Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 51 din  4 martie 2003

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

ACT EMIS DE: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 10 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (5) si ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificarile ulterioare,

    ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie emite prezentul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

                     Ministrul pentru intreprinderile mici
                          si mijlocii si cooperatie,
                                Silvia Ciornei

    ANEXA 1

                         PROCEDURA DE IMPLEMENTARE
a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

    1. Obiectivul Programului
    Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Program, il constituie sustinerea investitiilor realizate de intreprinderile nou-infiintate, precum si de intreprinderile mici si mijlocii (IMM) in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezentul ordin, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare, crearea de noi locuri de munca.

    2. Bugetul Programului
    Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 80 miliarde lei, defalcat astfel:
    - 76,8 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) beneficiarilor eligibili;
    - 3,2 miliarde lei pentru asistenta tehnica destinata Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (MIMMC), constand in cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului, inclusiv comisionul de administrare al bancii si plata activitatilor realizate de reprezentantii tehnici ai Programului (cheltuieli de personal, materiale si servicii, cheltuieli de capital).

    3. Implementarea Programului
    3.1. MIMMC este administratorul Programului, iar derularea Programului se realizeaza prin intermediul unei banci comerciale ce urmeaza a fi selectata prin licitatie publica deschisa, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3.2. MIMMC va incheia cu banca comerciala selectata un contract de prestari de servicii in termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de licitatie publica deschisa.
    3.3. Banca va demara implementarea Programului in termen de 20 de zile de la data incheierii contractului de prestari de servicii.
    3.4. In vederea administrarii corespunzatoare a Programului, in cadrul MIMMC se va constitui o unitate de implementare a Programului (UIP). Structura organizatorica, numarul de persoane, atributiile si responsabilitatile vor fi stabilite prin ordin al ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

    4. Beneficiari eligibili
    4.1. Pot beneficia de prevederile Programului intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania;
    b) au capital social integral privat;
    c) si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
    d) nu au credite restante;
    e) nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege;
    f) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. g);
    g) nu au ca actionar sau asociat cu o pondere de peste 25% din capitalul social persoane juridice care nu se incadreaza in categoria IMM, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.2. In sensul Programului, o societate comerciala este considerata intreprindere nou-infiintata daca:
    a) a fost infiintata cu cel mult 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN sau nu a inregistrat venituri din exploatare in ultimul an fiscal;
    b) are un numar mediu scriptic anual de salariati de maximum 49 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) are o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.3. In sensul Programului, o societate comerciala este considerata microintreprindere daca:
    a) are un numar mediu scriptic anual de salariati de maximum 9 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.4. In sensul Programului, o societate comerciala este considerata intreprindere mica sau mijlocie daca:
    a) a fost infiintata cu cel putin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN si a inregistrat venituri din exploatare in fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitarii AFN;
    b) are un numar mediu scriptic anual de salariati de maximum 249 inclusiv, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) are o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro.

    5. Termenii si conditiile Programului
    5.1. In cadrul Programului se sustin prin AFN investitiile realizate de beneficiarii eligibili in sectoarele economice/activitatile eligibile prevazute in anexa la prezenta procedura de implementare a Programului.
    5.2. Alocatia financiara nerambursabila ce poate fi acordata unui beneficiar eligibil nu poate depasi echivalentul in lei a 20.000 euro, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, conform pct. 4.4, respectiv 10.000 euro pentru intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, conform pct. 4.2, respectiv 4.3, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 40% din valoarea proiectului de investitii.
    5.3. Banca selectata va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minimum 45% din valoarea proiectului de investitii.
    5.4. Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii, in natura sau in numerar.
    5.5. AFN poate fi utilizata pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, de tipul: terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport marfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii.
    5.6. Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport marfuri care sunt noi (nu second-hand).
    5.7. Cheltuielile efectuate inaintea depunerii cererii de finantare nu sunt eligibile.
    5.8. Atat AFN, cat si creditul bancar in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea imprumuturilor existente care au fost contractate din alte surse.
    5.9. O intreprindere poate beneficia o singura data de ajutor in cadrul Programului.

    6. Modalitatea de derulare a Programului
    6.1. Beneficiarul potential va inainta cererea de finantare insotita de documentele justificative catre banca comerciala derulatoare. Modelul cererii de finantare si lista documentelor justificative vor fi stabilite in cadrul contractului dintre MIMMC si banca.
    6.2. Evaluarea cererilor de finantare va fi facuta de banca conform procedurilor bancii, cuprinse in contractul dintre MIMMC si banca.
    6.3. Decizia cu privire la acordarea AFN si a creditului se va lua in Comitetul de evaluare al bancii.
    6.4. Pentru AFN mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, din componenta Comitetului de evaluare al bancii va face parte si un reprezentant tehnic al Programului, numit de catre MIMMC. Reprezentantul tehnic al Programului va avea drept de veto pentru acordarea AFN din punct de vedere al respectarii conditiilor Programului.
    6.5. Acordarea AFN se va face in baza unui contract incheiat intre banca comerciala selectata si beneficiar.

    ANEXA 1
    la procedura

                               LISTA
sectoarelor economice si a activitatilor eligibile in cadrul Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Denumirea         |Cod |               Denumirea              |
|crt.|    sectoarelor eligibile    |CAEN|        activitatilor eligibile       |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  1.| Industria textila si a      | 171| Pregatirea fibrelor si filarea in    |
|    | produselor textile          |    | fire                                 |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 172| Productia de tesaturi                |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 173| Finisarea materialelor textile       |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 174| Fabricarea de articole confectionate |
|    |                             |    | din textile, cu exceptia             |
|    |                             |    | imbracamintei si lenjeriei de corp   |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |175 | Fabricarea altor articole textile    |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |176 | Fabricarea de metraje obtinute prin  |
|    |                             |    | tricotare sau crosetare              |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |177 | Fabricarea de articole tricotate sau |
|    |                             |    | crosetate                            |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |181 | Fabricarea articolelor de            |
|    |                             |    | imbracaminte din piele               |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |182 | Fabricarea altor articole de         |
|    |                             |    | imbracaminte si accesorii            |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  2.| Industria pielariei si a    | 192| Fabricarea articolelor de voiaj si   |
|    | produselor din piele        |    | marochinarie si a articolelor de     |
|    |                             |    | harnasament                          |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 193| Fabricarea incaltamintei             |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  3.| Fabricarea lemnului si a    | 202| Fabricarea de produse stratificate   |
|    | produselor din lemn         |    | din lemn                             |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 203| Fabricarea de elemente de dulgherie  |
|    |                             |    | si tamplarie, pentru constructii     |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 205| Fabricarea altor produse din lemn;   |
|    |                             |    | Fabricarea articolelor din pluta,    |
|    |                             |    | paie si impletituri                  |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  4.| Fabricarea celulozei,       | 212| Fabricarea articolelor din hartie si |
|    | hartiei si a produselor din |    | carton                               |
|    | hartie                      |    |                                      |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  5.| Fabricarea substantelor, a  | 243| Fabricarea vopselelor, lacurilor,    |
|    | produselor chimice si a     |    | cernelii tipografice si masticurilor |
|    | fibrelor sintetice si       |____|______________________________________|
|    | artificiale                 | 244| Fabricarea de medicamente, produse   |
|    |                             |    | farmaceutice si naturiste            |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 245| Fabricarea sapunurilor, detergentilor|
|    |                             |    | si a produselor de intretinere       |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  6.| Fabricarea produselor din   | 251| Productia de articole din cauciuc    |
|    | cauciuc si mase plastice    |____|______________________________________|
|    |                             | 252| Fabricarea articolelor din material  |
|    |                             |    | plastic                              |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  7.| Fabricarea altor produse din| 261| Fabricarea sticlei si a articolelor  |
|    | materiale nemetalice        |    | din sticla                           |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 262| Fabricarea produselor din ceramica   |
|    |                             |    | refractara si nerefractara (exclusiv |
|    |                             |    | cele pentru constructii)             |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  8.| Industria metalurgica si a  | 281| Fabricarea de constructii metalice   |
|    | produselor din metal        |____|______________________________________|
|    |                             | 282| Productia de rezervoare, cisterne si |
|    |                             |    | containere metalice; Productia de    |
|    |                             |    | radiatoare si cazane pentru incalzire|
|    |                             |    | centrala                             |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 285| Tratarea si acoperirea metalelor,    |
|    |                             |    | operatiuni de mecanica generala      |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
|  9.| Industria de masini si      | 295| Fabricarea altor masini cu destinatie|
|    | echipamente                 |    | specifica                            |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 297| Fabricarea masinilor si aparatelor   |
|    |                             |    | pentru uz casnic                     |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
| 10.| Industria de masini si      | 316| Productia de alte aparate,           |
|    | aparate electrice           |    | echipamente si materiale electrice   |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
| 11.| Industria mijloacelor de    |3430| Productia de piese si accesorii      |
|    | transport                   |    | pentru autovehicule si motoare de    |
|    |                             |    | autovehicule                         |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 351| Constructii si reparatii de nave     |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
| 12.| Alte activitati industriale | 361| Productia de mobilier                |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 366| Fabricarea altor produse n.c.a.      |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 371| Recuperarea deseurilor si a          |
|    |                             |    | resturilor metalice reciclabile      |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             | 372| Recuperarea deseurilor si a          |
|    |                             |    | resturilor nemetalice reciclabile    |
|____|_____________________________|____|______________________________________|
| 13.| Industria de echipamente    |3002| Fabricarea calculatoarelor si altor  |
|    | electrice si optice         |    | echipamente electronice              |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |3110| Productia de motoare, generatoare si |
|    |                             |    | transformatoare electrice            |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |3210| Productia tuburilor electronice si a |
|    |                             |    | altor componente electronice         |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |3220| Productia de emitatoare de           |
|    |                             |    | radioteleviziune, echipamente si     |
|    |                             |    | aparate telefonice si telegrafice    |
|    |                             |____|______________________________________|
|    |                             |3330| Productia de echipamente de masura,  |
|    |                             |    | reglare si control pentru procesele  |
|    |                             |    | industriale                          |
|____|_____________________________|____|______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 51 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu