Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.19 din 28.06.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 02 octombrie 2012SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 28 iunie 2012, h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar. Articolul 4La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, se abrogă. Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamţu
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională Articolul 1Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenţă profesională se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari. Articolul 2Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenţă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile care le revin în calitate de stagiari. Articolul 3(1) La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră;

stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen, şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră şi se află în termenul legal pentru susţinerea examenului. (2) În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:a)pentru stagiarii care se înscriu prima dată la examenul de competenţă profesională:cererea-model - afişată pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;

declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - afişată pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;

dovada achitării taxei pentru examenul de competenţă profesională;

copie de pe cartea de identitate;

4 fotografii tip 2/3; b)pentru stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru susţinerea examenului:

cererea-model - afişată pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;

dovada achitării taxei pentru examenul de competenţă profesională;

copie de pe cartea de identitate;

4 fotografii tip 2/3.
(3) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera în momentul înscrierii legitimaţia de acces la examen.
Articolul 4(1) Consiliul Camerei va desemna cu cel puţin 30 de zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea examenului comisiile implicate în organizarea examenului: comisia de examinare, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest sens declaraţii pe propria răspundere.(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie Consiliului Camerei, în vederea înlocuirii sale.(4) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din celelalte comisii.(5) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor.(6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(7) Cazurile de incompatibilitate prevăzute anterior sunt de strictă interpretare.(8) Atribuţiile şi structura comisiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Camerei. Articolul 5(1) Camera va aproba şi va publica pe site-ul propriu tematica şi bibliografia de examen cu cel puţin 40 de zile înainte de data susţinerii examenului de competenţă profesională.(2) Data, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului, taxa de înscriere, precum şi centrele de examinare sunt aprobate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea examenului de către Consiliului Camerei.(3) Camera va publica pe site-ul propriu informaţiile cuprinse la alin. (1) şi (2), precum şi orice alte informaţii suplimentare. Articolul 6(1) Examenul de competenţă profesională se organizează semestrial.(2) Examenul va consta în susţinerea de probe scrise, din domeniile prevăzute la art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, după cum urmează:a)prima probă constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe scrise, la materiile prevăzute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; b)a doua probă constă în susţinerea unui test-grilă ce cuprinde 120 de întrebări din materiile prevăzute la art. 34 lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; c)a treia probă constă în rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor, din materiile prevăzute la art. 34 lit. a)-j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011. (3) Subiectele pentru examenul de competenţă profesională sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, desemnată de către Consiliul Camerei. Articolul 7(1) Intrarea în sală a candidaţilor se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimaţiei de acces şi a cărţii de identitate.(2) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui altui candidat în sala de examen.(3) Fiecare candidat va primi:a)pentru proba scrisă - un exemplar cu întrebările de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor; b)pentru proba-grilă - un exemplar al testului-grilă şi o foaie de răspuns-tip; c)pentru proba practică - un exemplar cu informaţiile şi cerinţele pentru proba practică şi foi pentru formularea răspunsurilor. (4) Candidaţii vor completa în colţul din dreapta sus, în zona destinată securizării, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numărul de pe legitimaţia de acces.(5) Candidaţii nu au voie în sala de examen cu niciun alt material în afară de pix sau stilou. Nu se permite utilizarea pixurilor cu gel la testul-grilă.(6) Fiecare probă de examen va dura 5 ore.(7) La ieşirea din sală, candidaţii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colţul din dreapta sus a lucrării se va îndoi şi se va sigila. Articolul 8(1) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de competenţă profesională vor fi eliminate din examen.(2) Persoanele menţionate la alin. (1) nu mai au dreptul să se prezinte la nicio probă de examen din cadrul sesiunii în care au fost depistate că au încercat să fraudeze examenul, li se anulează notele obţinute în sesiunea respectivă şi li se interzice dreptul să se prezinte la următoarele două sesiuni consecutive de examen organizate de Cameră.(3) În perioada în care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenţă profesională, persoanele la care face referire alin. (1) trebuie să respecte toate obligaţiile faţă de Cameră, conform prevederilor legale existente.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au promovat examenul de competenţă profesională în perioada legală de susţinere a examenului beneficiază de sesiunile de examen din perioada legală, pentru care li s-a interzis dreptul de participare în temeiul prevederilor alin. (2), precum şi de repetarea sesiunii de examen în care le-au fost anulate notele obţinute ca urmare a încercării de fraudare a examenului, după terminarea perioadei legale de susţinere a examenului. Articolul 9(1) Verificarea tezelor candidaţilor la examen se va face de către o comisie de corectare, desemnată de către Consiliul Camerei.(2) Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 6,00. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie să fie minimum nota 7,00.(3) Comisia de corectare va întocmi cataloagele cu rezultatele obţinute pentru fiecare teză de examen.(4) Rezultatele examenului se validează de comisia de examinare şi se publică pe site-ul propriu. Articolul 10(1) Rezultatele publicate pe site-ul Camerei se pot contesta o singură dată, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea lor. Contestaţiile se depun la sediul Camerei sau se pot transmite şi prin fax.(2) Camera nu va lua în considerare alte contestaţii decât cele primite în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor pe site-ul Camerei.(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reexamina lucrările şi va proceda la modificarea notelor obţinute de către candidaţi, dacă va fi cazul.(5) Nota finală acordată la contestaţii nu poate fi mai mică decât nota contestată.(6) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.(7) Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor publica pe site-ul Camerei în termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor. Articolul 11(1) În situaţia în care, în urma rezultatelor obţinute, un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune la care se prezintă i se vor recunoaşte probele care au fost promovate.(2) În cazul în care un candidat optează să susţină la examen o probă care a fost promovată într-o sesiune anterioară de examen, se va lua în considerare la calculul mediei celor 3 probe ultima notă obţinută la proba respectivă. Articolul 12(1) Camera poate acorda derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională numai în baza unui protocol încheiat între Cameră şi instituţiile de învăţământ. În acest sens, Camera stabileşte norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică, pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări, precum şi criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii.(2) Nu sunt acceptate excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică. Articolul 13Taxa de înscriere la examenul de competenţă profesională nu se rambursează. Articolul 14Cazurile de fraudare a examenului de competenţă profesională, aflate în curs de soluţionare la momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament se soluţionează conform prevederilor prezentului regulament. Articolul 15Prezentul regulament se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 19/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 19 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu