E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 735 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din  4 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale si principalele atributii

    Art. 1
    (1) Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza si are personalitate juridica.
    (3) Sediul Ministerului Finantelor Publice este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie in mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    (2) Ministerul Finantelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfasurarea activitatilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apararii nationale si ordinii publice. Prin atributiile incredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;
    d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
    e) de administrare a veniturilor statului;
    f) de administrare a datoriei publice;
    g) de exercitare a controlului financiar public intern;
    h) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
    i) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;
    j) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    k) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.
    (3) Ministerul Finantelor Publice urmareste, pe termen mediu, indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana.
    (4) Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt:
    a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
    c) intarirea autoritatii institutiei;
    d) perfectionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;
    f) satisfacerea cerintelor partenerilor sociali;
    g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.
    Art. 3
    (1) In realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
    2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    3. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta informari Guvernului, cu propuneri de imbunatatire;
    6. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    7. elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;
    10. monitorizeaza cheltuielile de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj;
    11. aproba, prin delegare de competente, modificari in fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;
    12. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
    13. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale bugetului de stat si care au influente asupra echilibrului bugetar;
    14. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza datoria publica, urmareste rambursarea acesteia si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    15. reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;
    16. avizeaza bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurari sociale;
    17. elaboreaza metodologia de aplicare a criteriilor pentru selectarea si stabilirea prioritatii obiectivelor din componenta programelor de investitii publice;
    18. verifica modalitatea in care ordonatorii principali de credite au reevaluat portofoliul de proiecte si au respectat criteriile pentru selectarea si prioritizarea proiectelor de investitii;
    19. analizeaza respectarea incadrarii in limitele de cheltuieli de capital a proiectelor anuale de buget si a esalonarii angajamentelor legale in functie de durata de realizare a investitiilor;
    20. organizeaza sistemul de monitorizare a programelor de investitii publice si elaboreaza rapoarte anuale privind stadiul realizarii investitiilor;
    21. coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigura transpunerea acquisului comunitar si indrumarea metodologica unitara in acest domeniu;
    22. elaboreaza si actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
    23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publica, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;
    24. analizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;
    25. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    26. administreaza contul general al Trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;
    27. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    28. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului;
    29. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    30. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    31. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
    32. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;
    33. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;
    34. colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;
    35. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
    36. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;
    37. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    38. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    39. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economica a Guvernului;
    40. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;
    41. urmareste organizarea Administratiei Fiscale si aplicarea uniforma si eficienta a sistemului fiscal;
    42. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, achizitiile publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si relatiile dintre contribuabili si Administratia Fiscala;
    43. urmareste exercitarea de catre Administratia Fiscala, cu profesionalism si integritate, a prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
    44. urmareste incurajarea conformarii voluntare, de catre Administratia Fiscala, prin oferirea de servicii de calitate contribuabililor, facilitand acestora indeplinirea obligatiilor fiscale;
    45. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
    46. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;
    47. elaboreaza proceduri de control fiscal; coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de control fiscal si a legislatiei fiscale de catre intregul aparat de control fiscal;
    48. efectueaza investigatii si anchete fiscale;
    49. actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    50. elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent;
    51. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    52. reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii, legale si eficiente, a fondurilor publice;
    53. indruma metodologic, organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern;
    54. realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;
    55. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
    56. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    57. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata instantelor, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    58. asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice activitatii sale;
    59. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;
    60. solutioneaza, in conformitate cu prevederile legale, contestatiile si petitiile ce au ca obiect obligatii fiscale;
    61. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;
    62. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    63. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    64. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente;
    65. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    66. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice si Contabilitate", prin finantare din fonduri proprii, conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii;
    67. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    68. gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana;
    69. asigura fundamentarea, coordonarea si realizarea activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;
    70. elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercita activitati de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
    71. efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
    1. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    2. sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
    3. sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii la bugetul de stat, in conditiile legii;
    4. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    5. sa incheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    6. sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    7. sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    8. sa respinga situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele legale si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevazute de legislatia in vigoare;
    9. sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) In cadrul structurii organizatorice a Directiei generale a politicilor si resurselor umane functioneaza Scoala de Finante Publice, la nivel de directie. Conducerea stiintifica si executiva, precum si atributiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.538, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    Art. 8
    (1) In numarul maxim de posturi prevazut la art. 7 alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari si posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    (2) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    (1) Activitatea de control operativ din cadrul Garzii financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare si valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor, este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (2) Activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 10
    (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza Agentia Nationala de Plati, cu un numar de 300 de posturi.
    (2) Agentia Nationala de Plati devine operationala in anul 2005.
    (3) Numarul de posturi prevazut la alin. (1) se asigura prin redistribuire in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului.
    (4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, in functie de necesitatile de pregatire profesionala sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate in activitatile premergatoare functionarii Agentiei Nationale de Plati.
    (5) Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Plati se definitiveaza pana la data de 1 septembrie 2003, in conditiile legii, potrivit anexei nr. 2.
    Art. 11
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 12
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.
    (2) Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (3) Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul finantelor publice indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) Ministrul finantelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (8) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, si in subordinea carora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001.
    Art. 13
    (1) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) In cazul in care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 14
    (1) Secretarul general al ministerului este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (4) In realizarea atributiilor ce ii revin secretarul general al ministerului poate fi ajutat de un secretar general adjunct care este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    Art. 15
    Ministrul finantelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitatile sale subordonate, criterii in aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 16
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevazut la pct. I din anexa nr. 3, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor subordonate: Oficiul Concurentei, Directia Generala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 17
    Conducatorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se elibereaza din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.
    Art. 18
    Ministerul Finantelor Publice are in dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 19
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.

    CAP. 2
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care are calitatea de functionar public, se bucura de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 22
    Actele juridice emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 179 din 21 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii, solidaritatii si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Ministerului Finantelor Publice

    Numarul maxim de posturi = 1.538
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

                                    __________
                                   |          |
                                   | MINISTRU |
                                   |__________|
                                         |       ______________________________
                                         |......|DIRECTIA GENERALA A VAMILOR*1)|
                                         |      |______________________________|
                                         |       ______________________________
                                         |   ___|DIRECTIA GENERALA JURIDICA    |
                                         |  |   |______________________________|
                                         |  |    ______________________________
                                         |  |   |UNITATEA CENTRALA DE          |
                                         |  |___|ARMONIZARE PENTRU AUDITUL     |
                                         |__|   |PUBLIC INTERN*2)              |
                                         |  |   |______________________________|
                                         |  |    ______________________________
  _______________________________        |  |   |DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC      |
 | PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |       |  |___|INTERN                        |
 | CU MASS MEDIA*3)              |_______|      |______________________________|
 |_______________________________|       |
                                         |
              ...........................|
             :                           |
        _____:___________________________|_____________________............
  _____|____ : _____|____   ___|______   |      _____|__   ____|___       :
 |          |:|          | |          |  |     |        | |        |      :
 | SECRETAR |:| SECRETAR | | SECRETAR |  |     |SECRETAR| |SECRETAR|      :
 | DE STAT  |:| DE STAT  | | DE STAT  |  |     |DE STAT | |DE STAT |      :
 |__________|:|__________| |__________|  |     |________| |________|      :
       |     :      |          |         |           |         |          :
       |_____:______|__________|_________|___________|_________|          :
       |     :      |          |  _______|________   |         |          :
       |     :      |          | |                |  |         |          :
       |     :      |          | |SECRETAR GENERAL|..|         |          :
       |     :      |          | |________________| :|         |          :
       |     :      |          |  _________|______  :|         |          :
       |     :      |          | |SECRETAR GENERAL| :|         |          :
       |     :      |          | |ADJUNCT         | :|         |          :
       |     :      |          | |________________| :|         |          :
       |     :      |          |           |  :     :|         |          :
       | ....:......|..........|...........|..:.....:|.........|..        :
       | :   :      | :        |  :        |         | :       | :        :
    ___|_:_  :      | :        |  :        |         | :       | :   .....:.....
 __|____ __|_:__   _|_:___   __|__:_    ___|___   ___|_:_   ___|_:_  :AGENTIA  :
|       |       | |       | |       |  |       | |       | |       | :NATIONALA:
|MODUL 1|MODUL 2| |MODUL 3| |MODUL 4|  |MODUL 5| |MODUL 6| |MODUL 7| :DE PLATI :
|_______|_______| |_______| |_______|  |_______| |_______| |_______| :.........:


    MODUL 1, MODUL 2
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
       ________________________________|________________________________
      |               |              |                |                 |
      |               |   MODUL 1    |                |             MODUL 2
  ____|______   ______|______   _____|_______   ______|_______   _______|____
 |DIRECTIA   | |DIRECTIA     | |DIRECTIA     | |DIRECTIA      | |DIRECTIA    |
 |GENERALA DE| |GENERALA DE  | |REGLEMENTAREA| |GENERALA A    | |GENERALA DE |
 |SINTEZA A  | |PROGRAMARE   | |ACHIZITIILOR | |CONTABILITATII| |CONTROL     |
 |POLITICILOR| |BUGETARA     | |PUBLICE SI   | |PUBLICE       | |FINANCIAR   |
 |BUGETARE   | |SECTORIALA SI| |PRIORITIZAREA| |              | |PREVENTIV*4)|
 |           | |SECURITATE   | |INVESTITIILOR| |              | |            |
 |           | |SOCIALA      | |PUBLICE      | |              | |            |
 |___________| |_____________| |_____________| |______________| |____________|


    MODUL 3
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
        _____________________________|_______________________________
  _____|_______   ________|_________   ________|_________   _________|________
 |UNITATEA DE  | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA DE       |
 |MANAGEMENT A | |A FINANTELOR      | |PENTRU ACORDURI,  | |EVALUARE A        |
 |TREZORERIEI  | |PUBLICE EXTERNE   | |COOPERARE SI      | |VENITURILOR       |
 |STATULUI*2)  | |                  | |DECONTARI EXTERNE | |BUGETULUI GENERAL |
 |             | |                  | |                  | |CONSOLIDAT        |
 |_____________| |__________________| |__________________| |__________________|


    MODUL 4
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
            _________________________|___________________
  _________|___________   ________|_________   __________|_____________
 | DIRECTIA GENERALA   | | OFICIUL DE PLATI | | DIRECTIA GENERALA DE   |
 | A FONDULUI NATIONAL | | SI CONTRACTARE   | | ARMONIZARE LEGISLATIVA |
 | DE PREADERARE       | | PHARE*5)         | | SI INTEGRARE EUROPEANA |
 |_____________________| |__________________| |________________________|


    MODUL 5
                              __________________
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |      ADJUNCT     |
                             |__________________|
           __________________________|________________________________
  ________|________   ________|________   ________|________   ________|________
 |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA DE BUGET| |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA GENERALA|
 |A POLITICILOR SI | |SI CONTABILITATE | |A TEHNOLOGIEI    | |A SERVICIILOR    |
 |RESURSELOR       | |INTERNA          | |INFORMATIEI      | |ADMINISTRATIVE,  |
 |UMANE*6)         | |                 | |                 | |PATRIMONIU SI    |
 |                 | |                 | |                 | |ARHIVARE         |
 |_________________| |_________________| |_________________| |_________________|


    MODUL 6
                                __________________
                               | SECRETAR DE STAT |
                               |__________________|
         _______________________________|_______________________
  ______|___________   ______|______   ________|_______   _______|___________
 |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA DE  | |DIRECTIA        | |DIRECTIA GENERALA  |
 |DE POLITICI SI    | |REGLEMENTARI | |PENTRU RELATIA  | |DE ADMINISTRARE SI |
 |LEGISLATIE PRIVIND| |CONTABILE    | |CU PARLAMENT, | |CONTROL A ACTIVELOR|
 |VENITURILE        | |             | |SINDICATELE SI  | |STATULUI           |
 |BUGETULUI GENERAL | |             | |PATRONATUL      | |                   |
 |CONSOLIDAT        | |             | |                | |                   |
 |__________________| |_____________| |________________| |___________________|


    MODUL 7
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
        _______________________________|_______________________________
 ______|______   ______|______   ______|_______   _______|_____   _____|_______
|DIRECTIA     | |DIRECTIA     | |DIRECTIA      | |DIRECTIA     | |GARDA        |
|GENERALA DE  | |GENERALA DE  | |GENERALA DE   | |GENERALA DE  | |FINANCIARA*7)|
|PROCEDURI    | |PROCEDURI SI | |SOLUTIONARE A | |REVIZIE      | |             |
|PENTRU       | |GESTIUNE A   | |CONTESTATIILOR| |FISCALA SI DE| |             |
|GESTIUNEA    | |COLECTARII   | |              | |METODOLOGIE  | |             |
|VENITURILOR  | |VENITURILOR  | |              | |SI PROCEDURI | |             |
|BUGETULUI    | |BUGETARE     | |              | |PENTRU       | |             |
|GENERAL      | |             | |              | |CONTROL      | |             |
|CONSOLIDAT   | |             | |              | |             | |             |
|_____________| |_____________| |______________| |_____________| |_____________|

------------
    *1) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 764/2003. Activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    *2) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *3) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *4) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *5) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *6) Include si Scoala de Finante Publice, care functioneaza la nivel de directie.
    *7) Activitatea de control operativ din cadrul Garzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare, precum si valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.

    ANEXA 2

                           _______________________________
                          | Ministerul Finantelor Publice |
                          | Agentia Nationala de Plati    |
                          | Secretar de stat              |
                          |_______________________________|
             _____________________________|_________________________
 ___________|_____________  ______________|______________  _________|__________
|Directia managementul    ||Directia financiar-contabila,|| Directia tehnologia|
|platilor pentru          ||bugete si raportari          || informatiei        |
|instrumente financiare UE||                             ||                    |
|_________________________||_____________________________||____________________|

    ANEXA 3

                               UNITATILE
aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                                       Numarul
                                                                       maxim de
                                                                       posturi
                                                                      ----------
    I. Institutii publice si unitati finantate de la bugetul de stat
    1. Oficiul Concurentei*)                                             400
    2. Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate
       acesteia*)                                                     4.600
    3. Directiile generale ale finantelor publice judetene, in
       subordinea carora functioneaza administratiile finantelor
       publice municipale, administratiile finantelor publice
       orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;
       Directia generala a finantelor publice a municipiului
       Bucuresti, in subordinea careia functioneaza administratiile
       finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
       Directia generala de administrare a marilor contribuabili din
       municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov                      26.614*)
   II. Activitati care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor
       Publice
    1. Tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice
       si Contabilitate"*)
  III. Companii nationale asupra carora Ministerul Finantelor
       Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca
       actionar
    1. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    2. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
------------
    *) Este organizat si functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 771/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei in subordinea Ministerului Finantelor Publice.
    *) Functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 764/2003 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor.
    *) Cele 50 de posturi reduse prin prezenta hotarare impreuna cu creditele bugetare aferente trec la Autoritatea Nationala de Control.
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

    ANEXA 4

                       MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL
                   de carburanti pentru activitati specifice

________________________________________________________________________________
Nr.        Unitatea          Tipul          Numarul maxim aprobat   Consumul
crt.                         mijlocului de  (bucati)                maxim de
                             transport                              carburant
                                                                    pentru un
                                                                    autovehicul
                                                                    (litri/luna)
________________________________________________________________________________
  0             1                  2                  3                   4
________________________________________________________________________________
  1. Aparatul propriu
     a) pentru programe      - autoturism              2                 450
     PHARE*)                 - autoturism              1                 450
                             de teren
     b) pentru transport     - autovehicule            3                 450
     marfa si persoane
     (delegatii)

  2. Directiile generale     - autoturism   - cate 3 pentru              300
     ale finantelor                         fiecare D.G.F.P. si
     publice judetene;                      D.G.A.M.C.*)
     Directia generala a     - autoturism   - cate 1 pentru fiecare      450
     finantelor publice                     D.G.F.P. judeteana si
     a municipiului                         2 pentru D.G.F.P. a
     Bucuresti; Directia                    municipiului Bucuresti
     generala de             - autovehicul  - cate 1 pentru fiecare      600
     administrare a marilor  pentru         D.G.F.P. judeteana si 2
     contribuabili din       transport de   pentru D.G.F.P. a
     municipiul Bucuresti    valori la      municipiului Bucuresti
     si din judetul Ilfov    trezorerie
                             - autovehicul  - cate 2 pentru fiecare      400
                             pentru         D.G.F.P. Arad, Bihor,
                             transport de   Constanta, Timis,
                             marfa          respectiv a
                                            municipiului Bucuresti,
                                            si cate 1 pentru
                                            celelalte D.G.F.P.

  3. Administratiile         - autoturism   - cate 1 pentru fiecare      300
     finantelor publice                     unitate
     municipale si           - autoturism   - cate 1 pentru fiecare      450
     orasenesti din                         administratie a
     municipiile si orasele                 finantelor publice de
     cu peste 50.000 de                     sector
     locuitori si din        - autovehicul  - cate 1 pentru fiecare      600
     sectoarele              pentru         unitate care are in
     municipiului            transport de   structura activitate de
     Bucuresti               valori la      trezorerie
                             trezorerie
                             - autovehicul  - cate 1 pentru fiecare      400
                             pentru         unitate
                             transport de
                             marfa

  4. Administratiile         - autoturism   - cate 1 pentru fiecare      450
     finantelor publice                     unitate care are in
     municipale si                          structura activitate de
     orasenesti din                         trezorerie
     municipii si orase,     - autovehicul  - cate 1 pentru fiecare      600
     altele decat cele       pentru         unitate care are in
     prevazute la pct. 3     transport de   structura activitate de
                             valori la      trezorerie
                             trezorerie

  5. Garda financiara        - autoturism             300                400
________________________________________________________________________________
    *) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) Directia generala a finantelor publice; Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.

    NOTA:
    1. Directia generala a finantelor publice a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 764/2003.
    3. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 735/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 735 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu