E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1597 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 27 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 209/1996 pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea si evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului productiei de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, stabilesc procedurile si modul in care unitatile implicate aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inventarul capacitatilor productiei pentru aparare

    Art. 2
    (1) Capacitatile productiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, definite conform prevederilor art. 2 lit. b) din ordonanta, se evidentiaza in inventarul capacitatilor de productie, denumit in continuare inventar.
    (2) Inventarul se intocmeste de catre agentul economic, se avizeaza de ministerul de resort si se aproba de autoritatea de specialitate.
    (3) In inventar se evidentiaza:
    a) imobilizarile corporale si necorporale cuprinse in capacitatea productiei pentru aparare, aprobata prin hotarare a Guvernului;
    b) infrastructura de utilitati aferenta;
    c) documentatia tehnica pentru productia de aparare.
    (4) Inventarierea se efectueaza de catre comisii de inventariere numite prin decizii scrise, emise de directorul sau de administratorul agentului economic, formate din cel putin 3 membri care trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate.
    (5) Inventarul se intocmeste conform prevederilor legale privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    (6) Inventarul va fi insotit de fisa capacitatii, structurata si redactata conform anexelor nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 si F.C.5, precum si de listele de inventariere.
    (7) Dosarul inventarului va fi intocmit in 3 exemplare care, dupa aprobare, se transmit ministerului de resort, autoritatii de specialitate si agentului economic care gestioneaza si administreaza patrimoniul propriu.
    (8) Centralizarea si evidenta inventarelor se fac la ministerul de resort.
    (9) Inventarul se actualizeaza anual pana la 30 septembrie sau in situatia modificarii listei prevazute la art. 3 din ordonanta.
    (10) Inventarul actualizat se avizeaza de ministerul de resort si se aproba de autoritatea de specialitate.
    (11) Actualizarea inventarului nu inlocuieste inventarierea curenta a bunurilor agentului economic, efectuata in baza prevederilor legale.
    Art. 3
    Agentii economici din industria de aparare intocmesc lista investitiilor nefinalizate care nu au fost sistate si a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor si aparatelor de masura si control specifice productiei pentru aparare, conform prevederilor anexelor F.C.2 si F.C.4.

    SECTIUNEA a 3-a
    Documentatia tehnica

    Art. 4
    (1) Agentii economici utilizatori de documentatii tehnice, definite conform art. 5 din ordonanta, nu vor transmite aceste documentatii sau orice informatii referitoare la acestea altor institutii sau agenti economici decat cu acordul scris al administratorului.
    (2) Documentatiile tehnice aflate in administrarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, care pot fi puse la dispozitie agentilor economici, sunt, in principal, urmatoarele:
    a) documentatiile elaborate de institutii de stat si care au fost finantate din fonduri publice destinate apararii prin planurile tehnice ale acestora, prin planurile departamentale sau prin alte planuri de dezvoltare ale industriei de aparare, precum si prin contracte directe cu beneficiarii interni;
    b) documentatiile de licenta care au fost achizitionate pentru productia destinata apararii, din fondurile pentru aparare sau prin contracte directe cu beneficiarii interni;
    c) documentatiile intocmite de agentii economici pe baza de contracte cu beneficiarii interni dupa anul 1990;
    d) documentatiile de licenta achizitionate de beneficiarii interni dupa anul 1990.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conservarea si securitatea capacitatilor de productie pentru aparare

    Art. 5
    (1) Conservarea capacitatilor de productie pentru aparare reprezinta ansamblul masurilor organizatorice si al operatiilor tehnice necesare pentru protectia temporara impotriva coroziunii, imbatranirii, degradarii fizice si chimice a capacitatilor de productie sau a unor active ale acestora, in scopul mentinerii parametrilor tehnico-functionali reglementati de instructiunile si normativele tehnice si tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executarii altor activitati productive.
    (2) Securitatea implica securizarea capacitatilor de productie, care consta in asigurarea conditiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora si a conditiilor de securitate, astfel incat productia sa poata fi reluata cu cheltuieli minime si in timpul cel mai scurt.
    Art. 6
    Se pot introduce in conservare mijloace de productie: masini, utilaje, instalatii, linii tehnologice; elemente de plan general: constructii, drumuri interioare, cai ferate uzinale; elemente de constructii de arhitectura: hale industriale, plafoane, ateliere, magazii, depozite, anexe tehnice; elemente specifice termotehnice: puncte termice, instalatii interioare de incalzire, de ventilatie; instalatii electrice: utilaje si echipamente, posturi de apa, retele exterioare de transport si distributie; investitii, linii tehnologice si constructii nefinalizate; SDV-urile, materialele necesare reluarii productiei, precum si documentatia tehnica si tehnologica aferenta produselor si echipamentelor militare.
    Art. 7
    Activitatea de conservare-securizare a capacitatilor de productie va cuprinde urmatoarele etape:
    a) pregatirea pentru intrarea in conservare-securizare, care consta in aducerea la parametrii tehnici a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi conservate-securizate;
    b) conservarea-securizarea propriu-zisa, conform instructiunilor tehnice specifice elaborate de fiecare agent economic pentru mijloacele fixe din patrimoniu;
    c) mentinerea si urmarirea comportarii in timp a mijloacelor fixe conservate.
    Art. 8
    (1) Planul de conservare-securizare a capacitatilor productiei pentru aparare se elaboreaza la nivelul fiecarui agent economic, pe termen scurt, de la 30 de zile la un an calendaristic, si pe termen lung, pana la 2 ani, dupa care ministerul de resort analizeaza oportunitatea mentinerii in continuare a acestora.
    (2) Structura-cadru a planului de conservare-securizare este prezentata in anexa nr. 3.
    Art. 9
    (1) Dotarea agentilor economici cu mijloacele tehnice si materialele necesare conservarii-securizarii se face, dupa caz, pe baza programelor de conservare aprobate sau a analizei capacitatilor proprii de conservare-securizare, respectandu-se criteriile de conservare.
    (2) Activitatile de conservare-securizare - scoatere din conservare se executa cu personal special instruit in acest scop, cu prioritate ales din personalul fara incarcare cu comenzi militare. Agentii economici care nu dispun de personal necesar pentru activitatea de conservare pot apela la personal specializat din afara unitatii, care are acces la informatii clasificate.
    (3) Finantarea achizitionarii mijloacelor prevazute la alin. (1), precum si pentru trecerea si mentinerea in conservare-securizare a mijloacelor fixe din cadrul capacitatilor se face din surse proprii ale agentilor economici, venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinatie conform legii si in completare de la bugetul de stat, prin ministerul de resort.
    (4) Agentii economici pot solicita scoaterea din conservare in scopul folosirii mijloacelor fixe pentru alte activitati decat cele pentru care au fost destinate initial, cheltuielile aferente fiind suportate din sursele proprii ale acestora.
    (5) In cazul in care se solicita o noua trecere in conservare, cheltuielile aferente se suporta din aceeasi sursa.
    Art. 10
    (1) Controlul modului in care agentii economici au efectuat conservarea se executa de ministerul de resort si de autoritatea de specialitate.
    (2) Cheltuielile materiale efectuate de agentii economici, ocazionate de activitatile prevazute la alin. (1), sunt asimilate cheltuielilor conservarii.
    Art. 11
    Capacitatile de productie care nu pot fi oprite din motive de securitate a instalatiilor pot fi mentinute in functiune pe durata intreruperii activitatii productive, considerandu-se conservate la cald, cheltuielile aferente fiind suportate din aceleasi surse ca si conservarea.
    Art. 12
    Investitiile nefinalizate din lipsa de finantare se conserva numai daca mentinerea acestora se justifica din punct de vedere al utilizarii intr-o perioada de maximum un an de la data intreruperii finantarii.
    Art. 13
    Pentru capacitatile cu grad ridicat de risc se vor executa si lucrari de securizare contra efractiei, cu finantare de la buget.

    SECTIUNEA a 5-a
    Forta de munca din industria de aparare

    Art. 14
    (1) Pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului prevazut la art. 10 din ordonanta, in completarea fondului de salarii al unitatii agentii economici primesc lunar un fond din sumele prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.
    (2) Fondul lunar pentru fiecare agent economic se stabileste de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza analizei de incarcare a capacitatilor de productie pentru aparare cu comenzi militare, de export si civile si a activitatilor propuse a se desfasura.
    (3) In urma analizei Ministerul Industriei si Resurselor stabileste si aproba numarul mediu de personal pentru fiecare agent economic care va beneficia, in luna analizata, de prevederile art. 10 din ordonanta. Fondul prevazut se determina luandu-se in calcul 75% din ultimul salariu mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistica, la care se adauga contributiile datorate de angajatori potrivit legii.
    Art. 15
    (1) Pentru fiecare luna agentul economic intocmeste un decont justificativ conform anexei nr. 4. Decontul justificativ se va incadra in fondul prevazut si se va depune la directia de resort din Ministerul Industriei si Resurselor pana la data de 7 a lunii urmatoare.
    (2) Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanta, fondul lunar alocat agentilor economici se regularizeaza, conform anexei nr. 4a, cu diferentele dintre 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioara, comunicat de Institutul National de Statistica, si 75% din salariul mediu brut pe economie luat in calcul la intocmirea decontului justificativ, la care se adauga contributiile datorate de angajatori potrivit legii.
    (3) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1) si (2) se aloca agentilor economici prin ordin al ministrului industriei si resurselor in baza decontului justificativ si a regularizarii aprobate.
    Art. 16
    (1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 12 din ordonanta se stabileste si se plateste de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o data cu indemnizatia de somaj stabilita in conditiile legii.
    (2) Venitul lunar de completare stabilit in conditiile ordonantei se acorda o singura data persoanelor disponibilizate in cadrul programelor de restructurare.
    (3) Venitul lunar de completare, prevazut la art. 12 alin. (1) din ordonanta, se acorda si in perioadele in care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia de somaj inainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
    (4) In vederea acordarii venitului lunar de completare agentii economici intocmesc liste nominale, in functie de domiciliu, cu persoanele disponibilizate, care vor fi inaintate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Listele vor cuprinde urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele;
    b) codul numeric personal;
    c) domiciliul stabil.
    (5) Daca la data stabilirii venitului lunar de completare Institutul National de Statistica nu a comunicat salariul mediu net pe economie, se ia in considerare ultimul salariu mediu net pe economie comunicat, urmand ca regularizarea sa se faca in luna urmatoare stabilirii acestuia.
    (6) Pentru ca persoanele care urmeaza a fi disponibilizate sa beneficieze de serviciile de preconcediere colectiva este necesar ca angajatorii sa comunice in scris agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, lista acestor persoane, in perioada acordarii preavizului potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru luna ianuarie 2003 venitul de completare acordat salariatilor din unitatile industriei de aparare se stabileste in conformitate cu precizarile comune emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Industriei si Resurselor nr. 476 M.S./100.857/DIP/2002.

    SECTIUNEA a 6-a
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 18
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) pastrarea necorespunzatoare a capacitatilor de productie pentru aparare trecute in conservare si finantate de la bugetul de stat;
    b) neintocmirea sau neactualizarea inventarului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din ordonanta;
    c) nesolicitarea de catre agentii economici a avizelor prevazute la art. 6 si 7 din ordonanta;
    d) intocmirea partiala ori necorespunzatoare, cu date eronate, a inventarului.
    Art. 19
    Contraventiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 20
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
    a) imputerniciti ai autoritatii de specialitate, numiti de seful institutiei, cu legitimatie speciala de control in ceea ce priveste activitatile de conservare a capacitatilor productiei de aparare;
    b) persoane imputernicite de ministrul de resort, cu legitimatie speciala de control si verificare in legatura cu activitatile agentilor economici din industria de aparare;
    c) imputerniciti ai ministrului finantelor publice, cu legitimatie speciala de control in legatura cu cheltuirea si folosirea fondurilor alocate de la buget;
    d) persoane imputernicite de organele specializate de control ale Guvernului, dupa caz.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 19, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 21
    Contraventiilor prevazute la art. 18 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 7-a
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot emite, dupa caz, ordine si instructiuni interne de aplicare a prezentelor norme.
    Art. 23
    Anexele nr. 1, 1a, 2, F.C.1, F.C.2, F.C.3, F.C.4 si F.C.5, 3, 4 si 4a*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1

    Agentul economic

                               MEMORIU DE PREZENTARE

    Va cuprinde, in principal, urmatoarele:
    1. Denumirea agentului economic:
    - actul de infiintare (reorganizare);
    - adresa;
    - telefon;
    - fax.
    2. For tutelar;
    3. Structura actionariatului;
    4. Capitalul social;
    5. Obiectul de activitate.

                              DIRECTOR GENERAL

    ANEXA 1a

    Agentul economic                                            SECRET
                                                              (dupa completare)                                  PLANUL
                      general al agentului economic

 ______________________________________________________________________________
|                                             Scara:                           |
|                                             (se va utiliza maxim format A 0) |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                 Schema                                                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                     Legenda:                                 |
|                                     Se nominalizeaza structurile functionale |
|                                     si productive                            |
|______________________________________________________________________________|

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    ANEXA 2

    SECRET
    (dupa completarea anexelor)

    MINISTERUL ..........................
    Agentul economic
    Telefon ................
    Fax ....................

                               FISA CAPACITATII

    Agentul economic                                          SECRET
    Structura organizatorica                                  (dupa completare)
                                                              Anexa F.C.1

                     CAPACITATI DE PRODUCTIE PENTRU APARARE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | DENUMIRE     |         CAPACITATEA  DE   PRODUCTIE           |OBSERVATII|
|crt.| PRODUS, GRUPA|_______________________________________________|__________|
|    | DE PRODUSE,  |U/M|PROIECTATA|APROBATA|Pusa in  |Situatia     |          |
|    | LUCRARI,     |   |(unitati  |(unitati|functiune|capacitatii  |          |
|    | SERVICII     |   |fizice)   |fizice) |(unitati |dupa         |          |
|    |              |   |(mil. lei)|(mil.   |fizice)  |restructurare|          |
|    |              |   |          |lei)    |(mil.    |             |          |
|    |              |   |          |        |lei)     |             |          |
|____|______________|___|__________|________|_________|_____________|__________|
|  0 |       1      | 2 |     3    |   4    |     5   |      6      |     7    |
|____|______________|___|__________|________|_________|_____________|__________|
|    |TOTAL,        |   |          |        |         |             |          |
|    |din care:     |   |          |        |         |             |          |
|    |-             |   |          |        |         |             |          |
|____|______________|___|__________|________|_________|_____________|__________|

    NOTA:
    - valorile din col. 5 vor fi cele din evidenta contabila

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    Agentul economic                                          SECRET
                                                              (dupa completare)
                                                              Anexa F.C.2

                                 SITUATIA
investitiilor din sectorul de productie pentru aparare aprobate dar nepuse in functiune

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire obiectiv| Actul de |Valoarea  | Termen | Perioada  | Observatii|
|crt.|                  | aprobare |totala    | P.I.F. | propusa   |           |
|    |                  |          |aprobata  |        | pentru    |           |
|    |                  |          |  INV     |        | conservare|           |
|    |                  |          | -----    |        |           |           |
|    |                  |          | C = M    |        |           |           |
|    |                  |          |(mil. lei)|        |           |           |
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|  0 |        1         |     2    |     3    |    4   |      5    |      6    |
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|
|____|__________________|__________|__________|________|___________|___________|

    NOTA:
    - agentul economic va face propuneri pentru continuarea, sistarea sau pentru alte destinatii.

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    Agentul economic                                          Anexa F.C.3

                                   SITUATIA
                        suprafetelor totale si productive

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea obiectivului |           Suprafata  (mp)          | Observatii|
|crt.|                        |____________________________________|           |
|    |                        | Total    | Total      | Suprafata  |           |
|    |                        | suprafata| suprafata  | desfasurata|           |
|    |                        | teren    | desfasurata| productiva |           |
|____|________________________|__________|____________|____________|___________|
|  0 |            1           |     2    |      3     |      4     |     5     |
|____|________________________|__________|____________|____________|___________|
|    |TOTAL GENERAL, din care:|          |            |            |           |
|    | -                      |          |            |            |           |
|    | -                      |          |            |            |           |
|    | -                      |          |            |            |           |
|    | -                      |          |            |            |           |
|____|________________________|__________|____________|____________|___________|

    NOTA:
    - in col. 1 se inscriu denumirile capacitatilor de productie pentru aparare din care sa reiasa obiectul de activitate, ale utilitatilor (poligoane, depozite, linii CF etc.) si ale investitiilor nefinalizate.

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    Agentul economic                                          Anexa F.C.4

                                 SITUATIA
dotarii cu S.D.V.-uri si A.M.C.-uri specializate din sectorul de productie pentru aparare

 __________________________________________________________
|Nr. | Categorie  | Existent    | Conservat   | Observatii |
|crt.|            | buc. (tone) | buc. (tone) |            |
|____|____________|_____________|_____________|____________|
|  0 |      1     |       2     |       3     |      4     |
|____|____________|_____________|_____________|____________|
|  1 | S.D.V.-uri |             |             |            |
|____|____________|_____________|_____________|____________|
|  2 | A.M.C.-uri |             |             |            |
|____|____________|_____________|_____________|____________|
|    | TOTAL      |             |             |            |
|____|____________|_____________|_____________|____________|

    NOTA:
    - S.D.V.-urile si A.M.C.-urile vor fi corelate cantitativ cu capacitatile de productie pentru aparare nominalizate in F.C.1

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    Agentul economic                                          SECRET
                                                              (dupa completare)
                                                              Anexa F.C.5

                                SITUATIA
        existentului de documentatii aferente productiei pentru aparare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire    |Simbol/Faza| Felul        |Anul      |Nr. file  |Observatii|
|crt.| documentatie|           | documentatiei|elaborarii|echivalent|          |
|    |             |           | Original (O) |          |A4        |          |
|    |             |           | Copie (C)    |          |          |          |
|____|_____________|___________|______________|__________|__________|__________|
|  0 |       1     |     2     |       3      |     4    |     5    |     6    |
|____|_____________|___________|______________|__________|__________|__________|
|____|_____________|___________|______________|__________|__________|__________|
|    | TOTAL       |           |              |          |          |          |
|____|_____________|___________|______________|__________|__________|__________|

    NOTA:
    - se completeaza pe urmatoarele capitole:
        - studii
        - documentatii de produs
        - documentatii tehnologice
        - documentatii de S.D.V.-uri
        - documentatii utilaje netipizate
        - documentatii de investitii
        - documentatii de licenta

          DIRECTOR GENERAL                   DIRECTOR DE SPECIALITATE

    ANEXA 3

    (Secret dupa completare)

                                                        APROB
                                                MINISTERUL DE RESORT
                                           SECRETARUL DE STAT COORDONATOR

                     PLANUL DE CONSERVARE-SECURIZARE
                            - STRUCTURA CADRU -

    1. Date de identificare:
    - denumirea agentului economic;
    - sediul, numarul de telefon, fax, cod fiscal;
    - profilul de activitate.
    2. Planul general al agentului economic, pe care se marcheaza:
    - amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice, depozitele de incinta, depozitele din afara unitatii, propuse pentru conservare;
    - caile de acces din incinta unitatii si cele adiacente acesteia;
    - retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic si gaze;
    - retele de canalizare;
    - statiile pirotehnice si spatiile de siguranta aferente acestora;
    - poligoane de tragere sau incercare, cai de acces la acestea;
    - vecinatatile.
    3. Organizarea si desfasurarea conservarii-securizarii capacitatilor de productie:
    - justificarea conservarii-securizarii capacitatilor de productie;
    - particularitati tehnice de conservare-securizare:
        - localizarea mijloacelor fixe propuse pentru conservare-securizare utilaje, constructii, plan general, instalatii tehnologice etc.);
        - stabilirea duratei de conservare-securizare;
    - principalele activitati pentru conservarea-securizarea mijloacelor fixe (se intocmeste fisa de conservare-securizare pentru fiecare mijloc fix care urmeaza a fi conservat; fisa va contine activitatile care se vor executa, timpii de executie, denumirea materialelor folosite pentru conservare-securizare, cantitatea, manopera etc.).
    - fisa de conservare-securizare se aproba de managerul agentului economic.
    4. Categoria de personal folosita pentru conservare-securizare
    - personalul special instruit in acest scop (personalul din cadrul capacitatilor care se conserva si personalul care isi desfasoara activitatea in alte locuri de munca din cadrul unitatii economice);
    - personal specializat din afara unitatii.
    Pentru ambele categorii de personal se va preciza numarul acestora si categoria profesionala, trecuta in carnetul de munca, al fiecarui salariat.
    5. Surse de finantare pentru achizitionarea materialelor necesare conservarii-securizarii si cheltuielile de manopera, dupa caz:
    - bugetul de stat, prin ministerul de resort;
    - surse proprii, pentru deconservarea - conservarea-securizarea mijloacelor fixe, cand acestea urmeaza sa fie folosite, la cererea agentului economic, pentru alte activitati proprii sau de asociere, leasing, inchiriere, locatie de gestiune.
    6. Planul constructiilor, instalatiilor tehnologice, mijloacelor de productie, elementelor de plan general, precum si al investitiilor/constructiilor nefinalizate trebuie sa contina date privind:
    - destinatia;
    - suprafata constructiei, din care cea conservata-securizata;
    - mijloacele fixe care se vor conserva (denumire, an de fabricatie, produsele pentru care sunt destinate, numarul utilajelor de acelasi tip, cine executa, controleaza si raspunde de operatiunile de conservare-securizare, cine raspunde in perioada de conservare, periodicitatea controlului mijloacelor fixe conservate-securizate);
    - caile interioare de acces, evacuare si de interventie;
    - instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;
    - modalitati de interventie in caz de incendiu sau calamitati naturale.

                          DIRECTOR GENERAL

        DIRECTOR ECONOMIC

    ANEXA 4

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

    AGENTUL ECONOMIC .............................
                                                                  APROB
                                                             SECRETAR DE STAT

    AVIZAT
    M.I.R. - Directia coordonatoare

                            DECONT JUSTIFICATIV
pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 10 din Ordonanta de urgenta nr. 95/2002
                      pe luna .......................

                                                                       UM: lei
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |75% din salariul  |Fond     |Obligatii angajator aferente |Fond TOTAL|
|mediu   |mediu brut pe     |calculat |fondului calculat, din care: |          |
|maxim de|economie comunicat|         |_____________________________|          |
|personal|de I.N.S. pentru  |         |TOTAL    |CAS|Asigurari|Fond |          |
|        |luna ..........*) |         |(col. 5 +|   |de       |somaj|          |
|        |                  |(col. 1 x| col. 6 +|   |sanatate |     |(col. 3 + |
|        |                  | col. 2) | col. 7) |   |         |     | col. 4)  |
|________|__________________|_________|_________|___|_________|_____|__________|
|   1    |         2        |    3    |    4    | 5 |    6    |  7  |     8    |
|________|__________________|_________|_________|___|_________|_____|__________|
|        |                  |         |         |   |         |     |          |
|________|__________________|_________|_________|___|_________|_____|__________|
    *) Se va specifica ultima luna pentru care Institutul National de Statistica a comunicat valoarea salariului mediu brut pe economie

            DIRECTOR GENERAL                  DIRECTOR ECONOMIC

                                    CFP

    ANEXA 4a

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

    AGENTUL ECONOMIC .............................
                                                                  APROB
                                                             SECRETAR DE STAT

    AVIZAT
    M.I.R. - Directia coordonatoare

                            DECONT JUSTIFICATIV
pentru stabilirea fondului lunar pentru regularizare potrivit prevederilor art. 15 din normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 95/2002
                       pe luna .......................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioara comunicat de I.N.S.
    O - Obligatii angajator aferente fondului lunar calculat
                                                                       UM: lei
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Fond    |P |Fond      |O |Obligatii angajator aferente  |Fond        |
|mediu   |calculat|  |recalculat|  |fondului recalculat, din care:|pentru      |
|maxim de|        |  |          |  |______________________________|regularizare|
|personal|        |  |          |  |TOTAL     |CAS|Asigurari|Fond | [(col. 4 - |
|aprobat |        |  |          |  |(col. 7 + |   |de       |somaj| col. 2) +  |
|        |        |  |(col. 1 x |  | col. 8 + |   |sanatate |     | (col. 6 -  |
|        |        |  |col. 3)   |  | col. 9)  |   |         |     | col. 5)]   |
|________|________|__|__________|__|__________|___|_________|_____|____________|
|    1   |    2   | 3|     4    | 5|     6    | 7 |    8    |  9  |     10     |
|________|________|__|__________|__|__________|___|_________|_____|____________|
|________|________|__|__________|__|__________|___|_________|_____|____________|

            DIRECTOR GENERAL                  DIRECTOR ECONOMIC

                                    CFP

    NOTA:
    Col. 1 din Anexa 4a = col. 1 din Anexa 4
    Col. 2 din Anexa 4a = col. 3 din Anexa 4
    Col. 5 din Anexa 4a = col. 4 din Anexa 4SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1597/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1597 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu