E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 267 din 13 martie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 21 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale si principalele atributii

    Art. 1
    (1) Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza si are personalitate juridica.
    (3) Sediul Ministerului Finantelor Publice este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie in mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a programului Guvernului in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    (2) Ministerul Finantelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfasurarea activitatilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apararii nationale si ordinii publice. Prin atributiile incredintate si prin structura sa Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;
    d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
    e) de administrare a veniturilor statului;
    f) de administrare a datoriei publice;
    g) de exercitare a controlului financiar public intern;
    h) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
    i) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;
    j) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman si al Guvernului Romaniei reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    k) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.
    (3) Ministerul Finantelor Publice urmareste, pe termen mediu, indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana.
    (4) Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt:
    a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
    c) intarirea autoritatii institutiei;
    d) perfectionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenta activitatii in toate domeniile de activitate;
    f) satisfacerea asteptarilor partenerilor sociali;
    g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.
    Art. 3
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate stabilit de legislatia in vigoare Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
    2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    3. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta Guvernului informari, cu propuneri de imbunatatire;
    6. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    7. elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;
    10. monitorizeaza cheltuielile de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj;
    11. aproba, prin delegare de competente, modificari in fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;
    12. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale;
    13. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si care au influente asupra echilibrului bugetar;
    14. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza datoria publica, urmareste rambursarea acesteia si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    15. reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;
    16. avizeaza bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurari sociale;
    17. elaboreaza metodologia de aplicare a criteriilor pentru selectarea si prioritizarea obiectivelor din componenta programelor de investitii publice;
    18. verifica modalitatea in care ordonatorii principali de credite au reevaluat portofoliul de proiecte si au respectat criteriile pentru selectarea si prioritizarea proiectelor de investitii;
    19. analizeaza respectarea incadrarii in limitele de cheltuieli de capital a proiectelor anuale de buget si a esalonarii angajamentelor legale in functie de durata de realizare a investitiilor;
    20. organizeaza sistemul de monitorizare a programelor de investitii publice si elaboreaza rapoarte anuale privind stadiul realizarii investitiilor;
    21. coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigura transpunerea acquisului comunitar si indrumarea metodologica unitara in acest domeniu;
    22. elaboreaza si actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
    23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publica, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;
    24. analizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii, finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;
    25. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    26. administreaza contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;
    27. stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    28. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului;
    29. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    30. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    31. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
    32. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;
    33. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;
    34. colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;
    35. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
    36. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.E.C.D.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.E.C.D.;
    37. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    38. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    39. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economica a Guvernului;
    40. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;
    41. urmareste organizarea administratiei fiscale si aplicarea uniforma si eficienta a sistemului fiscal;
    42. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achizitiile publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si relatiile dintre contribuabili si administratia fiscala;
    43. urmareste exercitarea de catre administratia fiscala, cu profesionalism si integritate, a prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
    44. urmareste incurajarea conformarii voluntare de catre administratia fiscala, prin oferirea de servicii de calitate contribuabililor, facilitandu-le acestora indeplinirea obligatiilor fiscale;
    45. exercita prin organele sale de specialitate controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
    46. exercita prin organele sale de specialitate controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;
    47. elaboreaza proceduri de control fiscal; coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de control fiscal si a legislatiei fiscale de catre intregul aparat de control fiscal;
    48. efectueaza investigatii si anchete fiscale;
    49. actioneaza prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    50. elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent;
    51. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    52. reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
    53. indruma metodologic, organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern;
    54. realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;
    55. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
    56. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    57. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    58. asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile, in problemele specifice activitatii sale;
    59. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale, si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;
    60. solutioneaza, in conformitate cu prevederile legale, plangerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;
    61. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;
    62. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    63. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si al cadrului comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    64. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente;
    65. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    66. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice si Contabilitate", prin finantare din fonduri proprii, conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii;
    67. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    68. gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana;
    69. asigura fundamentarea, coordonarea si realizarea activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;
    70. elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercita activitati de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
    71. efectueaza inspectii privind abaterile de la legalitate si regularitate, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
    1. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    2. sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
    3. sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii la bugetul de stat, precum si repunerea in termen a cererilor si a contestatiilor, in conditiile legii, si sa informeze periodic Guvernul;
    4. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    5. sa incheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    6. sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    7. sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    8. sa respinga situatii financiare contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele in vigoare si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevazute in dispozitiile legale in vigoare;
    9. sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Directiei generale a politicilor si resurselor umane functioneaza Scoala de Finante Publice, la nivel de directie. Conducerea stiintifica si executiva, precum si atributiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.511, conform anexei nr. 1.
    (4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari si posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    (5) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
    Art. 8
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul finantelor publice functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului finantelor publice sau a reprezentantului desemnat de acesta, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 10
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.
    (2) Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (3) Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul finantelor publice indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) Ministrul finantelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (8) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat numiti prin decizii ale primului-ministru.
    Art. 11
    (1) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) In cazul in care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 12
    (1) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare al ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 13
    Ministrul finantelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitatile sale subordonate, criterii in aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 14
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevazut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor subordonate: Oficiul Concurentei, Directia Generala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 15
    Conducatorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se elibereaza din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.
    Art. 16
    Ministerul Finantelor Publice are in dotare un parc auto necesar activitatii sale, in structura, cu numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 17
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.

    CAP. 2
    Dispozitii finale

    Art. 18
    (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice care are calitatea de functionar public se bucura de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999.
    (2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Numarul maxim de posturi = 1.511
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora)

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
                        a Ministerului Finantelor Publice
                                   __________
                                  |          |
                                  | MINISTRU |
                                  |__________|
                                        |        ______________________________
                                        |.......|DIRECTIA GENERALA A VAMILOR*1)|
                                        |       |______________________________|
 ................................       |        ______________________________
 :    COLEGIUL MINISTERULUI     :_______|    ___|DIRECTIA GENERALA JURIDICA    |
 :..............................:       |   |   |______________________________|
                                        |   |    ______________________________
  ______________________________        |   |   |UNITATEA CENTRALA DE          |
 |PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |___    |   |___|ARMONIZARE PENTRU AUDITUL     |
 |CU MASS MEDIA*3)              |   |   |   |   |PUBLIC INTERN*2)              |
 |______________________________|   |___|   |   |______________________________|
  ______________________________    |   |___|    ______________________________
 |     CONSILIER DIPLOMATIC     |___|   |   |   |DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC      |
 |______________________________|       |   |___|INTERN                        |
                                        |   |   |______________________________|
                                        |   |    ______________________________
                                        |   |___|DIRECTIA DE INVESTIGATII SI   |
                                        |       |CONTROL                       |
              ..........................|       |______________________________|
             :                          |
        _____:__________________________|_______________________________
  _____|____ : _____|____   _____|____  |          _____|____      _____|____
 |          |:|          | |          | |         |          |    |          |
 | SECRETAR |:| SECRETAR | | SECRETAR | |         | SECRETAR |    | SECRETAR |
 | DE STAT  |:| DE STAT  | | DE STAT  | |         | DE STAT  |    | DE STAT  |
 |__________|:|__________| |__________| |         |__________|    |__________|
      |      :       |         |        |               |               |
      |      :       |         |        |               |               |
      |      :       |         |  ______|_________      |               |
      |      :       |         | |                |     |               |
      |      :       |         | |SECRETAR GENERAL|     |               |
      |      :       |         | |________________|     |               |
      |      :       |         |          |  :          |               |
      |   ...:.......|.........|..........|..:..........|...............|..
      |  :   :       | :       | :        |             | :             | :
   ___|__:_  :       | :       | :        |             | :             | :
 _|_____ __|_:__   __|_:__   __|_:__   ___|___       ___|_:_         ___|_:_
|       |       | |       | |       | |       |     |       |       |       |
|MODUL 1|MODUL 2| |MODUL 3| |MODUL 4| |MODUL 5|     |MODUL 6|       |MODUL 7|
|_______|_______| |_______| |_______| |_______|     |_______|       |_______|


    MODUL 1, MODUL 2
                             __________________
                            | SECRETAR DE STAT |
                            |__________________|
                              ________|__________________________
                         ____|____                            ___|_____
                        | MODUL 1 |                          | MODUL 2 |
                        |_________|                          |_________|
      _______________________|_____________________________________|__
 ____|______   ______|______   _____|_______   ______|_______   ______|_____
|DIRECTIA   | |DIRECTIA     | |DIRECTIA     | |DIRECTIA      | |DIRECTIA    |
|GENERALA DE| |GENERALA DE  | |REGLEMENTAREA| |GENERALA A    | |GENERALA DE |
|SINTEZA A  | |PROGRAMARE   | |ACHIZITIILOR | |CONTABILITATII| |CONTROL     |
|POLITICILOR| |BUGETARA     | |PUBLICE SI   | |PUBLICE       | |FINANCIAR   |
|BUGETARE   | |SECTORIALA SI| |PRIORITIZAREA| |              | |PREVENTIV*4)|
|           | |SECURITATE   | |INVESTITIILOR| |              | |            |
|           | |SOCIALA      | |PUBLICE      | |              | |            |
|___________| |_____________| |_____________| |______________| |____________|


    MODUL 3

                             __________________
                            | SECRETAR DE STAT |
                            |__________________|
       _____________________________|_______________________________
 _____|_______   ________|_________   ________|_________   _________|________
|UNITATEA DE  | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA DE       |
|MANAGEMENT A | |A FINANTELOR      | |PENTRU ACORDURI,  | |EVALUARE A        |
|TREZORERIEI  | |PUBLICE EXTERNE   | |COOPERARE SI      | |VENITURILOR       |
|STATULUI*2)  | |                  | |DECONTARI EXTERNE | |BUGETULUI GENERAL |
|             | |                  | |                  | |CONSOLIDAT        |
|_____________| |__________________| |__________________| |__________________|


    MODUL 4

                             __________________
                            | SECRETAR DE STAT |
                            |__________________|
           _________________________|___________________
 _________|___________   ________|_________   __________|_____________
| DIRECTIA GENERALA   | | OFICIUL DE PLATI | | DIRECTIA GENERALA DE   |
| A FONDULUI NATIONAL | | SI CONTRACTARE   | | ARMONIZARE LEGISLATIVA |
| DE  PREADERARE      | | PHARE*5)         | | SI INTEGRARE EUROPEANA |
|_____________________| |__________________| |________________________|


    MODUL 5
                             __________________
                            | SECRETAR DE STAT |
                            |__________________|
          __________________________|________________________________
 ________|________   ________|________   ________|________   ________|________
|DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA DE BUGET| |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA GENERALA|
|A POLITICILOR SI | |SI CONTABILITATE | |A TEHNOLOGIEI    | |A SERVICIILOR    |
|RESURSELOR       | |INTERNA          | |INFORMATIEI      | |ADMINISTRATIVE,  |
|UMANE*6)         | |                 | |                 | |PATRIMONIU SI    |
|                 | |                 | |                 | |ARHIVARE         |
|_________________| |_________________| |_________________| |_________________|


    MODUL 6
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
        _______________________________|_______________________
       |                    |                 |                |
 ______|___________   ______|______   ________|______   _______|___________
|DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA DE  | |DIRECTIA       | |DIRECTIA GENERALA  |
|DE POLITICI SI    | |REGLEMENTARI | |PENTRU RELATIA | |DE ADMINISTRARE SI |
|LEGISLATIE PRIVIND| |CONTABILE    | |CU PARLAMENT,| |CONTROL A ACTIVELOR|
|VENITURILE        | |             | |SINDICATELE SI | |STATULUI           |
|BUGETULUI GENERAL | |             | |PATRONATUL     | |                   |
|CONSOLIDAT        | |             | |               | |                   |
|__________________| |_____________| |_______________| |___________________|


    MODUL 7
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
        _______________________________|_________________________________
       |               |               |                 |               |
 ______|______   ______|______   ______|_______   _______|_______   _____|_____
|DIRECTIA     | |DIRECTIA     | |DIRECTIA      | |DIRECTIA       | |GARDA      |
|GENERALA DE  | |GENERALA DE  | |GENERALA DE   | |GENERALA DE    | |FINANCIARA |
|PROCEDURI    | |PROCEDURI SI | |SOLUTIONARE A | |REVIZIE FISCALA| |           |
|PENTRU       | |GESTIUNE A   | |CONTESTATIILOR| |SI DE          | |           |
|GESTIUNEA    | |COLECTARII   | |              | |METODOLOGIE SI | |           |
|VENITURILOR  | |VENITURILOR  | |              | |PROCEDURI      | |           |
|BUGETULUI    | |BUGETARE     | |              | |PENTRU CONTROL | |           |
|GENERAL      | |             | |              | |               | |           |
|CONSOLIDAT   | |             | |              | |               | |           |
|_____________| |_____________| |______________| |_______________| |___________|

------------
    *1) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 170/2001.
    *2) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *3) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *4) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *5) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *6) Include si Scoala de Finante Publice, care functioneaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                                   Numarul maxim
                                                                   de posturi

  I. Institutii publice si unitati finantate de la bugetul de stat
  1. Oficiul Concurentei*)                                                  400
  2. Directia Generala a Vamilor si unitatile
     subordonate acesteia*)                                              4.600
  3. Directiile generale ale finantelor publice judetene,
     in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor
     publice municipale, administratiile finantelor publice
     orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
     Directia generala a finantelor publice a municipiului
     Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile
     finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
     Directia generala de administrare a marilor contribuabili
     din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov                       26.664

 II. Activitati care functioneaza pe langa Ministerul
     Finantelor Publice
  1. Tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice
     si Contabilitate"*)

III. Companii nationale asupra carora Ministerul Finantelor
     Publice exercita calitatea de reprezentant al statului
     ca actionar
  1. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
  2. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
------------
    *) Este organizat si functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 233/2001, si Hotararii Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei in subordinea Ministerului Finantelor Publice.
    *) Functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor.
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

    ANEXA 3

              MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea          Tipul mijlocului  Numarul maxim      Consumul maxim
crt.                         de transport      aprobat (bucati)   de carburant
                                                                  pentru un
                                                                  autovehicul
                                                                  (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  0           1                     2                 3                 4
________________________________________________________________________________
  1. a) Aparatul propriu
     - parc auto propriu    - autoturism                     6              300
     - parc auto comun      - autoturism                    13*1)           300
                            - autovehicul
                            pentru transport
                            de marfa si de
                            persoane                         1              400
                            - autovehicul
                            pentru transport
                            de marfa                         1              400
                            - autovehicul
                            pentru transport
                            de persoane
                            (delegatii)                      1              450
     b) Aparatul propriu
        pentru programe
        PHARE*2)            - autoturism                     2              450
                            - autoturism de
                            teren                            1              450
  2. Directiile generale                       - cate 3 pentru
     ale finantelor                            fiecare D.G.F.P.
     publice judetene;                         si D.G.A.M.C.*)              300
     Directia generala a    - autoturism
     finantelor publice a
     municipiului
     Bucuresti;
     Directia generala de   - autoturism       - cate 1 pentru
     administrare a marilor                    fiecare D.G.F.P.
     contribuabili din                         judeteana si 2
     municipiul Bucuresti                      pentru D.G.F.P a
     si din judetul Ilfov                      municipiului
                                               Bucuresti                    450
                            - autovehicul      - cate 1 pentru
                            pentru transport   fiecare D.G.F.P.
                            de valori la       judeteana si 2
                            trezorerie         pentru D.G.F.P.
                                               a municipiului
                                               Bucuresti                    600
                            - autovehicul      - cate 2 pentru
                            pentru transport   fiecare D.G.F.P.
                            de marfa           Arad, Bihor,
                                               Constanta, Timis,
                                               respectiv a
                                               municipiului
                                               Bucuresti, si cate
                                               1 pentru celelalte
                                               D.G.F.P.                     400
  3. Administratiile        - autoturism       - cate 1 pentru
     finantelor publice                        fiecare unitate              300
     municipale si          - autoturism       - cate 1 pentru
     orasenesti din                            fiecare
     municipiile si                            administratie
     orasele cu peste                          a finantelor
     50.000 de locuitori                       publice de sector            450
     si din sectoarele      - autovehicul      - cate 1 pentru
     municipiului Bucuresti pentru transport   fiecare unitate
                            de valori la       care are in
                            trezorerie         structura
                                               activitate de
                                               trezorerie                   600
                            - autovehicul      - cate 1 pentru
                            pentru transport   fiecare unitate              400
                            de marfa
  4. Administratiile        - autoturism       - cate 1 pentru
     finantelor publice                        fiecare unitate
     municipale si                             care are in
     orasenesti din                            structura
     municipii si orase,                       activitate de
     altele decat cele                         trezorerie                   450
     prevazute la pct. 3    - autovehicul      - cate 1 pentru
                            pentru transport   fiecare unitate
                            de valori la       care are in
                            trezorerie         structura
                                               activitate de
                                               trezorerie                   600
  5. Garda financiara       - autoturism                     300            400
________________________________________________________________________________
    *1) Cuprinde si un autoturism necesar in vederea extinderii activitatii de control si deservirii secretarului general, care implica numeroase deplasari impuse de natura muncii.
    *2) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) Directia generala a finantelor publice; Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.

    NOTA:
    1. Directia generala a finantelor publice a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 170/2001.
    3. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 267/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 267 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 267/2003
Hotărârea 1516 2002
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1103 2001
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 693 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 482 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 318 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 251 2001
pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 18 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu