributii specifice privind stabilirea si/sau ajustarea tarifelor in domeniul respectiv;
    3. urmareste aplicarea efectiva a deciziilor Consiliului Concurentei si informeaza asupra situatiilor constatate;
    4. urmareste evolutia preturilor in economie, face cercetari in sectoarele economice in care evolutia si nivelul preturilor, rigiditatea preturilor sau orice alte imprejurari sugereaza o restrangere a concurentei si propune luarea de masuri conform dispozitiilor legale;
    5. dispune masuri obligatorii, ca urmare a controlului sau a investigatiilor efectuate, pentru respectarea legii de catre agentii economici;
    6. aplica sanctiunile prevazute de lege in domeniul sau de activitate si urmareste executarea acestora;
    7. realizeaza studii, intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Consiliului Concurentei, publicului si organizatiilor internationale informatii privind aceasta activitate;
    8. monitorizeaza permanent toate ajutoarele de stat acordate, indiferent daca acestea au fost supuse obligatiei de notificare si autorizare sau daca sunt exceptate de la aceasta obligatie;
    9. primeste, analizeaza si prelucreaza anual raportarile privind ajutoarele de stat acordate de furnizorii de ajutor de stat, precum si raportarile agentilor economici beneficiari ai acestor ajutoare;
    10. verifica veridicitatea informatiilor primite privind ajutorul de stat acordat/primit de la furnizorii/beneficiarii de ajutor de stat, constata eventualele contraventii si aplica sanctiunile ce se impun;
    11. acorda asistenta de specialitate, la cerere, la intocmirea raportarilor privind ajutorul de stat acordat/primit, inclusiv privind modul de cuantificare a acestuia;
    12. analizeaza efectele acordarii de ajutoare de stat asupra mediului de afaceri si propune masuri privind modificarea, completarea sau anularea unor scheme de ajutor de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piata sau la incalcarea tratatelor internationale la care Romania este parte;
    13. analizeaza acordarea ajutoarelor de stat din punct de vedere al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si din punct de vedere al concordantei cu programele guvernamentale in derulare si pe aceasta baza propune masuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat;
    14. monitorizeaza realizarea masurilor impuse pentru eliminarea incompatibilitatilor unui ajutor existent cu prevederile Legii nr. 143/1999;
    15. intocmeste anual raportul de monitorizare a ajutoarelor de stat existente;
    16. intocmeste un inventar al schemelor de ajutor si al ajutoarelor de stat individuale pentru ultimii 3 ani anteriori adoptarii Legii nr. 143/1999 si actualizeaza anual acest inventar;
    17. supravegheaza si analizeaza fluxurile financiare dintre autoritatile publice sau organismele care administreaza fonduri in numele statului si agentii economici prestatori de servicii publice de interes general;
    18. acorda asistenta tehnica de specialitate la cerere in cazul elaborarii unei noi scheme de ajutor de stat, precum si al reinnoirii, prelungirii sau modificarii unei scheme existente;
    19. intocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, raport ce se inainteaza spre avizare Ministerului Finantelor Publice si ulterior spre aprobare Guvernului; acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite Comisiei Europene in vederea asigurarii deplinei transparente in acest domeniu si indeplinirii de catre Romania a obligatiilor asumate prin acordurile internationale la care este parte;
    20. asigura schimbul de informatii si de experienta in domeniul sau de activitate in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile straine;
    21. colaboreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu Consiliul Concurentei, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.
    (2) Oficiul Concurentei indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) In exercitarea prerogativelor cu privire la obiectul sau de activitate Oficiul Concurentei emite avize, conform legii.
    (2) Avizele emise de Oficiul Concurentei potrivit prevederilor art. 4 si art. 37 lit. b) din Legea nr. 21/1996 sunt obligatorii pentru cei care trebuie sa le solicite potrivit legii.
    Art. 5
    (1) Oficiul Concurentei este condus de seful oficiului, a carui functie este asimilata celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a carui functie este asimilata celei de subsecretar de stat.
    (2) Seful Oficiului Concurentei conduce intreaga activitate a acestei institutii si reprezinta Oficiul Concurentei in raporturile cu autoritatile judiciare si administrative, cu institutiile publice si cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale seful Oficiului Concurentei emite ordine si instructiuni; seful Oficiului Concurentei este ordonator tertiar de credite.
    (4) In cazul in care seful Oficiului Concurentei nu isi poate exercita atributiile curente din diferite motive, il deleaga pe adjunctul sau sa exercite aceste atributii, instiintandu-l despre aceasta pe ministrul finantelor publice.
    (5) Pe langa seful Oficiului Concurentei functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul Oficiului Concurentei. Componenta si numarul de membri ai colegiului, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Oficiului Concurentei se aproba prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.
    (6) Colegiul se intruneste la cererea si sub presedintia sefului Oficiului Concurentei pentru dezbaterea problemelor privind activitatea institutiei.
    (7) Adjunctul sefului Oficiului Concurentei este membru de drept al Colegiului Oficiului Concurentei.
    Art. 6
    (1) Oficiul Concurentei are structura organizatorica prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Concurentei este de 400, din care 110 posturi pentru aparatul central, inclusiv demnitarii, iar pentru inspectoratele de concurenta teritoriale este de 290.
    (3) Repartizarea la nivel teritorial a numarului posturilor prevazute in anexa se face prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea sefului Oficiului Concurentei.
    (4) Incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in structura organizatorica prevazuta in anexa se realizeaza in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (5) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se aproba prin ordin al sefului oficiului, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica a institutiei, prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Oficiului Concurentei se stabilesc prin fisa postului, intocmita pe baza regulamentului de organizare si functionare, semnata de seful ierarhic si de titular.
    (3) Pentru cresterea operativitatii in luarea deciziilor in activitatea de control si investigatie, seful Oficiului Concurentei poate stabili prin ordin asigurarea coordonarii inspectoratelor de concurenta judetene, pe zone geografice, de catre anumite inspectorate de concurenta judetene.
    (4) Competentele, responsabilitatile si atributiile inspectoratelor de concurenta teritoriale prevazute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.
    (5) Oficiul Concurentei administreaza programele de asistenta si de formare a personalului de specialitate in domeniul concurentei, ajutorului de stat si preturilor.
    Art. 8
    (1) Oficiul Concurentei poate detine pentru transportul persoanelor din aparatul central un numar de 4 autoturisme, cu un consum lunar maxim de carburant de 300 l/autoturism.
    (2) Inspectoratele de concurenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, din subordinea Oficiului Concurentei pot detine pentru activitati specifice de control cate un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 350 l/autoturism.
    Art. 9
    (1) Imobilele ocupate in prezent de Oficiul Concurentei la nivel central si teritorial raman in administrarea acestuia.
    (2) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti si cu consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii inspectoratelor teritoriale ale Oficiului Concurentei.
    (3) In localitatile in care inspectoratele teritoriale ale Oficiului Concurentei nu dispun de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice si de personal a Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 19 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Seful Oficiului Concurentei,
                         Nicu Tanase

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                                                Numarul maxim de posturi = 400
                          OFICIUL CONCURENTEI   (inclusiv demnitarii si
                                                cabinetul demnitarului):
                                                   - in aparatul central = 110
                                                          - in teritoriu = 290
                       _______________________
                      |    SEFUL OFICIULUI    |
                      |      CONCURENTEI      |
                      |_______________________|
                                   |
                                   |
                                   |
     __________                    |
    | CABINET  |                   |
    | DEMNITAR |-------------------|---------------------------------
    |__________|                   |                                 |
                                   |                                 |
                                   |                                 |
                       ____________|__________                       |
                      |   ADJUNCTUL SEFULUI   |                      |
                      | OFICIULUI CONCURENTEI |                      |
                      |_______________________|                      |
                                   |                                 |
                                   |                                 |
                                   |                                 |
          ______________           |          ____________________   |
         | COMPARTIMENT |          |         | COLEGIUL OFICIULUI |  |
         | AUDIT INTERN |----------|---------|     CONCURENTEI    |  |
         |______________|          |         |____________________|  |
                                   |                                 |
              _____________________|_____                            |
             |                           |                           |
 ____________|____________      _________|_________       ___________|_______
|    DIRECTIA GENERALA    |    | DIRECTIA GENERALA |     | DIRECTIA JURIDICA |
|DE SINTEZA, METODOLOGIE, |    |  DE INVESTIGATIE  |     | SI ADMINISTRATIVA |
|      INVENTARIERE       |    |     SI CONTROL    |     |                   |
|     SI MONITORIZARE     |    |                   |     |                   |
|  A AJUTOARELOR DE STAT  |    |                   |     |                   |
|_________________________|    |___________________|     |___________________|
                                         |
                                         |
                            _____________|_____________
                           |     Inspectoratele de     |
                           |    concurenta judetene,   |
                           | respectiv al municipiului |
                           |         Bucuresti         |
                           |___________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 277/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 277 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu