Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.4 din 23.08.2018

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 24 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII. 3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul ILegea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins : a)vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală; b)vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescripţie medicală; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... d)vânzarea şi eliberarea medicamentelor de uz veterinar; 2. La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Vânzarea şi eliberarea medicamentelor se fac numai en détail, cu excepţia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor care, potrivit reglementărilor legale, sunt destinate truselor de urgenţă, precum şi a medicamentelor destinate unei unităţi medicale autorizate care nu deţine în structură o farmacie cu circuit închis. Excepţie fac farmaciile şi oficinele locale de distribuţie din sistemul penitenciar unde, conform reglementărilor interne, se realizează eliberarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice, consumabilelor şi a altor produse destinate asigurării asistenţei medicale pentru deţinuţi, conform legislaţiei execuţional penale. 3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor comunitare, oficinelor locale de distribuţie, farmaciilor cu circuit închis şi drogheriilor, precum şi modificarea autorizaţiilor de funcţionare ale farmaciilor comunitare, farmaciilor cu circuit închis şi ale drogheriilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi denumite în continuare norme. 4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef de farmacie de către Ministerul Sănătăţii.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic:a)cererea-tip; b)contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România; c)fişele de atribuţii ale farmaciştilor, avizate de Colegiul Farmaciştilor din România; d)actul constitutiv al societăţii prevăzute la art. 6 alin. (1); e)certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului; f)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea; g)schiţa în care să fie prezentate suprafeţele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului; h)documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică; i)lista privind dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură; j)dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1); k)dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a farmaciilor.
(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei, personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă aceasta este completă, dispune efectuarea inspecţiei, efectuează inspecţia în vederea autorizării şi transmite Ministerului Sănătăţii decizia de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică, raportul de inspecţie şi documentaţia completă.
(4) Dacă documentaţia depusă de solicitant nu este completă sau conformă, acesta va fi notificat şi va avea la dispoziţie 15 zile lucrătoare, din momentul notificării, pentru completarea dosarului. În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentaţia solicitată, acesta se clasează.
(5) Decizia de conformitate sau neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică se emite de către directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza raportului de inspecţie întocmit de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) În cazul unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil, inspecţia se reprogramează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor. Autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul neremedierii acestora în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de neconformitate, directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va emite o decizie de clasare.
(7) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii în 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie şi de documentaţia completă.
(8) În cazul schimbării persoanei juridice pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia de funcţionare Ministerul Sănătăţii înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizaţia de funcţionare iniţială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul în care nu sunt solicitate alte modificări. Până la înscrierea noii denumiri, farmacia comunitară funcţionează în baza autorizaţiei emise pe numele persoanei juridice anterioare. Documentele pe baza cărora se fac modificările sunt prevăzute în norme şi se depun la Ministerul Sănătăţii în copie, pe suport hârtie sau în format electronic.
(9) Orice altă modificare ulterioară a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare a farmaciei comunitare se notifică Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării. Dacă aceste modificări se referă la spaţiul farmaciei comunitare se solicită direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti inspecţia în vederea emiterii deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică.
(10) Inspecţiile în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţare a oficinelor locale de distribuţie şi introducere a activităţii de receptură sau de laborator, precum şi cele de reorganizare a spaţiului unităţilor farmaceutice se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
5. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Colegiile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti vor fi notificate de către deţinătorii autorizaţiilor de funcţionare ale farmaciilor comunitare despre modificarea ulterioară a persoanei care are calitatea de farmacist-şef în termen de 30 de zile de la modificare. 6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În termen de 30 de zile de la emiterea autorizaţiei de funcţionare, farmacistul-şef al farmaciei comunitare nou-autorizate este obligat să solicite Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv colegiilor teritoriale efectuarea inspecţiei în vederea obţinerii certificatului de Reguli de bună practică farmaceutică. 7. La articolul 13, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Înfiinţarea oficinelor locale de distribuţie în mediul rural şi în staţiunile aflate pe litoral se supune procedurii care reglementează înfiinţarea farmaciei comunitare, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi se înscrie, prin menţiune, pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei comunitare titulare......... ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(5) În cazul în care în localitatea din mediul rural se înfiinţează o farmacie comunitară, oficina locală de distribuţie se desfiinţează. În momentul emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru farmacia comunitară nou-înfiinţată, Ministerul Sănătăţii va notifica deţinătorul autorizaţiei de funcţionare a farmaciei comunitare în structura căreia funcţionează oficina locală de distribuţie. Acesta va desfiinţa oficina locală de distribuţie în 30 de zile de la primirea notificării.
8. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Începerea activităţii la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, pe baza raportului de inspecţie favorabil întocmit de personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (10) şi după înscrierea menţiunii noului sediu pe autorizaţia de funcţionare iniţială. 9. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Ministerul Sănătăţii şi colegiile teritoriale vor fi notificate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de suspendarea activităţii farmaciei comunitare. 10. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22Farmacia comunitară îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii în următoarele condiţii: a)la cererea titularului autorizaţiei de funcţionare; b)în situaţiile prevăzute la art. 373, 38, şi 381-383 11. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Autorizaţia de funcţionare a drogheriei se emite de Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef sau al asistentului medical de farmacie şef.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la alin. (1), solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic:a)cererea-tip; b)contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România; c)contractul de muncă pentru normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore şi autorizaţia de liberă practică, emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru asistentul medical de farmacie şef; d)actul constitutiv al societăţii; e)certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului; f)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea; g)schiţa şi datele privind localul unităţii, conform ordinului ministrului sănătăţii; h)lista privind dotarea cu mobilier şi aparatură; i)dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a drogheriilor.
(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei, personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă aceasta este completă, dispune efectuarea inspecţiei, efectuează inspecţia în vederea autorizării şi transmite Ministerului Sănătăţii decizia de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică, raportul de inspecţie şi documentaţia completă.
(4) Dacă documentaţia depusă de solicitant nu este completă sau conformă, acesta va fi notificat şi va avea la dispoziţie 15 zile lucrătoare, din momentul notificării, pentru completarea dosarului. În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentaţia solicitată, acesta se clasează.
(5) Decizia de conformitate sau neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică se emite de către directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza raportului de inspecţie întocmit de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) În cazul unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil, inspecţia se reprogramează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor; autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul neremedierii acestora, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de neconformitate, directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va emite o decizie de clasare.
(7) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la alin. (1) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii în 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie şi de documentaţia completă.
(8) În cazul schimbării persoanei juridice pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizaţia de funcţionare iniţială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul în care nu sunt solicitate alte modificări; până la înscrierea noii denumiri, drogheria funcţionează în baza autorizaţiei emise pe numele persoanei juridice anterioare. Documentele pe baza cărora se fac modificările sunt prevăzute în norme şi se depun la Ministerul Sănătăţii în copie, pe suport hârtie sau în format electronic.
(9) Orice altă modificare ulterioară a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare a drogheriei se notifică Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării. Dacă aceste modificări se referă la spaţiul drogheriei se va solicita direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti inspecţia în vederea emiterii deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică.
(10) În vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, precum şi cele de reorganizare a spaţiului unităţilor farmaceutice, inspecţiile se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(11) Activitatea drogheriei se desfăşoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(12) În termen de 30 de zile de la emiterea autorizaţiei de funcţionare, farmacistul-şef, respectiv asistentul medical de farmacie-şef al drogheriei nou-autorizate este obligat să solicite Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv colegiilor teritoriale efectuarea inspecţiei în vederea obţinerii certificatului de Reguli de bună practică farmaceutică.
12. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Localul drogheriei va avea o suprafaţă utilă de minimum 30 mp, excluzând din această suprafaţă holurile şi grupul sanitar. 13. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Ministerul Sănătăţii va fi notificat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de suspendarea activităţii drogheriei. 14. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28Drogheria îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii în următoarele condiţii: a)la cererea titularului autorizaţiei de funcţionare; b)în situaţiile prevăzute la art. 373, 38, 381 şi 382. 15. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IVSupravegherea şi controlul 16. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Inspecţiile de supraveghere a activităţii în farmacii comunitare, oficine locale de distribuţie, farmacii cu circuit închis şi drogherii se exercită de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale cel puţin o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie.
(2) La sesizarea Colegiului Farmaciştilor din România sau ori de câte ori este nevoie, personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii efectuează un control cu privire la respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(3) Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist şi respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică se face de către Colegiul Farmaciştilor din România, prin colegiile teritoriale, în conformitate cu prevederile legii.
(4) Controlul şi supravegherea privind vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală se exercită de către Ministerul Sănătăţii.
17. Articolul 32 se abrogă . 18. Articolul 361 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 361 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte: a)încălcarea prevederilor art. 10 alin. (9) şi art. 11 alin. (2); b)afişarea, cu încălcarea reglementărilor în materie, în incinta unităţilor farmaceutice şi pe site-urile farmaciilor comunitare sau ale drogheriilor autorizate de Ministerul Sănătăţii să vândă şi să elibereze prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale medicamente eliberate fără prescripţie medicală, a materialelor publicitare privind medicamentele. 19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37În cazul în care organele de supraveghere şi control prevăzute la art. 31 constată repetarea abaterilor privind organizarea, dotarea şi funcţionarea farmaciei comunitare, oficinei locale de distribuţie, farmaciei cu circuit închis sau a drogheriei, vor informa Ministerul Sănătăţii, care poate dispune suspendarea activităţii şi închiderea unităţii până la remedierea tuturor deficienţelor constatate. 20. După articolul 371 se introduc două noi articole , articolele 372 şi 373, cu următorul cuprins: Articolul 372 Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei încălcarea prevederilor art. 15 sau ale art. 23 alin. (4). Articolul 373 Se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei repetarea în decurs de 3 ani de la aplicarea primei sancţiuni a contravenţiei prevăzute la art. 372. 21. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi, după caz, anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice următoarele fapte: a)desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii; b)deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente ale căror deţinere şi eliberare sunt interzise în drogherie; c)desfăşurarea în unităţile farmaceutice a altor activităţi decât cele prevăzute de lege; d)vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală de către unităţi farmaceutice cu nerespectarea prevederilor prezentei legi; e)vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile prezentei legi. 22. Articolul 381 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 381 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare desfăşurarea de către unitatea farmaceutică a activităţilor de distribuţie angro, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (7). 23. Articolul 382 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 382 Se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare repetarea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. a), b) sau e) ori a celor prevăzute la art. 38 lit. b), într-o perioadă de 3 ani de la aplicarea primei sancţiuni. 24. După articolul 382 se introduce un nou articol, articolul 383, cu următorul cuprins: Articolul 383 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare următoarele fapte: a)eliberarea de medicamente de către unitatea farmaceutică în lipsa aprobării preţului de producător de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia situaţiei neaprobării preţului în termenul legal; b)practicarea de către unităţile farmaceutice a unor preţuri cu amănuntul mai mari decât cele aprobate de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 25. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (4), constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit de ministrul sănătăţii.
(3) Modelul procesului-verbal de contravenţie este prevăzut în norme.
(4) Anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice se face de către Ministerul Sănătăţii.
26. În cuprinsul legii sintagma „cu amănuntul" se înlocuieşte cu sintagma „en détail".
Articolul IIDispoziţiile art. I pct. 18-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIIDosarele depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor soluţiona conform legislaţiei în vigoare la data depunerii documentaţiei. Articolul IV Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul sănătăţii,Sorina Pintea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescu Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Ştefan-Radu OpreaSmartCity5

COMENTARII la OUG 4/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 4 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 4/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu