Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.60 din 11.12.2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 13 ianuarie 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile:

art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 11 decembrie 2014, h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 2 octombrie 2012. Articolul 3Prezenta hotărâre se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Articolul 4Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari, Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii şi Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 5Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Gabriel Radu
ANEXĂREGULAMENT de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Potrivit prevederilor
art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 lit. c) şi art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenţă profesională, în vederea atribuirii calităţii de auditor financiar (denumit în continuare examenul), se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România (denumită în continuare Camera), sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public al Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, Camera organizează examenul de competenţă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră. Articolul 3La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră;

stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen, au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră şi se află în termenul prevăzut pentru susţinerea examenului. Capitolul IIÎnscrierea la examen Articolul 4(1) Examenul se organizează anual. (2) Data, centrul de examinare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se aprobă de către Consiliului Camerei.(3) Tematica şi bibliografia de examen se analizează de către CSIPPC, în vederea unor eventuale recomandări.(4) Camera publică pe site-ul propriu informaţiile cuprinse în alin. (2) şi orice alte informaţii necesare, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe de examen.(5) Documentele pentru înscrierea la examen se depun la sediul Camerei din municipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Sirenelor nr. 67-69 sau la reprezentanţele Camerei, personal ori prin delegat, în perioada stabilită de Consiliul Camerei şi publicată pe site-ul propriu. (6) Un candidat se poate înscrie într-o sesiune la una sau mai multe probe de examen.(7) La cererea de înscriere (formular-tip), stagiarii trebuie să anexeze următoarele documente:a)dovada achitării taxei de înscriere la examen; b)actul de identitate, copie; c)4 fotografii (tip 2/3). (8) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari eliberează la momentul înscrierii legitimaţia individuală de acces la examen. Candidaţii care au transmis documentele de înscriere la reprezentanţe primesc legitimaţia de acces la intrarea în sala de examen. (9) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari verifică dacă stagiarii şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Cameră, la momentul depunerii dosarului de înscriere la examen. Capitolul IIIComisiile de examen Articolul 5 (1) Consiliul Camerei stabileşte componenţa comisiilor implicate în organizarea examenului: comisia de elaborare a subiectelor, comisia de examinare şi de selectare a subiectelor (denumită în continuare comisia de examinare), comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.(2) Din comisii nu pot face parte persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor.(3) Membrii comisiilor şi persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului completează declaraţii de confidenţialitate şi compatibilitate.(4) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.(5) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din comisia de corectare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor.(6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 6Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii: a)elaborează sau revizuieşte, după caz, subiectele de examen în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobată; b)predă comisiei de examinare subiectele pentru cele 3 (trei) probe şi răspunsurile, în plicuri distincte şi sigilate, cu menţiunea „Confidenţial“. Articolul 7Comisia de examinare şi selectare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii: a)organizează, controlează şi îndrumă acţiunile vizând desfăşurarea examenului; b)selectează subiectele pentru fiecare probă; c)asigură instruirea persoanelor care supraveghează candidaţii în sălile de examen (responsabili de sală şi supraveghetori); d)elaborează baremul de evaluare şi notare pentru fiecare probă din cadrul examenului; e)asigură multiplicarea subiectelor la fiecare probă, în condiţii de confidenţialitate; f)asigură transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de corectare a lucrărilor, pe tezele de examen; g)asigură organizarea procesului de deschidere a tezelor de examen şi întocmeşte catalogul final al examenului; h)asigură transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe tezele de examen; i)validează rezultatele finale ale examenului; j)asigură publicarea rezultatelor examenului pe site-ul Camerei. Articolul 8Comisia de corectare are, în principal, următoarele atribuţii: a)corectează lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect în parte; b)consemnează notele în cataloagele de examinare; c)asigură concilierea notelor între corectori, astfel: la proba teoretică şi la proba practică, în cazul în care există o diferenţă între corectori mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală. Articolul 9Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal, următoarele atribuţii: a)recorectează lucrările contestate în condiţiile stabilite prin prezentul regulament; b)consemnează notele rezultate în cataloagele de contestaţii; c)asigură concilierea notelor între corectori, astfel: la proba teoretică şi la cea practică, în cazul în care există o diferenţă între corectori mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală. Articolul 10(1) Responsabilii şi supraveghetorii de sală sunt desemnaţi prin ordin al preşedintelui Camerei, după finalizarea înscrierilor la examen.(2) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sală.(3) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale. Capitolul IVDesfăşurarea examenului Articolul 11(1) Examenul constă în susţinerea a 3 probe scrise, astfel:a)prima probă - proba teoretică constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe scrise din următoarele materii:

teoria şi principiile contabilităţii generale;

cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS);

analiză financiară;

contabilitatea managerială;

managementul riscului şi controlul intern;

cerinţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul statutar şi la auditorii statutari;

Standardele internaţionale de audit (ISA);

etică profesională; b)a doua probă - proba grilă constă în susţinerea unui test-grilă ce cuprinde 80 de întrebări din următoarele materii:

legea societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă;

legislaţia privind falimentul şi alte acte normative în domeniu;

legislaţia fiscală;

Codul civil şi Codul comercial;

legislaţia privind asigurările sociale şi Codul muncii;

tehnologia informaţiei şi sistemele computerizate;

economia financiară, generală şi de afaceri;

matematică şi statistică;

principiile de bază ale managementului financiar al întreprinderilor; c)a treia probă - proba practică, testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice constă în rezolvarea unor cazuri practice din următoarele materii:

cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS);

analiza financiară;

contabilitatea managerială;

cerinţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul statutar şi la auditorii statutari;

Standardele internaţionale de audit (ISA);

etică profesională.
(2) Durata unei probe de examen este de 4 ore.(3) Subiectele selectate într-o sesiune a examenului pot include întrebări din toate materiile sau din anumite materii menţionate la alin. (1).
Articolul 12(1) Accesul candidaţilor în sală se face cu 30 de minute înainte de ora de începere a examenului, în baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de acces la examen.(2) În sala de examen au acces responsabilii şi supraveghetorii de sală, membrii comisiei de examinare şi selectare a subiectelor, candidaţii trecuţi pe lista de prezenţă pentru fiecare probă de examinare în parte şi 2 reprezentanţi ai CSIPPC, în calitate de observatori.(3) Pe timpul desfăşurării examenului se interzice candidaţilor să deţină asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) După începerea examenului se interzice intrarea oricărui alt candidat în sala de examen.(5) Candidaţii primesc:a)la proba teoretică - un exemplar cu întrebările de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor; b)la proba grilă - un exemplar al testului-grilă şi o foaie de răspuns-tip; c)la proba practică - un exemplar cu enunţul problemelor de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor. (6) Candidaţii completează în colţul din dreapta sus, în zona destinată securizării, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numărul de pe legitimaţia de acces la examen.(7) După distribuirea tezelor şi a subiectelor de examen, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. În cazuri excepţionale, un candidat poate părăsi temporar sala doar însoţit de una dintre persoanele care supraveghează. În acest caz, în perioada părăsirii sălii, legitimaţia de examen a candidatului rămâne în posesia responsabilului cu supravegherea. Articolul 13 (1) Orice detalii sau nelămuriri referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de către membrii comisiei de examinare şi selectare a subiectelor.(2) Candidaţii care părăsesc sala de examen înainte de expirarea timpului sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare.(3) La expirarea timpului, candidaţii sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare, iar ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea tuturor tezelor.(4) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de responsabilul de sală, cuprinzând cel puţin următoarele date: numărul de candidaţi prezenţi, numărul de candidaţi absenţi, numele responsabilului de sală, numele supraveghetorilor de sală şi numele celor 2 reprezentanţi ai CSIPPC, în calitate de observatori. Articolul 14 (1) Se consideră ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:

înscrierea numelui candidatului pe foaia de examen în afara colţului negru care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării;

copierea de la alţi candidaţi;

comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în interiorul sau în exteriorul sălii de examen;

deţinerea de înscrisuri conţinând surse de informare referitoare la materiile examinate, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), frauda este consemnată în mod detaliat într-un proces-verbal ce se întocmeşte pe loc de către responsabilul de sală, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă“. Procesul-verbal poate fi semnat de cel puţin 2 (doi) candidaţi aflaţi în apropiere. Procesul-verbal şi lucrarea anulată sunt predate comisiei de examinare şi selectare a subiectelor.(3) Persoanele menţionate la alin. (1) nu mai au dreptul să se prezinte la nicio probă de examen din cadrul sesiunii în care au fost depistate că au încercat să fraudeze examenul, li se anulează probele susţinute în sesiunea respectivă, nu li se rambursează sau compensează taxa de înscriere la examen şi li se interzice dreptul să se prezinte la următoarea sesiune consecutivă de examen organizată de Cameră.(4) În perioada în care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenţă profesională, persoanele la care fac referire alin. (1) şi (3) trebuie să respecte toate obligaţiile faţă de Cameră, conform prevederilor existente. Capitolul VCorectare. Contestaţii. Rezultate Articolul 15 (1) Evaluarea lucrărilor candidaţilor la examen se face de către comisia de corectare, în baza atribuţiilor prevăzute la art. 8.(2) Nota de promovare a fiecărei probe este 6,00. Nota de promovare a examenului este 7,00, obţinută ca medie aritmetică a celor 3 probe.(3) Lucrările la fiecare probă de examen se notează cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a doua zecimală. Corectarea şi notarea în baza baremului stabilit se înregistrează în cataloage separate, în care lucrările figurează cu un număr de identificare unic.(4) Lucrările sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătură olografă notările proprii.(5) Nota finală la o probă o reprezintă media aritmetică a celor 2 (două) note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.(6) Dacă între notele acordate pentru aceeaşi lucrare diferenţa este mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la conciliere, care este consemnată într-un proces-verbal, conform art. 8 lit. c).(7) Pentru fiecare probă de examen, un reprezentant al comisiei de examinare înscrie pe fiecare lucrare nota finală rezultată conform alin. (5).(8) Comisia de examinare desemnează un reprezentant care procedează la trecerea notelor pe fiecare teză, conform centralizatorului menţionat la alin. (5).(9) După finalizarea procedurilor de corectare şi notare a lucrărilor de la toate probele, comisia de examinare asigură organizarea procesului de desigilare a lucrărilor şi de întocmire a catalogului final.(10) Rezultatele examenului sunt validate de către comisia de examinare şi sunt publicate pe site-ul Camerei. Articolul 16(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor. Contestaţiile pot fi depuse la sediul Camerei, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.(2) Contestaţiile transmise după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu sunt luate în considerare.(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.(4) Lucrările contestate se resigilează şi se înscriu într-un centralizator separat.(5) Lucrările contestate se notează de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a doua zecimală. Reevaluarea contestaţiilor se înregistrează în cataloage separate.(6) Lucrările contestate sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătura olografă notările proprii.(7) Nota finală la o probă o reprezintă media aritmetică a celor 2 (două) note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.(8) Nota finală este nota obţinută în urma contestaţiei. În cazul în care se constată o diferenţă, se procedează la modificarea notelor obţinute anterior.(9) Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor se validează de către comisia de examinare, sunt definitive şi se publică pe site-ul Camerei în termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor. Articolul 17Catalogul cu rezultatele finale ale examenului se validează de comisia de examinare şi se publică pe site-ul Camerei Articolul 18(1) În situaţia în care, în urma rezultatelor obţinute, un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune la care se prezintă i se recunosc probele care au fost promovate.(2) În cazul în care un candidat optează să susţină la examen o probă care a fost promovată într-o sesiune anterioară, la calculul mediei celor 3 probe se ia în considerare ultima notă obţinută. Articolul 19(1) Camera acordă derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională numai în baza unui protocol încheiat între Cameră şi instituţiile de învăţământ sau organismele profesionale în domeniu. În acest sens, Camera stabileşte norme proprii, avizate de CSIPPC, pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări, precum şi criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii.(2) Nu se acordă excepţii de la testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 20Taxa de înscriere la examen se restituie sau se reportează candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive temeinic justificate cu acte doveditoare, precum şi candidaţilor retraşi înainte de începerea examenului cu cel puţin o zi. Articolul 21În caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii etc.), proba se anulează şi se reia ulterior, iar taxa este restituită sau reportată. Articolul 22(1) Persoanele care finalizează stagiul de pregătire în activitatea de audit financiar începând cu anul 2015 vor avea la dispoziţie o singură sesiune pe an pentru susţinerea examenului de competenţă profesională, potrivit prezentului regulament şi normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar aprobate de Camere.(2) Persoanele care au finalizat stagiul în anul 2014 sau anterior acestui an şi se află în perioada de susţinere a examenului pot susţine examenul de competenţă profesională în perioada 2015-2017, o singură sesiune pe an, indiferent de numărul de sesiuni pe care le mai aveau la dispoziţie în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament. Articolul 23Prezentul regulament se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 60/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 60 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 60/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu