E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 209 din 19 mai 1997

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 28 mai 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 5 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995, si ale Deciziei nr. 78/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, constituita pe langa Guvernul Romaniei, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Personalul de deservire prevazut in anexa nr. 2 la regulament si dotarile prevazute in anexa nr. 4 la regulament vor fi asigurate prin redistribuire sau prin punere la dispozitie de catre Secretariatul General al Guvernului, esalonat, in cadrul fondurilor aprobate prin bugetele anuale, incepand cu anul 1997.

            PRIM-MINISTRU
           VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministru delegat pe langa
                   primul-ministru
                   pentru coordonarea
                   Secretariatului General
                   al Guvernului si
                   a Departamentului
                   pentru Administratie
                   Publica Locala,
                   Remus Opris

                   Ministrul apararii nationale,
                   Victor Babiuc

    ANEXA 1

                  REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentului regulament il constituie ansamblul masurilor organizatorice, de functionare si dotare a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.
    Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, ale Hotararii Guvernului nr. 635/1995 si ale Legii nr. 106/1996.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, prin activitati de aparare impotriva dezastrelor se intelege realizarea masurilor de prevenire, pregatire, protectie, interventie - pe termen scurt, mediu si lung -, necesare pentru limitarea efectelor distructive ale dezastrelor.

    CAP. 2
    Organizarea Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor

    Art. 3
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor, constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, se subordoneaza Guvernului, pe langa care functioneaza.
    Art. 4
    Presedintele Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor este primul-ministru. Componenta comisiei este prezentata in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Art. 5
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor este organul de planificare, indrumare, control, avizare si decizie in domeniul apararii impotriva dezastrelor, la nivel national.
    Art. 6
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor isi constituie un secretariat tehnic permanent, format din specialisti pe domenii de activitate, desemnati de ministere si de celelalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, care au reprezentanti in comisie.
    Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentata in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Seful Secretariatului tehnic permanent este loctiitorul comandantului Comandamentului Protectiei Civile din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 7
    Ministrul-delegat pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala aproba nominal specialistii desemnati in Secretariatul tehnic permanent, precum si orice inlocuire ulterioara a acestora.
    Art. 8
    Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor i se subordoneaza direct comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, precum si comisiile comunale, orasenesti, municipale, judetene si a municipiului Bucuresti. Sistemul integrat de observare, masurare, inregistrare, prelucrare a datelor si transmiterea acestora intre comisii este prezentat in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    Art. 9
    Norma de dotare cu aparatura si materiale necesare Centrului operational de instiintare, alarmare si interventie, subordonat operativ Secretariatului tehnic permanent, este prezentata in anexa nr. 4 la prezentul regulament.

    CAP 3
    Atributii

    Art. 10
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor are urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si propune Guvernului strategia nationala de aparare impotriva dezastrelor;
    b) initiaza elaborarea de acte normative privind apararea impotriva dezastrelor si le avizeaza pe cele intocmite de comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre;
    c) asigura organizarea si aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor de aparare impotriva dezastrelor;
    d) propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare apararii impotriva dezastrelor si inlaturarii efectelor acestora;
    e) informeaza Guvernul asupra situatiilor create in teritoriu printr-un sistem informational propriu;
    f) urmareste respectarea conventiilor internationale in domeniul apararii impotriva dezastrelor;
    g) propune Guvernului declararea zonelor afectate ca zone de dezastru si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acestea;
    h) avizeaza regulamentele comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre si le propune spre aprobare Guvernului;
    i) analizeaza cauzele si marimea dezastrelor si stabileste masurile de aparare; promoveaza studii de evaluare a riscului potential si a urmarilor dezastrelor si coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte;
    j) coordoneaza programele nationale de pregatire si planurile de protectie si interventie pentru apararea impotriva dezastrelor;
    k) asigura informarea populatiei prin mass media despre iminenta producerii unor dezastre, precum si asupra masurilor de limitare a efectelor acestora;
    l) aproba modul de organizare, componenta, atributiile specifice si modul de functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor;
    m) pe baza analizelor intocmite de Secretariatul tehnic permanent propune Guvernului sa solicite ajutor umanitar international in caz de dezastre majore, care depasesc capacitatea de reactie a sistemului de protectie civila;
    n) propune Guvernului acordarea de ajutor umanitar tarilor afectate de dezastre majore, conform acordurilor internationale in vigoare.
    Art. 11
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza si urmareste implementarea deciziilor Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, informand periodic despre stadiul de indeplinire a acestora;
    b) tine evidenta principalelor surse de risc si a zonelor potentiale de producere a dezastrelor, la nivel national;
    c) inainteaza spre avizare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor actele normative privind apararea impotriva dezastrelor, elaborate de comisiile centrale de specialitate pe tipuri de dezastre;
    d) asigura rezolvarea problemelor curente ale Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si a fluxului de informatii cu secretariatele tehnice permanente ale comisiilor centrale, judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor prin Centrul operational de instiintare, alarmare si interventie al Comandamentului Protectiei Civile;
    e) prezinta Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare si materiale pentru apararea impotriva dezastrelor, pe baza propunerilor inaintate de comisiile centrale de specialitate, pe tipuri de dezastre;
    f) informeaza operativ Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor, masurilor intreprinse pentru asigurarea functiilor vitale, pe baza datelor puse la dispozitie de comisiile de la toate nivelurile (comunal, orasenesc, municipal, judetean si central);
    g) inainteaza spre aprobare Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor regulamentele de organizare si functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, orice modificare a acestora, precum si alte documente inaintate de comisii;
    h) propune Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor informarea populatiei si mass media asupra problemelor operative in domeniul apararii impotriva dezastrelor.

    CAP. 4
    Functionarea Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si a Secretariatului tehnic permanent

    Art. 12
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor isi indeplineste atributiile pe baza unui plan de activitati anual, care se aproba in luna decembrie a anului precedent de catre primul-ministru.
    Art. 13
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor se intruneste in sedinta, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, si adopta hotarari cu majoritatea membrilor care o compun.
    Art. 14
    Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor se convoaca in sedinte ordinare, semestrial, in caz de dezastre majore, la propunerea Secretariatului tehnic permanent sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor ei.
    La sedinte pot participa, dupa caz, si unii specialisti din cadrul Secretariatului tehnic permanent.
    Art. 15
    Ordinea de zi a sedintelor ordinare, precum si documentele ce urmeaza a fi analizate si aprobate vor fi puse la dispozitia membrilor Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor cu cel putin 15 zile inainte de sedinta. Ordinea de zi se aproba la inceputul sedintei ordinare, pe baza proiectului comunicat de Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.
    La propunerea presedintelui sau a unor membri ai Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, in ordinea de zi pot fi incluse si alte probleme in afara celor prevazute in proiectul difuzat.
    Art. 16
    In fiecare sedinta ordinara dezbaterile si masurile stabilite se consemneaza, in scris, de catre Secretariatul tehnic permanent. Pe aceasta baza se intocmeste o hotarare care se semneaza de catre presedintele Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si de membrii prezenti si se transmite, in scris, acestora si organelor interesate, cel mai tarziu in termen de 7 zile dupa sedinta.
    Art. 17
    Propunerile privind asigurarea fondurilor materiale, umane si financiare, necesare masurilor de aparare impotriva dezastrelor, se prezinta Secretariatului tehnic permanent la termenele prevazute de dispozitiile in vigoare.
    Art. 18
    Secretariatul tehnic permanent tine sedinte de lucru, de regula trimestrial si ori de cate ori este necesar, sub conducerea sefului acestuia. Se vor analiza, cu precadere: situatia operativa de pe teritoriul tarii; stadiul de indeplinire a masurilor adoptate la ultima sedinta a Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor si pregatirea propunerilor pentru ordinea de zi a urmatoarei sedinte a comisiei.
    Art. 19
    Secretariatul tehnic permanent va organiza ture operative de serviciu in cadrul Centrului operational de instiintare, alarmare si interventie - subordonat operativ acestuia -, compuse din minimum 4 specialisti, in regim de 12 ore lucratoare si 36 de ore libere.
    Art. 20
    Secretariatul tehnic permanent va inainta membrilor Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor, lunar, informari despre situatia operativa din teritoriu privind apararea impotriva dezastrelor.
    Art. 21
    Documentele si arhiva privind activitatea Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor se pastreaza la Secretariatul tehnic permanent al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Imputernicitii Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor in constatarea si sanctionarea contraventiilor la Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, se nominalizeaza de catre presedintele comisiei, anual, sau, dupa caz, de cate ori este nevoie.

    ANEXA 1
    la regulament

                     COMPONENTA
Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor

    PRESEDINTE:    Primul-ministru al Guvernului
    Membri:      - Ministru de stat, ministrul finantelor
                 - Ministru de stat, ministrul industriei si comertului
                 - Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului
                 - Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului
                 - Ministrul apararii nationale
                 - Ministrul transporturilor
                 - Ministrul sanatatii
                 - Ministrul agriculturii si alimentatiei
                 - Ministru de interne
                 - Ministrul comunicatiilor
                 - Ministrul invatamantului
                 - Ministrul cercetarii si tehnologiei
                 - Ministrul delegat pe langa primul-ministru pentru
                   coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a
                   Departamentului pentru Administratie Publica Locala
                 - Ministrul delegat pe langa primul-ministru pentru
                   informatii publice
                 - Comandantul Comandamentului Protectiei Civile.

    ANEXA 2
    la regulament

                     COMPONENTA
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Aparare
impotriva Dezastrelor

    Seful secretariatului - Loctiitorul comandantului Comandamentului
                            Protectiei Civile
    Membri:               - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
                          - un reprezentant al Ministerului Industriei si
                            Comertului;
                          - un reprezentant al Ministerului Apelor,
                            Padurilor si Protectiei Mediului;
                          - un reprezentant al Ministerului Lucrarilor
                            Publice
                            si Amenajarii Teritoriului;
                          - un reprezentant al Ministerului Apararii
                            Nationale;
                          - un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
                          - un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
                          - un reprezentant al Ministerului Agriculturii si
                            Alimentatiei;
                          - un reprezentant al Ministerului de Interne;
                          - un reprezentant al Ministerului Comunicatiilor;
                          - un reprezentant al Ministerului Invatamantului;
                          - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si
                            Tehnologiei;
                          - un reprezentant al Departamentului pentru
                            Administratie Publica Locala;
                          - un reprezentant al Comandamentului Protectiei
                            Civile.
    Personal
    de deservire:         - un administrator;
                          - un informatician;
                          - doi operatori calculator;
                          - un operator camera de luat vederi si foto;
                          - un magaziner;
                          - un conducator auto.

    CENTRUL OPERATIONAL DE INSTIINTARE ALARMARE SI INTERVENTIE
                          - patru ture operative de serviciu, fiecare compusa
                            din:
                            - un reprezentant al Ministerului Industriei si
                              Comertului;
                            - un reprezentant al Ministerului Lucrarilor
                              Publice si Amenajarii Teritoriului;
                            - un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
                            - un reprezentant al Comandamentului Protectiei
                              Civile.

    ANEXA 3
    la regulament

                          SISTEMUL INTEGRAT
de observare, masurare, inregistrare, prelucrare a datelor si transmitere a acestora
                                          ______________
                                         |COMISIA       |       SURSE EXTERNE
    COMISII CENTRALE                     |GUVERNAMENTALA|      ______________
     SPECIALIZATE                        |DE APARARE    |     |ORGANISME     |
 _______________________                 |IMPOTRIVA     |     |INTERNATIONALE|
|1. PENTRU APARARE      |                |DEZASTRELOR   |     |CU ATRIBUTII  |
|IMPOTRIVA INUNDATIILOR,|                |______________|     | PE LINIE DE  |
|FENOMENELOR METEO-     |                |SECRETARIATUL |     |INSTIINTARE,  |
|PERICULOASE SI         |                |TEHNIC        |     | ALARMARE,    |
|ACCIDENTELOR LA        |                | PERMANENT    |  -->|PROTECTIE SI  |
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE|____________    |______________|  |  | INTERVENTIE  |
|(MINISTERUL APELOR,    |SECRETARIATE|<->|   CENTRUL    |  |  | IN CAZ DE    |
|PADURILOR SI PROTECTIEI|            |   |OPERATIONAL DE|  |  | DEZASTRE,    |
|MEDIULUI)              |  TEHNICE   |   | INSTIINTARE, |<-|  | IN BAZA UNOR |
|2. PENTRU PREVENIREA   |            |   | ALARMARE SI  |     | TRATATE SI   |
|SI APARAREA IMPOTRIVA  | PERMANENTE |   |  INTERVENTIE |     |INTELEGERI    |
|EFECTELOR SEISMICE     |            |   |______________|     |INTERNATIONALE|
|SI ALUNECARILOR DE     |   ALE      |          ^             |  LA CARE A   |
|DE TEREN (MINISTERUL   | COMISIILOR |          |             |  ADERAT SI   |
|LUCRARILOR PUBLICE SI  |            |          |             |  ROMANIA     |
|   AMENAJARII          | CENTRALE   |          |             |______________|
|  TERITORIULUI)        |____________|          |
|3. PENTRU ACCIDENT     |                       |
|NUCLEAR SI CADERI DE   |                       |
|OBIECTE COSMICE        |                       |
| (MINISTERUL APARARII  |                       |
|  NATIONALE)           |                       |
|4. PENTRU EXPLOZII MARI|             __________v________
|LA SUPRAFATA SI IN     |            |COMISII JUDETENE DE|
|SUBTERAN, ACCIDENTE    |         43 | APARARE IMPOTRIVA |
|CHIMICE SI AVARII      |            |    DEZASTRELOR    |
|DEOSEBIT DE GRAVE LA   |            |___________________|
|CONDUCTELE MAGISTRALE  |            |POSTURI JUDETENE DE|
|SI URBANE (MINISTERUL  |            |    INSTIINTARE,   |
|     INDUSTRIEI SI     |            |   ALARMARE SI     |<-------
|     COMERTULUI)       |            |  INTERVENTIE      |       |
|5. PENTRU ACCIDENTE    |            |___________________|       |
|DEOSEBIT DE GRAVE PE   |                    ^                   |
|CAI DE COMUNICATII     |                    |                   |
|(MINISTERUL            |                    |             ______|__________
| TRANSPORTURILOR)      |                    |            |    COMISII      |
|6. PENTRU ASISTENTA    |                    |            |   MUNICIPALE,   |
|MEDICALA DE URGENTA IN |                    |            | ORASENESTI SI   |
|CAZ DE DEZASTRE SI     |                    |            |   COMUNALE DE   |
|EPIDEMII (MINISTERUL   |                    |            |APARARE IMPOTRIVA|
| SANATATII)            |                    |            |  DEZASTRELOR*)  |
|7. PENTRU EPIZOOTII SI |                    |            |_________________|
|SUPRAVEGHERE A         |                    |                    ^
|CONTAMINARII           |                    |                    |
|RADIOACTIVE, CHIMICE SI|                    |                    |
|BIOLOGICE A PRODUSELOR |                    |                    |
|VEGETALE SI ANIMALE    |                    |                    |
|   (MINISTERUL         |                    |                    |
|  AGRICULTURII SI      |                    |                    |
|   ALIMENTATIEI)       |                    |                    |
|8. PENTRU INCENDII DE  |                    |                    |
| MASA (MINISTERUL DE   |                    |                    |
|     INTERNE)          |                    |                    |
|9. PENTRU              |                    |                    |
| TELECOMUNICATII       |                    |                    |
| (MINISTERUL           |                    |                    |
| COMUNICATIILOR)       |                    |                    |
|_______________________|                    |                    |
         ^                                   |                    |
         |                           ________|____________        |
         |__________________________| SURSE DE INFORMATII |_______|
                                    |_____________________|

    (STATII, POSTURI SI PUNCTE DE OBSERVARE SI MASURARE PERMANENTE SI OCAZIONALE)

----------
    *) Se constituie in localitatile dispuse in zone de risc sau pe teritoriul carora functioneaza surse de risc.

    ANEXA 4
    la regulament
                           LISTA
dotarilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent

    a) Sala de sedinte (10 x 4 m)
---------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Obiectele de inventar                   U.M.   Cantitatea Observatii
crt.
---------------------------------------------------------------------------
 1.  Masa de consiliu (6 x 2 m)                buc.        1
 2.  Birou cu doua corpuri                     buc.        1
 3.  Masa pentru secretar-stenodactilograf     buc.        1
 4.  Masa pentru televizor                     buc.        1
 5.  Scaune cu spatar, tapitate                buc.       20
 6.  Statie grafica pentru harti cu software
     adecvat                                   complet     1
 7.  Complet modem Internet, cu fax inclus     complet     1
 8.  Masina de scris "Olimpia International"   complet     1
 9.  Copiator Xerox (A3)                       complet     1
10.  Meotar                                    complet     1
11.  Post telefonic principal                  complet     1
12.  Ecran mobil                               complet     1
13.  Harta fizica a Romaniei, scara 1:500.000  buc.        1
14.  Harta politico-administrativa a lumii,
     scara 1:1.000.000                         buc.        1
15.  Fiset metalic pentru documente            buc.        1
16.  Dulap vitrina pentru bibliografie         buc.        1
17.  Covor (mocheta)                           mp         40
18.  Perdele                                   mp         40
19.  Dispozitiv de afisare a imaginii pe
     ecran (videoproiector)                    complet     1

             b) Sala operatiunilor (6 x 4 m)
 1.  Birou cu doua corpuri                     buc.        5
 2.  Masa pentru secretar-dactilograf          buc.        1
 3.  Scaune cu spatar, tapitate                buc.        6
 4.  Covor (mocheta)                           mp         24
 5.  Perdele                                   mp         24
 6.  Fiset metalic pentru documente            buc.        5
 7.  Harta fizica a Romaniei, scara 1:800.000  buc.        1
 8.  Post telefonic principal                  complet     4
 9.  Copiator Xerox (A3)                       complet     1
10.  Masina de scris "Olimpia International"   complet     1

             c) Sala tehnica (3 x 6 m)
 1.  Birou cu un corp                          buc.        1
 2.  Scaune cu spatar, tapitate                buc.       20
 3.  Covor (mocheta)                           mp         18
 4.  Perdele                                   mp         18
 5.  Fiset metalic pentru documente            buc.        1
 6.  Complet calculator cu software adecvat    complet     1
 7.  Complet modem cu fax                      complet     1
 8.  Complet imprimanta cu cerneala            complet     2
 9.  Post telefonic principal                  complet     1

             d) Grup sanitar
 1.  Cabine WC cu scaun englezesc              complet     2
 2.  Cabina dus                                complet     1
 3.  Hol de acces, cu chiuveta                             1

            e) Magazie de materiale (4 x 4 m)
 1.  Costum de protectie civila, de iarna      complet    30
 2.  Costum de protectie civila, de vara       complet    30
 3.  Casca de protectie                        buc.       30
 4.  Masca contra gazelor                      complet    30
 5.  Complet de protectie NBC nr. 2            complet    30
 6.  Filtre retinatoare pentru diferite gaze
     toxice                                    buc.     5x30    Se schimba
                                                                dupa
                                                                folosire
 7.  Radiotelefon - statie centrala            complet     1
 8.  Radioreceptoare portabile                 complet    20
 9.  Cizme de cauciuc                          per.       30
10.  Binoclu 8 x 30                            complet    15
11.  Pelerina cauciucata, pentru ploaie si
     vant                                      buc.       30
12.  Geanta sanitara                           buc.        3    Se
                                                                completeaza
                                                                dupa
                                                                fiecare
                                                                folosire
               f) Materiale consumabile
 1.  Hartie de scris (A4)                      file    1.000
 2.  Hartie de scris (A3)                      file      200
 3.  Hartie pentru copiator (A4)               file   10.000
 4.  Hartie pentru copiator (A3)               file    2.000
 5.  Trusa de desen "Stadler",
     cu patru varfuri                          complet     1
 6.  Tus de diferite culori                    sticla  2 x 8
                                                      culori
                                                      diferite
 7.  Set de creioane colorate                  cutie       5
 8.  Set pentru desen tehnic                   cutie       5
 9.  Trusa pentru desen tehnic                 complet     1
10.  Creioane grafit B4                        buc.       20
11.  Gume                                      buc.       10
12.  Capsator                                  buc.        5
13.  Perforator                                buc.        5
14.  Capse pentru capsator                     cutii       5
15.  Agrafe de birou                           cutii       5
16.  Rigla de 30 cm                            buc.        5
17.  Rigla de 50 cm                            buc.        1
18.  Raportor                                  buc.        5
19.  Banda adeziva                             role        5
20.  Pelicanol (adeziv)                        tub         5
21.  Biblioraft                                buc.       20
22.  Dosare simple                             buc.      100
23.  Dosare cu sina                            buc.       40
24.  Complet materiale consumabile pentru
     copiator                                  complet     2
25.  Complet materiale consumabile pentru
     calculator                                complet     3
26.  Complet materiale consumabile pentru
     dispozitivul de afisare (videoproiector)  complet     1
---------------------------------------------------------------------------

            g) Tehnica auto
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.        Categoria de tehnica       U.M.    Cantitatea    Norma de rulare
crt.
----------------------------------------------------------------------------
 1.  Autoturism de teren ARO 244D      buc.       1            1.000 km/luna
 2.  Microbuz pentru 16 persoane       buc.       1            1.000 km/luna
                                                                             SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 209/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 209 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu