Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 209 din 28 martie 1996

pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de aparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din  5 aprilie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare si ale Hotararii Guvernului nr. 853/1995 privind compunerea si atributiile Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de aparare, prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerele coordonatoare au obligatia sa stabileasca lista agentilor economici, inclusiv a institutelor de cercetare-proiectare, care poseda capacitati de productie dezvoltate cu finantare de la sectorul special, indiferent de structura actuala, care vor trebui sa intocmeasca inventarul patrimoniului destinat productiei de aparare. Lista se avizeaza de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si se prezinta Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare.
    Art. 3
    Etapele, activitatile, responsabilitatile si termenele procesului de inventariere a patrimoniului sectorului productiei de aparare in anul 1996 sunt cele cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Incepand cu anul 1997 pot beneficia de prevederile Legii nr. 78/1995 numai capacitatile de productie pentru aparare si personalul aferent acestora, care vor fi cuprinse in inventarul transmis Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare.
    Art. 5
    Valabilitatea Hotararii Guvernului nr. 1.089/1995 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 se prelungeste pana la data de 31 decembrie 1996.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

                           Ministru de stat,
                           ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu

                           Ministrul apararii nationale,
                           Gheorghe Tinca

                           Ministru de interne,
                           Doru Ioan Taracila

                           Ministrul industriilor,
                           Alexandru Stanescu    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de aparare

    1. Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 78/1995, sectorul productiei de aparare, ca parte componenta a industriei nationale, are un patrimoniu compus din patrimoniile tuturor agentilor economici, utilizate in exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea, fabricarea, comercializarea si repararea armamentului, munitiei, tehnicii de lupta, pieselor de schimb aferente acestora si altor materiale cu destinatie specific militara, necesare fortelor sistemului national de aparare, in timp de pace si razboi.
    2. In scopul protejarii patrimoniului sectorului productiei de aparare, prin art. 9 din Legea nr. 78/1995 se instituie inventarul general al patrimoniului sectorului productiei de aparare, denumit pe scurt inventar.
    Bunurile si valorile cuprinse in inventar se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul agentilor economici care produc pentru aparare.
    3. Obligatia de a intocmi inventarul, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, o au administratorii regiilor autonome si ai societatilor comerciale, directorii financiar-contabili, contabilii sefi si oricare alte persoane care, potrivit legii, au obligatia de a gestiona patrimoniul.
    Raspunderea pentru organizarea si tinerea inventarului in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului.
    4. In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 78/1995, inventarul se centralizeaza in evidenta Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare, se reactualizeaza o data la 5 ani si nu inlocuieste inventarierea curenta a bunurilor agentului economic, dispusa in baza Legii nr. 82/1991 si a altor acte normative de evidenta contabila.
    5. Unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure, in principal, urmatoarele:
    - numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea, care au acces, in conditiile legii, la lucrari in sectorul special;
    - pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii;
    - efectuarea faptica a inventarierii prin intocmirea listelor de inventariere distincte din sectorul special;
    - transmiterea inventarului la Comisia de Coordonare a Productiei de Aparare prin ministerul coordonator;
    - regiile autonome si societatile comerciale vor declara si vor inregistra legal acest patrimoniu ca proprietate a statului, dupa avizarea de catre Comisia de Coordonare a Productiei de Aparare.
    6. Toate bunurile si valorile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri, se inscriu in liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa execute inventarierea si de catre persoanele desemnate sa le gestioneze.
    Inventarul se intocmeste in mod distinct, pe sectii, ateliere si compartimente functionale, specificandu-se in antet denumirea si profilul de fabricatie al acestora.
    7. Terenurile pe care sunt amplasate capacitatile de productie speciala si utilitatile acestora (poligoane, spatii de depozitare, platforme, drumuri de acces, rampe, linii de cale ferata, puncte de control etc), precum si spatiile de siguranta aferente acestora cuprinse in planul de situatie (suprafete integral amplasate in incinta agentului economic sau in afara acestora) se declara patrimoniu in folosinta sectorului de aparare. Terenurile din patrimoniul sectorului productiei de aparare sunt date, ca proprietate de stat, in administrarea agentilor economici care produc pentru aparare.
    8. Inventarele intocmite de agentii economici care produc pentru aparare vor fi transmise Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare in termen de 95 de zile de la transmiterea dispozitiei de inventariere, prin intermediul ministerului in coordonarea caruia se afla. Acestea vor fi intocmite conform formularelor aprobate prin legislatia in vigoare si vor fi insotite de fise ale capacitatilor si de propuneri privind declararea obiectivelor ce urmeaza a fi constituite ca patrimoniu al sectorului productiei de aparare.
    9. Pe masura realizarii unui sistem unitar de prelucrare automata a datelor, capabil sa permita controlul respectarii reglementarilor in vigoare cu privire la securitatea datelor si a fiabilitatii sistemului de prelucrare a acestora, de comun acord cu Secretariatul Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare, se va trece la centralizarea inventarului si pe alte suporturi purtatoare de informatii. Responsabilitatile ce revin personalului agentului economic, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se vor stabili prin regulamente interne, cu respectarea legislatiei si a metodologiilor in domeniu.
    10. Inventarul patrimoniului sectorului productiei de aparare va consemna cele doua componente ale gestiunii: financiar-contabila si tehnica (fizica).
    11. La nivelul agentilor economici, aspectele tehnice privind delimitarea patrimoniului productiei de aparare de celelalte capacitati pe care se realizeaza productia civila vor fi stabilite conform reglementarilor legale in domeniu, pe baza actelor normative privind dimensionarea acestora si a documentelor de aprobare a capacitatilor destinate realizarii tehnicii militare puse in functiune, atat pentru productia curenta, cat si pentru starea de mobilizare.
    De asemenea, se va tine seama de activitatile si utilitatile comune care au fost create pentru functionarea unitara a capacitatilor de productie.
    12. Inventarierea patrimoniului sectorului productiei de aparare trebuie sa inceapa cu identificarea celor doua profiluri de productie (civila si pentru aparare), inclusiv in zonele comune, deserviri, utilitati, retele etc. Pentru aplicarea corecta a Legii nr. 78/1995, departajarea patrimoniilor celor doua profiluri de productie trebuie sa porneasca de la urmatoarele principii generale:
    a) Separarea celor doua profiluri de productie se va face avand in vedere necesitatea ca sectorul productiei de aparare sa poata functiona independent de sectorul civil, prin stabilirea unor relatii clare pentru serviciile si utilitatile ce se asigura de catre sectorul civil.
    b) Sectorul productiei de aparare va avea autonomie si evidenta contabila distincta pentru toate operatiunile economico-financiare desfasurate in cadrul contabilitatii generale a agentului economic.
    c) Relatiile cu componentele sectorului de productie civil se vor desfasura prin evidente clare de gestiuni si management economic.
    d) Separarea patrimoniilor se va efectua la capacitatile de productie aprobate prin documente legale care atesta dimensionarea acestora.
    Capacitatile trebuie sa poata realiza comenzile curente ale componentelor sistemului de aparare, iar in caz de necesitate, indeplinirea planului de mobilizare asumat (inclusiv prin schimbarea regimului de lucru, cresterea duratei schimburilor, completarea cu personal si colaborarea cu restul capacitatilor destinate productiei civile).
    e) La activitatile comune care nu pot fi separate sau reamplasate vor fi trecute in patrimoniul sectorului productiei de aparare: cladirea si instalatiile aferente utilajelor stabilite pentru deservirea capacitatii proiectate a sectorului de aparare, utilajele ce pot fi incarcate partial, aflate in perimetrul delimitat ca sector pentru productia de aparare. In aceasta categorie intra fabricatia si reparatia S.D.V., reparatii de utilaje si cladiri, utilitati, depozite, laboratoare, retele exterioare (apa, electrice, gaze, abur, aer comprimat etc.), imprejmuirea, statii de neutralizare si de epurare etc., care deservesc majoritar sectorul productiei de aparare.
    Vor fi impartite conform documentatiei aprobate sau proportional cu raportul dintre capacitatile civile si cele militare aprobate, exprimate valoric sau in unitati fizice: terenul, drumurile, platformele, amenajarile de teren etc., fara a se afecta insa functionalitatea acestora.
    Amortizarea aferenta mijloacelor fixe care servesc activitatii de productie civila, dar sunt mentinute in patrimoniul sectorului productiei de aparare, se va inregistra pe costul acestor sectoare si se va recupera de la activitatea de productie civila. Consumurile de gaze, apa, energie electrica vor fi determinate separat pentru sectorul productiei de aparare pe baza de aparate de masura.
    Reparatia cladirilor si a instalatiilor interioare si exterioare va fi suportata proportional cu ponderea detinuta de catre fiecare profil.
    Colaborarile dintre cele doua profiluri de activitate se vor deconta la preturi negociate. In acest fel, fiecare profil de activitate isi va tine evidenta costurilor directe si indirecte de productie si de administratie, potrivit normelor in vigoare.
    Vor fi separate si/sau reamplasate activitatile de proiectare, centrele sau oficiile de calcul si unele compartimente functionale cum sunt investitiile, financiar-contabil etc. pentru lucrarile proprii, aferente celor doua profiluri.
    Impozitul pe profit al elementelor patrimoniului va fi stabilit in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994.
    f) Principiile pentru identificarea si inventarierea patrimoniului sectorului productiei de aparare se refera, in principal, la sistemul fizic al agentilor economici, care este reprezentat de primele doua capitole de activ ale patrimoniului, si anume: imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale.
    Elementele de activ si pasiv, de natura stocurilor, creantelor, creditelor si alte obligatii vor fi departajate intre sectorul productiei civile si sectorul productiei de aparare avandu-se in vedere natura, provenienta si destinatia acestor elemente.
    g) Intocmirea inventarului patrimoniului se va efectua conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, pe liste de inventariere intocmite pe grupe de gestiuni, categorii de bunuri si valori. Centralizarea acestora se va face pe formular trimestrial, cod 02, denumit "Situatia patrimoniului".
    Pentru anul 1995, inventarul patrimoniului sectorului productiei de aparare va avea la baza datele inscrise in inventarul patrimoniului efectuat in cursul anului conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor, ale carui rezultate au fost reflectate in bilantul contabil.
    h) Functionarea in noul sistem, cu evidenta separata, se va organiza, incepand cu anul 1997, in functie de necesitati, prin completarea dotarilor existente cu tehnica de calcul si contorizare, proiectarea unui sistem de evidenta si calcul al costurilor, reproiectarea sistemelor de management ale componentelor celor doua sectoare.
    i) Documentatia existenta constructiva de produs, tehnologica si de S.D.V. va fi evaluata fizic si valoric, pe principiul echivalarii, in format A.4.
    Nu va fi inclusa in patrimoniul sectorului productiei de aparare documentatia finantata de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii sau din fondurile pentru aparare si ordine publica, in folosul acestora, care raman in administrarea ministerelor respective. Cealalta documentatie va fi reevaluata conform metodologiei existente, plecand de la valoarea acesteia la data elaborarii si va fi cuprinsa in inventar.
    j) Din capacitatile de depozitare aflate in patrimoniul agentilor economici vor fi cuprinse in inventarul patrimoniului sectorului productiei de aparare numai imobilizarile corporale si necorporale, mai putin materialele ce reprezinta rezervele de mobilizare si/sau stocurile curente de materiale destinate productiei speciale.
    k) Prin inventarierea si evidenta separata a capacitatilor pentru productia de aparare nu trebuie intrerupte fluxurile normale tehnologice sau administrativ-manageriale. Se recomanda insa modulizarea acestora in cadrul unui sistem managerial eficient.
    l) Patrimoniul sectorului de aparare in toate elementele sale are un caracter dinamic si nu-si mentine permanent aceeasi configuratie. Modificarile pot interveni din cauze cum ar fi:
    - modernizarea produselor si a tehnologiilor;
    - scoaterea din folosinta si inlocuirea unor utilaje si instalatii ca urmare a indeplinirii duratei normate de utilizare;
    - renuntarea la unele produse pentru inzestrare, asimilarea unora noi sau trecerea la standardele nord-atlantice;
    - realizarea unor cooperari internationale;
    - modernizarea capacitatilor, restrangerea sau dezvoltarea lor, ca urmare a procesului de restructurare;
    - modificarea necesarului de inzestrare anual, pe timp de pace sau in caz de mobilizare.
    In toate aceste cazuri, cu exceptia celor reglementate legal, documentatia aferenta modificarilor va fi avizata de Comisia de Coordonare a Productiei de Aparare si, dupa avizul acesteia, se va reactualiza inventarul patrimoniului sectorului productiei de aparare.
    Documentatia necesara fundamentarii procesului de modernizare a patrimoniului productiei de aparare va fi supusa aprobarii Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare, prin ministerele coordonatoare.
    Modificarea patrimoniului ca urmare a unor cooperari internationale se efectueaza pentru eliminarea importurilor, cat si pentru insusirea de noi produse si know-how.
    13. Managerii agentilor economici vor constitui comisii de inventariere pentru realizarea operatiunilor de identificare si de inventariere a capacitatilor productiei de aparare.
    14. Regiile autonome, ministerele si alte structuri care au in subordine unitati cu sector al productiei de aparare vor constitui comisii de avizare a documentatiilor si propunerilor rezultate cu ocazia inventarierii.
    15. Comisiile de inventariere de la agentii economici si cele de avizare de la esaloanele superioare acestora vor fi constituite din specialisti cu experienta din domeniile financiar-contabil, cercetare-dezvoltare, investitii, mecano-energetic, productie, administrativ etc., in numar corespunzator volumului de lucrari.
    16. Pentru inventarierea patrimoniului sectorului productiei de aparare, daca la anumiti agenti economici se poate face o separare (modulizare) a celor doua profiluri cu cheltuieli minime, aceasta se va analiza, daca se considera necesar, cu consultarea institutelor de profil.
    17. Dupa finalizarea inventarului, agentii economici vor intocmi "Fisa capacitatii" pentru uzina/sectia din sectorul productiei de aparare, care va cuprinde:
    a) capacitatea de productie fizica (buc./an, tone/an);
    b) manopera: ore masina/an - pentru utilaje; ore om/an - pentru locuri de lucru; ore om/an - pentru muncitori;
    c) numarul de utilaje si locuri de lucru, dintre care cele specializate pentru productia de tehnica militara;
    d) suprafata, din care suprafata productiva;
    e) consumurile de utilitati: energie electrica, abur, aer comprimat, apa, gaze naturale etc.;
    f) numarul de personal pe categorii de personal;
    g) planul de amplasare a capacitatii, cu indicarea sectoarelor, utilajelor si instalatiilor care apartin sectorului productiei de aparare;
    h) procentul productiei de aparare din total, la capacitatile comune.
    Fisa va fi intocmita atat pentru capacitatile care produc pentru aparare, cat si pentru capacitatile destinate productiei civile, existente in prezent in patrimoniul agentului economic constituit, astfel incat prin insumare sa rezulte parametrii globali ai agentului economic.
    In cazul capacitatilor care produc pentru aparare se va specifica obiectul de activitate (produse realizate).
    18. Capacitatile de productie aprobate, dar nepuse in functiune, aflate in diferite faze de finalizare, vor fi inventariate, iar fisa capacitatii va cuprinde suplimentar valoarea totala aprobata, valoarea cheltuielilor inregistrate reevaluate si suma necesara finalizarii capacitatii conform valorii aprobate reevaluate.
    19. Capacitatile de productie deteriorate sau descompletate ca urmare a unor aprobari legale sau cazuri de forta majora vor fi mentionate in fisa capacitatii, cu evaluarea sumelor necesare remedierii acestora, daca este cazul.
    20. Pe baza inventarului, a fiselor de capacitati si a situatiei actuale, agentii economici vor face propuneri privind:
    - capacitatile care urmeaza a se incadra in sectorul productiei de aparare (proprietatea statului), cuprinzand si capacitatile conexe civile ce nu pot fi separate de sectorul special;
    - capacitatile propuse in sectorul productiei de aparare care trebuie conservate datorita lipsei de incarcare (cu productie militara sau civila);
    - eventuala reorganizare a agentului economic, inclusiv modul de separare a capacitatii pentru productia de aparare.
    21. Agentii economici vor inainta inventarul si fisa capacitatii la ministerele coordonatoare, care le avizeaza si le transmit pentru aviz si luare in evidenta Fondului Proprietatii de Stat, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si Secretariatului Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare, si isi vor pastra un exemplar.
    22. Pentru abordarea economico-financiara si financiar-contabila a actiunii se vor respecta actele normative si legislatia in vigoare, respectiv:
    - Legea contabilitatii nr. 82/1991;
    - Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 3/1995;
    - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993;
    - Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;
    - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificarii si a duratei normale de functionare a mijloacelor fixe;
    - Ordinul ministrului finantelor nr. 746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
    - Hotararea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, modificata prin hotararile Guvernului nr. 593/1994 si nr. 3/1995;
    - Ordinul ministrului finantelor nr. 106/1995 de aprobare a Normelor privind aplicarea, in anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994 pentru mijloacele fixe reevaluate, in conformitate cu reglementarile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 500/1994;
    - Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit;
    - Hotararea Guvernului nr. 974/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit;
    - alte reglementari de natura financiar-contabila.


    ANEXA 2

                   PRINCIPALELE ACTIVITATI
pentru intocmirea inventarului patrimoniului sectorului productiei de aparare
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.           Denumirea               Termenul                Executantul
crt.         activitatii
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Stabilirea agentilor economici   martie 1996       Ministerele coordonatoare
    capacitati pentru aparare si                       ale agentilor economici
    transmiterea dispozitiei de
    intocmire a inventarului
    potrivit art. 2 din hotarare
 2. Numirea comisiilor de            10 zile de la     Managerii agentilor
    inventariere pentru executarea   transmiterea      economici
    activitatilor                    dispozitiei de
                                     inventariere
 3. Decizii interne pentru           25 de zile de la  Agentii economici
    desfasurarea inventarului        transmiterea      implicati
    sectorului productiei de         dispozitiei
    aparare proprii fiecarui         de inventariere
    agent economic
 4. Identificarea patrimoniului      35 de zile de la  Agentii economici
    sectorului productiei de         transmiterea
    aparare din patrimoniul          dispozitiei de
    general                          inventariere
 5. Intocmirea inventarului si a     95 de zile de la  Agentii economici
    fisei capacitatii si             transmiterea
    transmiterea acestora la         dispozitiei de
    ministerul coordonator           inventariere
 6. Avizarea inventarului si a      120 de zile de la  Ministere, Oficiul
    fisei de catre ministere,        transmiterea      Central de Stat pentru
    Fondul Proprietatii de Stat      dispozitiei de    Probleme Speciale, Fondul
    si Oficiul Central de Stat       inventariere      Proprietatii de Stat
    pentru Probleme Speciale si
    transmiterea la Comisia de
    Coordonare a Productiei de
    Aparare
 7. Centralizarea inventarelor,      45 de zile de la  Comisia de Coordonare
    intocmirea sintezei              primirea          a Productiei de Aparare
    patrimoniului si prezentarea     inventarelor de
    acesteia la Consiliul Suprem     la ministere
    de Aparare a Tarii
                                                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 209/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 209 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu