Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.203 din 19.03.2014

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 24 martie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Se aprobă strategia de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti, constând în:a)restructurarea în vederea privatizării, prin divizare parţială realizată prin desprinderea unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti în interesul acţionarilor şi, ulterior, b)oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti. 2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11 ) - (13 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin divizarea parţială, în condiţiile legii, a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti se înfiinţează, în condiţiile legii, o nouă societate denumită «Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie», persoană juridică română, organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, care are ca acţionar unic statul român prin Ministerul Economiei, reprezentat de Departamentul pentru Energie, al cărei obiect de activitate se determină în raport cu obiectul de activitate al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti şi este prevăzut în cadrul proiectului de divizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti, întocmit potrivit legii. (12 ) Societatea constituită potrivit alin. (11) preia conform proiectului de divizare aprobat în condiţiile legii următoarele:a)partea din patrimoniul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti necesară desfăşurării activităţii de gestionare a participaţiilor minoritare prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu aceste participaţii minoritare deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti; b)contractele de privatizare prevăzute în anexa nr. 2, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente, încheiate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti cu privire la societăţile menţionate la pct. 1-7 din anexa nr. 1; c)drepturile şi obligaţiile Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti decurgând din calitatea de parte în orice litigii sau proceduri arbitrale în legătură cu contractele de privatizare prevăzute în anexa nr. 2 ori cu participaţiile minoritare transferate; d)alte elemente de activ şi de pasiv prevăzute în proiectul de divizare, inclusiv elementele patrimoniale rezultate din modificarea sau transformarea, între data de referinţă a bilanţului de divizare din proiectul de divizare şi data la care divizarea produce efecte conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a elementelor care urmează să fie transferate noii societăţi. (13 ) Ca urmare a divizării, contractele de privatizare prevăzute în anexa nr. 2, precum şi acordurile încheiate între părţi cu privire la aceste contracte se modifică în sensul transferului, în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor contractelor de privatizare, a calităţii de vânzător de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti către societatea nou-înfiinţată prin divizare. 3. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) După finalizarea procesului de divizare, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti va vinde prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape: 4. La articolul 2 alineatul (2), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii şi va efectua, dar fără a se limita la: a)analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice şi de mediu, propuneri de modalităţi de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi admiterea acţiunilor societăţii la tranzacţionare; 5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti, pentru a propune şi aproba următoarele acţiuni:a)declanşarea procesului de restructurare în vederea privatizării Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti prin divizare parţială şi finalizarea acestui proces prin întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv aprobarea proiectului de divizare întocmit de către administratorii Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti, în condiţiile legii; b)declanşarea, după finalizarea procesului de restructurare prevăzut la lit. a), a procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti; c)majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti; d)efectuarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucureşti a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor acesteia şi aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e)întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţii la tranzacţionare pentru a aproba:

(i) prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. d) şi orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;
(ii) preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu respectarea prevederilor art. 5 şi, ulterior, derulării acţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. e).

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61 , cu următorul cuprins: Articolul 61 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, Constantin Niţă p. Ministrul delegat pentru energie, Mihai Adrian Albulescu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1( Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 85/2013) LISTA cuprinzând participaţiile minoritare ce urmează a fi transferate în urma procesului de restructurare 1. toate acţiunile emise de ENEL Energie Muntenia - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 2. toate acţiunile emise de ENEL Distribuţie Muntenia - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 3. toate acţiunile emise de ENEL Distribuţie Banat - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 4. toate acţiunile emise de ENEL Distribuţie Dobrogea - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 5. toate acţiunile emise de ENEL Energie - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 6. toate acţiunile emise de E.ON Moldova Distribuţie - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 7. toate acţiunile emise de E.ON Energie România - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; 8. toate acţiunile emise de Electrica Soluziona - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti 9. toate acţiunile emise de Bursa Română de Mărfuri - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti; şi 10. toate acţiunile emise de Hidro Tarniţa - S.A. şi deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti. ANEXA Nr. 2( Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 85/2013) LISTA cuprinzând contractele de privatizare ce urmează a fi transferate în urma procesului de restructurare 1. Contractul de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud“ - S.A., încheiat la data de 11 iunie 2007 între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, în calitate de vânzător, şi ENEL S.p.A., în calitate de cumpărător; 2. Contractul de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni emise de către Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova“ - S.A., încheiat la data de 4 aprilie 2005 între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. Bucureşti, în calitate de vânzător, şi E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător; 3. Contractul de privatizare privind Privatizarea unei cote de 51% din capitalul social al Societăţii de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea“- S.A., încheiat la data de 19 iulie 2004 între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, în calitate de vânzător, şi ENEL S.p.A., în calitate de cumpărător; 4. Contractul de privatizare privind privatizarea unei cote de 51% din capitalul social al Societăţii de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat“ - S.A., încheiat la data de 19 iulie 2004 între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, în calitate de vânzător, şi ENEL S.p.A., în calitate de cumpărător; 5. Contractul de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni emise de către Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia“ - S.A., încheiat la data de 5 aprilie 2005 între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, în calitate de vânzător, şi CEZ a.s., în calitate de cumpărător.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 203/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 203 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 203/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu